П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 

град Шумен, 27.04.2021 година

            Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и седми април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 при участието на секретар: Св.Атанасова

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Росица Цветкова

 Административно дело №61 по описа за 2021 година.

 На именното повикване в 09:50  часа се явиха:

 Жалбоподателят, Н.К.Н., редовно призован,  явява се заедно  с адв.Р. от ШАК, редовно упълномощена.

 Ответникът, Областен управител на Област Шумен, редовно призован, за него се явява юрисконсулт Й. Кр., редовно упълномощена. 

 Адв.Р.- Да се даде ход на делото.

 Юрисконсулт Кр.- Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

             ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва предявената жалба от Н.К.Н. ***, против Заповед №РД-15-23/12.02.2021 г. на Областния управител на Област Шумен, с която на основание чл.28 ал.1 т.3 и т.4 и чл.32 от ЗАдм е приел искането за свикване на местен референдум с въпрос „Съгласни ли сте с.Мадара да се отдели от Община Шумен и да се присъедини към съседната община Каспичан“ за незаконосъобразно.

 Адв. Р. - Поддържаме жалбата. Моля да бъде изискана от Община Шумен проверката, която е извършена в ГРАО затова че най-малко 25 % от хората в с.Мадара са се подписали за референдум.  Проверката е извършена в ГРАО и  докладвана в ОбС -Шумен, че отговаря на изискванията, но трябва това доказателство да се представи и в съда. Да се приемат писмените доказателства, както и допълнително представените от ОбС - Шумен.

 Юрисконсулт Кр.-  Считам, че заповедта е законосъобразна, а жалбата  - недопустима. Не възразявам да се приемат писмените доказателства, както и допълнително представените от ОбС - Шумен.

 Съдът

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ПРИЕМА като доказателства по делото писмените такива, представени от страните както следва:

 -представените с жалбата писмени доказателства;

 -представените от ответната страна с придружително писмо от 04.03.2021г. под опис от т.1 до т.13, включително;

 -изисканите от съда и представени писмени доказателства от трето неучастващо лице в настоящото производство ОбС  - Шумен под опис от т.1 до т.6 вкл. към придружително  писмо от 21.04.2021г.

 Юрисконсулт Кр.-  Считам, че искането на жалбоподателя за изискване на справка от Община Шумен за проверка в ГРАО е ирелевантно е към настоящия момент по процедурата по ЗАТУРБ, тъй като областният управител се е произнесъл по законосъобразността на искането, а не в развитие, какво ще се случи в следващия етап от процедурата по чл.28 от ЗАТУРБ.  

 Съдът намира, направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя да бъде изискана от Община Шумен - служба ГРАО  справка за резултатите от извършената проверка по отношение на положените подписи в искането за провеждане на референудм за основателно, с оглед изясняване на делото от фактическа страна.     

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 Да се изиска от Община Шумен - отдел ГРАО справка за  резултатите от извършената проверка по отношение наличието на подписите на 25% от гласоподавателите по приложена подписка по чл.28 от ЗАТУРБ, касаещо провеждане на местен референдум с въпрос:  „Съгласни ли сте с.Мадара да се отдели от Община Шумен и да се присъедини към съседната Община Каспичан?“

 Справката, ведно с резултатите от извършената проверка, следва да бъдат представени по делото в 7-дневен срок, считано от получаване на настоящото определение.

 Адв.Р.- Нямаме други доказателствени искания. 

 Юрисконсулт Кр.- Нямаме доказателствени искания.  

 Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ОТЛАГА делото и го насрочва за 25.05.2021г. от 9:30ч., за която дата страните да се считат редовно призовани, съобразно разпоредбата на чл.138, ал.2 от АПК.

 Да се изиска посочената справка от Община Шумен - служба ГРАО. 

 Заседанието приключи в 10:00 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                               Административен съдия:

 

                                     Секретар: