П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 26.04.2021 година

            Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

 на двадесет и шести април две хиляди двадесет и първа година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                                         ЧЛЕНОВЕ:1. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

                                                                              2.  БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар:  Ив. В.

 Прокурор: Д. Димитров  при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия М.Стергиовска

 КАНД №  90  по описа за 2021 година.

           На именното повикване в 10:37  часа се явиха:

 Касаторът, ОБЕДИНЕНИЕ АМС ТЕАМ - ИНТЕГРАЛ КОНСТРЪКШЪНС ДЗЗД, гр. София - редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Ответникът, Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Д. Димитров.

 Прокурорът - Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

                                                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора Обединение АМС ТЕАМ-ИНТЕГРАЛ КОНСТРЪКШЪНС“ ДЗЗД, гр. София, касационна жалба срещу Решение № 260000/04.01.2021г. на Районен съд гр. Нови пазар, постановено по ВАНД № 320/2020 г. по описа на същия съд.

 Прокурорът – Жалбата е допустима, считам че е неоснователна. 

 Като съобрази приложените по ВАНД № 320/2020 г. г. по описа на Районен съд гр. Нови пазар доказателства, съдът намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото приложените по АНД № 320/2020 г. г. по описа на Районен съд гр. Нови пазар писмени доказателства. 

 Прилага писмено становище от ответника рег. № ДА-01-851/15.03.2021 г. по описа на ШАдмС.

 Прокурорът – Нямам доказателствени искания.

 С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Прокурорът – Моля да потвърдите решените на  Новопазарския районен съд като правилно и законосъобразно. Изцяло споделям изложените от страна на съда мотиви. Считам, че не са допуснати процесуални нарушения в рамките на това производство, които да доведат до отмяна на атакувания пред Вас съдебен акт на това основание. При тези аргументи моля решението да бъде потвърдено. 

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

 Заседанието приключи в 10:40 часа.

           Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                          Секретар: