П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 град Шумен, 27.04.2021 година

            Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и седми април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 при участието на секретар: Св.Атанасова

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Росица Цветкова

 Административно дело № 74 по описа за 2021 година.

 На именното повикване в 09:30  часа се явиха:

 Жалбоподателят, «С.Т. ЕООД ***, редовно призован, за него се явява адв. Б., редовно упълномощена.

 Ответникът, Главен директор в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ при Министерството на икономиката и Ръководител на УО на ОПИК 2014-2020, редовно призован, за него се явява гл. експерт – юрист Б. П., редовно упълномощен.  

 Адв. Б. - Да се даде ход на делото.

 Б. П. - Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

             ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът констатира, че с оглед дадените указания в предходно съдебно заседание с молби от 15.04.2021г. и от 14.04.2021г., ответната страна е  представила изисканите писмени доказателства.

 Адв. Б. - Запознати сме с доказателствата, да се приемат.

 Б. П. - Ние сме ги представили по указания на съда, да се приемат.  

 Съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА, като доказателства по делото, представените писмени такива от ответната страна, както следва:

 -представените с молба от 15.04.2021г. писмени доказателства: счетоводен баланс на «С.Т. ЕООД към 31.12.2017г., отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2017г., отчет за приходите и разходите за 2017г.;

  -представените с молба от 14.04.2021г. писмени доказателства, а именно: Приложение №4 към Заповед №ЗЦУ-1252/05.10.2017г., Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на УО по служебен път, Проектно предложение - формуляр за кандидатстване, декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия /ЗМСП/, справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл.3 и чл.4 на ЗМСП,  Приложение №3 -  декларация, че кандидатът е запознат с условията  за кандидатстване и условията за изпълнение, Приложение №2 - декларация за финансовите данни.

 Адв. Б. - По настояване на моя доверител, представям и моля да приемете  по делото протоколите, подавани в НАП ежемесечно през 2020г. до датата на издаване на обжалваното решение, от които е видно, че всеки един месец броят на персонала в предприятието е надвишавал 50, ведно със списъците на заетите лица, свален от електронния регистър на НАП, отчетът за заетите лица за 2018г., с който разполагаме по делото, но към него сме предоставили множество  граждански договори и сметки за изплатени суми, които според тях попадат в категорията лица, наети от предприятието но работещи без трудов договор или приравнен на него трудов договор за 2018г.. Представям и  списък на разноските. Вторият комплект от документи представям с оглед на това, че според доверителя  ми органът би могъл и е трябвало в момента, в който вече е имало одобрение и е текъл срокът за последна проверка за допустимостта на кандидата да направи нужните проверки и да изиска от него доказателства за всички наети лица и едва тогава да направи изводите си, вместо директно да постанови оспорвания отказ.

 Б. П. - Възразявам срещу приемането на така представените в настоящото съдебно заседание писмени доказателства. Относно всякакви отчетни документи за 2020г. вече изразихме нашето становище - процедурата е  обявена и е приключила преди да бъде приключена   2020г. като финансова година и административната процедура е насочена за годините назад. Относно отчета на заетите лица за 2018г., след като е в корицата на делото, не знам защо е относимо пак да бъдат приемани. Ако приложенията към отчета са били налични и са били изискуеми в административното производство, то жалбоподателят би трябвало да ги представи там. Ако не са му били поискани, това означава, че не се изискват по процедура. Процедурата е специална по смисъла на чл.22 от АПК и не важат общите разпоредби за събиране на доказателства в административния процес. Представям Указания за попълване на Декларацията  за обстоятелствата  по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия. Тези указания са налични на интернет страницата, там където е обявена процедурата. То е указание, във всяка процедура го пускаме, то е част от условията за кандидатстване. Има го на страницата, още с обявяване на процедурата, тези документи са там, те са в самите условия за кандидатстване.

 Адв. Б. - Оставям на съда да прецени дали да го приеме като доказателство по делото.

 Съдът намира, че така представените писмени доказателства, както от оспорващия, така и от ответната страна, следва да бъдат приети като доказателства по делото, с оглед изясняването му от фактическа страна 

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА, като доказателства по делото, представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, както следва:

 Представените от процесуалния представител на жалбоподателя:

 -разпечатка от НАП по отношение, декларирани и регистрирани лица по трудово правоотношение  с жалбоподателя към 2020г.;

 -отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2018г.;

 -приложените граждански договори и сметки за изпратени суми по отношение на наети лица  по гражданско правоотношение с жалбоподателя за 2018г.

 Представените в днешно съдебно заседание от процесуалния, представител на ответната страна Указания за попълване на Декларацията  за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия.

 ПРИЛАГА  по делото, представения от процесуалния представител на   жалбоподателя списък с разноски, ведно с платежни нареждания.

 Адв. Б. - Нямам доказателствени искания и няма да соча нови доказателства. Моля да приключите съдебното дирене. 

 Б. П. - Нямам доказателствени искания и няма да соча нови доказателства. Моля да приключите съдебното дирене. 

 Поради изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Адв. Б. -  Моля за срок, в който да представя  за писмена защита,  след като се запозная с доказателството, което ответната страна представи днес. Моля да уважите изцяло жалбата на доверителя ми и да  отмените обжалвания административен акт. Считаме, че актът не е мотивиран, изложили сме аргументи в този смисъл още в жалбата. Неправилно е приложен и материалният закон. Констатациите на административния орган, че дружеството не отговаря на чл.4б, ал.2 от Закона за малките и средните предприятия, които се извличат от обжалваното решение са неправилни, тъй като не са налице две последователни години, в които предприятието да е попаднало само в категория малко или само в категория средно предприятие. Видно от приетите по делото  доказателствата, още през 2018г.  общонаетите лица  в  дружеството, такива които работят по трудово правоотношение, плюс собственика и управител дружеството, плюс лицата, работещи без трудово правоотношение са надвишавали цифрата 50 човека. През 2019г.  предприятието категорично има статут на средно предприятие и в тази връзка започва да изпълнява законовите изисквания да подлага годишния си финансов отчет на одит и всички останали изисквания, които следва да изпълнява като такова предприятие. Статутът си на средно предприятие «С.Т. ЕООД запазва и през цялата 2020г., който факт към момента, в който е следвало да бъде сключен договор, вече е бил известен не само на предприятието, но е могъл да бъде установен от органа и при справка от информационния масив на НАП, където органът има възможността да прави такива справки. Актът е постановен при допуснати съществени процесуални нарушение. Нарушени са нормите  на чл.35 и чл.36 от АПК. Условията за кандидатстване по т.25, на лист 28 от представените от ответника документи, сочат че органът по всяко време може да извърши документална проверка на декларираните данни и да изиска допълнителна информация или разяснения от тях. След като кандидатът е бил уведомен,  че е преминал всички предходни проверки и че предстои,  след като представи последните декларации, сред които не е тази за статута на предприятието, тъй като по закон той не дължи представяне на такава декларация, да бъде поканен за сключване на договор. Изведнъж съвсем немотивирано му е отказано предоставянето на такава помощ, което считаме че е нарушение на закона. Допуснато е нарушение на  чл.30,  ал. 2 от АПК във връзка с предвидените в условията за кандидатстване изисквания и предпоставки, което е довело и до съществени нарушения на чл.35 и чл.36, ал.1 от АПК при постановяване на оспорения акт. На самостоятелно основание решението противоречи на  целта на закона, защото знаем, че е изключително особена и специална целта на подпомагането по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 що се отнася до преодоляване  последиците на мерките от COVID -19. С оглед на тези съображения, моля да уважите изцяло жалбата и да върнете преписката на административния  орган за ново произнасяне, след като бъдат съобразени всички настъпили обстоятелства във връзка с допустимостта на кандидата «С.Т. ЕООД. Моля на доверителя ми да бъдат присъдени разноските за защитата му в настоящото производство, които са съобразени с Наредбата за адвокатските възнаграждения и в тях е включена и платената такса, в размер на 50,00 лв. Моля за решение в този смисъл. Моля да ми определите кратък срок за  писмена защита.

 Б. П. - Моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна и да потвърдите акта на Ръководителя на УО на ОПИК 2014-2020. Ще обърна внимание, че неприложимостта на производството по издаване на индивидуален административен акт, което е уредено в АПК е поради наличието на специално производство по издаване  на обжалвания акт, на първо време заради ЗУСЕСИФ и ПМС №162, където е уредено  специално производството за провеждане на процедури за подбор на проект по кандидатстване за средствата от Европейския съюз и инвестиционните фондове. Още повече, че има Закон за извънредното положение, който позволява на управляващите органи да приемат опростени правила за провеждането на тези процедури, които са приложени към настоящото производство. Моля да ни бъде даден срок за писмени бележки и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение. Възразявам срещу размера на адвокатското възнаграждение, поради прекомерност.      

 Съдът дава възможност на жалбоподателя в 5-дневен срок, а на ответника в 7-дневен срок, считано от днес да представят писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 Заседанието приключи в 09:50 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                     Секретар: