П Р О Т О К О Л

 

 град Шумен, 19.04.2021 година

            Шуменският  административен съд, в публично съдебно заседание         

 на деветнадесети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.  СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                            2.  БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар:  Р. Хаджидимитрова 

 Прокурор:  Павлин Вълчев при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Бистра Бойн

 КАНД №  105 по описа за 2021 година

           На именното повикване в 9:58 часа се явиха:

 Вносителят на предложението за възобновяване, Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр.Шумен, редовно призован, явява се прокурор Павлин Вълчев.

 Ответникът, „О.б.“АД ***, редовно призован, явява се юрисконсулт М. Г., редовно упълномощена.

 Ответникът, КЗП - гр.Варна, редовно призован, не изпраща представител.

 Прокурорът: Да се даде ход на делото.

 Юрисконсулт Г.: Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

    О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 ДОКЛАДВА постъпилото предложение: Производството по делото е образувано по депозирано предложение от  Окръжен прокурор  на  Окръжна прокуратура  Шумен  на  осн.чл.72, ал.1 вр. чл.70 б. „в“ от ЗАНН, за възобновяване на административнонаказателно производство, приключило с Наказателно постановление № В-0050575  от  16.01.2020г. издадено от Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП, с което на „О.б.“АД-гр.София е наложена „имуществена санкция” в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева на основание чл.80 ал.1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите /ЗКНИП/ за нарушение по чл.27 ал.2 от същия закон.

 Прокурорът: Поддържам така депозираното предложение. Да се приемат представените доказателства.

 Юрисконсулт Г.: Съгласна съм с предложението за възобновяване. Да се приемат представените доказателства.

 Съдът

 О П Р Е Д Е Л И :

 Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива към предложението, под опис.

 Прокурорът: Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

 Юрисконсулт Г.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И :

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Прокурорът: Считам депозираното предложение за основателно. В тази връзка, моля, на основание чл.70 б. „в“ от ЗАНН да бъде възобновено административно наказателното производство по АНД № 501/2020г. на РС- Шумен, прекратено с влязло в сила Определение № 111/06.03.2020г. по ЧКАНД №  103/2020г. и на основание чл. 84 от ЗАНН и чл. 425, ал. 1, т. 1 от НПК горепосочените съдебни актове да бъдат отменени, а делото върнато на районен съд за ново разглеждане.

 Юрисконсулт Г.: Моля, съдът да възобнови АНД № 501/2020г., по описа на РС- Шумен, защото молбата за възобновяване е изготвена от компетентен орган – окръжен прокурор при ОП-Шумен. Депозирано е в съда в 2 – годишния преклузивен срок от влизане в сила на НП, което в настоящия случай е 10.06.2020г. Освен, че е допустимо, считам, че предложението за възобновяване е основателно, защото документът, който сме приложили в молбата до Окръжна прокуратура гр. Шумен, а именно – писмото от „Български пощи“ материализира в себе си обстоятелството, че известието за доставяне, което е било към пратката с НП, въз основа на което сме наказани с имуществената санкция от 20 хил.лв., е неправомерно, оформено от служител на Български пощи“  с дата 12.02.2020г., а всъщност, фактически, в банката – на адрес ул. „Врабча“ № 6 е постъпило на следващия ден – 13.02.2020г., поради което съдът, след депозиране на наша жалба е счел, че жалбата ни е преклудирана и няма да може да бъде разгледана по същество. Считам, че тази разлика от 1 ден е възпрепятствала разглеждането на делото по същество и моля съдът да уважи искането на Окръжна прокуратура. Също така моля да отмените актовете на РС-Шумен и на Административен съд – Шумен и да върнете делото за разглеждане от компетентен състав.

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

 Заседанието приключи в 10:03 часа.

           Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                         Секретар: