П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 05.05.2021 година

 

 

           Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на пети май две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                            

при участието на секретар: Ив.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Хр. Димитрова

Административно дело98 по описа за 2021 година.

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

Жалбоподателят, Г.В.Г. от гр. Шумен - редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител. 

Ответникът, Директор на Регионална здравна инспекция - гр. Варна - нередовно призован, не се явява, за него се явява юриск. Н. надлежно упълномощен. Съдът констатира, че по делото липсва върнат отрязък досежно призоваването на страната. 

Съдът констатира, че с писмена молба рег.№ДА-01-1407/05.05.2021г. процесуалният представител на жалбоподателя адв. М. Х. сочи, че поради друг служебен ангажимент не може да присъства в съдебно заседание, но не възразява по хода на делото. Заявява, че няма да сочи други доказателства и доказателствени искания, а по съществото на спора моли обжалваният акт да бъде отменен, като в полза на оспорващия се присъдят разноски – държавна такса и адвокатски хонорар. Към молбата е приложен списък на разноски.

Юриск. Н. - Не възразявам да бъде даден ход на делото.

Съдът като съобрази депозираната от оспорващия писмена молба, както и изричното изявление на процесуалния представител на ответната страна, че не възразява по хода на делото, намира че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Докладва постъпилата жалба: Производството по настоящото дело е  образувано по жалба, депозирана от Г.В.Г. против Предписание за поставяне под карантина №210307/619617 на директора на РЗИ – Варна. В жалбата са изложени аргументи за нищожност на издадения акт, както и за незаконосъобразност, поради издаването му в нарушение на процесуалните правила и несъответствие с материалния закон. Въз основа на изложените в жалбата аргументи е отправено искане да бъде отменен обжалвания акт като незаконосъобразен, както и претенция за присъждане на разноските.

Съдът докладва административната преписка, изпратена с придружително писмо изх.№ 97-00-222-1 от 19.03.2021г. на  РЗИ - Варна, съгласно опис на документите. Придружителното писмо обективира и писмено становище на ответната страна по постъпилата жалба. 

Юриск. Н. – Оспорваме жалбата на Г.Г.. Моля да приемете представените от нас доказателства.

Съдът като съобрази представените по делото писмени доказателства, счете същите за допустими и относими към спора, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствата по делото.

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, като следва:

- доказателствата, представени от оспорващия и описани като приложение към жалбата;

- административната преписка, изпратена с придружително писмо изх.№ 97-00-222-1 от 19.03.2021г. на  РЗИ - Варна, съгласно опис на съдържащите се в нея документи.

ПРИЛАГА към делото докладваната молба рег.№ДА-01-1407 от 05.05.2021г., ведно със списък на разноските, депозирана от процесуалния представител на жалбоподателя, както и пълномощно на ответната страна.  

С оглед задължението за разпределяне на доказателствената тежест, съдът намира за необходимо да укаже на страните за кои обстоятелства следва да сочат доказателства.

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, както и че същите обосновават незаконосъобразност на обжалвания акт.

Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата и при наличие на посочените в него материално правни основания.

С определение от 12.04.2021г., съдът е дал идентични указания за разпределяне на доказателствената тежест на страните, като в същото е обективирана констатация, че представеното по делото копие от обжалваното предписание не съдържа подпис на неговия издател и е дал указания на ответната страна да представи копие от предписание №210307/619617 на директора на РЗИ – Варна.

Юриск. Н. - Представената административна преписка и приложеното към нея предписание е идентично с оригинала, който се намира в  административния орган. Заявявам, че както представеното от жалбоподателя, така и  представеното от наша страна, надлежно заварено копие на предписание  №210307/619617, са идентични с оригинала, който е при административния орган. Нямаме други доказателствени искания.

С оглед изявленията на страните по изчерпване на доказателствата и липса на нови доказателствени искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

Юриск. Н. – Съвсем накратко бих искал да изясня няколко момента. На първо място в депозираното становище от директора на РЗИ – Варна, в първото изречение, на пети абзац се упоменава Заповед № РД-01-473/14.08.2020г. на Министъра на здравеопазването. В тази заповед е регламентирано въвеждането на данни за всички карантинирани лица в съответния национален регистър. Бих искал да направя уточнението, че относимата заповед в случая е заповед № РД-01-724/22.12.2020г. Механизмът на въвеждане на данни и цялото сътрудничество от съответните органи по този процес е абсолютно идентичен. Тук просто е допусната грешка в цитиране на точната, актуална заповед към момента. Що се отнася до въведените в жалбата аргументи бих искал да обърна внимание на следния момент: жалбоподателят твърди, че предписанието не е връчено по реда на чл.61, ал.10 от ЗЗ (Закона за здравето). Това не е така. В чл.61, ал.10 от ЗЗ се регламентира съобщаването на предписанието като индивидуален административен акт, а не самото връчване. Тоест дословният прочит  съдържа тази разлика между връчване и съобщаване, доколкото индивидуалният административен акт следва да бъде съобщен. От там насетне цитираната разпоредба на чл.61, ал.10 от ЗЗ предоставя възможността предписанието да бъде връчено по реда на чл.18а от АПК или по един от начините, изброени в ЗЗ. Начините са два: устно уведомяване по телефон, а другият е чрез изпращане на електронно съобщение. В настоящия случай съобщаването е извършено в 3-дневния срок от издаване на индивидуалния административен акт и не само, че в 3-дневния срок, в съгласие с разпоредбата на чл.61, ал.1 от АПК, а това е станало на място, при пристигане на жалбоподателя  на аерогара – Варна. И това съобщаване е осъществено именно в съответствие с разпоредбите на чл.18а от АПК, сиреч това е съобщаване чрез устно уведомяване. От там насетне жалбоподателят се оплаква от нищожност на декларация, при положение, че самата нищожност няма как да бъде съотнесена към декларацията като такава. Самата процедура по издаване на предписанието попада в следната хипотеза: Съгласно т.19 от Заповед № РД 01- 610/ 22.10.2020г.  предписанията, с които се поставят под карантина съответните лица, могат да се издават и в електронна форма, при наличие на техническа възможност. Запознаването със съдържанието се удостоверява с полагане на подпис върху електронното устройство и подписване на декларация за запознаване със съдържанието на предписанието. Тоест, пристигайки на летище, съответният гражданин подписва на електронното устройство самото предписание, което визуално като текст представлява това предписание, което жалбоподателят е получил на имейла. Той го разписва електронно с пръст върху дисплея, след което му се връчва декларация за запознаване с предписание за поставяне под карантина. Това представлява лист формат А4, като в горната му част са изброени мерките, които следва да спазва. Посочен е също така идентификационният номер на предписанието, което е разписано чрез поставяне на подпис на електронното устройство, и долната част на този лист А4 – разписката за връчена декларация за запознаване с предписание, се отстранява механично и се съхранява в съответната РЗИ, като доказателство за съобщаването и запознаването с предписанието. Наведено е също твърдение, че предписанието не отговаряло на образеца въведено в приложение №5, утвърдено със заповед № РД-01-610/ 22.10.2020г. на министъра на здравеопазването. Но при един внимателен прочит става ясно, че упоменатият образец има отношение към предписанията за поставяне под карантина, които са на хартиен носител, а не тия, които се издават в електронна форма в съответствие с т.19 от същата заповед. Навеждат се и твърдения, че липсват дата и подпис на лицето издало акта, както и длъжността му. Това видно не е така. Ясно се вижда изписано д-р Д. М., нейната длъжност – директор РЗИ - Варна. Датата, както е обяснено в становището ни, е инкорпорирана в идентификационния код на предписанието. Що се отнася до липсата на подпис на лицето, пак е редно да обърнем внимание, че става въпрос за електронен документ, т.е. самото разписване в системата е по електронен път и съдържа единствено поставения подпис от карантинираното лице. Въпросното предписание няма как да бъде разписано от съответното длъжностно лице. На следващо място изтъкват се мотиви за липса на мотиви за предварително изпълнение на индивидуалния административен акт, но нашата теза е, че в разглеждания случай не съществува възможността за самостоятелна преценка за издаване на процесното предписание и  респективно не съществува и задължение за органа, издал предписанието да мотивира предварителното изпълнение, действайки в условията на обвързана компетентност. В тази насока в депозираното становище е изложена подробна аргументация. Предвид изложеното, моля да отхвърлите жалбата на Г.Г. като неоснователна и да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.  

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 14:25 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                         

Административен съдия:

 

                                                               Секретар: