П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 16.02.2021 година

            Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на шестнадесети февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 при участието на секретар: Вилиана Русева

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова  

 Административно дело № 427 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 Оспорващият, Д.А.Д.,***, уведомен в предходно съдебно заседание, се явява лично и с адв. Г. Г. при ШАК, редовно упълномощен.

 Ответникът, Директорът на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Шумен, уведомен при условията на чл. 138, ал.2 от АПК, не се явява и не изпраща представител.

 Свидетелят Л.Р.Б. ***, редовно призован, се явява лично.

 Свидетелят В.Й.В. ***, редовно призован, се явява лично.

 Свидетелят В.Р.В. ***, редовно призован, се явява лично.

 Вещото лице П.П.П., редовно призовано, се явява лично.

 Вещото лице Г.Б.Д., редовно призовано, се явява лично.

 Съдът констатира, че с рег. № ДА-01-540 от 16.02.2021г. по описа на ШАдмС по делото е депозирано заявление от К. Р.– Директор на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Шумен, чрез процесуалния й представител ст. юрисконсулт В.Й., съдържащо изявление на ответника, че не се противопоставя да бъде даден ход на делото и същото да бъде гледано в отсъствието на ответника. Ответникът заявява, че оспорва изцяло подадената жалба, като счита същата за неоснователна. Представя и моли да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото материалите по пълната административна преписка по издадено Удостоверение за регистрация на животновъден обект № ЗЖ18-2907/16.06.2020 г. по Заявление вх. № РД27-2907/01.06.2020 г. на Д.Д..

 Счита оспореният отказ за регистрация на животновъден обект за законосъобразен, издаден от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия, в предвидената в закона форма, при спазване на материално правните разпоредби и при липса на допуснати съществени процесуални нарушения, както и за поставен в съответствие с целта на закона. По изложените съображения отправя искане за отхвърляне на жалбата като неоснователна и предоставяне възможност за депозиране на писмени бележки.

 Адв.  Г. – Не са налице процесуални пречки, моля да се даде ход на делото.

 Поради липса на процесуални пречки, досежно хода на делото,   съдът счете, че не са налице процесуални пречки, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът пристъпва към снемане самоличността на явилите се свидетели:

 Л.Р.Б. - 49 г., български гражданин, жител ***, женен, неосъждан, с висше образование, без родство с оспорващия.

 В.Й.В. - 49 г., български гражданин, жител ***, женен, неосъждан, с основно образование, без родство с оспорващия.

 В.Р.В. – 75 г., български гражданин, жител ***, женен, неосъждан, с висше образование, без родство с оспорващия.

 Съдът разяснява на свидетелите наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл. 290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

 Свидетелите обещаха да говорят истината.

 Съдът отстранява от съдебната зала свидетелите до разпита им.

 Съдът пристъпва към снемане самоличността на вещите лица, както следва:

 П.П.П. – 64 г., български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, без родство със страните.

 Г.Б.Д. – 59 г., български гражданин, жител ***, женен, неосъждан, с висше образование, без родство със страните.

 Съдът напомня на вещите лица наказателната отговорност за даване на неверни или заинтересовани заключения по чл. 291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК. 

         Вещите лица обещаха да дадат вярно и точно заключение.

 Съдът пристъпва към изслушване на заключението по съдебно-техническата експертиза.

 Вещо лице П. – Представил съм писменото заключение, което поддържам изцяло.

 Въпрос на адв. Г. - По т.3 от заключението, където сте отбелязали, че сградите по парцеларен план съответстват по брой, конфигурация, размер и площ на тези по кадастралната карта, несъответстват единствено по местоположение. Моля, да обясните на какво се дължи това несъответствие, каква е причината за него и на тези сгради кое е реалното им обозначаване по парцеларния план или по КК? Каква е причината за това разминаване и ако може да го покажете на Приложение № 5.

 Съдът предявява на вещото лице Приложение № 5 към заключението.

 Вещо лице П. – Сградите оцветени в червено са по парцеларния план, а оцветени в черен цвят са сградите по действащата КК. Извърших замерване на ъглите на сградите, такива каквито са на място. Има пълна идентичност с отразеното местоположение по КК. На въпроса, който ми беше зададен, защо се е получило това разминаване показвам на съда тази картинка, която съм направил за сравнение. В тази картинка, която не е приложена към експертизата, но я има частично в Приложение № 3, това е сканирана извадка от действащия кадастрален и регулационен план на с. Ивански от 1966 г., а тук онагледявам на съда, като поставените „кръстчета“ са така наречения – план квадратна мрежа. В син цвят съм показал план квадратна мрежа в координатна система - 1950 г., в каквато е оригиналния кадастрален и регулационен план. На скицата в червен цвят съм показал план квадратна мрежа в координатна система - 1970 г., където се забелязва изместване. През 1970 г. това изместване е с около 30 м. на юг и с около 16м.-17м. в западна посока. Когато е правен парцеларния план, този който го е правил не е съобразил, че координатната система на с. Ивански е в 1950 г., а механично е приел, че „кръстовете“ на плана от 1950 г., отговарят на „кръстовете“ от плана от 1970 г. и затова се получава това преплъзване. В Приложение № 5 се забелязва, че в извадката от парцеларния план, която е приложена по делото има един очертан правоъгълник в червен цвят, който е зачеркнат в парцеларния план и това почти съответства на положението. Но който е правил парцеларния план е решил, че това е невярно и затова по мое мнение ги е „нарисувал“ тук. Между другото от 1995 г. до 1999 г. правих земеразделянето на с. Ивански, като служител на държавна фирма „Геодезия“, включително трасиране и това си беше винаги свинарник.    

 Адв. Г. – Нямам повече въпроси към вещото лице, да се приеме заключението.

 Съдът пристъпва към изслушване на заключението по съдебно-зоотехническа експертиза.

 Вещо лице Д. – Изготвил съм писмено заключение, което поддържам.

 Адв. Г. – Нямам въпроси към вещото лице, да се приеме заключението.

 Съдът, като съобрази заключенията на вещите лица по назначените съдебно-техническа и по съдебно-зоотехническата експертизи, намери същите за обективно и компетентно дадено, с оглед на което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

 Мотивиран от горното

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото заключенията на вещите лица по назначените съдебно-техническа и по съдебно-зоотехническата експертизи, като обективно и компетентно дадени, ведно с приложени към същите справки-декларации и декларации, удостоверяващи липсата на конфликт на интереси.

 На вещите лица да се изплатят възнагражденията, съобразно определени от съда и внесени от оспорващия.

 Съдът дава възможност на процесуалния представител на оспорващия да се запознае с представените от ответника писмени доказателства.

 Адв. Г. - Не възразявам да се приемат представените от ответната страна писмени доказателства. Представям и моля да приемете Молба вх. № РД27-1065/15.02.2021 г., с която на осн. чл. 138, ал. 1, т. 1 от ЗВМД Д.А.Д. заличава регистрацията на животновъден обект в с. Ивански за отглеждане на крави.    

 Съдът, като съобрази представените от страните доказателства, намери същите за допустими и относими към настоящия спор, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

 Мотивиран от горното

      О П Р Е Д Е Л И:

 На основание чл. 171, ал. 5 АПК, във вр. с чл. 144 АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото днес представената от процесуалния представител на оспорващия Молба вх. № РД27-1065/15.02.2021 г. и представената със Заявление с рег. № ДА-01-540 от 16.02.2021г. по описа на ШАдмС административна преписка по издадено Удостоверение за регистрация на животновъден обект № ЗЖ18-2907/16.06.2020 г. по Заявление вх. № РД27-2907/01.06.2020 г. на Д.Д..

 Съдът пристъпва към разпит на свидетеля В.Р.В..

 Св. В. – Събота и неделя си ходя в с. Ивански, а през другото време съм работил в гр. Шумен. Първият стопански двор е на влизане в с. Ивански от ляво се намира, а другият втория стопански двор е в посока с. Кълново. В първият стопански двор имаше животни – крави. Краварниците и телчарниците бяха там. В дясната част, по посока Смядово бяха хамбари, навеси за каруци и конюшни. Не знам кога е бил изграден свинарника, но поне от 50-60 г. го знам, че е свинарник и са отглеждани само свине там. Там други животни не са гледани. Постройките са две, на ъгъл, колкото един апартамент общо 60-70 квадрата. След ликвидацията на кооперацията се взе съгласие да бъде разделена на две: гражданско сдружение и ППК „Тича“. ППК „Тича“ взема горната част, стопанския двор, който е по посока пътя за гр. Смядово, а гражданското сдружение взема другият стопански двор. Свинарникът е използван само за свинарник. Аз съм се занимавал с ликвидацията на ТКЗС-то. И оттам имам данни и знам коя сграда за какво е била използвана и какви животни са отглеждани в тях. При ликвидацията на „Съгласие“, не съм бил там.  Аз участвах при ликвидацията на кооперацията. Бях чул, че Н. купува свинарника и започва препродажбата му и т.н., но тази продажба на свинарника и на оранжерията е станала преди мен. Когато аз станал ликвидатор тези сгради не са били в състава на двете, но там си е било винаги свинарник.  

 Адв. Г.  Нямам повече въпроси. Да се освободи свидетелят от съдебната зала.

 Съдът освобождава свидетеля В.В. от съдебната зала и пристъпва към разпита на св. В.Й.В..

 Св. В. *** и в момента живея там. Работил съм ТКЗС, като тракторист. Да, знам сградите, които стопанисва Д.Д.. Сградите са две, една по-висока и една по-ниска. Тези сгради винаги са били свинеферма. Отглеждани са прасета за угояване, майки и малки прасенца. Там не съм работил, но с трактора съм карал в свинефермата фураж. Двете сгради са долепени една до друга.  Едната сграда е по-висока, а другата е по-ниска, малко са настрани, под ъгъл. Н. И. мисля, че купи сградите от кооперацията и отглежда прасета. Може и от В. Р. да ги е купил сградите, като беше ликвидатор, не се сещам точно от кого купи Н. сградите. След това свинефермата беше продадена на бащата на другият свидетел по делото Л.Б..  Те също гледаха прасета. След това свинефермата я купи М. и той продължи да гледа прасета. В тези сгради, аз поне не помня и не съм виждал да са отглеждани крави или телета. На 250-300 метра има кравеферми, има 3-4 сгради, телчарници има за студено отглеждане на телета, но тези сгради са настрани.  В тези две сгради, за които говорих преди малко са отглеждани само прасета. Други животни не са отглеждани в тях. Д. след като купи сградите им направи голям ремонт. Смени покрива, отвън направи огради, за родилното направи парно. Много обнови сградите.

 Съдът освобождава свидетеля В.Й.В. от съдебната зала и пристъпва към разпита на свидетеля Л.Р.Б..

 Св. Л.Б. – Постройките бяха собственост на баща ми Р. З. Б.. През 1997 г. баща ми купи постройките от Н. С. И. Мисля, че Н. купи сградите с бонове от кооперацията. Когато баща им купи сградите състоянието им беше много зле, защото сградите бяха стари и не беше правен ремонт. Сградите представлява свинарник. Ние след това обновихме сградите, като направихме боксове, хранилки, поилки и беше пригодено за отглеждане на прасета.  Други животни не са отглеждани в сградите. Отглеждахме свине майки и прасета за угояване. Две години ползвахме сградите преди да ги отдадем под наем на Д.. Мисля, че ги дадохме под наем за 1 година. След това аз започнах работа в „Кабиюк“ и след това продадохме сградите на Д.. Това стана през 2004 г. Д. също гледаше прасета в сградите. Мисля, че Д. продължава да гледа прасета. Минавал съм покрай сградите, но вътре не съм влизал.

 Съдът освобождава свидетеля от съдебната зала.

 Адв. Г. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Адв. Г. – Съгласно закона за ограничаване административното регулиране на стопанската дейност в България е недопустимо да се извършва, каквото и да е регулиране и ограничение от държавните органи и органите на местното самоуправление, ако тези ограничения не са предвидени със закон. В конкретния случай, с процесната Наредба № 44 от  2006 г. и по-конкретно с нейното изменение от 2017 г. министерството си е позволило да въведе ограничения в стопанската дейност, позовавайки се на възникването на чумата по прасетата и въведи ограничението да не могат да се изграждат нови животновъдни обекти на разстояние по-малко от 10 км. от вече регистрирани. Изрично в заключителните разпоредби, когато е приемана тази промяна е посочено, че тези ограничения, не се прилагат за обекти, които промяната заварва и те са били изградени преди това. Нещо повече, съгласно този параграф от ЗР, отпада ограничението дори за обекти, които още не са изградени, но промяната в наредбата ги заварва с издадено строително разрешение. Нашият случай е първият. В конкретния случай, считам че с оглед на събраните по делото доказателства, впрочем голяма част от тях установени като факти и в самата административна преписка и становището на комисията, е че това е обект, който е бил изграден в 60-те години на миналия век и оттогава до сега непрекъснато е бил използван и функционално пригоден, единствено и само за отглеждане на прасета и свине майки. Следователно този обект попада в изключенията, предвидени в рестрикцията по Наредба № 44 и за него ограничението от 10 км. е неприложимо. Следва административният орган, в случая ОДБХ-Шумен да извърши регистрацията му, така както заявителят е поискал за отглеждане на свине майки и прасета.  Считам, че административният акт е незаконосъобразен, необоснован и същият ограничава съществено правата на собственика. Що се отнася до твърдението, че видно от преписка в общината, това било телчарник или краварник, аз съм отбелязал и в жалбата, че това са твърдения на арх. Я., но като частно лице, което не почива на никакви факти и обстоятелства. Не случайно днес в съдебно заседание вещото лице също посочи, че тези сгради винаги са били пригодени за отглеждане на прасета. Второто вещо лице по съдебно-зоотехническата експертиза също посочи, че няма как в тези сгради да се отглеждат крави или телета. Относно регистрацията на обекта като такъв за отглеждане на телета, искам да отбележа, че след няколко опита на моя доверител да регистрира обекта като такъв за отглеждане на прасета, той се беше принудил и беше решил в края на краищата да отглежда някакви животни там, което е изключително трудно и непригодно за такива. За да няма съмнение, ние сме депозирали по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност заявление, с което еднозначно заявяваме, че не желаем тази регистрация, като телчарник или краварник, а желаем в хода на административната процедура да бъде извършена регистрация на обект за отглеждане на прасета, каквото е действителното му предназначение. Моля, да ми предоставите срок, в който да представя писмени бележки по съществото на спора.

 Съдът дава възможност на процесуалния представител на оспорващия в 5–дневен срок, считано от днес подробно да изложи съображенията си в писмени бележки.

 Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок.

 Заседанието приключи в 11.30 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                     Административен съдия:

 

                                                                                                             Секретар: