П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 

град Шумен, 20.04.2021 година

            Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

 при участието на секретар: Ив.В.

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Р.Цветкова

 Административно дело334 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 Жалбоподателят, „Б.“ ЕООД, *** - редовно призован, за него се явява адв. И.С. от ВАК, редовно упълномощен.

 Ответникът, Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика" град Варна при ЦУ на НАП - редовно призован, за него се  явява юрисконсулт И.Й., редовно упълномощена, чрез видеоконферентна връзка. 

 Свидетелят С.Н.Б. - редовно призован, към момента   няма осъществена видеоконферентна връзка.  

 Свидетелят Р.С.К. - редовно призован, към момента  е осъществена видеоконферентна връзка.  

 Вещото лице П.В.П. – редовно призован, се явява лично. 

 Вещото лице Д.К.Д. – редовно призован, се явява лично. 

 Осъществена е видеоконферентна връзка с процесуалния представител на ответната страна главен юриск. Й., както и със свидетеля Р.С.К.. 

 Видеоконферентната връзка се осъществява чрез платформата Zoom Meetings&Chat, достъпна на адрес: https:******, където се създаде виртуалната среща с ID: 5718493455. Линк към срещата е изпратен на посочените от страните електронни адреси: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. за ответника.  

 Адв. С. - Да се даде ход на делото.

 Юрисконсулт Й. – Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

             ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва постъпилата молба по настоящото производство на 19.04.2021 г. от процесуалния представител на ответната страна юрисконсулт Й., съдържаща искане по доказателствата.

 Съдът пристъпва към снемане самоличността на вещото лице по назначената съдебно-графологична експертиза, както следва:

 П.В.П. - 66 г., български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, без родство и служебна ангажираност със страните.  

 Съдът напомня на вещото лице наказателната отговорност за даване на неверни или заинтересовани заключения по чл. 291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК.  

 Вещото лице обещава да даде заключение по знание и съвест.

 Вещото лице П. П. – Поддържам даденото заключение, нямам какво да добавя. Ако има такъв съкратен вариант на подпис от лицето И.М., какъвто аз предполагам, че лицето има и затова съм дал такова заключение, ако представите  такива образци, там вече мога да дам категорично заключение.  

 Юрисконсулт Й. – Нямам въпроси към вещото лице. Моля да приемете заключението. Поддържам становището в молбата ни, че оспорвам същото в частта на дадените отговори в условията на вероятност. Моля в тази част същото да не бъде кредитирано по делото.

 Адв. С. – Нямам други въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението. Също го оспорвам в частта на вероятния извод, че подписа е положен от лицето И.М.. В тази връзка ще направя допълнителни искания.

 Съдът намира, че така представеното заключение по назначената съдебно- графологична експертиза следва да бъде прието изцяло, като компетентно дадено, тъй като отговоря на зададените и допуснати от съда въпроси. Същото ще бъде ценено с останалия доказателствен материал.

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА като компетентно дадено заключението на вещото лице по назначената съдебно-графологична експертиза и същото да се счита неразделна част от протокола. 

 Съдът пристъпва към снемане самоличността на вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза, както следва:

 Д.К.Д. - 53 г., български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, без родство и служебна ангажираност със страните.  

 Съдът напомня на вещото лице наказателната отговорност за даване на неверни или заинтересовани заключения по чл. 291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК.  

 Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 Вещото лице Д. Д. – Поддържам даденото заключение. Нямам какво да добавя.

 Адв. С. – Във връзка с отговорите на допълнителните задачи, които сте дали в заключението, се установява, че математически погледнато се получават едни и същи резултати. В тази връзка според Вас допустимо ли е приходите по фактура № 0100000075/31.08.2018г., с която сте извършили коригиране на финансовия резултат в посока намаление, да подлежат на последваща оценка през 2019г. и да съществува вероятност да не бъде отчетен в пълнен размер фактурирания аванс?

 Вещото лице Д. Д. – Това по принцип не ми е в задачата, но понеже тук намалението е с данъчно временна разлика има вероятност през следващата година да се случи нещо и да стане увеличение на финансовия резултат. Извършеното увеличение на финансовия резултат е постоянна разлика.

 Адв. С. – Допустимо ли е в такъв случай в годишната декларация да се представят компенсирано данъчните постоянни и данъчните временни разлики?

 Вещото лице Д. Д. – Би следвало да стане както е дадено във втория вариант, както аз съм го направил по отделно увеличение и намаление. 

 Юрисконсулт Й. – Нямам въпроси към вещото лице. Моля да приемете заключението, същото е обективно и компетентно дадено.

 Адв. С. – Нямам други въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението.

 Съдът намира, че така представеното заключение по назначената съдебно-счетоводна експертиза е компетентно дадено, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА като компетентно дадено заключението по назначената съдебно-счетоводна експертиза и същото да се счита неразделна част от протокола. 

 Адв. С. – Предлагам първо да приемем доказателствата, които са представени от третото лице И.М., с цел да бъдат предявени на вещото лице и да каже дали би могло да изведе заключение.

 Юрисконсулт Й. – Поддържам становището в молбата си. Считам, че част от доказателствата, касаещи процесните инвойс фактури, са налични вече по делото в заверени за вярност копия. А в останалата част, касаещи различен контрагент считам, че са неотносими  към спора, поради което не следва да се приемат като доказателства.

 Адв. С. – Моля да оставите без уважение направеното възражение и да приемете представените доказателства от И.М. като трето лице. Считам, че същите са относими и допустими към спора. С искането се изискаха документи за предходни доставчици, свързани с подизпълнители на съответните СМР и такива са представени от третото лице. В тази връзка моля да бъдат  приети по делото. 

 Юрисконсулт Й. – Доказателствата, касаещи изпълнителя „КЕТ  ЕН и АЙ Билдинг комерс“ ЕООД са представени за първи път в съдебното производство в днешното съдебно заседание, поради което тяхната достоверност следва да се цени по същество на спора, в случай, че бъдат приети като доказателства по делото.

 Съдът намира, че представените писмени доказателства от третото лице, неучастващо в производството, представени с молба от 13.04.2021г. следва да бъдат приети като доказателства по делото, като същите ще бъдат ценени в хода по същество. 

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА като доказателства по делото представените писмени такива от трето, неучастващо лице в настоящото производство „Пауър Билд енд Трейд“ ЕООД, приложени към молба от 13.04.2021г., а именно:

 Договор от 10.04.2019 г., с предмет „СМР на сграда 1 в стопански двор с. Тодор Икономово“, ведно с приложение 1, фактура №0..294/13.05.2019 г., ведно с Протокол за установяване на видовете СМР от 13.05.2019г.;

 Договор за строителство от 17.04.2019 г., с предмет „СМР на сграда 2 тоалетни стопански двор с. Тодор Икономово, ведно с приложение 1, фактура №0...302/31.05.2019 г. и Протокол за установяване на видовете СМР от 31.05.2019 г. към нея;

 Договор за строителство от 12.05.2019 г., с предмет „СМР на сграда 3 в стопански двор с. Тодор Икономово, ведно с приложение 1, фактура №0...310/07.06.2019 г. и Протокол за установяване на видовете СМР от 07.06.2019 г.;

 фактура №0..299/28.05.2019 г.

 фактура №0...333/11.07.2019 г.

 фактура №0...337/18.07.2019 г.

 фактура №0...342/30.07.2019 г.

 фактура №0..346/31.07.2019 г.

 фактура №0...356/10.08.2019 г., ведно с Опис на материали към фактура №0...356/10.08.2019 г.;

 фактура №0...365/28.08.2018 г.

   Копие от нотариално заверено пълномощно на И.Г.М..

 Договор за строителство от 02.05.2019г. сключен между „Пауър Билд енд Трейд“ ЕООД и „„КЕТ  ЕН и АЙ Билдинг комерс“ ЕООД за обект „Сграда 2 -тоалетни стопански двор с. Тодор Икономово“, ведно с приложение 1, фактура №0...1578/02.06.2019 г. и Протокол обр. 19 от 02.06.2019 г. към нея;

 Договор за строителство от 14.05.2019г. сключен между „Пауър Билд енд Трейд“ ЕООД и „КЕТ  ЕН и АЙ Билдинг комерс“ ЕООД за обект „Сграда 3 в стопански двор с. Тодор Икономово“, ведно с приложение 1,  фактура №0...1579/10.06.2019 г. и Протокол обр. 19 от 10.06.2019 г. към нея;

 Договор за строителство от 14.04.2019г. сключен между „Пауър Билд енд Трейд“ ЕООД и „„КЕТ  ЕН и АЙ Билдинг комерс“ ЕООД за обект „Сграда 1 в стопански двор с. Тодор Икономово“, ведно с приложение 1,  фактура №0...1577/15.05.2019 г. и Протокол обр. 19 от 15.05.2019 г. към нея;

 фактура №0...1581/15.06.2019 г., ведно с Опис на материали към нея.

 Съдът предявява на вещото лице П.П. представените с молбата от 13.04.2021 г. писмени доказателства от трето, неучастващо лице в настоящото производство „Пауър Билд енд Трейд“ ЕООД, с оглед извършване на допълнителна експертиза.

 Юрисконсулт Й. – Категорично се противопоставям на подобно искане, доколкото твърдим, че тези документи са съставени за настоящия процес и са представени в днешното съдебно заседание.   

 Адв. С. - В тази връзка представям допълнително адвокатско пълномощно от И.М., в което е упълномощен адвокат Е., разпечатано от Търговския регистър.

 Юрисконсулт Й. – За съжаление много слабо се вижда. Моля да ми бъде изпратен  препис  от  пълномощното за да изразя становище. Доколкото разбирам се прави искане за формулиране на допълнителна задача за изследване на подписите също се противопоставям, доколкото заключение вече е дадено и то в условията на вероятност.

 Адв. С. – Във връзка с направеното оспорване от нас на заключението на вещото лице по съдебно-графологичната експертиза, моля да допуснете допълнително заключение, при което вещото лице след като се запознае  с допълнително представените по делото доказателства от И.М., входирани с молба с.д.№ ДА-01-1155/13.04.2021г., както и след като се изискат образци на подписите от лицето И.М. да изготви допълнително заключение със задача, която съм формулирал в молба.

 Юрисконсулт Й. - Принципно се противопоставям. Съществува достатъчна вероятност лицето да положи подпис по начин, по който да обслужи протеста на жалбоподателя, с оглед на което правя възражение.    

 Съдът, след като изслуша становището на страните по отношение направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на допълнителна съдебно-графологична експертиза с поставени същи задачи по предходната, но изготвяне на заключение след представяне на сравнителен материал от лицето И.Г.М., намира същото за основателно, с оглед изясняване делото от фактическа страна.

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 Назначава допълнителна съдебно-графологична експертиза със задача на вещото лице  след като се запознае с представения от лицето И.Г.М. сравнителен почерков материал да даде заключение по следните въпроси:

 Подписите положени в графа „съставил“ на фактури №294/13.05.2019г., №302/31.05.2019г., №310/07.06.2019г. №333/11.07.2019г., №337/18.07.2019г., №342/30.07.2019г., №346/31.07.2019г. №356/10.08.2019г., №365/28.08.2018г. и подписите положени в графа „изпълнител“ по договор за строителство от 10.04.2019г. ведно с приложение №1 и протокол за установяване на видовете СМР от 13.05.2019г.; договор за строителство от 17.04.2019г., ведно с приложение №1 и протокол за установяване на видовете СМР от 31.05.2019г., договор за строителство от 12.05.2019г., ведно с приложение №1 и протокол за установяване на видовете СМР от 07.06.2019г. и в графа „предал“ в  опис към фактура №356/10.08.2019г. изпълнени ли са от И.Г.М.?

 УКАЗВА на лицето И.Г.М., че следва да бъде представен почерков материал, а именно положени в различен вариант лично негови подписи, въз основа на които вещото лице ще изготви експертизата. 

 Назначава, като вещо лице, П.В.П. – графолог, определя възнаграждение по така допуснатата допълнителна експертиза в размер на 200лв., вносимо от жалбоподателя в 7 - дневен срок, считано от днес.

 Вещото лице да се призове след внасянето на депозита.

 Съдът пристъпва към разпит на свидетеля Р.С.К..

 Осъществена е видео връзка със свидетеля на email адрес: ********.

 Съдът снема самоличността на свидетеля, както следва:  

 Р.С.К. – 59 г., български гражданин, женен, неосъждан, средно спец. образование, без родство с жалбоподателя.

 Съдът предупреждава свидетеля за наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл.290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

 Свидетелят обещава да говори истината. 

 Свид. Р.К. – През 2019 г. работех като строителен  работник в „КЕТ  ЕН и АЙ Билдинг комерс“ ЕООД. Участвах в строителни дейности в с. Т. Икономово, обл. Шумен от април до август. От април до юни правихме замазки,  мазилки, зидарии. Обектът беше ТКЗС, сгради на АПК-то. Извършвахме и ново и старо строителство. В периода април – юни строихме нови сгради. Три нови сгради строихме, две свързани и една малка сграда. Двете сгради бяха долепени една до друга – тоалетни, гаражи. А другата беше нещо с вода, помпена станция ли, нещо такова. 5, 6, 7 човека извършвахме строителството, различно. И другите строителни работници бяха от нашата фирма „КЕТ  ЕН и АЙ Билдинг комерс“. Техника С., И. и друг един там, ние поръчваме каквото трябва и те докарват, от къде не знам. С. е нашия техник, с И. и с Б. ли, те докарваха материалите. И. е на тая фирма. Аз после почнах при него след като свършихме там. И. идваше от друга фирма „Пауър“ ли каква е, постоянно присъстваше там. След като свършихме там работа, почнах при И..  Не знам трите имена на И.. Не знам дали имаше други работници от фирма „Пауър Билд енд Трейд“. Имахме технически ръководител на обекта С., постоянно беше там и И.. С. техника ни възложи работата и ни каза да отидем на обекта на „Пауър Билд“. Той движеше основно нещата и  И.. Пак И. и С. мерят, теглят какво сме извършили и ни плащаха, може аванс, може и заплата. Аз съм вземал аванс. Те ни плащаха парите. От тях вземахме парите  те ни плащаха. Подписвахме документи само за парите, за друго не. За парите подписвахме ведомости, някой път на ордер за аванс. Около 1000 лева. Имахме командировки, но аз не съм подписвал. Имаше на обекта стаи оборудвани в сградите. С. ни провеждаше инструктаж. Всеки ден имахме инструктаж. Подписвахме се в инструктажна книга.

 Адв. С. - Нямам други въпроси.

 Юрисконсулт Й.  - Нямам повече въпроси.  

 Съдът пристъпва към разпит на свидетеля С.Н.Б. Осъществена е видео връзка със свидетеля на email адрес: *******.

 Съдът снема самоличността на свидетеля, както следва:  

 С.Н.Б. – 61 г., български гражданин, женен, неосъждан, средно спец. образование, без родство с жалбоподателя.

 Съдът предупреждава свидетеля за наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл.290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

 Свидетелят обещава да говори истината. 

 Свид. Б.През 2019г. работих като строителен техник в „КЕТ  ЕН и АЙ“. Участвал съм в строителни работи в с. Т. Икономово през м. юни, май април 2019г. Извършвахме  ремонтни и строителни  работи. Ремонти на стари  сгради правихме и нови, мисля, че тоалетна правихме една. Аз мисля, че тоалетни, малка сградичка една се прави. Другото беше ремонти на съществуващи сгради. Ремонтирахме покриви, зидарии, мазилки, всички  каквото се налагаше по сградите. Не се сещам какви бяха новите сгради. Строителните материала по принцип на всеки обект ги доставят. Ние с представителя на „Пауър Билд енд Трейд“ И.М., с него сме доставяли материали. Аз съм казвал какви материали и той ми е доставял, аз съм доставял някои материали за да не се спира работата. Така процедираме навсякъде. Работниците на обекта бяха от нашата фирма. От друга фирма  представителя беше И.М., който е на „Пауър Билд“. Бяхме  между 4, 5, 6 работника, различно. Не съм подписвал документи за извършеното  строителство. Ние сме съставяли документи, но всички документи си ги подписва собственика на фирмата. Не съм упълномощен да подписвам документи. Аз и И.М. приемахме свършената работа, съставяхме протокол. През това време работех като строителен техник. Мисля, че договорка за работата в с. Т. Икономово имаше И.М., представителя  на „Пауър Билд“. Той ми възложи работата. Към онзи момент живеех в Златоград. Със собствените автомобили се придвижвахме до обекта. Заплащано ни е гориво, въз основана пътуване. Казваме толкова сме изгорили и ни плащаха. Не знам кой ни е заплащал горивото. Там вече имаше уговорка между фирмите, на които изпълняваме обекти и за които изпълняваме обекти.  Те се договорят и на нас ни се плаща, няма да плащаме от собствения си джоб.  Сигурно са ни издавали командировъчни заповеди от нашата фирма. Нашата фирма е „КЕТ ЕН и АЙ Билдинг комерс“. Там спяхме. Там има една сградичка, която е оформена за живеене, има сносни условия. Там сме карали по една седмица и една седмица се прибираме примерно за почивка. Работехме през седмица и през това време нощувахме на обекта. Нашата фирма ни заплащаше за извършената работа. Като направим един месец работа, като се върнем нашата фирма ни заплащаше колкото ни е заплатата. 

 Адв. С. - Нямам други въпроси.

 Юрисконсулт Й.  - Нямам повече въпроси.  

 Адв. С. - Моля да бъде изискана повторна информация от ТД на НАП София във връзка с регистрирания трудов договор от „ЕБ СИ ПРОЕКТ“ ЕООД, сключен с лицето Р.С.К., както и справка за регистрираните трудови договори от „КЕТ ЕН и АЙ Билдинг комерс“ ЕООД, действащи през 2019г. В първата точка искането правя във връзка с  постъпилия отговор от ТД на НАП София, видно от който има разминаване в датата на назначаване и датата на прекратяване на договора. Доколкото този договор е относим към процесните фактури, считам че следва да бъде изяснено лицето в този период къде е работило, дали е работило в „ЕБ СИ ПРОЕКТ“ или в „КЕТ ЕН и АЙ Билдинг комерс“, каквито твърдения направи при разпита му. Във връзка с постъпилите доказателства от третото лице  И.М., моля по реда на чл. 192 от ГПК, във вр. с чл. 144 АПК  да се изиска от „КЕТ ЕН и АЙ Билдинг комерс“ ЕООД информация свързана с отразяването на фактурите, издадени на „Пауър Билд енд Трейд“ ЕООД, както и разчетно платежни ведомости и трудови договори на лицата, осъществявали строителната дейност в с. Т.Икономово. Представям и моля да приемете разходи, извършени от доверителя ми във връзка с процесуалното представителство по делото, а именно фактура № 10…46/22.10.2020г., договор за правна защита и съдействие от 21.08.2020г. и платежно нареждане от 24.11.2020г.  Нямам други искания по доказателствата на този етап.

 Юрисконсулт Й. - Не се противопоставям на искането за повторна справка за всички лица.

 Съдът, след като изслуша становището на страните по отношение направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя за изискване на повторна справка от ТД на НАП София, намира същото за основателно, с оглед изясняване на делото от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 Да се изиска от ТД на НАП София в 7- дневен срок от получаване на съобщението  да представи:

 1.Справка за регистрирания трудов договор от „ЕБ СИ ПРОЕКТ“ ЕООД, ЕИК 204706115, сключен с лицето Р.С.К. ЕГН **********, извлечена от информационната система на НАП.

 В предходен отговор с писмо изх. № 10-00654-4/16.02.2021 г. е посочена информация, че лицето има сключен договор на 27.08.2019 г., която дата е следваща датата на прекратяване на договора – 15.04.2019 г. 

 2. Справка за регистрираните трудови договори от „КЕТ ЕН и АЙ БИЛДИНГ КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК ******, действащи през 2019г.

 По отношение направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание по реда чл.192 от ГПК да бъдат изискани посочените в молбата доказателства от трето лице, неучастващо в настоящото производство, а именно „КЕТ ЕН и АЙ БИЛДИНГ КОМЕРС“ ЕООД, съдът намира, че следва да се даде възможност на ответната страна в 3-дневен срок, считано от връчването на молбата да изрази становище по същото, след което съдът ще се произнесе с определение в закрито съдебно заседание.     

 Юрисконсулт Й. - Нямам доказателствени искания. Оспорвам така заплатеното адвокатско възнаграждение, считам същото за прекомерно с оглед липсата на фактическа и правна сложност по делото.

 Адв. С. – Моля да оставите без уважение искането за прекомерност. 

 Съдът прилага по делото представените от страните списъци за разноските.

 С оглед допуснатите в днешно съдебно заседание доказателствени искания, съдът  счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 Отлага същото и го насрочва за 17.05.2021г. от 11:00 часа, за която дата   страните редовно призовани по реда на чл. 138, ал.2 от АПК.

 Да се призове вещото лице след внасянето на депозита.

 Да се изпрати препис от молбата на жалбоподателя на ответника за становище по чл.192 от ГПК по отношение на трето неучастващо лице „КЕТ ЕН и АЙ БИЛДИНГ КОМЕРС“ ЕООД.

 Заседанието приключи в 11:15 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                Административен съдия:

 

                                                                                                  Секретар: