П Р О Т О К О Л

град Шумен, 08.03.2021 година          

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на осми март две хиляди двадесет и първа година в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

                                                                              2. БИСТРА БОЙН

при участието на секретар: Ив. В.

Прокурор: Р. Рачев при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Б.Бойн 

КАНД № 58 по описа за 2021  година.

На именното повикване в 09:33 часа се явиха:

Касаторът, Ю.В.В.,*** - редовно призован, не се явява, за него се явява адв.Св. Е., редовно упълномощена.

Ответната страна, ОД на МВР, гр. Шумен - редовно призована, за нея се явява гл.юрисконсулт С., редовно упълномощена.

Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Р. Рачев.

Адв. Е. – Да се даде ход на делото.

Юриск. С.  Да се даде ход на делото.

         Прокурорът – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва депозирана от Ю.В.В.,***, чрез адв. Е. касационна жалба против Решение № 260185/18.12.2020г., постановено по АНД № 1935/2020г. по описа на Районен съд - гр. Шумен.

Адв. Е. – Поддържам жалбата изцяло.

Юриск. С.  - Оспорвам жалбата като неоснователна.

Прокурорът – Намирам жалбата за процесуално допустима.

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

Приема като доказателства по делото приложените писмени такива по АНД № 1935/2020г. по описа на Районен съд - гр. Шумен, както и днес представената от ответната страна Заповед УРИ 372з-315/09.02.2017г.

Адв. Е. - Няма да соча нови доказателства.  

Юриск. С. – Няма да соча други доказателства.  

Прокурорът - Нямам доказателствени искания.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Адв. Е. – Поддържам изцяло касационната жалба. В случая бих искала да обърна внимание на следните факти: в производството, развило се пред първа инстанция, безспорно жалим процесното НП. Същото е издадено на жалбоподателя след приключило производство по оспорване на съставен акт за паркиране. В НП считам, че са допуснати нарушения на материалния закон, едно от които намирам за съществено и това е, че както акта, така и НП не са подписани от нито един от свидетелите очевидци, които бяха разпитани в производството пред първа инстанция. Административнонаказателното производство по своя характер считам, че е строго формално и не смятам, че в административнонаказващият орган  следва да се дава някакъв приоритет по отношение на допуснати нарушения в развилото се производство. Свидетелите разпитани в първа инстанция и свидетелите очевидци всъщност на нарушението, следваше да фигурират, поне единият от тях, като присъствали както при съставянето на акта, така и на наказателното постановление. Този пропуск намирам за съществен и само и единствено на това основание, смятам че НП следваше да бъде отменено. На следващо място намирам, че е налице разминаване във фактическата обстановка. В трите акта, имам предвид уведомлението до нарушителя, в последствие АУАН и НП фигурира различно описание на фактическата обстановка. Жалбоподателят не е наясно всъщност той за какво е санкциониран, затова че е паркирал или затова че е престоявал.    НП следва да възпроизвежда изцяло констатираната фактическа обстановка. В случая са налице три различни описания на форми на извършване на нарушения. Моля да се произнесете с решение, с което да отмените изцяло процесното НП и да ни присъдите сторените разноски.

Юриск. С.Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да оставите в сила решението на въззивния съд. Това производство всъщност се е развило след анулиране на фиш за същото нарушение. Действително в съдържането на фиша има една грешка в един от реквизитите по отношение размера на глобата, но доколкото той е анулиран, настоящото производство  всъщност започва със съставянето на акта. Не споделям тезата, че жалбоподателят бил в невъзможност да разбере  за какво изпълнително деяние му е предявен този акт и НП. Видно от текста на възражение в акта, който той е разписал и в самото възражение по акта, където изобщо не отрича, че той е паркирал това МПС на това място. Очевидно жалбоподателят счита, че    деянието като цяло е незначително, но всъщност от снимките, които са приложени и от разпита на свидетелите, които са били на мястото на проверката стана ясно, че по начина, по който е паркирал жалбоподателя, значително затруднява ползването на този пътен участък в конкретния случай това кръстовище, още повече, че проверката е извършена в тъмните часове на денонощието. Един от свидетелите, посочен в акта е очевидец. Във всички случаи не ни е попречил начинът, по който са изписани свидетелите, да установим относими факти и обстоятелства по предмета на делото. Такива са приобщени, взети са предвид от съда, затова не считам, че ако въобще приемете за нарушение обстоятелството, че един от свидетелите не е очевидец, че то е съществено за хода на делото. Също така начинът на изписване на обстоятелствата в НП според нас не въвеждат в заблуждение жалбоподателя, тъй като много подробно е възпроизведена фактическата обстановка, каквато е по акта. Очевидно е, че става дума за паркиране на автомобил на по-малко от 5 метра от кръстовището. Моля за решение в този смисъл и съобразно изхода от делото да ни бъдат присъдени разноски.   

Прокурорът – Запознавайки се с материалите по делото намирам протеклия пред въззивна инстанция процес за законосъобразен и правилен, съответно решението за такова. Следва същото да бъде оставено в законна сила, съответно жалбата да не бъде уважена. Моля за акт в този смисъл. 

Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

Заседанието приключи в 09:38 часа.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Секретар: