П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 17.11.2020 година

            Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на седемнадесети ноември две хиляди и двадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 при участието на секретар: Вилиана Русева

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова  

 Административно дело № 131 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 10.30 часа се  явиха:   

 Жалбоподателят, „С.и с.м.“ ЕООД, ***, уведомен при условията на чл. 138, ал. 2 от АПК, не се явява. За него се явява адв. Т. от ШАК, редовно упълномощена.

 Ответникът, Зам. изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“,  гр.София, редовно и своевременно призован, не се явява лично. За него се явява старши  юрисконсулт А., редовно упълномощен.

 Вещото лице П.П.П., уведомен в предходно съдебно заседание, се явява лично.

 Адв. Т. -Да се даде ход на делото.

 Ст. юрисконсулт А. -Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Вещото лице П.П.П. със снета в предходно съдебно заседание самоличност и предупредено за отговорността по чл. 291 от НК.

 Съдът пристъпва към изслушване на допълнително заключение по съдебно-техническата експертиза.

 Вещо лице П. – Поддържам изготвеното допълнително заключение. Заключавам, че данните относно площите и сумите се въвеждат автоматизирано от системата ИСАК, това което е описано и въз основа на тях е направен и съответния извод от органа.

 Адв. Т. - Нямам въпроси към вещото лице, да се приеме заключението.

 Ст. юрисконсулт А. - Нямам въпроси към вещото лице, да се приеме заключението.

 Съдът, като съобрази заключението на вещото лице по назначената допълнителна съдебно-техническа експертиза, намери същото за обективно и компетентно дадено, поради което ще следва да се приобщи към доказателствения материал по делото.

 Мотивиран от горното

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото изготвеното заключение от вещото лице по назначената допълнителна съдебно-техническа експертиза.

 На вещото лице да се изплати възнаграждение, съобразно определения от съда и внесен от страните депозит.

          Адв. Т. – Представям списък на разноските.  

          Ст. юрисконсулт А.– Представям заповед на Министъра на земеделието и храните от 19.08.2015 г, относно утвърждаване на указания за извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове за 2015г. Представям заповедта, относно процедурата за извършване на теренните проверки. По принцип Фонд „Земеделие“ няма отношение към тях, нито ги възлага, нито ги извършва, но тъй като въз основа на теренна проверка са установени недопустимите площи.

          Адв. Т. – Да се приеме. 

 Съдът, като съобрази представените от ответната страна доказателства, намери същите за допустими и относими, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

 Мотивиран от горното

      О П Р Е Д Е Л И:

          На основание чл. 171, ал. 5 АПК, във вр. с чл. 144 АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА днес представените от ответната страна доказателства: копие на Заповед № РД 09-575 от 19.08.2015 г. на Министъра на земеделието и храните, ведно с Приложение 2.

          Прилага списък за разноските на процесуалния представител на жалбоподателя.

            Адв. Т. – Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

           Ст. юрисконсулт А. - Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

 С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Адв. Т.– Моля, да постановите решение, с което да отмените по наша жалба Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за кампания 2015 г. под № 02-270-2600/1710 от 03.02.2018 г. на Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА гр. София във връзка с дадени указания на ВАС по отношение на три мерки, по които първоинстанционния съд Шуменски административен съд при разглеждане на жалбата ни не се е произнесъл по мерки СЕПП, ЗДП и СП, тъй като считаме че така издаденото писмо в тази част е неправилно, незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Моля, да ни бъде даден срок за писмени бележки и при уважаване на жалбата да ни бъдат признати направените разноски.

 Ст. юрисконсулт А. – Считам, че така подадената жалба е неоснователна и недоказана. Считам, че издаденият административен акт е законосъобразен и правилен. Издаден е от компетентен орган. Представям писмена защита, както и съдебни решения, а именно: Решение № 12 от 14.02.2019 г. по АД № 286/2018 г. по описа на ШАдмС, Решение № 3429 от 05.03.2020 г. по АД № 5102/2019г. по описа на ВАС и списък на разноските. Моля, да ми бъде присъдено юрисконсулстко възнаграждение. Правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар на процесуалния представител на жалбоподателя, като моля да бъде определен в минимален размер.

 Съдът прилага към материалите по делото представените от процесуалния представител на ответната страна писмена защита, ведно с приложена към същата съдебна практика и списък на разноските.

 Съдът дава възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 5–дневен срок, считано от днес да изложи подробни съображения по съществото на спора в писмени бележки.

 Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок.

 Заседанието приключи в 10.50  часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                           Административен съдия:

 
 

                                  Секретар: