П Р О Т О К О Л

 

 

град Шумен, 26.04.2021 година

            Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

 на двадесет и шести април две хиляди двадесет и първа година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                           ЧЛЕНОВЕ:1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

 при участието на секретар:  Ив. В.

 Прокурор: Д. Димитров при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия М.Стергиовска

 КАНД №  109  по описа за 2021 година.

           На именното повикване в 10:13  часа се явиха:

 Касаторът, П.С.К.,*** - редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Ответникът, ОД на МВР гр. Шумен, редовно и своевременно призован, за него се явява юриск. С., редовно упълномощена.

 Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор Д. Димитров.

 Юриск. С. – Да се даде ход на делото.

 Прокурорът -  Да се даде ход на делото.

 С оглед изявленията на страните съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора П.С.К. ***, касационна жалба, против Решение № 260075/09.02.2021г. на Районен съд гр.Шумен, постановено по ВАНД № 2227/2020г., по описа на същия съд.

 Юриск. С. – Оспорвам жалбата като неоснователна.

 Прокурорът - Жалбата е процесуално допустима.

 Като съобрази приложените по ВАНД № 2227/2020г. по описа на Районен съд гр.Шумен доказателства, съдът намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото приложените по ВАНД № 2227/2020г. по описа на Районен съд гр.Шумен доказателства, ведно с днес представената от ответника заповед за упълномощаване УРИ 372з-315/09.02.2017г.

 Юриск. С. – Няма сочим други доказателства.

 Прокурорът - Нямаме доказателствени искания.

 Поради изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Юриск. С. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Тя основно касае съдържанието на приложения протокол за  ползване на АТСС, който обаче е годен документ, с нужната доказателствена сила по отношение на това какво техническо средство е било използвано, къде е било позиционирано, имало ли е ограничение с пътен знак, на какво разстояние е било ограничение. Съответно какви са времевите периоди и броя на отчетените превишения на скоростта. Останалите реквизити не са относими за конкретния случай, както например  начало и край на участъка, защото в случая става дума за републикански път, а не за населено място, или номер на служебен автомобил, защото самото АТСС не е такова, което да бъде монтирано вътре в автомобила, а е така наречената „тринога“, която се вади и се позиционира на конкретно място, като има и снимка, която е приложена към протокола.  Другата част от реквизитите всъщност касае един последващ контрол на служителите, които са ръководни спрямо този, който е ползвал АТСС. Да, тук има една поправка на година на подписа на контролиращия служител, която няма отношение по предмета на делото. По отношение на самото деяние са представени достатъчно относими доказателства, вкл. разпечатка от паметта на АТСС, където много кое е МПС, неговия регистрационен номер, къде е мястото на извършване на нарушението, GPS координатите, това че заснемането е станало на разстояние 96 метра от АТСС при приближаващо МПС, за което е измерена скорост от 119 км/ч. Това, съпоставено с информация от протокола, че АТСС се е намирало на 190 м. от пътния знак, който въвежда тази скорост и измереното превишение на 96 метра от АТСС означава, че това измерване е станало в зоната на действие на въведеното ограничение на скоростта. Правилно е издирен и адресата на електронния фиш, поради което няма никакви основания за отмяна на решението на въззивния съд. Моля, съобразно изхода от делото да ни бъдат присъдени разноски.   

 Прокурорът -  Намирам касационната жалба за неоснователна. Моля да потвърдите атакуваното пред Вас решение като правилно и законосъобразно. Считам, че не са допуснати  процесуални нарушения в хода на административно наказателното производство. Решението е обосновано, изложени са конкретни мотиви защо НП следва да бъде потвърдено, поради което и аз моля да бъде потвърдено.

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

 Заседанието приключи в 10:18  часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                         Секретар: