П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 26.04.2021 година

            Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

 на двадесет и шести април две хиляди двадесет и първа година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                           ЧЛЕНОВЕ:1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

 при участието на секретар:  Ив. В.

 Прокурор: Д. Димитров  при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия М.Стергиовска

 КАНД №  117  по описа за 2021 година.

           На именното повикване в 10:00  часа се явиха:

 Касаторът, Регионална дирекция по горите гр. Шумен,  редовно и своевременно призован, за него се явява юрисконсулт П. Д., редовно упълномощена. 

 Ответната страна, Н.Х.Х. ***, редовно и своевременно призован, се явява лично и с адв. Г. от ШАК, редовно упълномощен от първа инстанция.    

 Окръжна прокуратура Шумен - редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор  Д.Димитров.   

 Юрисконсулт Д. - Да се даде ход на делото.

 Адв.Г. - Да се даде ход на делото.

 Прокурорът - Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора директор на Регионална дирекция по горите гр. Шумен, чрез пълномощника му юриск. Д., касационна жалба срещу Решение № 260031/23.02.2021г. на Районен съд гр. Велики Преслав, постановено по ВАНД № 167/2020г. по описа същия съд.   

 Юрисконсулт Д. - Поддържаме жалбата.

 Адв. Г. – Оспорваме жалбата, поддържаме нашия отговор, който сме представили.  

 Прокурорът - Считам касационната жалба за процесуално допустима.

 Съдът, като съобрази приложените по ВАНД № 167/2020г. по описа на Районен съд - град Велики Преслав доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото, приложените по ВАНД № 167/2020г. по описа на Районен съд - гр. Велики Преслав доказателства, представената с писмен отговор от касатора извадка от електронната система на ИАГ за издаване на електронни превозни билети, днес представеното от касатора пълномощно №РДГ16-2223 от 22.10.2018г., както и представения от касатора с писмо рег.№ДА-01-1312/23.04.2021г. болничен лист.

 Прилага писмен отговор на касационна жалба от адв. Е.Г., процесуален представител на  ответника. 

 Юрисконсулт Д. - Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

 Адв. Г. -Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

 Прокурорът - Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим доказателства.

 С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И :

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ТО ПО СЪЩЕСТВО

 Юрисконсулт Д - Поддържаме изцяло касационната жалба против решението на РС-Велики Преслав. При постановяване на решението си въззивният съд не е съобразил обстоятелството, че към датата на констатиране на нарушението, посочената от съда разпоредба на чл.15, ал. 1, т.5 и ал. 5 от Наредба №1/30.01.2021г. за контрола и опазване на горските територии не е съществувала в правния мир. Съдебното решение не може да почива на несъществуваща правна норма. Въззивният съд се е произнесъл и извън направеното пред него искане – осъдил е РДГ – Шумен да заплати на Н.Х. направените по делото разноски в размер на 200 лева. Такова искане в съдебно заседание не е правено, видно от протоколите по делото, нито е правено с жалбата. Относно представената извадка от електронната система на ИАГ, считаме че е недопустимо едва в днешното съдебно заседание да бъде представена. Същата е можело да бъде  представена пред РС- В. Преслав. В случай, че я приемете, моля да имате предвид обясненията на главния експерт- системен администратор в РДГ, относно направените подобрения в приложението на програмата- мобилни данни са задължителни, освен в роуминг. Същият изрично е пояснил, че трябва да е включена иконката „мобилни данни“ на таблета, а не wireless интернет, трябва да бъде включен интернета на СИМ картата.  Това е видно от протокола от съдебното заседание на 07.10.2020г.От показанията на системния администратор безспорно е установено, че лицето е можело да издава превозен билет и при не наличие на интернет връзка от самата програма. От версия 1 нататък превозен билет може да се издава и в режим off line и да се отиде на място където няма интернет, да се издаде превозен билет  и да се напечата. Това е видно от самия протокол, където е обяснил главният експерт. Длъжностното лице не е изпълнило задължението си да издаде превозен билет преди експедиране на дървесината от временния склад, а го е издал по време на извършване проверката от служители на РДГ Шумен и РУ- Велики Преслав и около 5 километра дървесината е била транспортирана без да е имало документ за нея. Представяме писмено становище, в което подробно сме изложили нашите доводи и съображения. Молим да отмените въззивното решение и да постановите друго, с което да потвърдите изцяло наказателното постановление. Молим, съобразно изхода на делото, за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в полза на РДГ Шумен и за двете инстанции.

 Адв. Г. – С цел процесуална икономия представям писмени бележки. Считам, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно. Относно представеният документ, който всъщност трябваше да бъде представен от РДГ, но в хода на съдебното производство това беше извадено през таблета на присъстващия там експерт, който обаче всъщност не показа пълната информация. В действителност това, което виждаме представено и с настоящия отговор, това беше установено след приключване на съдебното заседание пред РС – Велики Преслав. Това всъщност представлява таблета, чрез който се издават превозните билети (адв. Г. показва таблет). На екрана е маркирана иконата „ИАГ Превозни билети“. При едно натискане излиза Изпълнителна агенция по горите, където трябва да се въведе номер на потребител и парола. Това са индивидуални номер и парола за всеки един от правоимащите лица по смисъла на Закона за горите и Наредба №1 за контрола, с който се издават превозните билети. Доколкото моят доверител е такъв, в качеството на горски стражар, ще го помоля да си въведе потребителското име и паролата си за да можем да продължим нататък. Това всъщност трябваше да бъде извършено от експерта на РДГ, който има пълен достъп на тази програма и всъщност той единствен може да прави измененията и да извършва преинсталирането на различните версии.  Безспорно в хода на съдебното производство беше доказано, че към датата на издаване на превозния билет версията е била 3.17.9, като едва с версия 3.18.1/2 пише „Отстранен проблем с „Моля, включете мобилните данни“. Тоест именно в този случай, както беше доказано от другите свидетели, разпитани в хода на производството, нямало е как да бъде издаден превозен билет когато няма данни. Това беше косвено потвърдено от самите проверяващо, на които им се наложило да извършат проверка дали имало издаден превозен билет, да слязат долу в курортния комплекс на Върбица, да вземат от моя доверител и от другия горски служител паролата на Wi-Fi  на комплекс Върбица за да влязат в системата на ИАГ и да направят проверка. Това говори, че в конкретния случай това е бил единственият възможен начин да бъде издаден превозен билет. Едва вече след версия 3.18.1/2 е отстранен този проблем, докато в предходната версия 3.17.9 пише: Мобилните данни са задължителни освен в роуминг. Защо тогава системата иска мобилни данни задължително, освен в случаите на роуминг. Роуминг е тогава, когато ползваме друг мобилен оператор, който извършва услугите извън територията на Р.България. Това по скоро е свързано с онези стопанства, които работят в пограничните райони, защото там много често линиите на националните оператори се преплитат. В този случай мисля, че твърденията са необосновани за извършване на нарушение, след като самата ИАГ е работила по този проблем и го е отстранила. Между другото в делото имаме доказателства с въпросния тестов билет, една тънка, дълга лента, за разлика от другите, тъй като другите са извадени от систем ИАГ когато вече са публикувани. А този тестов билет той не е публичен и когато експертът, който е бил задължен е въвел новата версия, е направил тест и е показал, че тогава работи, но датата на този тестов билет е много по-късна, това датата на издаване на административния акт. Няма противоречие, че към датата на приписванато деяние, моят доверител е работел със старата версия 3.17.9. Във връзка с изложеното, моля да  постановите решение, в което да оставите в сила като законосъобразно решението на РС- Велики Преслав и респективно да бъде отменено НП. Не претендираме присъждане на разноски. 

 Прокурорът – Аз също моля да потвърдите атакуваното пред Вас въззивно решение. Считам, че същото е правилно и законосъобразно.  

 Съдът прилага към материалите по делото днес представените от страните писмени бележки и писмено становище.  

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

 Заседанието приключи в 10:13 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                       Секретар: