П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 16.02.2021 година

            Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на шестнадесети февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 при участието на секретар: Вилиана Русева

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова  

 Административно дело № 374 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 Оспорващата, А.П.Й. ***, уведомена при условията на чл. 138, ал.2 от АПК, не се явява и не изпраща представител.

 Ответникът, Началника на СГКК - гр. Шумен, уведомен при условията на чл. 138, ал.2 от АПК, не се явява. За него се явява адв. С. Г. от АК-Шумен, редовно упълномощена.

 Адв. Г. – Да се даде ход на делото.

 Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът констатира, че с молба рег. № ДА-01-214 от 19.01.2021 г. по описа на ШАдмС от пълномощника на жалбоподателката, същият представя писмени доказателства под подробен опис, с искане за приобщаването им към доказателствения материал по делото.

 По делото е депозирана молба от ответника с рег. № ДА-01-539 от 15.02.2021 г. по описа на ШАдмС, в която се съдържа изявление на ответника, че във връзка с указанията на съда от предходно съдебно заседание, относно представяне на всички документи за имота, предмет на настоящото дело, ответникът с молба с рег. № ДА-01-2660 от 28.10.2020 г. по описа на ШАдмС е представил всички налични преписки, касателно процесния имот.

 С настоящата молба представя скица-проект към Заповед № КД-14-27-1481 от 14.05.2008 г., с която на КК е нанесен процесния имот във вида съобразно скицата-проект. Досежно експертизата заявява, че се противопоставя на същата, тъй като касае правен въпрос.

 Адв. Г. – Част от представените от оспорващата писмени доказателства се намират в преписката. Относно нотариалните актове, не се противопоставям да бъдат приети. Представеното бордеро, относно жалба срещу мълчалив отказ, не мога да кажа дали не е по другото дело, което вече е прекратено, а именно: № 446 и в момента не мога да взема становище дали е по него. Оригиналното бордеро е било приложено по делото. Съобщение по Гр.д. № 652/2020 г. на РС-Шумен и разпореждането на съдията Д. по Гр.д. № 652/2020 г., считам за неотносими към настоящия спор, доколкото се указва ищецът да представи скица, но нито е видно за кой имот се претендира, нито какъв е предмета на това дело, поради което считам за неотносимо. Съобщение по  Гр. д. № 3104/2016 г., ведно с решението по делото, считам че същото е относимо към друго производство, а не към настоящото, дотолкова доколкото никой не оспорва, че до определен момент въпросния имот с идентификатор 83510.664.504  е съществувал на КК, но в последствие въз основа пак на съдебно решение и то на Административен съд,  заповедта с която този имот с идентификатор 83510.664.504  е съответно заличен от КК, въз основа на съдебно решение. Относно решението, предоставям на съда да прецени доколко е относимо.  Не се оспорва, че в един определен момент, то видно и от приложените преписки имотът е съществувал. Относно решението на Върховния съд, това е спор за собственост и той в момента не е предмет на настоящото дело. По отношение на Определение № 30 от 28.01.2020 г. на ВКС по Гр.д. № 2893 от 2019 г. също считам за неотносимо, дотолкова доколкото всичко това се е развивало в процес, когато имотът е бил заличен, т.е. времево не попада в границите на настоящия процес. Писмото, което е до Началника на СГКК от 23.12.2020 г., не е подписано, не е към тази преписка и неотносимо към предмета на спора. Заявление по КК с вх. № 592077 от 21.12.2020 г., не е предмет на настоящата преписка. Заявлението за приемане на проект, не е предмет на настоящата преписка, а е по преписка № 400 по АД № 446, което е прекратено. Съответно всички останали документи, които са част от тази административна преписка по заявлението от месец декември за издаване на проект, за неотносими и да не бъдат приемани. Копието от плана да се приеме.   

 Съдът, като съобрази представените от страните доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

 Мотивиран от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 На основание чл. 171, ал. 5 АПК, във вр. с чл. 144 АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото, както следва:

 -представените от жалбоподателя с молба с рег. № ДА-01-214 от 19.01.2021 г. по описа на ШАдмС писмени доказателства под подробен опис;

 -представените от ответника с молба рег. № ДА-01-539 от 15.02.2021 г. по описа на ШАдмС писмени доказателства, съставляващи Заповед № КД-14-27-1481 от 14.05.2008 г. на Началник на СГКК-Шумен и скица-проект от 14.05.2008 г., както и днес представеното пълномощно от ответника.  

 Искането на жалбоподателя обективирано в жалбата за допускане и назначаване на съдебно-техническа експертиза, с прецизирана и формулирана в жалбата задача, съдът намира за основателно и относимо към предмета на спора, в каквато връзка същото ще следва да бъде уважено.

 Мотивиран от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 На основание чл. 171 ал. 2 от АПК, във вр. с чл. 197 от ГПК и чл. 144 от АПК ДОПУСКА И НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, със задача на вещото лице на база събраните по делото доказателства и след преглед находящата се при ответника документация, да даде заключение, в което да проследи в хронологичен ред всички нанесени имоти в КК, относно процесния имот със стар идентификатор 83510.664.504 по КК гр. Шумен и заличаването на същия в КК, като посочи съответните номера на заповеди за нанасяне на промени в КК и КР, посочи основанието за заличаване и заповедите, въз основа на които е извършено това заличаване.

 Определя възнаграждение за вещото лице в размер на 300.00 лв., вносими от жалбоподателя в 5-дневен срок от съобщаването по набирателна сметка за вещи лица на ШАдмС в ТБ ”Алианц България” АД №BG48BUIN70143330520314.

 НАЗНАЧАВА за вещо лице по допуснатата и назначена съдебно-техническа експертиза инж. П.П. с висше образование, специалност „Геодезия, картография и фотограметрия“.

 Да се призове вещото лице, след внасяне на определения от съда депозит.

 В призовката на вещото лице да се укаже, че следва да представи експертното заключение най-късно една седмица преди датата на съдебното заседание, ведно със справка-декларация по чл.23, ал.2, чл.24, ал.2 и чл.35, ал.2 от Наредба №2 от 29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

 Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 Отлага и насрочва делото за 23.03.2021 г. от 10.30 часа, за която дата оспорващият уведомен при условията на чл. 138, ал.2 от АПК, ответната страна уведомена чрез процесуални си представител.

 Да се призове вещото лице, след внасяне на определения от съда депозит.

 Заседанието приключи в 10.45 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                         Административен съдия:

 

                                                                                                       Секретар: