П Р О Т О К О Л

 

 град Шумен, 19.04.2021 година

            Шуменският  административен съд, в публично съдебно заседание         

 на деветнадесети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.  СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                            2.  БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар:  Р. Хаджидимитрова 

 Прокурор:  Павлин Вълчев при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Бистра Бойн

 КАНД №  103 по описа за 2021 година

           На именното повикване в 9:55 часа се явиха:

 Касаторът, И.Д.И. ***, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Ответникът, ТД на НАП-гр.Варна, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Окръжна прокуратура Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Вълчев.

 Прокурорът: Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

    О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва предявената касационна жалба от И.Д.И. ***, срещу Решение № 260091 от 19.02.2021г., постановено по АНД № 2310/2020г. по описа на Районен съд– град Шумен.

 Прокурорът: Жалбата е процесуално допустима.

 Съдът

 О П Р Е Д Е Л И :

 Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 2310/2020г. по описа на Районен съд - гр. Шумен.

 Прокурорът: Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И :

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Прокурорът: Считам така депозираната касационна жалба за процесуално допустима, но разгледана по същество за неоснователна. Намирам въззивното съдебно решение за валидно, допустимо и правилно и като такова моля същото да бъде оставено в сила.

 Съдът  обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

 Заседанието приключи в 9:58 часа.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 
 

                                                                                                    Секретар: