П Р О Т О К О Л

 

 град Шумен, 28.04.2021 година

            Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и осми април две хиляди двадесет и първа година в състав:

                               Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

 при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова

 Прокурор: 

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело № 115 по описа за 2021 година.

 На именното повикване в 14:00 часа се явиха:   

 Оспорващата, С.С.М. ***, редовно призована, не се явява лично, за нея се явява адв. В. В., редовно упълномощена.

 Ответникът, Министър на образованието и науката, редовно призован, не се явява и не изпраща представител. От процесуалния му представител М. П. – юрисконсулт, са депозирани писмени бележки, в които са изложени аргументи по съществото на спора.

 Предвид неявяването на ответната страна и липсата на друго дело, насрочено  за същата дата и час, съдът пристъпва към разглеждане на делото на второ четене.

 На именното повикване в 14:05 часа на второ четене не се явява ответната страна по делото. 

 Адв. В.: Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Докладва постъпилата жалба:

 Съдебното производство е по реда на чл. 124, ал. 1  от ЗДСл, във връзка с чл. 145 и следващите от АПК. Образувано е по жалба на С.С.М. *** срещу Заповед № РД-10-1035/04.03.2021г. на Министъра на образованието и науката, с която на основание чл.107 ал.1, т.5 и чл.108 ал.1 от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателката, на длъжност «началник на РУО» с ранг III старши, считано от датата на връчване на заповедта.

 В жалбата се излагат аргументи за материална незаконосъобразност на атакуваната заповед, въз основа на които е отправено искане за нейната отмяна. В жалбата са направени доказателствени искания, както и са приложени писмени доказателства.

 Съдът докладва, че административната преписка по делото е комплектована от ответната страна с придружително писмо рег. № ДА-01-1090 от 01.04.2021г. по описа на ШАдмС, съобразно приложен опис.

 Съдът докладва и писмо на ответника с рег. № ДА-01-1255 от 20.04.2021г. по описа на ШАдмС, с което са представени писмени доказателства, под опис.

 Съдът докладва 2 бр. служебни справки, изготвени от съдебен деловодител от ШАдмС , с приложени към тях съдебни актове по АД № 336/2019г. по описа на ШАдмС и АД № 151/2020г. по описа на ШАдмС.

 Съдът докладва молба от оспорващата от 22.04.2021г., с която е поискано да бъдат събрани като доказателства, изчерпателно изброени документи, намиращи се в РУО - гр.Шумен.

 Съдът докладва и писмени бележки на ответната страна с рег. № ДА-01-1348/27.04.2021г.

 Адв. В.: Поддържам жалбата, да се приемат писмените доказателства. Констатирах, че служебното досие не е представено в цялост, но те няма да го признаят това обстоятелство. Каквито документи има доверителката ми ще бъдат представени в следващо заседание, не можем да ги представим днес, защото оспорващата вчера излезе от болница и сега е 14 дни в карантина. Моля, да изискате от РУО - гр.Шумен посочените от оспорващата документи и да дадете възможност на доверителката ми да представи в следващо съдебно заседание, доказателствата, с които разполага.

 Съдът намира представените писмени доказателства от страните за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, представени от страните, както следва:

 - представените с жалбата писмени доказателства, съобразно приложения опис;

 - представените писмени доказателства с писмо на ответника с рег. № ДА-01-1090/01.04.2021г. по описа на ШАдмС, съобразно  приложения опис и с писмо на ответника с рег. № ДА-01-1255/20.04.2021г. по описа на ШАдмС, съобразно приложения опис.

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото 2 бр. служебни справки, ведно с приложените към тях съдебни актове.

 ПРИЛАГА към материалите по делото писмените бележки, депозирани от ответната страна, с рег. № ДА-01-1348/27.04.22021г. по описа на ШАдмС, както и молба от оспорващата с рег. № ДА-01-1296/22.04.2021г. по описа на ШАдмС.

 Съдът намира искането на оспорващата, обективирано в писмо рег. № ДА-01-1296/22.04.2021г. по описа на ШАдмС, да бъдат изискани от РУО – гр.Шумен писмените доказателства, описани в писмото от т. 1 до т. 11 вкл., за допустимо и относимо към спора, поради което следва да бъде уважено, респ. ще следва да се изпрати писмо до РУО – гр. Шумен с указание, в 5-дневен срок от уведомяването, да представи писмените доказателства, описани в посоченото писмо.

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо до РУО – гр. Шумен с указание, в 5-дневен срок от уведомяването, да представи писмените доказателства, описани в писмо на оспорващата с рег. № ДА-01-1296/22.04.2021г., както следва:

 1.       Всички имейли и официални писма от Института по публична администрация до РУО - Шумен, касаещи обучения през 2018 и 2019 г.

 2.       Всички имейли и писма от РУО - Шумен до Института по публична администрация, представляващи отговор на имейлите и писмата по т. 1.

 3.       Заявление от С.М. за участие в конкурс за длъжността "началник на отдел - Инспектиране и организационно-методическа дейност" в Регионален инспекторат по образованието - Шумен през 2009 г., с приложените към него документи – копие.

 4.       Заявление от С.М. за участие в конкурс за длъжността "началник на РИО - Шумен" през 2015 г., с приложените към него документи – копие.

 5.       Извлечение от регистъра на заповедите на началника на РУО - Шумен за всички заповеди, подписани с електронния подпис на С.М. - за периода 2017 г. - 14.02.2020 г.

 6.       Извлечение от регистъра с изходящите документи за всички документи, подписани с електронния подпис на С.М. - за периода 2017 г. -14.02.2020 г.

 7.       Заповед от 2019 г. за утвърждаване на вътрешните правила за мрежова и информационна сигурност, подписана от С.М..

 8.       Писмо от МОН до РУО - Шумен от 2019 г. във връзка с въвеждането на система за електронен документооборот, договор, сключен в изпълнение на писмото, протокол за извършеното по договора.

 9.       Заповед на началника на РУО - Шумен от 2017 г. за регистриране на входящите документи в система за електронен документооборот.

 10.     Всички писма и имейли от МОН до РУО, касаещи работни срещи и обучения във връзка с работата със системата за електронен документооборот, както и отговорите от РУО - Шумен до МОН на тези писма - считано от 2017 г. до 2019 г. вкл.

 11.     Справка от РУО - Шумен за детските градини в област Шумен по смисъла на чл. 35 от Закона за предучилищното и училищното образование - общински, частни, държавни към Министерството на отбраната.

 Съдът намира искането на процесуалния представител на оспорващата да й бъде дадена възможност да представи писмени доказателства в следващо съдебно заседание, за допустимо и основателно, поради което същото ще следва да бъде уважено.

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 Дава възможност на оспорващата страна да ангажира допълнителни писмени доказателства до датата на следващото съдебно заседание.

 С оглед задължението за разпределяне на доказателствената тежест, произтичащо от разпоредбата на чл. 171, ал. 4, във връзка с чл.170, ал. 1 и ал.3 от АПК, съдът намира за необходимо да укаже на страните за кои обстоятелства е в тяхна тежест да сочат доказателства.

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 Указва на оспорващата, че е в нейна тежест да ангажира доказателства, обосноваващи наличието на предпоставките за незаконосъобразност на атакуваната заповед.

 Указва на ответника, че е в негова тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата и изискванията за форма, при наличие на посоченото в него материално правно основание и при съблюдаване на целта на закона, в това число, че в резултат на възникнала нова фактическа обстановка и по причини, които са извън волята на страните по служебното правоотношение, държавният служител е поставен в обективна невъзможност да изпълнява служебните си задължения, извън случаите по чл. 103, ал. 1, т. 3 от ЗДСл.

 Съдът  намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 Отлага същото и го насрочва за 12.05.2021г. от 11:00 ч., за която дата явилата се страна да се счита уведомена, а неявилата се да се счита уведомена при условията на чл. 138, ал. 2 от АПК.

 Заседанието приключи в 14:15   часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                Административен съдия:

 

 

                                                                                                          Секретар: