П Р О Т О К О Л

град Шумен, 24.11.2020 година

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на двадесет и четвърти ноември две хиляди и двадесета година в състав:

                              Административен съдия: РОСИЦА ЦВЕТКОВА

при участието на секретар: Ив. В.

Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Р.Цветкова

Административно дело № 408 по описа за 2020 година  

На именното повикване в 10:30 часа се  явиха:   

Жалбоподател, „А.“ ЕООД, *** - редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответник, Началник отдел „Оперативни дейности“- Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП - редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Постъпила е молба от процесуалния представител на ответната страна старши юрисконсулт Ц.С., в която е изложено становище по спора, както и е направено доказателствено искане.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

                 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва предявената жалба.

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с чл.186, ал.4 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), образувано по жалба на „А.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.П.П., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ЗНПАМ) №290-ФК от 08.10.2020 г. на началник отдел „Оперативни дейности“-Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото представените писмени такива, както следва:

-         Представения с жалбата документ за платената държавна такса;

-         Представените писмени доказателства от ответната страна под опис от 1 до 7 вкл. към придружително писмо рег.№ДА-01-2727/05.11.2020г.;

-         Представените от ответната страна с молба рег.№ДА-01-2749 от 09.11.2020г. оригинал на жалбата, ведно с приложенията към нея.

Съдът констатира, че в депозираната молба от процесуалния представител на ответната страна от 11.11.2020г. е направено доказателствено искане, а именно да бъде допуснат като свидетел в настоящото производство при режим на довеждане К.С.М. – инспектор в дирекция „ФК“, офис Търговище.

Съдът намира, че така направеното искане за допускане на посочения свидетел в полза на ответната страна е основателно, с оглед изясняване делото от фактическа страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

 ДОПУСКА като свидетел в настоящото производство К.С.М. при режим на довеждане с посочен служебен адрес.

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага делото и го насрочва за 12.01.2021г. от 10:00 часа, за която дата страните да се считат редовно призовани, съобразно разпоредбата на чл.138, ал.2 от АПК.

Да се призове свидетеля на посочения адрес.

Заседанието приключи в 10:35 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                             Секретар: