П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 28.04.2021 година

            Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и осми април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

                                           Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

 при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело № 63 по описа за 2021 година.

 На именното повикване в 11:00  часа се явиха:   

 Оспорващият, „И.л.“ ООД ***, редовно призован, не изпраща представител.

 Ответникът, Кмет на Община Шумен, редовно призован, не се явява лично, за него се явява ст. юрисконсулт И.К., редовно упълномощен.

 Заинтересованата страна, Н.Т.Д. ***, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Предвид неявяването на две от страните по делото и липсата на друго дело, насрочено  за същата дата и час, съдът пристъпва към разглеждане на делото на второ четене.

 На именното повикване в 11:05 часа на второ четене не се явяват оспорващият и заинтересованата страна.   

 Юрисконсулт К.: Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Докладва постъпилата жалба:

 Съдебното производство е образувано въз основа на жалба, депозирана от „И.л.“ ООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от З.С.А., против Заповед № РД-25-212/02.02.2021г., издадена от Кмета на община Шумен.

 В жалбата се излагат аргументи за незаконосъобразност на атакуваната заповед, по същество свеждащи се до издаването й в нарушение на материалния закон. Въз основа на изложените доводи се отправя искане за нейната отмяна.

 Съдът докладва, че с жалбата са приложени писмени доказателства, под опис.

 Съдът докладва, че административната преписка по делото е комплектована от ответната страна с придружително писмо рег. № ДА-01-739 от 04.03.2021г. по описа на ШАдмС, съобразно приложен опис.

 Юрисконсулт К.:  Считам жалбата за неоснователна. Моля да приемете всички представени писмени доказателства. Представям и моля да приемете извлечение на обява от 11.01.2021г. от сайта на Община Шумен, както и Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество. Самият публичен търг се е провел в края на януари.

 Съдът намира представените писмени доказателства от страните за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, представени от страните, както следва:

 - представените с жалбата на оспорващото дружество писмени доказателства, съобразно приложения опис;

 - административната преписка, представена от ответната страна с придружително писмо рег. № ДА-01-739 от 04.03.2021г. по описа на ШАдмС, съобразно направения в писмото опис.

 - представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответната страна Обява от 11.01.2021г., Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, издадени от Общински съвет – гр. Шумен.

 С оглед задължението за разпределяне на доказателствената тежест, произтичащо от разпоредбата на чл. 171, ал. 4, във връзка с чл.170, ал. 1 и ал.3 от АПК, съдът намира за необходимо да укаже на страните за кои обстоятелства е в тяхна тежест да сочат доказателства.

 Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, в това число, че лицето Е.Т.А. е било надлежно упълномощено да го представлява във връзка с проведения търг, приключил с оспорваната заповед.

 Указва на ответната страна и на заинтересованата страна, че е в тяхна тежест да установят съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата и изискванията за форма, при наличие на посоченото в него материално правно основание и при съблюдаване на целта на закона.

 Юрисконсулт К.:  Нямаме доказателствени искания, няма да сочим други доказателства.

 С оглед липсата на доказателствени искания, съдът  намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което  

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Юрисконсулт К.:  Считам жалбата за неоснователна, а издадената от Кмета на Община Шумен обжалвана Заповед № РД-25-212/02.02.2021г. за правилна и законосъобразна. Тя е издадена във връзка с проведен търг за продажба на движима вещ, собственост на Община Шумен. Става въпрос за една верижна машина. Имаме решение на общинския съвет, който дава своето разрешение, съгласие за провеждането на такъв търг и упълномощава Кмета на Община Шумен да проведе съответната процедура и да сключи договор за продажба на верижния влекач, въз основа на представена в докладна записка, предварително, оценка за движимата вещ, която също е представена по делото. При провеждането на търга и неговото обявление са спазени всички изисквания на Закона за общинската собственост, както и на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество. По време на самия търг, при проверката за допустимост на участниците, комисията правилно е установила, че представителят на участника „И.л.“ ООД не е упълномощен да участва в търгове. Това е видно от пълномощното, което е представено, както към документите на самия търг, така и към жалбата на жалбоподателя. В самото пълномощно обаче, което е доста обстоятелствено и с много права, които се дават на пълномощника, липсва изрично посочване, че той може да участва в каквито и да било търгове. Не считам, че закупуването от името и за сметка на дружеството на МПС и ППС може да се счита за упълномощаване за участие в търг, както и да представлява дружеството пред всички държавни и общински органи не е достатъчно, за да може пълномощникът да представлява дружеството при провеждане на съответния търг. Поради това считам, че решенията на комисията са правилни и съответно правилно са възприети и от Кмета на Община Шумен при издаването на процесната заповед. Поради това моля, да постановите решение, с което да оставите в сила обжалваната заповед и да присъдите на Община Шумен юрисконсултско възнаграждение.

 Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок.

 Заседанието приключи в 11:15 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                      Административен съдия:

 
 

                                Секретар: