П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 16.02.2021 година

            Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на шестнадесети февруари две хиляди двадесет и първа година в състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 при участието на секретар: Вилиана Русева

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова  

 Административно дело № 10 по описа за 2021 година.

 На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

 Оспорващата, В.С.А.. ***, редовно и своевременно призована, се явява лично.

 Ответникът, Директора на ТП на НОИ-Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява гл. юрисконсулт Л. Б. Б. –И., редовно упълномощена.

 Оспорващата В.А. – Да се даде ход на делото.

 Гл. юрисконсулт Л. Б. –И.– Не са налице процесуални пречки, моля да дадете ход на делото.

 Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва постъпилата жалба: Производство по настоящото

 дело е по реда на чл.118, ал.1 от КСО, образувано по жалба В.С.А.. ***, против Решение № Ц 2153-1-27-47/21.12.2020год. на Директора на ТП на НОИ- гр.Шумен, с което  е отхвърлена жалбата й срещу Задължителни предписания № ЗД-1-27-00823301 от 08.10.2020год. на контролен орган на НОИ, с които е предписано да бъдат заличени данни за осигурителен стаж и доход.

           В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради постановяването му в противоречие с административно производствените правила и с материално правни разпоредби. Оспорващата изразява несъгласие с издадените задължителни предписания, като твърди че е регистрирана по надлежния ред, като земеделски стопанин от месец февруари 2019 г., поради което подлежи на задължително осигуряване и че след възникване на основания по реда на КСО за изплащане на предвидените обезщетения, същите са били изплащани от органите на НОИ в периодите от месец февруари 2019 г. до месец септември 2019 г., както и от месец септември 2019 г. до месец юни   2020 г. Оспорващата заявява, че е започнала дейността си като земеделски стопанин и обработвала площите, които е заявила, но поради бременност и раждане е прекъснала дейността си. Твърди, че е с непрекъсната регистрация, като земеделски производител, че е заплащала всички дължими осигурителни вноски, като самоосигуряващо се лице, че е започнала да ползва отпуск, поради бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, като не е подавала декларация за прекъсване на дейността си, нито такава за прекратяване на дейност като земеделски стопанин. Твърди още, че не е отписана от регистъра на земеделските производители, нито по нейно искане, нито служебно, с оглед на което счита, че не е губила качеството си на земеделски производител, както и качествата си на самоосигурено лице със задължение за заплащане на осигурителни вноски.

 

В тази връзка и по изложените съображения, счита изводите на инспектора по осигуряването, който не притежавал качеството на експерт в земеделието, че не е развивала трудова дейност като земеделски стопанин за грешни и неправилни.

 По изложените съображения отправя искане за отмяна на обжалваното решение, като незаконосъобразно, постановено в нарушение на административно производствените правила и в противоречие с материалния закон, респективно за отмяна на дадените задължителни предписания от контролен орган на ТП на НОИ.

 Оспорващата В.А. – Поддържам жалбата.

 Гл. юрисконсулт Л. Б. –И.– Считам жалбата за неоснователна.

 Съдът, като съобрази представените от страните писмени доказателства, съдът намери същите за допустими и относими към спора, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

 Мотивиран от горното, съдът

      О П Р Е Д Е Л И:

 На основание чл. 171, ал. 5 АПК, във вр. с чл. 144 АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА представените от административния орган със съпроводително писмо с рег.   ДА-01-57 от 06.01.2021 г. по описа на ШАдмС писмени доказателства, съставляващи материалите по административната преписка, съгласно приложения подробен опис, находящ се на лист 6 от делото.

 

С оглед разпределяне доказателствената тежест между страните и на осн. чл. 170 АПК, във вр. с чл. 171, ал. 4 от АПК, УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства, досежно фактите, от които черпят правата си, както следва:

 

Указва на оспорващата, че следва да представи доказателства, досежно нА.чие на твърдяните в жалбата основания за  незаконосъобразност на обжалваното решение, поради постановяването му в нарушение на административно производствените правила и в противоречие с материалния закон, включително и обстоятелството, че в процесния период от месец февруари 2019 г. до месец септември 2020 г. същата е осъществявала трудова дейност, като земеделски стопанин;

 Указва на ответната страна, че следва да сочи доказателства, удостоверяващи издаването на обжалваното решение от компетентен орган, в законоустановената форма, при спазване на административно процесуалните правила и в съответствие с материалния закон и с целта на закона.

 Гл. юрисконсулт Л. Б. –И.– Представям и моля да приемете справка от болнични листи, издадени на В.С.А.. със съответната диагноза. По отношение на упражняваната трудова дейност, в качеството си на земеделски производител и във връзка с констатациите от проверката, ТД на НОИ е депозирало сигнал до РП гр. Шумен. Във връзка с този сигнал е образувана проверка и Преписка № 4453/2020 г. по описа на РП гр. Шумен. При тази проверка от В.А. са снети писмени обяснения и сведения, в които същата твърди, че не е упражнявала трудова дейност като земеделски стопанин, а се е регистрирала, като такава с цел получаване на майчинство и е обработвала собствения си двор за собствени, лични нужди. Изискахме копие на писмените обяснения на В.А., но РП ни отказа предоставянето на тези копия, поради което правя доказателствено искане, а именно: писмените обяснения на В.А., включително и свидетелските показания да бъдат изискани от РП гр. Шумен, като считам същите за относими и релевантни. Спорът в настоящия случай е упражнявала ли е трудова дейност В.А., в качеството си на земеделски стопанин, за която подлежи на задължително осигуряване. Във връзка с това, прилагам и моля да приемете уведомително писмо на Министерство на вътрешните работи, с което ни уведомяват, че е образувана проверка по случая, включително и кореспонденцията ни до РП, с което дефакто ни се отказва изисканото писмено доказателство.

 Съдът дава възможност на оспорващата да се запознае с представените от процесуалния представител на ответната страна писмени доказателства.

 Оспорваща В.А. - Да се приемат писмените доказателствата.

 Съдът, като съобрази днес представените от процесуалния представител на ответната страна писмени доказателства, намери същите за допустими и относими към настоящия спор, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

 Мотивиран от горното, съдът

      О П Р Е Д Е Л И:

 На основание чл. 171, ал. 5 АПК, във вр. с чл. 144 АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото днес  представените от процесуалния представител на ответната страна писмени доказателства, а именно: 7 бр. справки от болнични листи с № 0106850 от 25.02.2019 г., № 2498611 от 11.03.2019 г., № 70499537 от 04.04.2019 г., № 2498713 от 22.04.2019 г., № 0106884 от 13.05.2019 г., № 7631713 от 18.06.2019 г., № 3272272 от 05.08.2019 г., сигнал подаден от ТП на НОИ гр. Шумен до РП-Шумен с изх. № И 2103-27-6#2 от 02.02.2021 г., писмо от РП гр. Шумен до ТП на НОИ гр. Шумен с вх. № 4453/20 от 03.02.2021 г., писмо от ТП на НОИ до Г. Г.– Началник сектор „ПИП“ при ОД на МВР гр. Шумен с изх. № 1029-27-288 от 26.01.2021 г., писмо от ОД на МВР гр. Шумен до ТП на НОИ гр. Шумен вх. № 1029-27-288#1 от 01.02.2021 г.,  уведомително писмо от ОД на МВР гр. Шумен до ТП на НОИ гр. Шумен с рег. № 372000-22839/2020г.

 На основание чл. 171, ал. 2 от АПК служебно да се изискат от Районна прокуратура гр. Шумен, съдържащите се в Преписка вх. № 4453/2020 г. на Шуменска районна прокуратура писмени обяснения, снети от В.С.А. ***, както и свидетелски показания, досежно упражняваната трудова дейност от страна на лицето, в качеството му на земеделски производител.

 Служебно да се изиска от Шуменска районна прокуратура удостоверение, от което да е видно срещу кого е образувана и се води Преписка вх. № 4453/2020 г. на Районна прокуратура гр. Шумен, за какво престъпление, както и приключила ли е същата към настоящият момент, с издаване на обвинителен акт или постановление за прекратяване.

 Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, в тази връзка дава възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, както и да направят нови доказателствени искания, включително и за назначаване на съдебна експертиза, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 Отлага и насрочва делото за 23.03.2021 г. от  10.00 часа, за която дата страните уведомени. 

 Заседанието приключи в 09.50  часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                            

                                                                       Административен съдия:

 

                                                                                                 Секретар: