П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 град Шумен, 16.02.2021 година

            Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на шестнадесети февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 при участието на секретар: Вилиана Русева

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова  

 Административно дело № 136 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 10.00 часа се  явиха:   

 Оспорващият, Н.А. ***, редовно и своевременно призован, се явява лично и с адв. М. при АК-Разград, редовно упълномощен.

 Ответникът, Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр.Шумен,  редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява адв. Г., редовно упълномощена.

 Заинтересованата страна, З.Ю.М.,***,  редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

 Заинтересованата страна, М.С. ***, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

 Заинтересованата страна, С. ***, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

  Заинтересованата страна, Р.М. ***, редовно и своевременно призована, не се явява и не изпраща представител.

 Вещото лице Р.Х., редовно призовано, не се явява.

 Адв. М. – Да се даде ход на делото.

 Адв. Г. - Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

                   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът констатира, че по делото са постъпили, както следва:

 - с рег. № ДА-01-2402 от 30.09.2020 г. по описа на ШАдмС, в унисон с дадени от съда указания, ответникът е представил, надлежно заверени цветни копия на скица-проект за поправка на поземлени имоти 18188.501.116 и 18188.501.117, както и цветни копия на 2 бр. комбинирани скици;

 -с рег. № ДА-01-2418 от 01.10.2020 г. по описа на ШАдмС по делото е представено искане от Н.А.А. за спиране производството по настоящото дело до окончателното произнасяне на прокуратурата, с надлежно постановление по преписка № 1167/2020 г. на Окръжна прокуратура гр. Шумен, образувана по сигнал, в който се съдържат данни за извършено документно престъпление /издаване на скица с невярно съдържание/, явяващи се преюдициално обстоятелство по отношение на настоящия спор. 

 - с рег. № ДА-01-2484 от 09.10.2020 г. по описа на ШАдмС по делото е представено искане от Н.А.А. и З.М. за изискване по служебен път на доказателства от ответната страна, а именно: на преписката, по която е направено изменението на КК и КР на процесния имот, преписката, по която е издадена Скица № 15-572766 от 02.07.2020г., заверен препис извлечение от кадастралните данни /регистри/ и КК на процесния имот с идентификатор 18188.501.117, находящ се в границите на с. Гусла, общ. Каолиново.

 -депозирано е и писмено становище с рег. № ДА-01-2578 от 19.10.2020 г. по описа на ШАдмС от З.Ю.М. - заинтересована страна, в което същата изразява становището си по депозираната жалба, считайки същата за основателна по изложени в писменото становище съображения.  Изразява съгласието си с допусната и назначена  от съда съдебно-техническа експертиза, считайки че същата е относима към предмета на делото. Подкрепя искането на Н.А.А. за събиране и проверка на нови  доказателства по делото и прилагане на преписки,  посочени в депозирано от А. искане, както и поддържа искането за спиране на производството до приключване на образуваната предварителна проверка в прокуратурата, във връзка със сигнал за извършено документно престъпление.

 -с рег. № ДА-01-2962 от 01.12.2020г. по описа на ШАдмС по делото е представена писмена молба-становище от адв. Р.Н. – процесуален представител на заинтересованите страни: М.С.С., С.М.С. и Р.М.Ю., с искане за даване ход на делото в отсъствието на ответника, искане за приемане на заключението по назначената експертиза и даване ход по съществото на делото. В писмената си молба-становище адв. Н. заявява, че поддържа писмения отговор-становище, приобщен към материалите по настоящото дело, с подробно развити в същия  аргументи по съществото на спора, в каквато връзка и въз основа на изложените в писмения отговор съображения, отправя искане за прекратяване на производството, поради недопустимост на депозираната жалба и присъждане на сторените от заинтересованите страни разноски в размер на 1350 лв.

 Междувременно се явява вещото лице Р.И.Х..

 Адв. М. - След като получихме съобщението, с което за първи път бяхме информирани, че е извършена промяна на КК и регистри на процесния имот към него се изясняваха обстоятелства, относно извършената промяна, а именно: не се визираха никакви документи, в т.ч. и проекто-скица, която сега упорито се ползва като понятие в настоящото производство. Такава скица към тогавашния момент, считаме, че не е имало налице, тъй като ответната страна в първото заседание изложи становище, че проект-скица при такива обстоятелства, при такива съдебни изменения не изготвят.  Т.е. липсва във фактическия и в правния мир изготвена проекто-скица, актуална към момента на извършване на промяната на КК и регистри. В тази връзка представените фото-копия, ние се съмняваме за тяхната обективност, актуалност и меродавност, поради което моля или да изискате служебно или да задължите  ответната страна да представи в оригинал проекто-скицата.   

 Адв. Г. – Оспорвам изцяло твърденията на процесуалния представител на ответника. Всички твърдения, които са направени в момента, не кореспондират, нито със събраните доказателства, нито с уведомяванията и изобщо с процесуалните действия на страните. Считам, че с настоящото изявление се цели шиканиране на процеса и ще обясня защо: още в предходно съдебно заседание, аз направих изявление, че доколкото производството по промяна на границите, въз основа на влязло в сила съдебно решение, съгласно ЗКИР заповед не се издава, съответно и скица-проект не се издава по смисъла на закона.  Доколкото бяхме задължени да представим в оригинал това, въз основа на което е извършено изменението и то да бъде в цветен вид, ние представяме онова, което е съществувало като скица-проект в преписката. Проект, неразделна част от услугата, която е поискана за извършване, а именно: отразяване в КК на границите на имота, съобразно влезлите в сила съдебни решения. В тази връзка, твърденията на ответната страна поредни, че има злоупотреба някаква от страна на административния орган, считам за абсолютно неоснователни, дотолкова доколкото в действителност Службата по кадастър не е издавала скица-проект. Тя се съдържа в преписката, тази скица която сме приложили се съдържа в проекта, приложен към заявлението за изменение. Тази скица-проект ние я представяме на съда, за което бяхме задължени. Приложили сме и в цветен вид онези скици, които са били приложени към проекта, неразделна част от преписката за изменение на границата между двата имота, въз основа на съдебното решение. Същата скица-проект е представена и с цялата административна преписка, първоначално още при образуване на настоящото дело, така че ние сме я представили в цветен вид, такава каквато съществува в преписката. Това, което има при нас е представено по административната преписка, подробно изброено. Говоря за писмени доказателства, които са предмет по настоящото дело. С направените в момента искания, които Вие прочетохте по депозираните до съда писма, аз искам да изразя своето становище по тях. Направените искания за спиране на настоящото дело, във връзка с поредната жалба на жалбоподателя до прокуратурата, считам за изцяло неоснователна по следните причини: говори се за прокурорско производство, образувано във връзка със скица, издадена на 02.07.2020 г. Скица № 15-572766 от 02.07.2020г. Тази скица не е предмет на настоящото производство. Тя е издадена в друго административно производство много след като е приключило производството по нанасяне на границата, предмет на настоящото дело. С оглед на което, считам че този въпрос е ирелевантен и неотносим към настоящия спор и моля да бъде оставен без уважение, както искането на настоящия жалбоподател, така и на съпругата му, които неоснователно на всичко отгоре твърдят, че видите ли не били знаели как било променено. Съпругата на господина жалбоподател е получила преписката. Те са били страни в двете съдебни производства и ако са имали някакви претенции е следвало да ги предявят в гражданския процес. Административният орган в момента единствено и само извършва основа, което е постановил съда. В тази връзка, считам че исканията и на двамата жалбоподатели са абсолютно неоснователни по отношение на искането за спиране на настоящото производство, а така също и за представяне на преписки, свързани с други административни производства, последващи които по никакъв начин не обуславят развитието на настоящия процес.

 Адв. М.– Във връзка с отказа на ответната страна да представи, находящ се евентуално, предполагаемо в тяхно държание оригинален документ, аз моля тази проект-скица да бъде изключена от доказателствения материал по делото на основание, че не съществува в правния мир. До сега в производството не беше представена такава скица дори и във фото-копие вариант, поради което моля да бъде заличен като доказателство по делото, тъй като не съществува в правния мир оригинален екземпляр. Каква е пречката да се представи оригинала и спорността да бъде приключена, относно съществуването на такъв документ.   

 Адв. Г. - Оспорва ли другата страна верността на този документ. Ако тя оспорва верността, аз съм готова да представя в оригинал проекта, това което сме представили по делото.

 Адв. М.– Оспорваме автентичността и истинността на проекто-скицата, която е послужила за изменение на КК и КР. Оспорваме автентичността и истинността на този документ и че такъв документ не е съществувал по процеса.

 Адв. Г.– Желая да се ползвам от оспорения документ скица-проект.

 Съдът, като съобрази представените от ответника със съпроводително писмо рег. № ДА-01-2402 от 30.09.2020 г. по описа на ШАдмС писмени доказателства, намира същите за допустими и относими към настоящия спор, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

 С оглед изявлението на процесуалния представител на оспорващия по оспорване истинността и автентичността на представената от ответника със съпроводително писмо от 30.09.2020 г. заверено цветно копие скица-проект за поправка на поземлен имот 18188.501.116 и 18188.501.117, съдът счита, че следва да бъде открито производство по оспорване автентичността и съдържанието на цитираното доказателство.

 Искането на жалбоподателя и на заинтересованата страна З.Ю.М. за спиране производството на настоящото дело до приключването, с окончателен акт на прокуратурата на производството по преписка № 1167/2020 г. на Окръжна прокуратура гр. Шумен, съдът намира за неоснователно и необосновано, с оглед дадените в тази насока от съда указания в предходно съдебно заседание. Видно от съдържанието на депозираното искане за спиране на производството по настоящото дело с рег. № ДА-01-2418 от 01.10.2020 г. по описа на ШАдмС, образуваното производство в Окръжна прокуратура по преписка № 1167/2020 г. е по повод сигнал, със съдържащ данни за извършено документно престъпление издаване на скица с невярно съдържание, а именно: на Скица № 15-572766 от 02.07.2020г. на СГКК гр. Шумен, която скица е неотносима към предмета на настоящото дело и касае последващо издаване на документ в рамките на друго административно производство. В тази връзка искането за спиране се явява неоснователно и необосновано, поради което ще следва да бъде отхвърлено.

 Мотивиран от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 На основание чл. 171, ал. 5 АПК, във вр. с чл. 144 АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представените от ответника със съпроводително писмо с рег. № ДА-01-2402 от 30.09.2020 г. по описа на ШАдмС доказателства под опис. 

 ОТКРИВА ПРОИЗВОДСТВО по оспорване съдържанието и автентичността на скица-проект за поправка на поземлени имоти с идентификатори 18188.501.116 и 18188.501.117, представена в заверено цветно копие от ответника със съпроводително писмо от 30.09.2020 г.

 Оставя без уважение искането на жалбоподателя, обективирано в молба-искане с рег. № ДА-01-2484 от 09.10.2020 г. по описа на ШАдмС за събиране на допълнителни доказателства, съставляващи преписки неотносими към предмета на настоящото дело, упоменати в искането.

 Указва на ответника, с оглед откритото производство по оспорване съдържанието и автентичността на скица-проект за поправка на поземлени имоти с идентификатори 18188.501.116 и 18188.501.117, че доказателствената тежест, във връзка с оспорването лежи върху ответника, в каквато връзка същият ще следва да представи в оригинал оспорената скица-проект, както и да ангажира доказателства, досежно оспорване на документа.

 Прилага към материалите по делото, както следва:

 -искане от Н.А.А. за спиране производството по настоящото дело с рег. № ДА-01-2418 от 01.10.2020 г. по описа на ШАдмС;

 - искане от Н.А.А. и З.М. с рег. № ДА-01-2484 от 09.10.2020 г. по описа на ШАдмС за изискване от ответната страна на доказателства;

 - писмено становище с рег. № ДА-01-2578 от 19.10.2020 г. по описа на ШАдмС от З.Ю.М. - заинтересована страна;

 - молба-становище с рег. № ДА-01-2962 от 01.12.2020г. по описа на ШАдмС от адв. Р.Н. – процесуален представител на заинтересованите страни: М.С.С., С.М.С. и Р.М.Ю..   

 Съдът пристъпва към изслушване на заключението по съдебно-счетоводната експертиза.

 Снема самоличността на вещото лице, както следва:

 Р.И.Х. – 48 г., български гражданин, неженен, неосъждан, с висше образование, без родство със страните.

 Съдът напомня на вещото лице наказателната отговорност за даване на неверни или заинтересовани заключения по чл. 291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК. 

 Вещото лице обеща да даде вярно и точно заключение.

          Вещо лице – Представил съм писменото заключение, което поддържам и няма какво да добавя.

 Въпрос на адв. М.: При изготвяне на заключението си, ползвахте ли скицата-проект № 15-572766 от 02.07.2020г.? Обходихте ли целият имот и жалбоподателят съдейства ли Ви?

  Вещо лице – Ползвах скицата-проект при изготвяне на заключението си. Не целият имот, а най-вече границата, която е между двата имота. Жалбоподателят беше там, тъй като нямаше друг начин да вляза в имота, ако не ми беше съдействал.

 Въпрос на адв. Г.: Има ли специално, нарочно издадена скица-проект, като сте видял проекта, като ще помоля съдът да предяви на вещото лице скицата-проект, която е част от проекта за изменение?

 Съдът предявява на вещото лице скица-проект за поправка на поземлени имоти с идентификатори 18188.501.116 и 18188.501.117.

 Вещо лице -  Това е скицата-проект, изготвена от правоспособното лице и приложена към проекта за изменение на КК.  Тя е част от проекта.

 Въпрос на адв. Г.: В констативната част сте посочили, че изготвеният проект за изменение е внесен за процедиране, относно корекцията е съобразен и съответства на териториалните площи с влезлите в сила съдебни решения и в тази връзка въпросът ми е: Тази скица-проект,която е приложило правоспособното лице, съответства ли на скиците от съдебните решения?

 Вещо лице – Съответства, тя отразява едновременно по двете съдебни решения тази обща площ от 38 квадрата, която е призната.

 Въпрос на адв. Г.: Изменението, което е извършено на границите между двата имота на основание влезлите в сила съдебни решения, съвпада ли с координатите на тази скица-проект, т.е. това което е нанесено на КК едно към едно ли е с координатите от скицата-проект?

 Вещо лице – Да, съвпада.

 Въпрос на адв. М.: Как констатирахте, че физически параметрите отговарят на скицата-проект без измерване?

 Вещо лице – На място тези граници не са приложени все още след приключване на изменението на КК, евентуално вече ще трябва да се отразят и новите граници на място, да се поставят евентуално огради. Но на място нямаше видими белези за определяне границите на тези обособени части, които представляват 38 квадрата.

 Адв. Г. - Този въпрос е ирелевантен  към спора. Не говорим за място. Никой не говори на място дали са материализирани границите.

 Адв. М. Нямам повече въпроси към вещото лице, да се приеме заключението.

 Адв. Г. - Нямам повече въпроси към вещото лице, да се приеме заключението.

 Съдът, като съобрази заключението на вещото лице по назначената съдебно-техническата експертиза, намери същото за обективно и компетентно дадено, поради което ще следва да се приобщи към доказателствения материал по делото.

 Мотивиран от горното

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото заключението на вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза, ведно със скици приложения към същото, съставляващи неразделна част от заключението, както и справка-декларация и декларация, удостоверяваща липсата на конфликт на интереси.

 На вещото лице да се изплати възнаграждение, съобразно определения от съда и внесен от страните депозит.

 Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 Отлага и насрочва делото за  23.03.2021г. от 10.30 часа, за която дата оспорващия и ответникът уведомени в днешно съдебно заседание, а неявилите се заинтересовани страни уведомени при условията на чл. 138, ал.2 от АПК.      

 Заседанието приключи в  10.25 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                 Административен съдия:

 

                                        Секретар: