П Р О Т О К О Л

 

 

град Шумен, 19.04.2021 година

            Шуменският  административен съд, в публично съдебно заседание         

 на деветнадесети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.  СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

                                                                                        2.  БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар:  Р. Хаджидимитрова 

 Прокурор:  Павлин Вълчев при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от адм.съдия Росица Цветкова

 КАНД №  104 по описа за 2021 година

           На именното повикване в 9:10 часа се явиха:

 Касаторът, Областна дирекция на МВР – гр. Шумен, редовно призован, за него се явява юрисконсулт С., редовно упълномощена.

 Ответникът, Р.З.П. ***, редовно призован, за него се явява адв. П., редовно упълномощен.

 Окръжна прокуратура Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Вълчев.

 Юрисконсулт С. Да се даде ход на делото.

 Адв. П.: Да се даде ход на делото.

 Прокурорът: Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

    О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва предявената касационна жалба от Областна дирекция на МВР – гр. Шумен, чрез И.С.И.– главен юрисконсулт при ОДМВР - Шумен, срещу Решение № 260079/10.02.2021г., постановено по ВАНД № 637/2020г. по описа на Районен съд - гр.Шумен.

 Юрисконсулт С. Поддържаме жалбата. Представям и моля да приемете към доказателствата по делото копие на сигнално писмо до управителя на хипермаркет „Кауфланд“, както и техен отговор със снимки, които са по отношение точно мястото, където е било паркирано процесното МПС и реакцията от страна на този паркинг. Изпратили са отговор, че са предприети действия от тяхна страна със снимки, където вече има корекция на това място по отношение на съответствието между табелата и маркировките, които са нанесени. Представям копия и за ответната страна. Това е нещо след датата на нарушението.

 Адв. П.: Оспорвам жалбата. По отношение на представените доказателства не знам доколко са относими, тъй като се касае за период след настъпване на нарушението. Оставям на преценката на съда.

 Прокурорът: Жалбата е процесуално допустима. Да се приобщят представените доказателства.

 Съдът намира, че така представените в днешно съдебно заседание, от процесуалния представител на касатора, писмени доказателства следва да бъдат приети, като същите ще бъдат ценени по съществото на спора.

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И :

 Приема, като доказателства по делото приложените писмени такива по ВАНД № 637/2020г. по описа на Районен съд - гр.Шумен, както и представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на касатора писмени доказателства – Сигнално писмо с рег. № 372000-1878/28.01.2021г., писмен отговор от „Кауфланд България“ ЕООД и 2 бр. снимки.

 Прилага отговор на касационна жалба с рег. № 263687/11.03.2021г. по описа на РС – гр. Шумен.

 Юрисконсулт С. Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

 Адв. П.: Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

 Прокурорът: Нямам доказателствени искания. Няма да соча доказателства.

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И :

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Юрисконсулт С. Моля да уважите касационната жалба, на основанията, които са посочени в нея. От събраните материали по преписката е видно, че във времето има някакво развитие в резултат на извършен ремонт. За съжаление от страна на „Кауфланд“, когато във въззивното производство беше изискана информация за този ремонт, обстоятелствата не бяха представени във вида, в който са били фактически към датата, когато е установено конкретното нарушение. Това е видно от наличието на поставена маркировка в снимките, които те са ни изпратили, докато към момента, когато е извършено заснемането на процесната дата, такава маркировка все още не е била поставена, все още е била налична табела към пътния знак, която указва 4 места за паркиране на хора с увреждания и жалбоподателят е заел точно едно от тези 4 места, които са обозначени освен с пътен знак, но те могат да бъдат разграничени от различния цвят на покритието на пътното платно, където са обособени тези 4 места, отграничени от всички страни с участъци от самия път, т.е. не може да се твърди, че той не е могъл да възприеме наличието на забрана да паркира на едно от тези 4 места към този момент, тъй като те са предназначени за хора с увреждания. Не следва да се кредитират доказателствата, които бяха представени доста късно във въззивното производство – гласни доказателства от страна на сестрата на жалбоподателя, че едва ли не тя е била с него тази вечер, имала карта за човек, който попада в тази категория – човек с увреждания, но той по някаква причина не е предоставил тази информация на контролните органи. Тази ситуация е крайно нелогична, житейски непонятна и считаме, че не може да бъде възприета и представлява една защитна теза, поради което моля за решение, с което решението на районния съд бъде отменено и вместо това да бъде потвърдено НП. Моля, съобразно изхода от делото, да ни бъдат присъдени разноски.

 Адв. П.: Считам решението на първоинстанционния съд за правилно, законосъобразно и моля същото да бъде потвърдено. Това е вярно най-малко поради следните три обстоятелства – на първо място има категорично нарушение на императивната разпоредба на чл. 120 от Наредба №18/23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни значи, в който е посочено, че пътния знак „Д21“ – „Място за паркиране на ППС, обслужващи хора с увреждания“, се поставя самостоятелно, т.е. всеки отделен знак следва да обслужва едно отделно самостоятелно паркоместо. В конкретния случай пред посоченото, след посоченото, до посоченото паркоместо не е имало самостоятелно поставен знак. На следващо място е нарушен чл. 22 от Наредба № 4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания. В тази разпоредба е посочено, че пътният знак „Д21“ – „Инвалид“ се разполага и с пътна маркировка, с международния символ за достъпност - фиг. 5.  В конкретния процесен случай, от всички събрани по делото доказателства, в т.ч.показанията на  актосъставителя и свидетеля при съставянето на акта, се доказва, че към момента на извършване на нарушението това паркоместо не е имало такъв символ, такава пътна маркировка. Използвам възможността за реплика към юрисконсулт Симеонова – всички паркоместа на Кауфланд са оградени с павета, това означава ли, че всички те са такива за паркиране за инвалиди, естествено въпросът е риторичен – „не“. На трето място липсва годен акт на собственика на паркинга, който по делото се установи, че е „Кауфланд“, с който това място да е определено като такова за паркиране на лица с увреждания, няма такъв акт. Дори от представената схема на „Кауфланд“, в която са очертани паркоместата, процесното паркоместо на моя доверител не е определено за такова място. Най-малко поради тези три обстоятелства това паркоместо няма силата, не е годно паркоместо, което да бъде определено за паркиране на лица с увреждания, за да може лицето, срещу което е съставен АУАН и НП да извърши вмененото му нарушение. По отношение на сестрата на моя доверител ние никога не сме твърдяли, че той е имал право да паркира в този случай на такова място. Единственото, поради което са представени тези доказателства е за да докажем, че ако е искал да паркира на такова място той е бил могъл да го стори, но той никога не е искал да паркира на такова място, тъй като сестра му е останала в автомобила и той не е считал в момента да използва тази нейна привилегия, затова с ясното съзнание, че не паркира на такова място той е спрял там, при липса на пътен знак, пътна маркировка, при липса на годен акт на собственика на паркинга, който да определя това паркоместо, като такова. Моля да оставите въззивното решение в сила и да ни присъдите направените разноски.

 Прокурорът: Считам касационната жалба за основателна, по изложените в нея аргументи, с които се солидализирам. В тази връзка моля, да отмените въззивното съдебно решение и да потвърдите издаденото НП.

 Съдът  обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

 Заседанието приключи в 9:15 часа.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                                      Секретар: