П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 26.04.2021 година

            Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание         

 на двадесет и шести април две хиляди двадесет и първа година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                          2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

 при участието на секретар:  Ив. В.

 Прокурор: Д. Димитров при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Кремена Борисова

 КАНД №  111  по описа за 2021 година.

           На именното повикване в 09:30  часа се явиха:

 Касаторът, П.Г.С.,*** - редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Ответникът, ОД на МВР гр. Шумен, редовно и своевременно призован, за него се явява гл.юриск. С., редовно упълномощена.

 Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор Д.Димитров.

 Юриск. С.  – Да се даде ход на делото.

 Прокурорът -  Да се даде ход на делото.

 С оглед изявленията на страните съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора П.Г.С. ***, чрез пълномощника му адв. Н. В., касационна жалба, против Решение № 260053/22.01.2021г. на Районен съд гр.Шумен, постановено по ВАНД № 639/2020г., по описа на същия съд.

 Юриск. С.  Оспорваме жалбата като неоснователна.

 Прокурорът - Жалбата е процесуално допустима, но неоснователна.

 Като съобрази приложените по ВАНД № 639/2020г. по описа на Районен съд гр.Шумен доказателства, съдът намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото приложените по ВАНД № 639/2020г. по описа на Районен съд гр.Шумен доказателства, ведно с днес представена от ответника заповед за упълномощаване УРИ 372з-315/09.02.2017г.

 Юриск.С. - Няма да сочим доказателства.

 Прокурорът - Нямаме доказателствени искания.

 Поради изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Юриск.С. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Ако има някакво допълване, то касае само пункт трети от акта, относно глобата от 10 лева за неносене на СУМПС и контролен талон към него, но както стана ясно от хода на делото до момента, това е допълване, което е извършено и в трите екземпляра на акта при неговото предявяване, поради което не нарушава правото на защита на лицето. По отношение на другите две деяния същите представляват различни административни нарушения по чл. 18 от ЗАНН, доколкото едното се изразява в отказ за проверка за установяване употреба на алкохол, а другото е отказ за проверка за установяване употребата на наркотични вещества. Знам, че в момента има някакъв спор дали са едно или са две нарушения, но няма окончателно тълкувателно решение по него. В нашата практика до момента сме имали аналогични случаи, това са КАНД №178/2020 г. и КАНД № 244/2019г. по описа на ШАдмС, където е възприета идеята, че става дума за различни административни нарушения, поради което моля да приемете жалбата за неоснователна и съобразно изхода от делото да ни бъдат присъдени разноски. Представям за сведение двете решения.

 Прокурорът – Моля да потвърдите атакувания пред Вас съдебен акт като правилен и законосъобразен. Изцяло споделям изложените от съда мотиви. Намирам, че не са допуснати процесуални нарушения, които на това основание до доведат до отмяна на обжалвания съдебен акт. По същество, моля той да бъде потвърден.

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

 Заседанието приключи в 09:35  часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                              Секретар: