П  Р  О Т  О  К  О  Л

  

град Шумен, 22.04.2021 година

            Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и втори април две хиляди двадесет и първа година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Стергиовска

 при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

 Административно дело № 102 по описа за 2021 година.

 На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 Оспорващият, «А.и.1. ЕООД ***, редовно призован, за него се явява адв. С., редовно упълномощена.

 Ответникът, Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ – гр.София,  редовно призован, не се явява, за него се явява адв. Б., редовно упълномощена.

 Адв. С.: Да се даде ход на делото.   

 Адв. Б.: Да се даде ход на делото.   

 Съдът  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва депозирана жалба от «А.и.1. ЕООД, с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.Д., против Акт за установяване на публично държавно вземане с изх. № 01-2600/6607 от 16.02.2021г., издаден от изп. директор на ДФЗ-София, с което, на основание т.4.4, буква “б“ и т. 8.1. от Договор № 27/311/00951 от 17.11.2014г., във връзка с чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 30 от 11.08.2008г., предвид констатирано неизпълнение на задължения по т. 4.12 и т. 4.18 от Договор № 27/311/00951 от 17.11.2014г. и на основание чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 165 и чл. 166 от ДОПК и чл. 20а, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители е определено подлежащо на възстановяване публично държавно вземане в размер на 388 869,88 лв. за неизпълнение, съгласно т. 18 от Приложение към раздел I „Общи положения“ от Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ, съгласно таблица 1.

 В жалбата се изразява несъгласие с така издадения административен акт, като са изложени подробни съображения в подкрепа на тези твърдения.

 На първо място оспорващият сочи, че в приложимата Наредба № 30 липсва изискване за устойчива заетост, както и че посочения в бизнес плана персонал е прогнозен, като оспорващият счита, че неговия брой е лишен от правна и договорна обусловеност. На следващо място се твърди, по отношение на неизпълнение на т.4.17 от договора, че инвестицията е изпълнена в срок и съгласно изискванията на договора и наредбата, и като доказателства за това е полученото по договора окончателно плащане. На трето място се сочи, че съгласно §. 1, т. 19 от ДР на Наредба № 30 понятието „проект“ обхваща само и единствено инвестицията „Къща за гости“, която е изпълнена изцяло в срок и при спазване на сключения договор. Сочи се също, че по отношение на цитираната т. 4.4 от договора връщане на суми следва да се извършва само и единствено при констатиране на нарушение на договорни нормативни задължения, които в хода на процедурата не са констатирани. На следващо място, по отношение на т. 8. 1 от договора, оспорващият счита, че касае единствено и само договорно или нормативно задължение и не може да се приеме, че неназначаването на персонал, за което и самата наредба говори за прогнозна програма и за което никъде не е заложено задължение да бъде изпълнено, представлява каквото и да е нарушение. Твърди се също, че съгласно чл. 46 от Наредба № 30 в случай, че ползвателя на помощта  не изпълнява свои нормативни или договорни задължения, след изплащане на финансовата помощ, Разплащателна агенция може да поиска връщане на вече изплатени суми, заедно със законната лихва върху тях и/или да прекрати всички договори, сключени с ползватели на помощта. Сочи, че в настоящия случай анализ на степента на неизпълнение на проекта не е направен, което е и пропуск в реализираната процедура. На следващо място се твърди, че актът противоречи на чл. 46, ал. 3 от Наредба № 30. Сочи се, че нито в наредбата, нито в договора е предвидена възможност да бъде изчислявано изпълнението на бизнес плана, както и не е предвидена възможност то да бъде изчислявано средно аритметично. Твърди се, по отношение на цитираните в Акта за установяване на публично държавно вземане правила за определяне на размера, на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ, при нарушение на чл. 27, ал.6 и 7 от ЗПЗП от ПРСР 2007-2013г. следва да се има предвид, че договорът е сключен на 17.11.2014г., а цитираните правила са обнародвани на 30.08.2019г., т.е. почти 5 години след сключването на договора, поради което и няма как да имат обратно действие. Сочи се също така, че актът е издаден и в нарушение на чл. 2, ал. 4 от правилата и в нарушение на чл. 4, ал. 3 от правилата, тъй като не е предоставена на ползвателя възможност, предвидена в чл. 4, ал. 3, б.“а“ да бъде даден подходящ срок за отстраняване на констатираното нарушение. Счита, че в производството по издаване на процесния акт обективираните факти не са обсъдени в цялост и не са съобразени с целите на мярката, като цяло.

 С оглед на тези и допълнително изложени съображения е отправено искане за отмяна на процесния акт, като незаконосъобразен.

 Към жалбата са приложени писмени доказателства, под опис от т.1 до т. 4.

 Съдът констатира, че с писмо рег. № ДА-01-1028/29.03.2021г., по описа на ШАдмС, по делото са депозирани писмени доказателства от ответника, под опис от т. 1 до т. 10.

 Съдът докладва депозирана молба от ответната страна с рег.№ ДА-01-1241/19.04.2021г., по описа на ШАдмС, с приложени писмени доказателства, под опис, съдържащи се в папка 1 от т. 1 до т. 21 и в папка 2 от т. 1 до т. 9.

 Съдът докладва и депозирана молба-становище от ответната страна с рег.№ ДА-01-1221/14.04.2021г., по описа на ШАдмС, в която се изразява несъгласие с подадената жалба и е направено доказателствено искане за допускане и назначаване на съдебно-икономическа експертиза, с посочени задачи.

 Адв. С.: Поддържам жалбата. Моля, да се приемат представените доказателства. Не възразявам да бъде допусната съдебно-икономическа експертиза. Аз също правя искане за назначаване на експертиза, като представям молба с поставени задачи, както и представям доказателства, под опис, с препис за ответника.

 Адв. Б.:  Оспорвам жалбата. Моля, да приемете представената административна преписка. Моля, да допуснете поисканата от мен съдебно-икономическа експертиза. Запознах се с днес представената молбата от оспорващия и с поставените задачи към експертизата, както и с представените доказателства с нея. Моля, да укажете на жалбоподателя какви факти и обстоятелства иска да докаже с представените справки за населението, които да са валидни и относими към обжалвания акт. По отношение на исканите гласни доказателствени средства също смятам, че те са неотносими към предмета на делото, доколкото изискването от приложимата нормативна уредба е достигането на определен резултат. Този определен резултат е назначаване на съответния брой работници и служители и поддържане на здравно и социално осигуряване, не е предвидена възможност да се ценят усилията, които някой е положил или поне правно не е регламентирано това нещо. На следващо място назначаването на работници и служители, поддържане на здравно и социално осигуряване е предмет, който следва да бъде доказван само с писмени доказателства. В този смисъл, ако има назначени служители, действително би следвало жалбоподателят да представи писмени доказателства в тази връзка, както и поддържането на здравно и социално осигуряване също следва да се доказва с писмени доказателства. По отношение на искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза - по първите два въпроса считам, че няма спор по делото във връзка с тях. По отношение на въпрос 3 – правени ли са подобрения на инвестицията със собствени средства от дружеството и на каква стойност са същите – този въпрос по никакъв начин не е бил спорен. Освен това също не разбирам какво ще се докаже с този факт дали са влагани собствени средства или не са влагани. По отношение на въпроси 4 и 5 не възразявам. По отношение на въпрос 6 ми се струва, че се иска от вещото лице да тълкува Наредба № 30, а какво пише в наредбата и какви възможности са предвидени в нея считам, че е въпрос, който следва да се извърши от съда, чрез тълкуване на съответния нормативен акт, както и, че вещото лице не притежава, според мен, не притежава специални знания, за да тълкува Наредба № 30. По отношение на въпрос 10 се иска от вещото лице да прави предположения, в смисъл какво би било и как би била функционирала инвестицията с по-малък и по-голям персонал е въпрос, който не се базира на определени факти, по отношение на което вещото лице да приложи специалните си знания, от него се иска да предполага, поради което и възразявам.

 Адв. С.: По отношение на представените справки за населението същите са представени във връзка с факта, че населението в общината е застаряващо и въпреки положените от жалбоподателя усилия не са успели да бъдат намерени работници и служители, които да бъдат назначени. Във връзка с доказване на тези усилия за търсене на работници  съм поискала гласни доказателства, тъй като 5 години назад никой не пази дадените обяви за работа и освен това 5 години по-късно се съобщава на жалбоподателя, че той задължително трябва да поддържа тези 3 работни места. Ако той е бил наясно, че това е така, щеше да си пази доказателства за това, че е търсил работници и служители. По отношение на възраженията по експертизата – тъй като в акта е изложено твърдение, че инвестицията не била изградена, че било налице нарушение на проекта, ако колежката твърди, че този въпрос не е спорен, ще го оттегля. Въпрос 3 е във връзка с изложеното в жалбата, че инвестицията функционира, генерира приходи и се развива, т.е., че това е една работеща инвестиция, изложила съм такова твърдение в жалбата си и считам, че това е начина да бъде доказан. По въпрос 6 не съм искала вещото лице да прави тълкуване на Наредба № 30, в нея се съдържа формула, математическа, по която се изчисляват определени показатели и считам, че вещо лице, с конкретна специалност, може да отговори дали е предвидена възможност за изчисляване на бизнес плана, тъй като аз лично, като юрист, не мога да дам отговор на този въпрос. Искам да преформулирам въпрос 6 – Като вземе предвид формулата, предвидена в приложение № 3 да каже дали е предвидена възможността за изчисляване на бизнес плана по тази формула, т.е. съдържащата се в приложение № 3 към Наредба № 30 формула, приложима ли е и по нея може ли да се изчисли изпълнението на бизнес плана. По въпрос 10 - не искам от вещото лице да прави предположения, тъй като инвестицията е функционирала с един служител през предходните години, но заявявам, че не държа на този въпрос и го оттеглям.

Адв. Б.:  Не спорим, че е изградена инвестицията, че функционира, че генерира приходи.

 Съдът, след като съобрази изричните становища на страните счита, че следва да обяви за безспорни и ненуждаещи се от доказване следните факти:

 В случая е налице изградена инвестиция в срок и съобразно проекта, която функционира и генерира приходи, в същата са извършени подобрения със собствени средства от дружеството.

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ОБЯВЯВА за безспорни и ненуждаещи се от доказване следните факти:

 Налице е изградена инвестиция в срок и съобразно проекта, която функционира и генерира приходи, в същата са извършени подобрения със собствени средства от дружеството.

 Адв. С.: В такъв случай не поддържам въпроси № 1, 2 и 3, оттеглям ги.

 Съдът намира представените писмени доказателства от оспорващия с жалбата и от ответната страна с придружителни писма с рег. № ДА-01- 1028/29.03.2021г., по описа на ШАдмС  и писмо рег. № ДА-01-1241/19.04.2021г., по описа на ШАдмС за допустими и относими към спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 Водим от горното, съдът

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото, както следва:

 -         представените от оспорващия с жалбата писмени доказателства, описани като приложения в същата от т. 1 до т. 4;

 -         представените от ответната страна писмени доказателства с придружително писмо с рег. № ДА-01- 1028/29.03.2021г., по описа на ШАдмС , под опис от т. 1 до т. 10, както и представените от същия с придружително писмо с рег. № ДА-01-1241/19.04.2021г., по описа на ШАдмС, писмени доказателства, съдържащи се в папка 1 от т. 1 до т. 21 и в папка 2 от т. 1 до т. 9.

 Прилага становище-молба, депозирана от процесуалния представител на ответната страна с рег. № ДА-01-1221/14.04.2021г., по описа на ШАдмС.

 Съдът намира представените писмени доказателства в днешно съдебно заседание с молба, от процесуалния представител на оспорващия, за допустими и относими към спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 Счита, че следва да бъде издадено съдебно удостоверение, със съдържание, формулирано в молбата.

 Намира за неоснователно направеното доказателствено искане за допускане на гласни доказателства, досежно обстоятелствата, формулирани в жалбата, а именно – положени усилия за търсене на работници и изготвяне на обяви за такива, доколкото тези обстоятелства подлежат на доказване с писмени доказателства.

 Съдът намира за допустимо и относимо направеното доказателствено искане от двете страни за допускане и назначаване на съдебно-икономическа експертиза, със задачи, формулирани в молба-становище, депозирана от процесуалния представител на ответната страна с рег. № ДА-01-1221/14.04.2021г., по описа на ШАдмС, по т. 1 и т. 2 и от процесуалния представител на оспорващия в молба, депозирана в днешно съдебно заседание, като вещото лице следва да даде отговор на въпроси № 4 и 5, преформулирания въпрос № 6 в днешно съдебно заседание, както и на въпроси № 7,8 и 9.

 По отношение на въпроси 1,2,3,6 и 10 процесуалния представител на оспорващия оттегля искането си и не поддържа така формулираните задачи.

 Водим от горното, съдът

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото представените от процесуалния представител на оспорващия с молба, в днешно съдебно заседание, писмени доказателства под опис от т.1 до т. 7 в молбата.

 ДА СЕ ИЗДАДЕ съдебно удостоверение на процесуалния представител на оспорващия, със съдържание, формулирано в молбата.

 ДОПУСКА и НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза, със задача на вещото лице – икономист, след запознаване с материалите по делото, както и тези, находящи се при оспорващия и ответника, и при необходимост оглед на място, да даде отговор на следните въпроси:

 1.     Колко лица е предвидено в Бизнес плана на жалбоподателя да бъдат наети от него за работа в обект „Изграждане на къща за гости“ на територията на с. Черни връх, община Смядово, област Шумен за всяка една от трите финансови години – 2016г., 2017г. и 2018г. поотделно?

 2.     След като извърши справка при жалбоподателя и неговото счетоводство, както и в НАП, да даде отговор на въпроса колко лица са били наети от жалбоподателя за работа в обекта „Изграждане на къща за гости“ на територията на с. Черни връх, община Смядово, област Шумен и съответно за колко лица е било поддържано здравно и социално осигуряване за всяка една от трите финансови години – 2016г., 2017г. и 2018г. поотделно, като се отчете съответно и продължителността /месечна, дневна/ на заетост от конкретното лице през всяка една от годините, както и какъв е процентът на изпълнение спрямо заложените параметри на брой заети лица в Бизнес плана на жалбоподателя, в частта Таблица 5 „Разходи за заплати и социални осигуровки“ за всяка една от трите финансови години – 2016г., 2017г. и 2018г. поотделно, както и средно аритметично за трите финансови години 2016г., 2017г. и 2018г., като се отчете съответно и продължителността /месечна, дневна/ на заетост от конкретното лице през всяка една от трите години?

 3.     Представения към заявлението бизнес план доказва ли икономическата жизнеспособност на инвестицията. Изчислението да се направи по формулата по VI. Показатели за оценка ефективността на инвестицията и финансовите показатели от Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредба № 30 от 11.08.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.?

 4.     Кои показатели се включват при изчисляването на икономическата жизнеспособност на бизнес плана, съгласно формулата, съдържаща се в VI. Показатели за оценка ефективността на инвестицията и финансовите показатели от Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1 от Наредба № 30 от 11.08.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.?

 5.     Съдържащата се в приложение № 3 към Наредба № 30 формула, приложима ли е и по нея може ли да се изчисли изпълнението на бизнес плана.

 6.     В периода 2015 - 2020г. каква е бройката на назначените служители в инвестицията?

 7.     В случай, че са били назначавани служители, това взето ли е предвид от административния орган и какъв би бил процента на изпълнение на бизнес плана, ако се вземат предвид и тези служители?

 8.     В приложимата наредба съдържа ли се формула и предвидена ли е възможност изпълнението на бизнес плана да се изчисли за период по-малък от 10 години?

 ОПРЕДЕЛЯ депозит на вещото лице в размер на 500лв., вносим от двете страни поравно, съответно по 250лв. от всяка, по набирателната сметка за вещи лица на ШАдмС, в 7- дневен срок, считано от днес.

 НАЗНАЧАВА за вещо лице Е.Й.К. - експерт по съдебно – счетоводни експертизи към ШАдмС, която следва да бъде призована след внасяне на определения от съда депозит.

 Съдът, на основание чл. 171, ал. 4 от АПК, във връзка с чл. 170 от АПК

 О П Р Е Д Е Л И:

 Указва на страните, че следва да сочат доказателства, досежно фактите, от които черпят права.

 УКАЗВА на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, а именно, че е спазил всички нормативни изисквания и задължения по сключения  договор за изграждане и функциониране на инвестицията.

 УКАЗВА на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, послужили за издаване на процесния акт, а именно, че е издаден от компетентен орган, при спазване на административно производствените правила, съответства на материалния закон и неговата цел.

 Адв. С.: Нямаме други доказателствени искания.

 Адв. Б.:  Нямаме други доказателствени искания.

 Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ОТЛАГА и насрочва делото за 17.06.2021г. от 11:00 часа,  за която дата страните да се считат уведомени при условията на чл.138, ал.2 от АПК.

 Да се призове вещото лице, след внасяне на определения от съда депозит.

 Да се издаде съдебно удостоверение, след внасяне на дължимата държавна такса.

 Заседанието приключи в 10:30 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                           Административен съдия:

 

 

                                       Секретар: