П  Р  О Т  О  К  О  Л

  

град Шумен, 27.04.2021 година

            Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание

 на двадесет и седми април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 при участието на секретар: Вилиана Русева

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

 Административно дело № 444 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 Жалбоподателят, „А.“ ЕООД гр. Шумен, уведомен в предходно съдебно заседание, не се явява. За него се явява адв. И.С. при АК-Варна, редовно упълномощен.

 Ответникът, Директор Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" град Варна при ЦУ на НАП, уведомен в предходно съдебно заседание, не се явява. За него се явява старши юрисконсулт П.Г., редовно упълномощен.

 Свидетелят С.Н.Б., редовно уведомен, се явява лично. 

 Свидетелят М.Г.Г., редовно уведомен, не се явява лично. 

 Свидетелят И.Ж.И., редовно уведомен, не се явява лично. 

 Осъществена е видеоконферентна връзка с процесуалните представители на страните, както и със свидетеля С.Н.Б..

 Видеоконферентната връзка се осъществява чрез платформата Zoom Meetings & Chat, достъпна на адрес: https://zoom.us/meetings, където се създаде виртуалната среща с ID: 5718493455.

 Линк към срещата е изпратен на посочените от страните електронни адреси: ****** за жалбоподателя и ****** за ответника, както и на посочените за свидетелите такива, а именно: ….@mail.bg.- С.Н.Б., ………@abv.bg. - М.Г.Г., ……..@abv.bg. - И.Ж.И..

 Адв.С. - Да се даде ход на делото.

 Ст.юрисконсулт Г. - Да се даде ход на делото.

 Съдът, счита че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което 

 О П Р Е Д Е Л И:

                                   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът констатира, че по делото са постъпили, както следва: с рег. № ДА-01-1346 от 26.04.2021г. по описа на ШАдмС по делото е депозирана писмена молба от „А.“ ЕООД, представлявана от адв. И.С., с искане за нуждите на настоящото производство и на осн. чл. 192 от ГПК, във вр. с чл. 144 АПК да бъдат изискани от „Кет-Ен и Ай Билдинг Комерс“ ЕООД с адрес за кореспонденция гр. Златоград ул. Беловидово № 15, бл. 190, вх. А, ет. 2, ап. 4, представлявано от В. И. М. заверени копия на следните документи:

 1.Сключените договори с „Пауър Билд енд Трейд“ ЕООД за възлагане изпълнението на СМР на посочените по горе в молбата три сгради.

 2.Протоколи за предаване на изпълнените СМР услуги.

 3.Издадените фактури към „Пауър Билд енд Трейд“ ЕООД за изпълнените СМР услуги на посочените обекти.

 4.Трудови или граждански договори с лицата, участвали в извършването на ремонтните дейности в сградите на „А.“ ЕООД, находящи се в с. Тодор Икономово.

 5.     Разчетно платежни ведомости или други платежни документи,

 въз основа на които са изплатени трудовите и/или други възнаграждения на лицата, участвали в извършването на услугите по фактурите.

 6.      В случай, че дружеството е извършило продажби на строителни

 материали, във връзка с изпълнените от дружеството строителни услуги, същите да бъдат представени.

 7.      Хронологични регистри на счетоводните сметки, по които са

 отразени приходите от услуги и строителни материали по издадените от дружеството фактури към „Пауър Билд енд Трейд- ЕООД.

 По делото е депозирана молба от адв. С. - пълномощник на оспорващото дружество с рег. № ДА-01-1347 от 26.04.2021г. по описа на ШАдмС, съдържаща списък от въпроси, които следва да бъдат зададени на допуснатите чрез участие, посредством видеоконферентна връзка в настоящото съдебно заседание свидетели: С.Н.Б., М.Г.Г., И.Ж.И.. В молбата се съдържа и доказателствено искане за допускане и назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която, след запознаване с материалите по делото и извършване проверка в счетоводството на жалбоподателя, а при необходимост и в счетоводството на „Дитекс ДА“ ЕООД и „Пикси 2008“ ЕООД да даде заключение по следните въпроси:

 1.     Извършени ли са плащания от „А.“ ЕООД по следните

 фактури, издадени от „Пауър билд енд Трейд“ ЕООД:

           -№ 331/08.07.2019г.;

 -№ 332/09.07.2019г.;

 -№ 336/06.07.2019г.;

 -№ 340/25.07.2019г.;

 -№ 345/31.07.2019г.;

 -№ 364/20.08.2019г.;

 -№ 351/03.08.2019г.;

 -№ 359/12.08.2019 г.;

 -№ 349/02.08.2019 г.;

 -№ 361/17.08.2019 г.;

 2.     Кои от авансовите плащания по фактурите, посочени в т. 1 са

 използвани за последващи облагаеми доставки? Има ли върнати аванси от доставчика, в какъв размер и по кои фактури? Какъв е размера на неусвоените аванси и налични ли са като активи в счетоводството на жалбоподателя?

 3.     Вложени ли са в дейността на жалбоподателя и за кой обект

 материалите по фактури № 351/03.08.2019г. и № 359/12.08.2019г., издадени от „Пауър Билд енд Трейд“ ЕООД?

 4.     Да се изчисли каква е стойността и начисления ДДС на изпълнените

 видове работи по фактури № 349/02.08.2019г. и № 361/17.08.2019г., издадени от „Пауър Билд енд трейд“ ЕООД, като се съобрази приетото по делото заключение по СТЕ?

 5.     Заведени ли са в счетоводството на жалбоподателя през 2019 г. като

 активи, доставените количества зарибителен материал и риба по процесните фактури № 68/15.11.20219г., № 69/18.11.2019г., № 70/22.11.2019г., 59/04.12.2019 г. и № 60/05.12.2019 г., издадени от „Дитекс ДА“ ЕООД? Да се установи каква част от доставеното количество по фактурите е продадено и каква част е налично?

 6.     „Дитекс Да“ ЕООД разполага ли със зарибителен материал и риба,

 предмет на доставките по процесните фактури, посочени в задача № 5? Отчетени ли са приходи и начислен ли е ДДС при продажбите? Извършено ли е разплащане по фактурите?

 7. Заведени ли са в „Пикси 2008“ ЕООД като дълготрайни активи и от кога трактори „Джон Диър 6820, трактор „Джон Диър 6620“, трактор „Джон Диър 6210и трактор „Джон Диър 7800? Начислявани ли са амортизации във връзка с използването им и от кога?

 8. „Пикси 2008“ ЕООД начислило ли е ДДС и отчело ли е приходи по фактури № 362/30.04.2019 г. и № 370/09.07.2019 г.? Фактурите, включени ли са в дневниците за продажби и справки декларации по ЗДДС ? Извършени ли са разплащания по фактурите?

 9. Разходите за наем на техника по фактури № 362/30.04.2019 г. и № 370/09.07.2019 г., участват ли в облагаемата дейност на дружеството жалбоподател и по какъв начин?

 10. Какъв ще бъде размера на дължимия ДДС по справка декларации за ДДС за данъчен период м. октомври 2019 г. и лихвите, изчислени до датата на издаване на РА, ако се признае данъчен кредит по процесните фактури, като по фактури № 349/02.08.2019 г. и № 361/17.08.2019 г. до размера установен със заключението по задача № 4?

              На следващо място, в молбата на оспорващия, депозирана чрез пълномощника му адв. И.С. за установяване реалното получаване на услугите, предмет на процесните фактури, издадени от „Пауър Билд енд Трейд“ ЕООД, се отправя искане по реда на чл.192 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК, да бъдат изискани от трето неучастващо лице „Кет-Ен и Ай- Билдинг Комерс“ ЕООД, намиращите се в дружеството писмени доказателства, свързани с изпълнение на доставки към „Пауър Билд енд Трейд“ ЕООД, подробно посочени в приложената молба по чл.192 от ГПК.

 По делото с днешна дата 27.04.2021 г. по описа на ШАдмС с рег.№ ДА-01-1350 по ел. поща са получени изискани от съда писмени доказателства от трето неучастващо в производството лице, а именно от И.М., съставляващи писмени обяснения, договор за строителство от 18.07.2019 г.,   ведно с Приложение № 1, договор за строителство от 13.07.2019г., ведно с Приложение № 1, договор за строителство от 16.05.2019 г., ведно с Приложение № 1 и фактура с № 0000001584 от 16.08.2019 г., ведно с протокол за установяване на видовете СМР, фактура с № 0000001551 от 20.04.2019 г. и опис, фактура с № 0000001552 от 29.04.2019 г., ведно с опис, фактура с № 0000001583 от 04.08.2019 г., ведно с протокол за установяване на видовете СМР и фактура с № 0000001582 от 16.06.2019 г., ведно с протокол за установяване на видовете СМР.

 Адв. С. – Поддържам искането си за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, както и искането за представяне на доказателства от трето неучастващо по делото лице, а именно: „Кет-Ен и Ай Билдинг Комерс“ ЕООД. Във връзка с постъпилите документи от третото неучастващо лице – И.М., не съм запознат със същите, моля да ми бъде дадена възможност да изразя становище по приемането им, както и моля да ми бъде дадена възможност да конкретизирам исканията си до третото лице - „Кет-Ен и Ай Билдинг Комерс“ ЕООД, с оглед постъпилите в днешно съдебно заседание доказателства от третото лице. Искам да се запозная първо с представените писмени документи и тогава да конкретизирам молбата си и да направя искането си до третото лице. Моля, да ми бъде предоставена възможност за запознаване с представените писмени документи и прецизиране на молбата, с оглед вече представените доказателства.

 Ст.юрисконсулт Г. – С така представените писмени доказателства в днешно съдебно заседание, чрез вероятно пълномощника И.М. на „Пауър Билд енд Трейд“ ЕООД, моля да ми предоставите срок, в който да се запозная с тях и да изразя евентуално становище по тях. По искането за експертиза и посочените от оспорващия задачи, моля да се прецизират въпроси № 3 и № 6 от поставените, считам че счетоводна експертиза не може да изясни тези въпроси. 

 Адв. С. – Прецизирам поставените задачи към съдебно-счетоводната експертиза по т. 3 и т. 6, а именно:

 По т. 3 отчетени ли са в счетоводството на жалбоподателя и за кой обект материалите по фактури № 351/03.08.2019г. и № 359/12.08.2019г., издадени от „Пауър Билд енд Трейд“ ЕООД?

 По т. 6 „Дитекс Да“ ЕООД разполага ли по счетоводни данни със зарибителен материал и риба, предмет на доставките по процесните фактури, посочени в задача № 5? Отчетени ли са приходи и начислен ли е ДДС при продажбите? Извършено ли е разплащане по фактурите?

 Ст.юрисконсулт Г. – Съгласен съм с така прецизираните две задачи към експертизата.

 Съдът, като съобрази направеното и обективирано в молба на оспорващия с рег. № ДА-01-1347 от 26.04.2021г по описа на ШАдмС, доказателствено искане за допускане и назначаване на съдебно-счетоводна икономическа експертиза с прецизирани и формулирани в молбата и по-горе в протокола в настоящото съдебно заседание от пълномощника на оспорващия задачи, намира същото за допустимо и относимо към делото и в този смисъл основателно, поради което ще следва да бъде уважено.

 Искането за изискване на осн. чл. 192 от ГПК, във вр. с чл. 144 АПК, находящи се в трето неучастващо в производството лице, а именно: „Кет-Ен и Ай Билдинг Комерс“ ЕООД гр. София доказателства, обективирано в молба рег. № ДА-01-1346 от 26.04.2021 г., следва да бъде прецизирано от оспорващия в указан от съда срок, с оглед днес представените от трето неучастващо в производството лице – И.М. писмени доказателства.

 В рамките на указания от съда срок ще следва да бъде предоставена възможност на оспорващия да прецизира искането си по чл. 192 от ГПК, във вр. с чл. 144 АПК, след което и след запознаване на ответника с молбата за изискване на допълнителни доказателства, съдът ще се произнесе по това искане в закрито съдебно заседание.

 Във връзка с днес представените по ел. поща, изискани от съда доказателства от И.М., същите ще следва да бъдат изпратени на посочените от страните електронни адреси за запознаване, а на третото неучастващо лице – И.М., представило доказателствата ще следва да бъде указано в посочен от съда срок да представи изисканите доказателства на хартиен носител с надлежна заверка, съобразно изискванията на закона. По така представените от И.М. доказателства, съдът ще се произнесе в следващо съдебно заседание след предоставяне възможност на страните за запознаване с доказателствата и изразяване становища по същите.       

 Мотивиран от горното, съдът

      О П Р Е Д Е Л И:

 На основание чл. 171 ал. 2 от АПК, във вр. с чл. 197 от ГПК и чл. 144 от АПК ДОПУСКА И НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна икономическа експертиза, със задачи на вещото лице – счетоводител, след запознаване с материалите по делото, извършване проверка в счетоводството на оспорващото дружество, при необходимост и в счетоводството на „Дитекс ДА“ ЕООД и „Пикси 2008“ ЕООД, да даде заключение по следните въпроси, обективирани в молба на оспорващия с рег. № ДА-01-1346 от 26.04.2021г. по описа на ШАдмС и доуточнени по-горе в настоящия протокол, а именно:

 1.     Извършени ли са плащания от „А.“ ЕООД по следните

 фактури, издадени от „Пауър билд енд Трейд“ ЕООД:

           -№ 331/08.07.2019г.;

 -№ 332/09.07.2019г.;

 -№ 336/06.07.2019г.;

 -№ 340/25.07.2019г.;

 -№ 345/31.07.2019г.;

 -№ 364/20.08.2019г.;

 -№ 351/03.08.2019г.;

 -№ 359/12.08.2019 г.;

 -№ 349/02.08.2019 г.;

 -№ 361/17.08.2019 г.;

 2.     Кои от авансовите плащания по фактурите, посочени в т. 1 са

 използвани за последващи облагаеми доставки? Има ли върнати аванси от доставчика, в какъв размер и по кои фактури? Какъв е размера на неусвоените аванси и налични ли са като активи в счетоводството на жалбоподателя?

 3.     Отчетени ли са в счетоводството на жалбоподателя и за кой обект

 материалите по фактури № 351/03.08.2019г. и № 359/12.08.2019г., издадени от „Пауър Билд енд Трейд“ ЕООД?

 4.     Да се изчисли каква е стойността и начисления ДДС на изпълнените

 видове работи по фактури № 349/02.08.2019г. и № 361/17.08.2019г., издадени от „Пауър Билд енд трейд“ ЕООД, като се съобрази приетото по делото заключение по СТЕ?

 5.     Заведени ли са в счетоводството на жалбоподателя през 2019 г. като

 активи, доставените количества зарибителен материал и риба по процесните фактури № 68/15.11.20219г., № 69/18.11.2019г., № 70/22.11.2019г., 59/04.12.2019 г. и № 60/05.12.2019 г., издадени от „Дитекс ДА“ ЕООД? Да се установи каква част от доставеното количество по фактурите е продадено и каква част е налично?

 6. „Дитекс Да“ ЕООД разполага ли по счетоводни данни със зарибителен материал и риба, предмет на доставките по процесните фактури, посочени в задача № 5? Отчетени ли са приходи и начислен ли е ДДС при продажбите? Извършено ли е разплащане по фактурите?

 7. Заведени ли са в „Пикси 2008“ ЕООД като дълготрайни активи и от кога трактори „Джон Диър 6820, трактор „Джон Диър 6620“, трактор „Джон Диър 6210и трактор „Джон Диър 7800? Начислявани ли са амортизации във връзка с използването им и от кога?

 8. „Пикси 2008“ ЕООД начислило ли е ДДС и отчело ли е приходи по фактури № 362/30.04.2019 г. и № 370/09.07.2019 г.? Фактурите, включени ли са в дневниците за продажби и справки декларации по ЗДДС ? Извършени ли са разплащания по фактурите?

 9. Разходите за наем на техника по фактури № 362/30.04.2019 г. и № 370/09.07.2019 г., участват ли в облагаемата дейност на дружеството жалбоподател и по какъв начин?

 10. Какъв ще бъде размера на дължимия ДДС по справка декларации за ДДС за данъчен период м. октомври 2019 г. и лихвите, изчислени до датата на издаване на РА, ако се признае данъчен кредит по процесните фактури, като по фактури № 349/02.08.2019 г. и № 361/17.08.2019 г. до размера установен със заключението по задача № 4?

 Определя възнаграждение за вещото лице в размер на 800.00 лв., вносими от оспорващия в 5-дневен срок от днес по набирателна сметка за вещи лица на ШАдмС в ТБ ”Алианц България” АД №BG48BUIN70143330520314.

 Вещото лице, съдът ще назначи допълнително с определение, постановено в закрито съдебно заседание.  

 Преписи от представените от И.М. със съпроводително писмо рег. № ДА-01-1350 от 27.04.2021 г. по описа на ШадмС доказателства да се изпратят за запознаване на страните по делото на посочените от тях електронни адреси, като им се предостави възможност в 3-дневен срок от получаване на доказателствата, писмено да изразят становище досежно тяхната допустимост и относимост към спора.

 Указва на И.М. в 5-дневен срок от съобщаването да представи, днес изпратените по електронна поща писмени доказателства на хартиен носител, с надлежна заверка на същите, съобразно изискванията на закона. В писменото му уведомление да се впише предупреждение, че при несвоевременно изпълнение разпореждането на съда, досежно изисканите на хартиен носител доказателства, същият ще бъде санкциониран по реда на чл. 405 от ЗСВ чрез налагане на глоба в размер от 50.00 лв. до 2 000 лв.

 По допустимостта и относимостта на представените от М. писмени доказателства, съдът ще се произнесе в следващо съдебно заседание, след представяне на изисканите на хартиен носител и с надлежна заверка доказателства.

 Указва на оспорващия в 3-дневен срок след запознаване с представените от И.М. писмени доказателства в писмен вид да прецизира искането си по чл. 192 ГПК във вр. с чл. 144 АПК за изискване на находящи се в трето неучастващо в производството лице - „Кет-Ен и Ай Билдинг Комерс“ ЕООД  гр. София, заверени копия на документи.

 Препис от прецизираната молба ще следва да се изпрати за запознаване на ответника. По същата съдът ще се произнесе с определение в закрито заседание.

 Прилага молби на „А.“ ЕООД с рег. № ДА-01-1346 от 26.04.2021г. и с рег. № ДА-01-1347 от 26.04.2021 г. и двете по описа на ШАдмС.

 Съдът пристъпва към разпит на свидетеля С.Н.Б..

 Осъществена е видео връзка със свидетеля на email адрес: …….@mail.bg.

 Съдът снема самоличността на свидетеля, както следва:   

 С.Н.Б. 61 г., български гражданин, жител ***, женен, неосъждан, средно-специално образование, без родство с жалбоподателя.

 Съдът предупреждава свидетеля за наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл.290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

 Свидетелят обещава да говори истината. 

 Въпрос на адв. С. – Къде, в коя фирма и като какъв сте работили през 2019 г.?

 Св. С.Б. -  Работих във фирма „Кет-Ен и Ай Билдинг Комерс“ като технически ръководител.

 Въпрос на адв. С. – Участвали ли сте в извършването на строителни услуги в с. Тодор Икономово, обл. Шумен в периода м.юни-м.август 2019 г.?

 Св. С.Б. -  Да, участвал съм.

 Въпрос на адв. С. – Какви строителни работи са извършвани в базата в с. Тодор Икономово през периода м. юни м. август 2019 г.?

 Св. С.Б. – Месец юни сме участвали в поставянето на  топлоизолация на една сграда, бивша мандра. На около 300-400 кв.м. поставяхме изолация. Август месец сме участвали в ремонта на други две сгради. Едната сграда е била краварник, с дървен покрив, керемиди, които течаха и се наложи смяна на целия покрив и подмяна на керемиди, част от който покрив направихме с поликарбонат около 30-40 кв. м., а другата част е с керемиди, които ни бяха доставени от И.М.. Друга сграда, която правихме е пак покрив, който течеше. Той беше бетонов покрив, махнахме ламарините и го направихме със замазка и полагане на битумна хартия, която е с посипка на самата сграда.

 Въпрос на адв. С. – Колко човека извършваха ремонтите и от кое дружество бяха работниците?

 Св. С.Б. – От нашата фирма бяха работниците и бяха общо около 7 човека.

 Въпрос на адв. С. – Освен Вашите работници, имаше ли на обекта работници или представители на „Пауър Билд енд Трейд“ ЕООД? В случай, че е имало да посочи имената им.

 Св. С.Б. – Работници на „Пауър Билд енд Трейд“ ЕООД не е имало. Имаше само представител на това дружество И.М., който доставяше материалите. 

 Въпрос на адв. С. – Кой осигуряваше необходимите материали?

 Св. С.Б. – Със съгласуване материалите ги доставяше И.М.. Мисля, че участваше и тази фирма, на която правихме ремонта „А.“ ЕООД. Двамата доставяха необходимите материали.

 Въпрос на адв. С. – Оформяни ли бяха писмени документи при предаване на свършената работа? На кого са предавани завършените услуги?

 Св. С.Б. – В чернови вид сме давали документи. Това са протоколи за извършени СМР. Какви работи са извършени на обектите и съответно подлежат на заплащане. Завършените услуга се предаваха на нашия управител на фирмата, мисля че беше И.М.  И.М. подписваше документите за фирма „А.“ ЕООД, защото ние работим на ишлеме. Те ни доставят материали, а от нас е труда. 

 Въпрос на адв. С. – Казахте, че сте оформяли документи, на кого предавахте работата на „Пауър Билд енд Трейд“ ЕООД и на кое лице или на „А.“ ЕООД?

 Св. С.Б. – На „Пауър Билд енд Трейд“ ЕООД давахме документите, ние сме техен подизпълнител.

 Въпрос на адв. С. – Какво правеше И.М. на обекта?

 Св. С.Б. – Следеше работата и доставяше материалите, които трябваха за извършването й.

 Ст.юрисконсулт Г. Искам да отбележа свидетеля Б. дали си показа личната карта и как установихте неговата самоличност, че това е точно лицето? Нека да я покаже на камерата, мисля че е доста важен въпрос.

 Св. Б. представя пред камерата своя документ за самоличност.

 Въпрос на ст.юрисконсулт Г. Имахте ли длъжностна характеристика, във фирмата в която работихте и какво включваше тя?

 Св. Б. – Да, имах длъжностна характеристика. Тя съдържаше това, което се изисква за един строителен техник - той следи за работата на обекта, следи за безопасността на хората, следи за последователно изпълнение на строителните работи. В крайна сметка отчита и завършената работа, която е свършена.

 Въпрос на ст.юрисконсулт Г.Задължение да оформяте писмени документи имахте ли?

 Св. Б. – Нямах задължение да оформям писмени документи.

 Въпрос на ст.юрисконсулт Г. Как Ви заплащаха във фирмата?

 Св. Б. – По ведомост, ние сме с определена заплата.Подписваме се на ведомост и всеки месец ни изплащат заплатата в брой.

 Въпрос на ст.юрисконсулт Г.В момента къде работите?

 Св. Б. – Сега работя в друга фирма. Преместих се на скоро. Работя в „Пауър Билд енд Трейд“ ЕООД на длъжност строителен техник.

 Адв. С. – Нямам повече въпроси.

 Ст. юрисконсулт Г. - Нямам други въпроси.

 Съдът освобождава свидетеля.

 Съдът констатира, че със свидетелите М.Г.Г. и И.Ж.И. не беше осъществена видеоконферентна връзка. 

 Адв. С. – Държа на разпита на посочените свидетели. Моля, да бъде дадена възможност в следващо съдебно заседание отново да бъдат разпитани, чрез видеоконферентна връзка.

 Ст. юрисконсулт Г. - Считам, че не е възможно да бъдат разпитани поради някаква причина, единият от свидетелите не отговаря на посочения от него телефонен номер, а другият има някакви технически проблеми и не беше осъществена видеоконферентна връзка и така може до безкрай да се правят опити да бъдат разпитани. Считам, че следва да бъдат призовани за следващо съдебно заседание, в което да бъдат разпитани.

 Адв. С. – Свидетелят И.Ж.И. ***, а свидетелят М.Г.Г. е от гр. В. Търново. Моля, свидетелите да бъдат допуснати при режим на довеждане за следващо съдебно заседание, както и Р.И., който също е допуснат като свидетел по делото, но не е разпитан към днешна дата.

 Съдът, като съобрази направеното искане от оспорващия за допускане при режим на довеждане до разпит на свидетелите М.Г.Г., И.Ж.И. и Р.И. намира искането за основателно, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 Допуска до разпит в следващо съдебно заседание при режим на довеждане свидетелите М.Г.Г., И.Ж.И. и Р.И..

 Адв. С. – Нямам други искания по доказателствата.

 Ст. юрисконсулт Г. - Нямам други доказателствени искани на този етап.

 Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което 

 О П Р Е Д Е Л И:

 Отлага и насрочва делото за 08.06.2021г. от 10.00 часа, за която дата страните уведомени в днешното съдебно заседание.

 Приключва съдебното заседание. Изготвя се видеозапис на съдебното заседание на основание чл.6а, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците от него.

 Изготвеният видеозапис от съдебното заседание да се съхрани до изтичане на срока за поправка и допълване на протокола от съдебното заседание.

 Протокол от настоящото съдебно заседание да се публикува незабавно след неговото изготвяне и да бъде изпратен на страните по делото на посочените от тях електронни адреси.

 Заседанието приключи в 11.00 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                           Административен съдия:

 

  

                                                                                                   Секретар: