П Р О Т О К О Л

град Шумен, 24.11.2020 година

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

на двадесет и четвърти ноември две хиляди и двадесета година в състав:

при участието на секретар: Ив. В.

Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Р.Цветкова

Административно дело № 358 по описа за 2020 година  

На именното повикване в 09:30 часа се  явиха:   

Жалбоподател, Е.М.А.,*** - редовно призован, не се явява, за него се явява адв. В., редовно упълномощен.

Ответник, Началник РУ- Нови пазар към ОД на МВР, гр. Шумен - редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Постъпила е молба от процесуалния представител на ответната страна, в която сочи, че няма да се яви в днешно съдебно заседание, но няма възражения по даване ход на делото, като в молбата са представени въпроси по отношение на свидетелите.   

Адв. В.-  Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

                 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Адв. В.Моля да уважите жалбата и да отмените принудителната административна мярка. Нямам възражения за разпита на свидетелите.

Съдът пристъпва към разпит на допуснатите в предходно заседание свидетели.

Снема самоличността на свидетелите както следва:

П. С. П. – 47 години, български гражданин, неосъждан, разведен, без родство с жалбоподателя.      

М. Т. Т. – 43 години, български гражданин, неосъждан, несемеен,  висше образование, без родство с жалбоподателя.      

Съдът разяснява на свидетелите наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл.290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

Свидетелите обещават да говорят истината.

Съдът отстранява втория свидетел от залата, пристъпва към разпит на свидетеля П. С. П. по въпросите поставени в молбата на ответната страна. 

Свид. П. П. – Работя в РУ – Нови пазар като мл.автоконтрольор. Месец септември тази година бях на смяна от 7 сутринта до 19 часа, когато дежурният ме изпрати да откажа съдействие на колегата М. Т., където е спрял за проверка л.а. „Ленд Ровер“, номера на автомобила не мога да ви кажа, на ул. „Петър Берон“ в гр. Нови пазар. Тогава бях с колегата К.. Отидохме и изпробвахме лицето за употреба на наркотични вещества. Уредът Дръг Тест 5000 отчете наличие на такива, не си спомням точно какви бяха, но отчете. Съставен бе акт на водача. Не си спомням дали имаше възражение по съдържанието на акта. Издаден му беше талон за кръвна проба. Колегата с когото бях и, мисля че В. В., който е другия свидетел те отведоха водача, ако иска да даде кръв. Той иначе прие показанията на уреда без възражения. Мисля, че не е дал кръв, просто беше съгласен с показанията на уреда. Когато отидох на место МПС беше спряно,  жалбоподателят беше извън автомобила. Като отидохме на место там бяха В. В. и М. Т. Те може би са имали информация за да го спрат. Аз бях длъжен да го изпробвам за наркотици, те затова ме извикаха.  Доколкото си спомням малко му бяха зачервени очите на жалбоподателя. Те са го спрели, той е управлявал автомобила. Аз не съм казвал на Е., ако даде кръвна проба, за какъв срок ще излязат резултатите и не съм чул да се говори за това. Може да му е казано от някой друг колега

Адв. В.- Нямам други въпроси. 

Съдът освобождава свидетеля от залата, пристъпва към разпит на свидетеля М. Т. 

Свид. М. Т. - Работя като разузнавач „Криминална полиция“ в РУ- Нови пазар. На 09.09.2020г., съвместно с колегите Н. Г. и В. В. работехме по специализирана полицейска операция по линия наркотични вещества. На ул. „П.Берон“ видяхме, че се движи автомобил „Рейндж Ровър“ с шуменска регистрация, управлявано от лицето Е.,***. Бе пуснат светлинен и звуков сигнал на служебния автомобил и автомобилът спря движението си. Поискахме документи за самоличност на лицето и видяхме, че очите му са зачервени. Уведомихме ОДЧ, същият се разпореди да изчакаме на место до идването на служители „Пътен контрол“ за извършване на проба с техническо средство  Дръг Тест 5000 за употреба на наркотични и упойващи вещества. След малко дойдоха колегите и изпробваха лицето. Преди това попитах лицето дали е употребил упойващи или наркотични вещества.  Същият каза, че не е употребил такива, но спомена, че не се чувства добре и, че е болен, поради което е пил „Нурофен експрес“ и поради тази  причина му били червени очите. Аз го питах защо са му червени очите и той изтъкна тази причина – Нурофен експрес, така ми каза. Колегите го изпробваха с Дръг Тест 5000, който отчете, че лицето управлява МПС след употреба на упойващи вещества бензодиазепини. Беше му съставен акт. Същият не пожела да даде кръвна проба. Спряхме го заради проверката. Автомобилът се движеше нормално, просто си работехме по линията наркотични вещества. След като дрегерът отчете положителна проба лицето малко се афектира, защото очакваше нищо да отчете. Каза, че нищо не е пил. Аз казах, че може да е следствие употребата на медикамента Нурофен експрес, но категорично отказа да даде кръвна проба. Колегите го водиха до лечебното заведение за кръвна проба. Винаги се води лицето за да откаже там, на место, това е задължително.   Е. не посочи причина защо отказва да даде кръвна проба. Консултира се с нас и ние му казахме, че има различни примери, когато доста се забавя кръвната проба. Цитирахме му един такъв пример, когато пробата се забави над година, защото той попита колко време ще е лишен, има ли такива случаи. Ние му казахме, че има такива случаи, забави се над година, някои по-малко, както си прецени и тогава той отказа да дава кръв, отиде и го каза пред медицинско лице в болницата. 

Адв. В.- Нямам други въпроси. 

Съдът освобождава свидетеля от залата.

Ответната страна в молбата си от 23.11.2020г. посочва, че се отказва  от допуснатите свидетели, които не се явяват в днешно съдебно заседание и моли съда да ги заличи.   

 Съдът намира молбата за основателна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 Заличава допуснатите в предходно съдебно заседание от 10.11.2020г. свидетели в полза на ответната страна К. Д. К. и В. В. В.. 

Адв. В.- Предвид направените лабораторни изследвания на следващия ден, веднага сутринта, моля да допуснете съдебно-токсикологична експертиза, която да отговори на следните въпроси: 1. Направените лабораторни изследвания на Е.М.А. на 10.09.2020г. в лаборатория СМДЛ „Рамус“ ООД, гр. Шумен, показват ли наличие на наркотични вещества и/или техни аналози, в частност на бензодиазепини в кръвната му проба? 2.В някои от видовете лекарства Нурофен или Дексометазон съдържат ли се съставки от групата на бензодиазепините или други подобни вещества, които могат да дадат положителен резултат за наличие на наркотични вещества и/или техни аналози, в частност от групата на бензодиазепините и за какъв период от време остават следи в кръвта? Тъй като Е. е страстен пушач и е пушил цигари преди пробата, третият ми въпрос е съдържат ли се вещества от групата на бензодиазепините в тютюневия дим, тъй като пробата с чек дрегера е с натривка от небцето.  

По отношение направеното доказателствено искане за допускане на съдебно-медицинска експертиза, която да бъде извършена от лекар със специалност „Токсикология“, съдът намира за основателно, с оглед изясняване делото от фактическа страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-медицинска експертиза със задача на вещото лице след като се запознае с доказателствата по делото да даде заключение по следните въпроси:

1. Направените лабораторни изследвания на Е.М.А. на 10.09.2020г. в лаборатория СМДЛ „Рамус“ ООД, гр. Шумен, показват ли наличие на наркотични вещества и/или техни аналози, в частност на бензодиазепини в кръвната му проба?

2. В някои от видовете лекарства Нурофен или Дексометазон, съдържат ли се съставки от групата на бензодиазепините или други подобни вещества, които могат да дадат положителен резултат за наличие на наркотични вещества и/или техни аналози, в частност от групата на бензодиазепините и за какъв период от време остават следи в кръвта?

3. Съдържат ли се вещества от групата на бензодиазепините в тютюневия дим?

Определя възнаграждение на вещото лице в размер на 300.00лв., вносими от жалбоподателя в 7- дневен срок считано от днес.  

По отношение на вещото лице съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание, тъй като лекарят следва да бъде със специалност „Токсикология“.

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Отлага делото и го насрочва за 12.01.2021г. от 09:30 часа, за която дата страните да се считат редовно призовани,  съобразно разпоредбата на чл.138, ал.2 от АПК.

Да се призове вещото лице след внасяне на депозита.

Заседанието приключи в 09:50 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                             Секретар: