П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 02.02.2021 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на втори февруари  две хиляди двадесет и първа година в състав:

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

при участието на секретар: Светла Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова  

Административно дело № 471 по описа за 2020 година.

На именното повикване в 10:05  часа се явиха:

Оспорващият, „М.“ ООД, ***, редовно и своевременно призован, не се явява  и не изпраща представител.

Ответникът, Директор на ТД „Северна Морска“ при Агенция Митници, гр.Варна, редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява  юрисконсулт Р., редовно упълномощена.       

 Съдът констатира, че по делото е депозирана Молба с рег.№ДА-01-380/01.02.2021г. от адв.С. Ж. - процесуален представител на оспорващия, с искане за даване ход на делото в тяхно отсъствие. В молбата си жалбоподателят моли да бъдат приети, приложените с жалбата писмени доказателства, поддържа доказателствените си искания във връзка с назначаване на съдебно-счетоводна експертиза с прецизирани и формулирани в жалбата задачи.

Юрисконсулт Р.  -  Да се даде ход на делото

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва постъпилата жалба:

Производството по настоящото дело е по реда на чл.145 и сл. от Административно - процесуален кодекс /АПК/ във връзка с чл.220 от Закона за митниците /ЗМ/, образувано по жалба на "М." ООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Х.Д., чрез пълномощника му и процесуален представител  адв. С.Ж.при АК-Варна, против Решение към MRN 19BG002002002451R8/13.02.2019 г.  с рег. №32-360162 от 07.12.2020 г. на Директор на ТД „Северна морска“,  с което е отказано да бъде приета митническа стойност на декларирана стока, определена е нова митническа стойност на стока №1, описана в МД № 19BG002002002451R8/13.02.2019г. в размер на 4.60 лв./кг. и е прието, че следва да се коригира митническата декларация в частта ѝ относно код, стойности и рекапитулация,  да се вземе под отчет начисления с решението размер на държавни вземания, начислени суми за мито и ДДС, които са заплатени и са посочени дължими суми за досъбиране - ДДС в размер на 13 422.18 лв., мито в размер на 7 190.46лв. с дата на възникване на задължението - 13.02.2019г.

В жалбата се реливират доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради постановяването му при неправилно приложение  на материалния закон и допуснати съществени процесуални нарушения.

Сочи се, че при покупка на стоки, на които цената е определена на единица бройка, същата не може да се съпоставя със „справедливи цени“ на килограм, тъй като това е в противоречие на чл. 70 и чл. 74 от МК, респективно не може да е основание за съмнение във верността на декларираната митническа стойност.

На следващо място се сочи, че съгласно процедурата  от Регламента за прилагане на МК, съмненията в достоверността на декларираната митническа стойност, следва да са надлежно мотивирани и изисканата от декларатора допълнителна информация да е пряко свързана с тях, което в случая не е сторено от административния орган. В решението няма изложени мотиви относно изчислената средно статистическа стойност на „сходни стоки“ и доказателства за това, че така наречените „справедливи цени“ касаят „сходни стоки“.

Излагат се и доводи, че липсват доказателства, досежно приложението на процедурата по реда на чл.74 §3 от МК , доколкото митническите органи следва да прилагат последователно методите, предвидени в чл.74, §2 от МК и само, ако не открият договорни стойности за идентични и сходни стоки за най-голямо сборно количество от внасяните стоки на територията на ЕС или стойност, която е формирана след като са отчетени всички разходи за производство на такива стоки,  може да се премине към определяне на стойност по чл.74, §3 от МК, което условие в случая не е спазено.

Сочи се още, че не става ясно защо административният орган е преминал към определяне на митническата стойност по чл.74, §3 от МК, тъй като жалбоподателят е представил на митническите органи фактура, платежни документи за плащане на цената на стоките, фактура за транспортните разходи, с което е доказал декларираната митническа стойност, а митническите органи не са извършвали проверка в счетоводството  на дружеството относно платена и подлежаща на плащане     цена.

В решението липсвали и мотиви как е определена новата стойност 4.60 лв./кг., които са индивидуално определени на бройка, съставляващо достатъчно основание според жалбоподателя за отмяна на обжалваното решение. Изразява се и несъгласие с промяната на  тарифния номер на процесните стоки, още повече, че няма налични мостри от  тях, а новата стойност е определена съгласно новото тарифно класиране, което означава, че първо митницата трябва да докаже правомерността на промяната на тарифния номер, след което да пристъпи  към определяне на по-висока стойност.  

С оглед подробно изложените съображения, жалбоподателят отправя искане за отмяна на обжалваното решение като незаконосъобразно. Претендира и присъждане на сторените по делото разноски.     

Юрисконсулт Р. - Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Считам направеното искане за допускане и назначаване на съдебно-счетоводна експертиза е неоснователно. Такава експертиза би установила единствено какво е  осчетоводено в счетоводството на дружеството-жалбоподател, което ние не оспорваме. Това няма касателство към реалната митническа стойност. В случая не се касае за стойност, определена по реда на чл.70 от МК на съюза, а по митническа стойност, определена след процедура по оспорване  на митническата  стойност   и използване  на вторичните методи за определянето им по чл.74 от МК на съюза. 

Съдът, като съобрази представените от страните доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.     

Направеното от жалбоподателя и обективирано в жалбата доказателствено искане за допускане и назначаване на съдебно-счетоводна експертиза със задачи на вещото лице да се произнесе по поставените в жалбата въпроси от т.1 до т.3, съдът намира за допустимо и относимо към спора, поради което същото ще следва да бъде уважено. 

Мотивиран от горното  съдът

     О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 171, ал. 5 АПК, във вр. с чл. 144 от АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представените от страните доказателства както следва:

-представените от жалбоподателя и приложени към жалбата писмени доказателства под подробен опис в част Приложение от същата;

-представените от ответника със съпроводително Писмо с рег.   32-381711  от 23.12.2020 г. по описа на Агенция „Митници“ ТД „Северна Морска“ писмени доказателства под подробен опис от т.1 до т.21, съставляващи материалите по административната преписка във връзка с обжалваното решение, както и днес представеното пълномощно.

ПРИЛАГА  депозираната от жалбоподателя  Молба с рег.№ДА-01-380/01.02.2021г. по описа на ШАдмС.

На основание чл. 171, ал. 4 от АПК, във вр. с чл. 170 от АПК, с оглед разпределяне доказателствената тежест между страните, съдът УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства, досежно фактите, от които черпят правата си, както следва:

Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения за незаконосъобразност на обжалваното решение поради нарушение на материалния закон, както и че митническата стойност на стоката e в размер на 20 597.95лв.,1.18лв./кг., колкото е декларирана от дружеството в процесната митническа декларация.

УКАЗВА на ответника, че е в негова тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, както и че митническата стойност на посочената стока-тенти, 644 бр. поз. 1-38  е в размер на 80 518.40 лв., 4.60 лв./кг., колкото е определена с оспореното решение.

На основание чл. 171, ал. 4 от АПК  УКАЗВА на ответника, да представи преди датата на следващото съдебно заседание справка за всички вносове на територията на страната за стоки с тарифен номер 6306300000 и тарифен номер 6306220000  с произход Китай за периода 13.11.2018г. - 13.02.2019г.

На основание  чл. 171, ал. 4 от АПК  УКАЗВА на ответника, в  7-дневен срок от днес, да представи, липсващите в административната преписка материали, съставляващи изпратените от дружеството - жалбоподател до ответника с Писмо рег.№32-291007/06.10.2020г. документи, както следва: банкови документи, относно извършените плащания към доставчика и банкови  извлечения, справка на сметка 503, документи, формиращи доставната цена по процесните митнически декларации, справки на сметки 3041, 439 и 503, нареждане за превод на валута без референтен номер с посочени 10 броя фактури за покупко-продажба на обща стойност 118 327.41 щатски долара и две складови разписки за завеждане на внесени стоки по процесните митнически декларации.

На основание чл. 171, ал. 2 от АПК, във вр. с чл. 197 от ГПК и чл. 144 от АПК ДОПУСКА И НАЗНАЧАВА съдебна счетоводно-икономическа експертиза, със задачи на вещото лице – икономист счетоводител, след запознаване с приложените по делото доказателства, както и с находящите се в счетоводството на дружеството и ответната страна такива, да даде заключение по следните въпроси:

1. Колко е платената цена от дружеството за процесните стоки. Има ли други подлежащи на плащане суми по фактурата, приложени към митническата декларация. 

2. По какъв ред е извършено плащането.

3. Има ли съответствие между платената цена за стоките и декларираната стойност по процесното ЕАД.

4. Фактурата отговаря ли на изискванията на Закона за счетоводството.

5. Водено ли е редовно счетоводство на дружеството-жалбоподател по смисъла на закона.

6. По какъв начин е осчетоводена доставката в счетоводството на дружеството. Как е заприходена стоката, с каква цена и какъв валутен курс е ползван при осчетоводяването на същата, като вещото лице следва да посочи и счетоводната сметка, към която е отнесена доставката.

7. Дружеството извършило ли е продажба на декларираната стока, респективно издадени ли са фактури и ако са налични такива да се посочат номера и дати, предмет и стойност, съответно и получател на същите.

Назначава за вещо лице по допуснатата и назначена съдебна счетоводно-икономическа експертиза Е.Й.А.-К. – икономист счетоводител с висше образование.

Определя възнаграждение за вещото лице в размер на 300.00 лв., вносими от жалбоподателя в 5-дневен срок от днес по набирателна сметка за вещи лица на ШАдмС в ТБ ”Алианц България” АД №BG48BUIN70143330520314.

Да се призове вещото лице, след внасяне на определения от съда депозит.

Към призовката на вещото лице да се приложи копие от настоящото определение за допускане и назначаване на експертизата и на същото му се укаже, че следва да представи експертното заключение най-късно седмица преди датата на следващо съдебно заседание, ведно със справка-декларация по чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица обн. в ДВ бр. 50/2015 г. и декларация по чл. 35, ал. 2 от Наредбата за установяване, че вещото лице не е в конфликт на интереси, във връзка с изготвяне на експертизата. 

Юрисконсулт Р. - Нямам доказателствени искания на този етап.

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага и насрочва делото за 23.03.2021г. от 10:00  часа, за която дата ответникът - уведомен чрез процесуалния си представител, оспорващият - уведомен при условията на чл.138, ал.2 от АПК.   

Да се призове вещото лице, след внасяне на определения от съда депозит.

Заседанието приключи в  10:20  часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                        Административен съдия:

 

                                                                                                Секретар: