П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 16.02.2021 година 

            Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на шестнадесети февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:  

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВ

 при участието на секретар: Вилиана Русева

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

 Административно дело № 399 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 Оспорващият, „М.“ ООД, ***, уведомен в предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

 Ответникът, Директор на ТД „Северна Морска“ при Агенция Митници, гр. Варна, уведомен в предходно съдебно заседание, не се явява. За него се явява  гл. юрисконсулт К., редовно упълномощен.    

 Вещото лице Е.Й. А.-К., редовно призовано, се явява лично. 

 Съдът констатира, че с рег. № ДА-01-543 от 16.02.2021 г. по описа на ШАдмС по делото е депозирана молба от адв. С. Ж.– процесуален представител на оспорващия, с искане за даване ход на делото в отсъствието на оспорващия, искане изслушване на съдебно-счетоводната експертиза и приемане на същата, както и приемане на представения към молбата списък на разноските и писмени бележки. Отправя се искане за уважаване на жалбата, отмяна на обжалваното решение и присъждане на сторените по делото разноски. Към молбата са приложени банково бордеро за внесен депозит за вещо лице, списък на разноските и писмени бележки. 

 Гл. юрисконсулт К.– Моля, да се даде ход на делото. Относно указанията Ви от предходно съдебно заседание, представям молба, с приложена към същата справка за вносовете от дружеството, както и 2 бр. служебни бележки. Моля, да бъдат приети към доказателствения материал по делото. 

 Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което 

 О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 Съдът, като съобрази представените, с днес представена от ответника молба писмени доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

 Мотивиран от горното

      О П Р Е Д Е Л И:

 На основание чл. 171, ал. 5 АПК, във вр. с чл. 144 АПК ПРИЕМА И

 ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представените с молба от ответника писмени доказателства под опис.

 Прилага молба на оспорващия  с рег. № ДА-01-543 от 16.02.2021 г. по описа на ШАдмС, ведно с приложени към същата банково бордеро за внесен депозит за вещо лице, списък на разноските и писмени бележки.

 Прилага писмените доказателства на ответника, под опис.

 Съдът пристъпва към изслушване на заключението по съдебно-счетоводната експертиза.

 Снема самоличността на вещото лице, както следва:

 Е.Й. А. -К. – 61 г., български гражданин, омъжена, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

 Съдът напомня на вещото лице наказателната отговорност за даване на неверни или заинтересовани заключения по чл. 291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК. 

           Вещото лице обеща да даде вярно и точно заключение.

          Вещо лице – Представила съм писменото заключение, което поддържам.

 Въпрос на съда: По пункт 3 от заключението, като се отчетат разликите в курса има ли съответствие между платената цена за стоките и декларираната стойност по процесното ЕАД?

 Вещо лице - Ако се изключат курсовите разлики, плащането съответства на фактурата.

 Въпрос на гл. юрисконсулт К.: Как се запознахте с материалите, които са Ви представени от дружеството на място в самото счетоводство или Ви бяха представени след изискване от Ваша страна?

 Вещо лице – Запознах се с материалите на дружеството в счетоводството му. 

 Въпрос на гл. юрисконсулт К.: Приложение № 5, кой го е писал?

 Вещо лице - Това е тяхно приложение и по такъв начин се разпределят разходите, за да определят стойността, на която да завеждат съответните материали.

 Въпрос на гл. юрисконсулт К.: Вие само по това ли работихте или проверихте и други документи?

 Вещо лице - Тези цифрички са влезли в счетоводната програма и по такъв начин е заведена стоката. На база това разпределение, което е направил управителя, това съм го описала в експертизата.

 Въпрос на гл. юрисконсулт К.: Това означава ли, че само със счетоводната програма сте работили?

 Вещо лице – Всеки документ, който е намерил място в счетоводната програма съм го видяла. Като се започне от Приложение № 1 – плащането, съответно осчетоводяването му в Приложение № 2. В Приложение № 3 е складовата разписка със заприходените стоки по съответната митническа декларация, като тяхната стойност е образувана на база на данните, които са в Приложение № 5 и № 4.  Накрая съм приложила и счетоводни справки.   

 Въпрос на гл. юрисконсулт К.: Това означава ли, че ако вземем Приложение № 6 всеки ред, който е описан, сте прегледали документите, които са свързани със съответния запис?

 Вещо лице -  В случая става въпрос за заприхождаване на 60 бр. велосипеди на 20.03.2018 г. по стокова разписка 24732, която е приложена като Приложение № 3 и от тази стокова разписка, нас ни интересуваха само велосипедите, така че тези велосипеди са заприходени по този начин. Тяхната стойност е 3.135,18 като единичната цена, по която са заприходени е 52,2530 лв., като стотинките са закръглени.

 Въпрос на гл. юрисконсулт К.: Как обвързахте велосипедите, които са описани по стоковата разписка със съответната митническа декларация и фактурите?

 Вещо лице- В складовата разписка са описани всички стоки, които са от митническата декларация. Преди това стоките в митническата декларация са разписани точно в тази справка – Приложение № 5, която те са ми представили. Там са описани абсолютно всички стоки с тяхната доставна цена, като към нея са прибавени и общо разпределяеми разходи, мито и ДДС.          

 Съответно митото, ДДС и тези общо разпределяеми разходи са разпределени към всяка една от доставените стоки. И по такъв начин е образувана доставната стойност на стоките. Например тук се виждат и велосипедите и кодът, под който са заведени е 121651, съответно в справката изписана на ръка, намираме 12161 и на този ред четем – 60 бр. по 31771+ДДС и мито 30853+общо разпределяемите разходи 0.078 /това също е описано в експертизата/ и по този начин получаваме доставната стойност, която е сметната обаче на база курса на долара, описан в митническа декларация.    

 Гл. юрисконсулт К.– Нямам повече въпроси към вещото лице, да се приеме заключението. 

 Съдът, като съобрази заключението на вещото лице по назначената съдебно-счетоводната експертиза, намери същото за обективно и компетентно дадено, поради което ще следва да се приобщи към доказателствения материал по делото.

 Мотивиран от горното  

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото заключението на вещото лице по назначената съдебно-счетоводната експертиза, ведно с приложените към същото, справка-декларация и декларация, удостоверяваща липсата на конфликт на интереси.

 На вещото лице да се изплати възнаграждение, съобразно определения от съда и внесен от оспорващата страна депозит. 

 Гл. юрисконсулт К.– Нямам други доказателствени искания. 

 С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО 

 Гл. юрисконсулт К.– Моля, да се произнесете с решение, с което да оставите без уважение жалбата на „М.“ ООД и да потвърдите решението на Директора на ТД „Северна Морска“, като правилно и законосъобразно. Моля, да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в условията на евентуалност правим възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Моля, да ми предоставите пет дневен срок за депозиране на писмени бележки. 

 Съдът предоставя възможност на процесуалния представител на ответника в 5–дневен срок от днес да изложи съображенията си в писмени бележки.

 Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок.

 Заседанието приключи в  10.51 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание. 

                                                         Административен съдия: 

 

 

                                                                                                 Секретар: