П Р О Т О К О Л

 

 град Шумен, 26.04.2021 година

            Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

 на двадесет и шести април две хиляди двадесет и първа година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                           ЧЛЕНОВЕ:1. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

                                                                2.  БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар:  Ив. В.

 Прокурор: Д. Димитров при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Кремена Борисова

 КАНД №  102  по описа за 2021 година.

           На именното повикване в 10:34  часа се явиха:

 Касаторът, „Ю.б.6“ ЕООД, *** - редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Ответникът, Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Д. Димитров.

 Прокурорът - Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

                                                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора „Ю.б.6“ ЕООД, чрез пълномощника му адв. Ж.П., касационна жалба срещу Решение № 260073/05.02.2021г. на Районен съд гр. Шумен, постановено по ВАНД № 2233/2020 г. по описа на същия съд.

 Прокурорът – Считам жалбата за допустима и според неоснователна. 

 Като съобрази приложените по ВАНД № 2233/2020 г. г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, съдът намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото приложените по АНД № 2233/2020 г. г. по описа на Районен съд гр. Шумен писмени доказателства. 

 Прокурорът – Нямам доказателствени искания.

 С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Прокурорът – Моля да потвърдите въззивното решението на ШРС като правилно и законосъобразно. Изцяло споделям изложените аргументи от страна на съда, които са достатъчно подробни за това, че е допуснато административно нарушение, както и какъв следва да бъде размерът на наложената имуществена санкция. Моля да потвърдите това решение. 

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

Заседанието приключи в 10:37 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                                  Секретар: