П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 26.04.2021 година

            Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

 на двадесет и шести април две хиляди двадесет и първа година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                           ЧЛЕНОВЕ:1. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

                                                                2.  БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар:  Ив. В.

 Прокурор: Д. Димитров при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Кремена Борисова

 КАНД № 100  по описа за 2021 година.

           На именното повикване в 10:30  часа се явиха:

 Касаторът, Дирекция „Инспекция по труда” гр. Шумен - редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.  

 Ответникът, „Е.ф.ф.м.Б.Л.“ ООД, *** - редовно и своевременно призован, се явява лично  управителя А.  А.

 За Шуменска окръжна прокуратура, редовно призована, се явява окръжния прокурор Д. Димитров.

 Ответникът – Да се даде ход на делото.     

 Прокурорът - Да се даде ход на делото.  

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора,  Дирекция „Инспекция по труда“  гр. Шумен, представлявана от директора, касационна жалба срещу Решение №260071/01.02.2021г. на Районен съд гр. Шумен, постановено по ВАНД № 2218/2020г. по описа на същия съд.

 Ответникът – Оспорваме жалбата. Поддържам депозираното писмено становище. 

 Прокурорът - Считам жалбата за допустима и според мен неоснователна..

 Съдът,  като съобрази приложените по ВАНД 2218/2020г.  по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото, приложените по ВАНД 2218/2020г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, както и представеното с молба-становище от ответника заверено копие на свидетелство за правоспособност.

  ПРИЛАГА писмена молба – становище  на ответника рег.№ДА-01-1269 от 21.04.2021г. по описа на ШАдмС.

 Ответникът - Няма да соча други доказателства.  

 Прокурорът - Нямаме доказателствени искания.

 С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Ответникът – Моля да остане в сила решението на районния съд по изложените в становището съображения. Аз въз основа на този документ, който ми представи го назначих на работа. На този документ не пишеше никъде срок на валидност. Той човека въобще не е бил тука, не е знаел, че това е отменено.

 Прокурорът – Моля да потвърдите решението на ШРС като правилно законосъобразно. Аз считам, че действието е осъществено административно нарушение, но съдът съвсем правилно е изменил издаденото НП доколкото, според мен, обществената опасност на това нарушение е съответна на вече наложеното с измененото НП от страна на въззивния съд санкция, а именно глоба от 100 лева. Считам, че решението в този смисъл е правилно и законосъобразно и моля да бъде потвърдено.

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

 Заседанието приключи в 10:34 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                         Секретар: