П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 

град Шумен, 17.11.2020 година

            Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на седемнадесети ноември две хиляди и двадесета година, в състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 при участието на секретар: Вилиана Русева

 Прокурор: Д. Димитров при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

 Административно дело81 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 10.40  часа се явиха:   

 Ищецът, „В.“ ЕООД ***, уведомен при условията на чл.138, ал.2 от АПК, не се явява и не изпраща представител.

 Ответникът, ОД на МВР гр. Шумен, уведомен в предходно съдебно заседание, не се явява. За него се явява гл. юрисконсулт С., редовно упълномощена.

 За контролиращата страна, Окръжна прокуратура гр. Шумен, уведомена в предходно съдебно заседание, се явява прокурор Д. Д.

 Гл. юрисконсулт С.- Да се даде ход на делото.

 Прокурор  Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът констатира, че в унисон с указанията му от предходно съдебно заседание с молба рег. № ДА-01-2787 от 13.11.2020 г. по описа на ШАдмС жалбоподателят е представил пълномощно.

 С оглед горното,

 О П Р Е Д Е Л И:

 Приема и Приобщава към доказателственият материал по делото, представеното с молба рег. № ДА-01-2787 от 13.11.2020 г. по описа на ШАдмС пълномощно.

          Гл. юрисконсулт С.- Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

          Прокурор Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

 С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Гл. юрисконсулт С.- Моля, изцяло да отхвърлите исковата претенция срещу ОДМВР-Шумен, тъй като описаните действия в нея, нямат самостоятелно значение те са изпълнение на заповед за ПАМ, която е призната за законосъобразна, ненадвишават срока на изпълнение на тази ПАМ. По делото има безспорни доказателства, че жалбоподателят е неправоспособен, за което има и влязло в сила НП, потвърдено от съда. И по тази причина няма как в качеството си на управител на юридическото лице, собственик да претендира каквито и да е щети, които произтичат от настоящата процедура. Всички забавяния в процеса се дължат само на обстоятелство, че сме затруднени да го установим, включително и чрез неговия процесуален представител, което обаче отново не довежда до извод за някакви вреди, тъй като ПАМ има установено действие, което не е надхвърлено.         

 Прокурор Исковата молба е изцяло неоснователна. Споделям изцяло становището на процесуалния представител на ответната страна.

 Съдът дава възможност на страните в 3–дневен срок за ищеца и в 5–дневен срок за ответната и контролиращата страна, считано от днес да изложат подробни съображения по съществото на спора в писмени бележки.

 Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок.

 Заседанието приключи в  10.45 часа.

 Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                             Секретар: