П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 26.04.2021 година

            Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

 на двадесет и шести април две хиляди двадесет и първа година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                           ЧЛЕНОВЕ:1. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

                                                                2.  БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар:  Ив. В.

 Прокурор: Д. Димитров при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия М.Стергиовска

 КАНД №  101  по описа за 2021 година.

           На именното повикване в 10:40  часа се явиха:

 Касаторът, „Д е.В к.“ ЕООД, *** - редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Ответникът, Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Д. Димитров.

 Съдът констатира, че с рег. №ДА-01-1315/23.04.2021г. по описа на ШАдмС по делото е депозирана писмена молба от Д.Д.В., управител и представляващ касатора, съдържаща изявление на касатора, че поради внезапно възникнал здравословен проблем на 23.04.2021г. е в обективна невъзможност да се яви в насроченото за днес съдебно заседание, а с оглед краткото време до заседанието, не е в състояние своевременно да организира защитата си чрез наемане на адвокат.  В тази връзка моли да не бъде даван ход на делото, а същото да бъде насрочено за друга дата. Към молбата си е приложила  болничен лист, удостоверяващ, че в следствие на внезапно възникнало заболяване лицето е в отпуск за периода от 23.04.2021г. до 06.05.2021г.

 Прокурорът Считам, че  в случая ход на делото не следва да бъде даван. Безспорно страната е възпрепятствана да участва в настоящия процес по обективни причини. Моля да не се дава ход. 

 Съдът, като съобрази депозираната от касатора молба за отлагане на делото, намира същата за основателна предвид обстоятелството, че към молбата е приложен болничен лист, удостоверяващ внезапно възникнал здравословен проблем, препятстващ присъствието на страната в настоящото съдебно заседание, а видно от материалите по административното наказателно дело в първоинстанционното производство, страната не е упълномощила адвокат, който да я представлява. При това положение съдът счете, че са налице основания  за отлагане на делото за друга дата, поради което 

          О П Р Е Д Е Л И:

                                                     НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 ОТЛАГА и НАСРОЧВА същото за 25.05.2021г. от 10:00 часа, за която дата да се призоват страните.

 Заседанието приключи в 10:43 часа.

           Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                                     Секретар: