П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 23.02.2021 година

            Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и трети февруари две хиляди двадесет и първа година, в състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЦВЕТКОВА  

 при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова 

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Росица Цветкова

 Административно дело № 41 по описа за 2021 година.

 На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 Жалбоподателят, „Т.“ ООД ***, редовно призован, за него се явява адв. И. Т. от ШАК, редовно упълномощен.

 Ответникът, Началник отдел „Оперативни дейности“ – гр. Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП – гр. София, редовно призован, за него се явява гл. юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 Адв. Т.: Да се даде ход на делото.

 Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

             ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва депозираната жалба от «Т.» ООД, с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Ю.Н.Т., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ЗНПАМ) №18-ФК/21.01.2021 г. на началник отдел «Оперативни дейности»-Варна в ГД «Фискален контрол» при ЦУ на НАП.

 Адв. Т.: Поддържамe депозираната жалба и направените със същата доказателствени искания. Запознах се с представените документи от страна на административния орган, моля да се приемат. Към настоящия момент имаме да представяме няколко документа.

 Юрисконсулт М.: Оспорваме жалбата. Моля да бъдат приети така представените доказателства с административната преписка, както и тези представени с жалбата. Нямаме други доказателствени искания, няма да представяме други доказателства.

  Съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА, като доказателства по делото представените писмени такива с жалбата, под опис към същата от 1 до 15 вкл., както и представените писмени такива от административния орган – ответник в настоящото производство, под опис от 1 до 10 вкл. към придружително писмо от 08.02.2021г.

 Юрисконсулт М.: Няма да искаме разпит на свидетели.

 Адв. Т.: Представям допълнителни доказателства, с екземпляр за административния орган, които се изразяват в документи, установяващи извършени последващи проверки на онлайн магазини, след тази проверка, която е била на 15.01. във Варна. Впоследствие са извършени две проверки - едната на онлайн магазина в гр. Търговище и на онлайн магазина в гр. Шумен, от които е видно, че няма допуснати нарушения. Тези документи ги представям във връзка с изложени от нас факти и обстоятелства в депозираната жалба. Представяме и определението, което сме отразили в жалбата, с което е отменено изложеното в жалбата предварително изпълнение на атакуваната заповед, както и документи, установяващи практиката на ШАдмС по сходни такива дела, които ще обсъждаме в хода на производството по настоящото дело. Също така сме направили искане с жалбата, но както и в други производства аз не се противопоставям, ако представителя на административния орган отговори на няколко въпроса, с цел да не се отлага производството, а да приключим в днешно съдебно заседание, имаме изложени факти и обстоятелства по отношение на които считахме, че ще бъдат представени документи, но в отговора на НАП няма данни за такива документи, така че, ако разрешите, мога да поставя въпросите и ако са безспорни обстоятелствата няма да правим допълнителни искания. Едното е свързано с изложеното в раздел I, т. 4 от жалбата обстоятелство дали за последните години оборотите надхвърлят посочената сума?

 Юрисконсулт М.: Не оспорваме така изложеното твърдение в жалбата за размера на оборотите.

 Адв. Т.: По отношение на изложеното  в раздел I,  т. 5 от жалбата има ли спор относно наети работници, плащани осигуровки?

 Юрисконсулт М.: Не оспорваме и твърдението за ангажирани работници и за внесени суми за осигуровки.

 Адв. Т.: Също по посоченото в раздел II, т. 1 от жалбата относно оборотите за предходната година само за 2020 и по т. 2 за конкретния търговски обект има ли спор?

 Юрисконсулт М.: Не оспорваме размера на оборотите на дружеството за 2020г., както и за конкретния търговски обект, изложени в жалбата.

 Адв. Т.: Нямам други искания относно доказателствата.

 Юрисконсулт М.: Нямаме доказателствени искания.

 

 Съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА, като доказателства по делото представените писмени такива в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя съответни протоколи за извършени проверки.

 Приема, за сведение, представената съдебна практика.

 Адв. Т.: Представям списък за разноските с екземпляр и за колегата.

 Съдът, на основание чл.170, ал. 3 от АПК 

             О П Р Е Д Е Л И:

  Указва на оспорващия, че следва да сочи доказателства за твърдяните от него факти, от които черпи права.

 Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да ангажира доказателства, установяващи фактическите основания към момента на издаване на оспорения административен акт, включително и по спазване на процедурата.

 Адв. Т.: Няма да соча други доказателства, нямам доказателствени искания.

 Юрисконсулт М.: Няма да соча други доказателства, нямам доказателствени искания.

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Адв. Т.:  По отношение на атакуваната заповед в депозираната жалба, по повод на която е образувано и настоящото производство, сме изложили доста подробни съображения, които считаме, че имат отношение към определяне правилността, законосъобразността, както на жалбата, така и на атакувания административен акт. Искам да наблегна само на две обстоятелства, които са свързани с извършената проверка. От представената разпечатка от страниците на НАП към дата 27.01. е видно, че за магазините в гр. Варна, които са от пункт 60 до пункт 77 вкл. е видно колко са касовите апарати, кога са били регистрирани, кога са били иззети в тази насока и кога е бил регистриран новия касов апарат, който е пак по отношение на онлайн магазина на същата улица, както и устройството, което е свързано и новата система СУПТО, която е вкарана от страна на жалбоподателя. Това го отбелязвам с оглед изложените, макар и бланкетно, доводи от страна на административния орган по повод мотивиране на заповедта, за които ние сме отбелязали своите си съображения. По отношение второто обстоятелство е свързано с мотивите на заповедта и липсата на конкретика, каквато е както съдебната практика, така и изискването на закона, тъй като няма конкретни и подробни мотиви, както относно налаганото наказание, така и неговия срок считаме, че тук имаме нарушение на чл. 146, т. 5 от АПК, както и чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, която е свързана пак с предходния цитиран член. С цел процесуална икономия поддържаме изцяло жалбата и изложените доводи. Считаме, че заповедта се явява неправилна и незаконосъобразна, поради което ще Ви помоля да постановите Вашия съдебен акт, с който да уважите жалбата, респ. да отмените заповедта, както и да ни присъдите направените съдебни и деловодни разноски, съобразно представения списък на разноските в настоящото съдебно производство. Представили сме и списък за разноските, претърпени от доверителя ми, с оглед на обжалването на предварителното изпълнение, по отношение на което представихме определение за отмяната му и тъй като то е било в едно закрито заседание затова претендираме разноски в тази насока, тъй като те пак са свързани с тази заповед, да ни бъдат присъдени и те.

 Юрисконсулт М.: Моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна. Предвид безспорното установяване на нарушението административно наказващият орган е издал една правилна и законосъобразна заповед. Моля да я потвърдите, като имате предвид и подробно изложените съображения в самата заповед. Оспорваме искането за присъждане на хонорар по друго административно дело ЧАД №  28/2021г. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв., като правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорара на процесуалния представител на оспорващия. Не желая писмена защита.

 Адв. Т.: Една реплика само по отношение на това дали е доказано или не нарушението, безспорно ли е? Считам, че тук съществена роля има и обстоятелството, изложено в жалбата, че нямаме неосъществена връзка между НАП и търговския обект - онлайн магазина. Просто отчитането е ставало по действащите до края на 2020г. нормативи и отчитането е ставало на 24 ч. Новата връзка, вече и новите изисквания са на всеки 5 мин. да има онлайн връзка и това го казвам в насока, че нямаме нарушаване и накърняване на фиска. Видно е от представените документи, че има за онлайн магазина представени бележки за дневните обороти, вижда се, че в определени дни има, а в други няма, представили сме и документи и за оставащата част от магазина, да се направи съпоставката и да се види каква евентуално несправедливост може да се получи, че заради една проверка на два апарата от цялата търговска площ би се стигнало до затваряне на цял обект, където по-голямата част носи по-големи приходи и по-голямо накърняване на фиска би се получило, ако се остави в сила тази заповед.

 Юрисконсулт М.: Ние не оспорваме, че оборотът от тези два фискални апарата е отчетен, но твърдим, че не са отчитани на 5 минути, както е по наредбата.

 Съдът прилага списък на разноските, представен от процесуалния представител на оспорващия, дава 5 дни на същия за изготвяне на писмена защита и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 Заседанието приключи в 9:50 ч.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

 Административен съдия:

 

                                                                                 Секретар: