О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

№5

гр.Шумен, 06.01.2015г.

Административен   съд   -   град   Шумен,   в   закрито   заседаниена   шести януари  две  хиляди  и  петнадесета  година,  в състав:

Административен съдия: Маргарита Стергиовска

като разгледа докладваното от съдията административно дело № 220 по описа за 2014г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Административното  дело  е  образувано  въз основа на жалба депозирана от Х.Х.А. ***, наименована „искова молба” срещу ТП на НОИ – гр. Шумен.

С разпореждане от 10.12.2014 г. жалбата е оставена без движение, като на оспорващият е даден срок да отстрани нередовностите в жалбата.

В изпълнение А. депозирал отговор рег. № ДА-01-2074/16.12.2014 г., в който сочи, че предмет на оспорване е Разпореждане №9392/11.09.2000 г. на НОИ – гр. Шумен и отправя искане до съда за отмяната му като незаконосъобразно.

С обжалвания акте отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст във връзка с подадено Заявление вх. № 8182/26.05.2000 г. Шуменския административен съд, след преценка на представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства и след като се запозна с направените в нея искания счита, че предявената жалба се явява недопустима поради следните съображения:

Предмет на настоящото дело е разпореждане, издадено от органа по чл. 98, ал. 1 т.1 от КСО, което съгласно чл. 117, ал. 1, т. 2, б. "а" и ал. 2 на тази норма от същия кодекс може да се обжалва в 3-месечен срок от получаването му пред ръководителя на териториалното поделение на НОИ, който действа като висшестоящ административен орган. В настоящия случай посоченият акт подлежи задължително обжалване по административен ред пред горестоящия административен орган, а едва след това, постановеният акт (решение) на горестоящия административен орган подлежи на обжалване по съдебен ред. КСО въвежда отклонение от общите правила на АПК, тъй като потвърждаващия акт на директора на ТП на НОИ, а не разпореждането на съответното компетентно длъжностно лице по обществено осигуряване, подлежи на съдебен контрол пред административния съд - чл. 118, ал. 1 от КСО.

По делото липсват данни процесното разпореждане да е било обжалвано пред Директора на РУСО гр. Шумен. Както вече беше отбелязано, неговото решение, ако страната остане недоволна от резултата, подлежи на обжалване в 3-месечен срок от получаването му пред административния съд. В този смисъл е разпоредба на чл. 118 ал. 1 КСО.

В конкретния случай Административен съд Шумен не е компетентен да се произнесе по жалбата срещу атакуваното разпореждане.

Предвид гореизложеното, жалбата срещу разпореждане №9392/11.09.2000 г. следва да се остави без разглеждане, производството по делото - да се прекрати като недопустимо, а преписката следва да бъде изпратена по компетентност на Ръководителя на ТП на НОИ гр. Шумен за произнасяне по жалбата на Х.Х.А. *** срещу  горепосоченото разпореждане.

Мотивиран от горното, съдът,

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Х.А. *** срещу  разпореждане №9392/11.09.2000 г., издадено от ТП на НОИ – Шумен.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 220 по описа за 2014г. на Административен съд - Шумен.

ИЗПРАЩА по компетентност преписката на ръководителя на ТП на НОИ гр. Шумен за произнасяне по жалбата на Х.Х.А. *** срещу  разпореждане №9392/11.09.2000 г., издадено от ТП на НОИ – Шумен.

На основание чл. 160 ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от  съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария .

Препис от настоящото определение да се изпрати на оспорващия по реда на чл.137 от АПК.

Административен съдия:/п/

Забележка: Към датата на публикуване  определението  не е влязло в законна сила.