П Р О Т О К О Л

 

град Шумен, 17.03.2021 година

            Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на седемнадесети март две хиляди двадесет и първа година, в състав:

                                            Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

 при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело № 29 по описа за 2021 година.

 На именното повикване в 10:30 часа се  явиха:   

 Оспорващият, А.П.Я., със съдебен адрес ***, редовно призован, не се явява лично, за него се явява адв. Й.С., редовно упълномощена.  

 Ответникът, Кмет на Община Смядово, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.  От процесуалния му представител е депозирана писмена молба с рег. № ДА-01-867/17.03.2021г., с искане да се даде ход на делото в тяхно отсъствие.

 Предвид неявяването на ответната страна по делото и липсата на друго дело, насрочено  за същата дата и час, съдът пристъпва към разглеждане на делото на второ четене.

 На именното повикване в 10:35 часа на второ четене не се явява ответната страна по делото.   

 Адв. С.: Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Докладва постъпилата жалба:

 Съдебното производство е образувано по депозирана жалба от А.П.Я., чрез адв.Й.С. от ШАК, против Решение № 795/23.12.2020г. на Заместник кмета на Община Смядово, с което е отказано одобряване на ПУП-ПЗ при одобрен действащ регулационен план със Заповеди № 470/15.11.1927г. и № 3122/23.11.1927г., изменени със Заповеди № 540/02.12.2010г. и № 141/17.03.2016г. на Кмета на Община Смядово, в обхват: урегулиран поземлен имот V-77 в кв. 4 по плана на с.Кълново, общ.Смядово, обл.Шумен, като с плана за застрояване се отрежда за „жилищни сгради и кравеферма“, устройствена зона „смесена жилищно-производствена – означена като (Сжп)“.

 В жалбата се излагат аргументи за незаконосъобразност на атакуваното решение, по същество свеждащи се от издаването му от некомпетентен орган, при допуснати съществени нарушения на административно производствените правила, на изискванията за форма и на материалния закон. Въз основа на изложените доводи се отправя искане за отмяна на обжалваното решение и за връщане преписката на административния орган за произнасяне, съобразно мотивите на съда, за одобряване проект за изменение на ПУП-ПЗ на процесния обект. Претендират се деловодни разноски. Направени са доказателствени искания, а именно: административният орган да комплектова административната преписка, да представи заверено копие от Заповед № 717/07.11.2019г. на Кмета на Община Смядово, да се изиска информация от Областния управител на Област Шумен по отношение на посочено в жалбата обстоятелство, както и да бъдат представени заверени копия от три броя заповеди, издадени от Кмета на Община Смядово. С жалбата са представени писмени доказателства, съобразно приложен опис.

 Съдът докладва, че административната преписка е комплектована от ответната страна с придружително писмо рег. № ДА-01-346/28.01.2021г., съобразно направен в писмото опис.

 Съдът докладва Заявление за достъп до електронното съдебно дело, депозирано от процесуалния представител на оспорващата страна с рег. № ДА-01-415/04.02.2021г., както и молба от процесуалния представител на оспорващия с рег. № ДА-01-414/04.02.2021г., с която е представено адвокатско пълномощно и договор за правна защита и съдействие.

 Съдът докладва Писмо с рег. № ДА-01-549/16.02.2021г. на Областен управител на Област Шумен, с което последният е отговорил на поставения му въпрос, съобразно направеното доказателствено искане в жалбата на оспорващата страна.

 Съдът докладва и представената по делото на 10.03.2021г. Заповед № 717/07.11.2019г. на Кмета на Община Смядово.

 Съдът докладва Молба с рег. № ДА-01-867/17.03.2021г. от процесуалния представител на ответната страна, в която, освен становище, че не може да обезпечи присъствието си в съдебно заседание, е заявено, че няма да се сочат нови доказателства, че жалбата е неоснователна и са изложени аргументи по съществото на спора.

 Адв. С.: Поддържаме жалбата изцяло. Доказателствата са относими към делото и следва да бъдат приети. По молбата на ответната страна, входирана днес и приложеното пълномощно - от него е видно, от неговото издаване, то няма дата, няма изходящ номер на документа, но в случай, че съдът прецени, че то е допустимо и относимо към делото, следва да бъде прието. Съобразно отговора намирам, че същият кореспондира напълно с произнесеното решение за отказ. По отношение на направеното възражение за  прекомерност на претендирания адвокатски хонорар, то следва същото да бъде оставено без уважение, предвид разпоредбата на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения, където се казва, че в случай на защита по административни дела без определен материален интерес адвокатското възнаграждение се определя в размер на 900лв., така както е платил моя доверител. Частично считам, че са удовлетворени доказателствените ни искания, но в доказателствена тежест на Община Смядово сте възложили, със свое определение от 09.02.2021г., че в нейна тежест е да докаже, че административният акт е издаден от компетентен орган, при условията на валидно възникнало заместване. В случая е представена Заповед № 717/07.11.2019г., която според мен не е коректна. Тя упълномощава, на общо основание по чл. 39 от ЗМСМА зам. кметът И. К., същият да замества кмета на Община Смядово, като кметът на Община Смядово е разписал „изпълнява всички мои задължения и правомощия при всяко мое отсъствие“. Считам, че посочването на общия текст на члена от ЗМСМА не е коректно. Съществуват пет алинеи, с повече от 10 хипотези, в които кметът на общината следва, с изрична заповед да упълномощи желаният от него зам. кмет да го замества в негово отсъствие. Видно от отговора на областния управител на Област Шумен, че в искания от нас период да представи доказателства дали е бил уведомяван за ползването на отпуск, независимо от неговия предмет, то от отговора е видно, че такъв отпуск не е бил налице, областният управител не е бил уведомяван. Ето защо считам, че е налице процесуална предпоставка за отмяна на атакуваното решение в този смисъл, без да се дава ход по същество на делото. Да се приемат писмените доказателства.

 Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, представени от страните, както следва:

 - представените с жалбата на оспорващата страна писмени доказателства, съобразно приложения опис;

 - представените писмени доказателства от ответната страна с придружително писмо рег. № ДА-01-346/28.01.2021г., съобразно направения в писмото опис;

 - представените писмени доказателства от оспорващия с Молба с рег. № ДА-01-414/04.02.2021г.;

 - Писмо с рег. № ДА-01-549/16.02.2021г., депозирано от Областния управител на Област Шумен;

 - представената на 10.03.2021г. Заповед № 717/07.11.2019г. на Кмета на Община Смядово.

 Прилага към материалите по делото Заявление за достъп до електронни съдебни дела, депозирано от процесуалния представител на оспорващата страна с рег. № ДА-01-415/04.02.2021г.

 Прилага към материалите по делото писмено становище на ответната страна с рег. № ДА-01-867/17.03.2021г.

 С оглед задължението за разпределяне на доказателствената тежест, произтичащо от разпоредбата на чл.170, ал. 2 и ал.3 от АПК, съдът намира за необходимо да укаже на страните за кои обстоятелства е в тяхна тежест да сочат доказателства.

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 УКАЗВА на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, в т.ч., че са били налице предпоставките за одобряване на ПУП-ПЗ досежно урегулиран поземлен имот V-77 в кв. 4 по плана на с.Кълново, общ.Смядово, обл.Шумен, като с плана за застрояване се отрежда за „жилищни сгради и кравеферма“, устройствена зона „смесена жилищно-производствена – означена като (Сжп)“.

 Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже, че административният акт е издаден от компетентен орган, при условията на валидно възникнало заместване, при спазване на процедурата и изискванията за форма, при наличие на посочените в него материалноправни основания и при съобразяване целта на закона.

          Указва на ответната страна, на основание чл. 171, ал. 4 от АПК, че не сочи доказателства, че оспорваното решение е издадено от компетентен орган, доколкото не са ангажирани доказателства за отсъствието на кмета на Община Смядово на 23.12.2020г.

 Указва на ответната страна, в 7-дневен срок от датата на уведомяването да представи по делото доказателства за отсъствието на кмета на Община Смядово на посочената дата, а при липса на такива, съдът да бъде уведомен изрично за този факт.

 Адв. С.: Считам, че спорът е правен, но ако съдът прецени, че  по делото следва да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, то моля, да определите депозит, който да внесем.

 Съдът намира, че за изясняване на обстоятелствата по делото са необходими специални знания в областта на архитектурата и техниката, с които не разполага, поради което и доколкото има възможност да назначава вещи лица и служебно, при липса на искане за това, следва да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, със задача на вещото лице, след запознаване с материалите по делото, относимата към казуса документация, съхранявана в Община Смядово и след оглед на място, да отговори на следните въпроси:

 1.     За кой имот/имоти се отнася проекта за ПУП-ПЗ, чието одобряване е отказано с оспорваното решение.

 2.     Какви са предвижданията на ПУП досежно имота/имотите, засегнати от проекта за ПУП-ПЗ, към датата на издаване на оспорвания акт.

 3.     В какво се изразява изменението на ПУП-ПЗ, поискано със Заявление вх. № 94-А-167/19.10.2020г.

 4.     С ПУП-ПЗ предвижда ли се промяна в предназначението на имота, предмет на плана, като при положителен отговор да се посочат съседните имоти и данни за техните собственици и/или носители на ограничени вещни права.

 5.     Какво е отреждането за квартала, в който се намира процесния имот, според ОУП и съответства ли предложеното с проекта изменение на предназначението на имота с предвиденото в ОУП отреждане за него.

 6.     Да се съпоставят проекта за изменение на ПУП-ПЗ, чието изработване е разрешено със Заповед № 782/29.11.2019г. и проекта за изменение на ПУП-ПЗ, чието одобряване е отказано с обжалваното решение, като се посочи налице ли са разлики между двата проекта за ПУП-ПЗ и в какво се състоят.

 7.     Въз основа на наличната документация може ли да се установи броя на животните, които се предвижда да се отглеждат в обекта.

 8.     Налице ли са строителни книжа и разрешения за строеж досежно постройките, намиращи се в УПИ, предмет на плана.

 9.     С проекта за ПУП-ПЗ създава ли се свързано застрояване между имота, предмет на плана и имот или имоти, включени в обхвата на плана.

 10.                        С проекта за ПУП-ПЗ допускат ли се намалени разстояния.

 11.                        С проекта за ПУП-ПЗ въвеждат ли се ограничения в режима на застрояване и ползване. 

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДОПУСКА И НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, със задача на вещото лице, след запознаване с материалите по делото, относимата към казуса документация, съхранявана в Община Смядово и след оглед на място, да отговори на въпросите, описани в обстоятелствената част на настоящото определение.

 Определя депозит за изготвяне на заключението по назначената съдебно-техническа експертиза в размер на 500 лв., вносими от оспорващата страна в 7-дневен срок от днес по набирателна сметка за вещи лица на ШАдмС в ТБ „Алианц България“ АД  BG 48BU1N70143330520314.

 Назначава за вещо лице арх. Д.К.С. – Т. – с висше образование, която да бъде призована след внасяне на определения от съда депозит.

 В призовката на вещото лице да се впише задължението му да представи заключението най-късно една седмица преди датата на съдебното заседание, ведно със Справка-декларация по чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, както и декларация, че не е в конфликт на интереси във връзка с изготвянето на експертизата, съгласно чл. 35, ал. 2 от същата наредба.

 Адв. С.: Моля, да ни бъдат допуснати до разпит трима свидетели. Днес водя двама от тях – това е архитектката, която е съставила проекта и майката на доверителя ми, с която той живее заедно в този имот и тя непосредствено вижда какво се случва, виждала е и е участвала в проверките, които са правени в имота от различни институции, запозната е с документацията, която се води и съхранява относно кравефермата, и още един свидетел, който не успя да дойде, който е непосредствен съсед до имота на доверителя ми. Съседът и майката на доверителя ми желая да бъдат разпитани във връзка с факти и обстоятелства налице ли са и спазват ли се хигиенните изисквания в обекта, по всички оплаквания във връзка с възраженията, постъпили по административната преписка.

 Моля да бъдат приети следните писмени доказателства – Констативен протокол за извършена проверка от 13.09.2019г. и е във връзка именно с жалбата, че от обекта се носи неприятна миризма и изключително голям брой мухи; Констативен протокол за извършена проверка от 08.06.2020г.; Договор за услуга от 01.01.2015г. с фирма „Роял Варна“ ЕООД, с предмет да изчерпва и извозва до хранилищата септичната яма, която се намира в обекта; Договор № 5023 от 15.03.2017г. за дезинфекция и дератизация; Констативен протокол от 15.10.2020г. от проверка отново от ОДБХ и Дневник за провежданите мероприятия дезинфекция, дезинсекция и дератизация, касателно 2019г. – 2020г. и чек лист за ежедневни проверки, които са извършвани в обекта.

 Имам и още едно доказателствено искане – моля, да задължите ОДБХ – гр.Шумен, като трето неучастващо в процеса лице да представи информация колко са на брой животновъдните обекти от същата категория, обхват и предназначение за отглеждане на животни не за лични нужди на територията на Община Смядово, с конкретно посочване на населените места, в които се намират. Имаме информация от гл. ветеринарен лекар, че повече от 200 обекта със същия предмет и обхват, както е обекта на доверителя ми, са регистрирани на територията на Община Смядово. Правя това доказателствено искане във връзка с обстоятелствата, вписани в решението на зам. кмета на Община Смядово, че Проекта – План за застрояване противоречи с новоприетата Наредба на общинския съвет за животновъдните обекти. Независимо от това обектът има регистрация за животновъден обект.

 Съдът намира представените от процесуалния представител на оспорващата страна писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 На следващо място съдът намира искането на процесуалния представител на оспорващия за изискване на информация от трето неучастващо лице, а именно: ОДБХ – гр. Шумен относно обстоятелството колко са на брой животновъдните обекти от същата категория, обхват и предназначение за отглеждане на животни, не за лични нужди, на територията на Община Смядово, с конкретно посочване на населените места, в които се намират обектите, за допустимо и относимо към спора, поради което същото ще следва да бъде уважено.

 На трето място, съдът намира искането на процесуалния представител на оспорващата страна за допускане на гласни доказателства посредством разпит на трима свидетели, при режим на довеждане, за допустимо и относимо към спора, поради което същото ще следва да бъде уважено.

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, представени от процесуалния представител на оспорващия в съдебно заседание, както следва:

 -         Констативен протокол за извършена проверка от 13.09.2019г.;

 -         Констативен протокол за извършена проверка от 08.06.2020г.;

 -         Договор за услуга от 01.01.2015г. с фирма „Роял Варна“ ЕООД;

 -         Договор № 5023 от 15.03.2017г. за дезинфекция и дератизация;

 -         Констативен протокол от 15.10.2020г. от проверка отново от ОДБХ – гр. Шумен;

 -         Дневник за провежданите мероприятия дезинфекция, дезинсекция и дератизация, касателно 2019г. – 2020г.;

 -         Чек лист за ежедневни проверки, които са извършвани в обекта.

 Да се изпрати писмо до ОДБХ – гр. Шумен, с указание в 7 - дневен срок от получаването му да посочи информацията, описана в обстоятелствената част на настоящото определение – колко са на брой животновъдните обекти от същата категория, обхват и предназначение за отглеждане на животни, не за лични нужди, на територията на Община Смядово, като обекта, стопанисван от оспорващия А.П.Я., за който е издадено Удостоверение за регистрация на животновъден обект № 194/10.11.2016г., с конкретно посочване на населените места, в които се намират обектите.

 ДОПУСКА до разпит, при режим на довеждане от оспорващия, трима свидетели относно изясняване на обстоятелството дали се спазват хигиенните норми за отглеждане на животни в обекта, стопанисван от оспорващия, като двама от свидетелите следва да бъдат разпитани в днешно съдебно заседание, а третият в следващо съдебно заседание.

 Съдът снема самоличността на водените свидетели, както следва:

 И. А. П. – род. на ***г., 58 години, бълг. гражданин, омъжена, висше образование, неосъждана, майка на оспорващия.

 Съдът сне самоличността на свидетелката въз основа на документ на документ за самоличност, валиден до 2022г.

 Д. М. К. – род. на ***г., 51г., бълг. гражданин, неомъжена, висше образование, неосъждана, без родство с оспорващия.

 Съдът сне самоличността на свидетелката въз основа на документ за самоличност, валиден до 2025г.

 Съдът разяснява на свидетелите разпоредбите на чл.166 от ГПК, приложими съгласно чл.144 от АПК,  а именно:

 -че имат право да се откажат от свидетелстване, когато са били или са пълномощник на страните по същото дело или медиатори по същия спор; както и когато са роднини на страните по права линия, брат, сестра, и  роднина по сватовство от първа степен (свекър, свекърва, тъст, тъща),съпруг и бивш съпруг, както и лице, с което страната е във фактическо съпружеско съжителство.

 -че не могат да откажат да свидетелстват, но могат да откажат да дадат  отговор на определен въпрос, като посочат причината за това, ако със своите отговори биха причинили на себе си или на лицата по чл. 166, ал.1,т.2 от ГПК (изброени по-горе) непосредствена вреда или опозоряване. 

 Съдът разяснява на свидетелите наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл.290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

 Свидетелите обещават да кажат истината. 

 Съдът пристъпва към разпит на свид. Д. К., като отстранява другия свидетел от съдебната зала.  

 Свид. Д. К.: Архитект съм и инженер по ВиК. Имам частен бизнес. Занимавам се с проектиране. Работя на трудов договор към ПГ по строителство, архитектура и геодезия в Шумен като учител по специални  предмети и в момента съм на втори трудов договор към община Хитрино,  замествам главния архитект, до завръщане на титуляра, който е по майчинство в момента. В община Смядово съм в експертния съвет със заповед, която действа и в момента. За този обект, тъй като съм свързано лице, беше назначен друг човек вместо мен в експертния съвет,  защото нямам право да участвам, тъй като съм проектант в случая. Възложител по проекта е оспорващият. Процедурите по изработване на ПУП са в две фази - едната е допускане, т.е. внася се в общината скица-предложение, по което общината има възможност да допусне или да не допусне след това изработването на този проект. В случая имахме заповед за допускане изработването на проект.  Има заповед за допускане на проекта, защото аз иначе нямам право да извърша проектирането, ако нямам такава заповед.  След това, след като входирахме проекта веднъж с главния архитект коментирахме нещата и по тяхна преценка трябваше да променя устройствената зона. Според него така щяло да бъде по–добре, което стана с устна уговорка и след това не са го одобрили проекта. А.Я. ***, в което имаше забележки за отстраняване по проекта. Създадох съответните документи, които трябваше да внесе по различни инстанции. Проектът вече беше внесен. След това дойде писмото с тези забележки, отстранихме забележките в проекта с устната уговорка на главния архитект и тези забележки, които бяха за изработване на други документи във връзка с проекта за съгласуването му с инстанции. Господинът си внесе тези документи и след това имаше положителни становища, доколкото знам от инстанциите. Внесоха ги пак в общината, но въпреки всичко не са му одобрили проекта. Към момента главен архитект на община Смядово е арх. И. И. По принцип експертният съвет трябваше да проведе процедури отново за частта от плана, която беше преработена. Може би трябваше да започнем наново с ново допускане, пак заповед за изработване и все едно наново да стартираме проекта. Това е на основание  чл. 128, ал.10. По принцип на база на този член трябва да стартираме директно наново проекта. Понякога се случват такива устни уговорки,  в случая нещата стигат дотук. За мен всичко беше наред. Ние се познаваме с арх. И., надали умишлено ме е подвел. 

           Въпрос на адв. С.: Следвало ли е експертния съвет да върне проекта за поправка, след като е установил, че има извършена промяна?

           Свид. Д. К.: Възможно е да го върне. Можело е и така да стане. Тъй като тази процедура с ПУП е доста тежка и бавна и понякога наистина се допускат такива устни забележки, просто за да спестим време на хората, защото отива процедурата от 6 месеца до повече от година. Тя се обявява на заинтересовани лица и е доста тромава, и с цел спестяване на време понякога правим устни уговорки. Аз затова казвам, че надали арх. И. умишлено ме е подвел. Просто в последствие нещо се е случило, което налага този отказ.  Ако вървим 100 % по закона трябваше експертния съвет да върне проекта с писмо. Да каже, че не съответства на първоначалната заповед и да започне процедурата наново, или да бъде „преначертан“ отново проекта в първоначалния му вид.  

 Адв. С.: Нямам повече въпроси. Да освободим свидетелката.

 Съдът освобождава свидетеля от залата. Пристъпва към разпит на свидетелката И. П..

 Свид. И.П.: Аз съм майка на жалбоподателя. Желая да свидетелствам. Живея в същия парцел, в който е обекта. Жилищната сграда и селскостопанските постройки са граничещи, така че всеки ден съм там и няма никакъв проблем, тъй като по задължение и по желание  хигиената се поддържа изрядно. Ние имаме проверки, участвала съм в проверките, тъй като освен майка, съм му един вид счетоводител и всичките документи, които минават през мен, съм ги виждала. Когато дойдат проверките от ОДБХ, идват периодично всяка година най-малко два пъти.  Отделно идват ветеринарните лекари, отделно проверки от отдел „Храни“, тъй като имаме регистрация на пункт за директна продажба на мляко. Там хигиената трябва да е изрядна, тъй като е хранителен продукт, който се продава директно от обекта и идват на проверки всяка година. По задължение от наредбата водим регистри за дезинфекция, дератизация и за хигиена. Всяка сутрин започваме с чек лист дали стените, дали прозорците или  мивката, дали всичко е изрядно чисто. Това е млечен продукт, хранителен, няма как да стане хигиената да е лоша. Отделно в самия животновъден обект се дезинфекцира с хлорна вар и с тризон – това са препаратите, които използваме. Идвали са  на проверка,  имаме констативни протоколи,  от които е видно, че хигиената е на ниво и аз предоставих точно от тези регистри, които водим. Имаме отделно договор, има регистрация на животновъден обект. Животновъдният обект трябва да отговоря на изискванията по наредбата на ОДБХ, за да бъде регистриран. При регистрация на животновъден обект идва комисия от няколко човека, която комисия е назначена от директора на ОДБХ. Нашата регистрация на този обект е от 2016г. и тогава комисията дойде и си даде становището дали може да бъде регистриран този обект или не може. Там са изисквания да имаш договор за извозване на септичната яма. Трябва да имаш септична яма, която да няма оттичане в почвата, трябва да е с цимент и да бъде извозвана. Имаме становище от РИОСВ. Ако нямаше такъв договор, РИОСВ нямаше да издадат такова становище, че може да има такъв обект. Отделно имаме договор с фирма, оторизирана за дезинфекция, дезинсекция и дератизация, които по стандарт трябва да идват най-малко два пъти в годината, защото те правят с други препарати тази хигиена. Освен, че идват на периодичните проверки проверяващите могат да дойдат и по жалба. Миналата година имаше такава жалба от едно лице, което живее в чужбина и идва на село веднъж в годината.  Дойдоха от две инстанции – от община Смядово и от ОДБХ. Жалбата беше, че не се поддържа хигиена в обекта, че има мухи, че имало тор, който миришел и замърсяване на улици. Между другото кравите имат път, който е направен със заповед на община Смядово, те не могат да се разхождат безразборно. Те имат път откъдето да излязат на паша. Тогава по тази жалба дойдоха от двете инстанции. Даже ние не знаехме, че са там. Те бяха вече там, когато ни извикаха да отключим, за да погледнат и вътре. Те бяха обиколили отвън целия краварник и са установили, че няма лайна на кравите. След това влязоха вътре, поискаха ни и документация, огледаха отвътре краварника и установиха също хигиената. Даже думите на единия ветеринар бяха: „Ние сме тук до краварника и няма мухи, къде видяха те тези мухи“ и беше точно обедно време, лятно. Ако не се поддържа хигиена обектът нямаше да е в това състояние. Мисля, че  има констативен  протокол точно за тази проверка, по тази жалба. От общината са идвали на проверка и правиха оглед на сградите – от община Смядово от техническа служба идваха за сградите. При регистрацията на фермата имаме издадено удостоверение за търпимост на сградите,  тъй като сградите са точно граничещи със съседи. От граничещите с кравефермата съседи няма жалба. Има жалба от хора, които въобще не са граничещи на имота. Тогава, при това издаване на удостоверението за търпимост, идваха от техническа служба архитекта, някакъв началник на техническа служба и още едно лице, не знам кое беше,  във връзка  с удостоверението за търпимост. Те са стари сгради, но са ремонтирани от нас, с оглед изискванията на наредбата. Има си изисквания, трябва да е от такъв материал, който да се поддържа, да може да се мие лесно. Не може да бъде кирпич, на  който не можеш да направиш дезинфекция и във връзка с това идваха. Няма как да има подпочвени  води при положение, че съобразно наредбата, издадена на база Закона за ветеринарната дейност, септичната яма трябва да бъде непропускваема, т.е. да е от бетон, не може да пропуска в почвата. Торовата площадка също е на бетон, също не трябва да има допир. По наредбата торта се съхранява на тази площадка 6 месеца, докато обгори и след това се извозва на нашите ниви, където има люцерна да се тори и си торим пиперите с тая тор, но не в същата къща. На територията на община Смядово има други такива обекти като нашия, не за лични нужди. Има в гр. Смядово, в с. Янково има, в с.Бял бряг има. Даже човекът, който е в Бял бряг често купува нашите теленца и му знам и обекта, той също е регистриран. В чертите на населените места се намират тези обекти. Единият обект, който тази година спря дейност, е точно в чертите на гр. Смядово и му е било разрешено. Сега промениха Закона за ветеринарната дейност. Преди трябваше да имат документ съгласно ЗУТ, за да бъде регистрирана такава ферма. През 2020г., мисля че август месец, промениха по отношение на регистрацията на съществуващите обекти, направиха да не се изисква документ от ЗУТ. Необходимо е само да имаш сключен договор с ветеринарен доктор, да докажеш собствеността на сградите или да си под наем, да имаш документ, че може да ползваш този тип сгради и сега ги регистрират без да имат, аз не знам какъв документ искаха по ЗУТ по-рано. Масово регистрираха животновъдни обекти. Срокът беше до 31.01.2021г. За такива съществуващи ферми с овце или крави дадоха срок да се регистрират всички желаещи, защото имаше проблем с тези документи от ЗУТ. Ние нямахме такива проблеми, нашата регистрация е от 2016г. Аз се обаждах в ОДБХ да питам дали има проблем с нашата регистрация. От там ми отговориха, че нямаме такъв проблем. Ние сме регистрирани не като ферма на заден двор, която касае тази наредба за това колко животни можеш да гледаш в задния двор. Нашата регистрация е за малка семейна ферма до 50 крави с цел отглеждане на кравите и реализиране  на продукцията. Можем да реализираме само прясно мляко – никакъв друг продукт. Ние реализираме  само прясно мляко, защото имаме такава регистрация. Не можем да реализираме сирене, кашкавал, месо. Във връзка със Закона за ветеринарномедицинската дейност започнахме тази процедура в община Смядово, защото преди тази промяна от м. август ни бяха казали, че трябва да си изкараме промяна на предназначението на земята и точно тогава аз говорих с ОДБХ какво точно трябва да променим и те ми написаха в какво трябва да се промени ПУП. Ние го занесохме тогава на кметицата, пуснахме заявление за тази промяна и те ни казаха какви документи трябва да бъдат изготвени. Първо тръгна с една заповед, която допусна тази промяна и започнахме да действаме по документите, които ни бяха искали. Г-жа К. ни направи този ПУП, внесохме го. Преди това искахме становище от РИОСВ, защото в заповедта на кмета имаше една точка, че ПУП трябва да бъде придружен със становище от РИОСВ. След доста време, когато аз се обадих да попитам защо нямаме никакъв отговор на това наше заявление, те ми казаха, че има някои нередности, които трябва да бъдат отстранени. Получихме едно писмо от тяхна страна, което беше с 5 или  6 точки. Първата точка, доколкото си спомням, беше становище от пожарната, после становище от РЗИ, становище от МРРБ и последните две точки бяха по отношение на проекта, че трябва да се променят някакви там линийки. Занесохме това писмо на г-жа К. в нейната част и тя го коригира. След това ходихме в РЗИ, по надлежен ред си подадохме документите. В пожарната по надлежен ред с необходимите приложения, които искаха съответните инстанции и аз писах писмо до МРРБ. От МРРБ искаха да пуснат становище дали нашата дейност е вредна, становище за безвредна дейност и те си отговориха хората. Между другото преди това аз търсих из всички закони дали има накъде определение кои дейности са вредни и безвредни и не намерих в законите коя дейност е вредна и коя безвредна.

 Адв. С.: Нямам повече въпроси. Да освободим свидетелката.

 Съдът освобождава свидетеля от залата.

 Адв. С.: За момента нямам други доказателствени искания. 

 Съдът счита делото за неизяснено от фактическа страна, предвид назначената експертизата и допуснатия до разпит трети свидетел, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

           ОТЛАГА делото и го насрочва за 14.04.2021г. от 13:30 часа, за която дата явилата се страна да се счита уведомена, а неявилата се редовно призована по чл. 138, ал.2 от АПК. 

 Заседанието приключи в 11.30 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                  Административен съдия:

 

                                                                                                           Секретар: