П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 

град Шумен, 17.11.2020 година

            Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на седемнадесети ноември две хиляди и двадесета година в състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 при участието на секретар: Вилиана Русева

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

 Административно дело № 314 по описа за 2020 година.

    На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 Жалбоподателят „Е.“ ЕООД, ***, уведомен в предходно съдебно заседание, се явява лично управителя Р.А.и с адв. Д. Р., редовно упълномощена.

 Ответникът, Кмета на Община Върбица, уведомен в предходно съдебно заседание, не се явява. За него се явява адв. Г., редовно упълномощен.

 Адв. Р.  – Да се даде ход на делото.

 Адв. Г.– Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

             ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

             Адв. Р.– Имаме задължение да представим документите за собственост на моя доверител. Представям ги и моля да ги приобщите към доказателствения материал.

 Жалбоподателят - Имотите са съседни и всички са в един общ парцел и затова представяме договора за другия имот, тъй като и за него се води дело.

 Адв. Р.– Имотите са закупени по отделно, но сега са един общ имот. 

 Адв. Г. Не се противопоставям за приобщаване на писмените доказателства, с изключение на представения договор за продажба на недвижим имот, тъй като той не касае процесният имот и съответно настоящият спор.

 Съдът констатира, че в унисон с указанията му от предходно съдебно заседание от жалбоподателя е депозирана писмена молба с рег. № ДА-01-2485 от 09.10.2020 г. по описа на ШАдмС с прецизирани и формулирани задачи към вещото лице, както следва: 1. Металната порта и врата могат ли да бъдат монтирани и демонтирани и с оглед на отговора на този въпрос, представляват ли същите строеж. 2. Къде е разположена оградата на уличната регулация или на страничната регулационна линия. 

 Съдът констатира, че по делото е депозирана писмена молба от ответника с рег. № ДА-01-2810 от 16.11.2020 г. по описа на ШАдмС,  ведно с приложени към молбата писмени доказателства, относими към настоящият спор, доколкото същите касаят компетентността на съставителя на констативния акт, състоянието на процесния имот на оспорващия и предходна заповед на кмета, издадена за друг имот на оспорващия. С молбата си ответника представя и актуални към момента на постановяване на заповедта скици на поземлени имоти и документ за собственост на същия.

 Съдът връчва препис от представените доказателства на процесуалния представител на жалбоподателя.

 

Адв. Р.– Да се приобщят представените писмени доказателства към доказателствата по делото.

 Адв. Г. Считам, че това е по съществото на спора, но тъй като е поставено като задача на вещото лице, визирам първата задача няма твърдение и в заповедта, не се съдържа нито мотив, нито диспозитив за това, че става дума за няколко отделни строежа, а за да се изследва това дали вратата имала качество на строеж, мисля че изясняването на този въпрос не изисква специални знания. В заповедта изрично е посочено да се премахне масивна каменна ограда с врата, т.е. тя е част от самата ограда. Няма твърдения от наша страна, че има втори строеж, тъй като така е формулирана задачата, а именно: дали това представлявало строеж.

 Адв. Р.– Няма как да е един обект. Това са различни неща. Вратата е различна от оградата.

 Адв. Г. Относно втория поставен въпрос към вещото лице, не се противопоставям. 

 Съдът, като съобрази представените от страните доказателства, намери същите за допустими и относими към настоящия спор, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.   

 Мотивиран от горното

 О П Р Е Д Е Л И:

 На основание чл. 171, ал. 5 АПК, във вр. с чл. 144 АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото днес представените от жалбоподателя писмени доказателства, а именно: Заповед № 1257 от 16.06.2020 г. на Кмета на Община Върбица, нотариален акт за продажба на недвижим имот № 111, том II, рег. № 518 дело № 340 от 2007 г., Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 2 от 18.03.2014 г., Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 3 от 18.03.2014 г., с изключение на представения Договор Ш-507 от 24.03.2015 г. за покупко-продажба на недвижим имот – земя частна държавна собственост, с оглед обстоятелството, че същият е неотносим към предмета на настоящото дело, доколкото видно от съдържанието на същия и изявлението на представляващия оспорващото дружество, договорът касае имот, който не е предмет на настоящото дело.

 Връща Договор Ш-507 от 24.03.2015 г. за покупко-продажба на недвижим имот – земя частна държавна собственост на процесуалния представител на жалбоподателя.

 - представените от ответника с молба рег.   № ДА-01-2810 от 16.11.2020 г. по описа на ШАдмС,  ведно с приложени към същата писмени доказателства под подробен опис.

 Прилага молба на жалбоподателя  с рег. № ДА-01-2485 от 09.10.2020 г. по описа на ШАдмС.

 Съдът пристъпва към снемане самоличността на водените от страна на оспорващия свидетели:

 Ю. А. О.– 62 г., български гражданин, жител на с. Тушовица, женен, неосъждан, с основно образование, без родство със страните.

 Р. О. Ч.– 42 г., български гражданин, жител на с. Тушовица, неженен, неосъждан, с основно образование, без родство със страните.

 Съдът снема самоличността на водения от страна на ответника свидетел:

 С. Б. Б. - 48 г., български гражданин, жител на гр. Върбица, женен, неосъждан, със средно-техническо образование, без родство със страните.

 Съдът разяснява на свидетелите наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл. 290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

 Свидетелите обещаха да говорят истината.

 Съдът отстранява от съдебната зала свидетелите  Р. О. Ч. и С. Б. Б. до разпита им, като пристъпва към разпит на свидетеля Ю. А. О.

  Св. Ю. О.– Познавам имота, който е собственост на „Е.“ в с. Тушовица. Не съм работил като майстор по този имот. Има ограда от камък, която е разположена отстрани, а не към улицата. Има метална порта и врата, които са на панти. Възможно е да се демонтират и портата, и вратата. Козирката, която е над портата е от дървена конструкция. Тя също може да се демонтира. Металната порта и вратата, заедно с козирката подлежат на монтаж и демонтаж. Аз съм строител. И портата и вратата са на панти. Оградата е строена преди около 10 г.

 Адв. Р.Нямам повече въпроси. Да се освободи свидетелят от съдебната зала.

 Адв. Г.– Нямам въпроси. Да се освободи свидетелят от съдебната зала.

 Съдът освобождава свидетеля Ю. О. от съдебната зала и пристъпва към разпита на св. Р. О. Ч.

 Св. Р. Ч.– Познавам имота, който е собственост на „Е.“ в с. Тушовица. Оградата е каменна към нея има метална порта и врата. Оградата не е към улицата, а отстрани. Има метална порта и врата, които са на панти и могат да се демонтират.  Има козирка над портата, която е от дървена конструкция. Козирката също може да се демонтира. 

 Адв. Р.Нямам повече въпроси. Да се освободи свидетелят от съдебната зала.

 Адв. Г.– Нямам въпроси. Да се освободи свидетелят от съдебната зала.

 Съдът освобождава свидетеля Р. Ч. от съдебната зала и пристъпва към разпита на св. С. Б. Б.

 Св. С. Б. Б.– Длъжността ми е главен специалист „Екология, незаконно строителство и инвеститорски контрол“ при Община Върбица. Става въпрос за масивна ограда, част от която е по границите на имота на „Е.“, а другата част попада в държавен имот по плана на стопанския двор на с. Тушовица. Оградата е масивна, каменна. Височината й варира, като на места е 2.20 м., а на други места е по-ниска. Върху оградата има противодъждовна конструкция, покривче. Оградата е плътна, каменна, с широчина около 0,60 м.  На места се прекъсва оградата с порти. Една по-широка порта, по-дълга, която служи за преминаване на превозни средства, а другата порта е по-малка за хора. И двете порти отгоре са покрити с конструкция. Тези порти са прикрепени към оградата.

 Въпрос на адв. Г.: Как определихте кой е собственика на имотите, които са засегнати?

 Св. С. Б. Б. – Във връзка с други дела и издадено строително разрешение за преустройство на битовка пак в административна сграда и там са представени документите на собственика кога е закупил сградата  и  по тях се ориентирахме, че той е собственика. Той не отрече по време на проверката, че е собственик.

     Въпрос на адв. Г.: Как разбрахте, чия собственост е съседният имот?

 Св. С. Б. Б. – Извършихме проверка в кадастъра и установихме, че е държавен. Размерите, които съм посочил в констативния акт на оградата ги определих, чрез измерване с ролетка.

 Въпрос на адв. Г.: Как приехте, че този строеж е незаконен, поискахте ли някакви строителни книжа, направихте ли справка в общината, в техническа служба?

 Св. С. Б. Б. – Направихме справка за въпросния имот какви строителни разрешения са издавани и от собственика ни бяха представени строителни документи и разрешителни за въпросния строеж. В общината липсваха строителни книжа за оградата. Нямаше възражения и коментари по време на проверката от страна на представителя на „Ера“. През 2012 г. преди започване на преустройството на кантар и битовка в административна сграда се попълва един протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия Протокол обр. 2, който сме го съставили месец март 2012 г. и по време на съставяне на този протокол такава ограда липсваше. Аз също присъствах на самата строителна площадка. В този протокол се подписвам и аз, и строителя.

 Въпрос на адв. Г.: Известно ли Ви е да има и втори констативен акт за същото дружество за с. Тушовица, съответно заповед издадена за незаконен строеж?

 Св. С. Б. Б.– Да, има за ограда, която се намира изцяло в имотите на собственика, който е съвсем друг констативен акт и друга заповед. Не касаят същата ограда. Тя е друга ограда. По време на проверката, когато съставях констативния акт през 2020 г. има направени снимки на оградата.

  Адв. Г.: Госпожо Председател, моля, да предявите снимките, които сме представили в предходно заседание, за да заяви свидетеля дали това са снимките, които той е правил по време на проверката.

 Съдът предявява снимките на св. С. Б. Б. и задава въпроса: това ли са снимките, които сте направил по време на съставяне на констативния акт?

 Свидетелят потвърди, че това са снимките направени при съставяне на констативния акт.

 Въпрос на адв. Р.:  Другата ограда на кой имот е направена?

 Св. С. Б. Б.– Другата ограда, те са два имота на „Е.“, не мога да посоча номера на имотите. Имотите са съседни. На практика са обединени в един имот. Другата ограда опира до тази ограда, която е предмет на това дело.

 Въпрос на адв. Р.:  Тази каменна ограда продължение ли е на бетонната ограда?

 Св. С. Б. Б.– Донякъде, да. Част от въпросната ограда, предполагам че е на линията на имота, а другите са изцяло в имота. Пак на линия, но в другата част, мисля че другата ограда беше в южната и в югозападната част. Опират се една в друга двете огради. Предполагам, че с панти са прикрепени портата и вратата към оградата, тъй като се отварят.

 Въпрос на адв. Р.: Каква част от имота е собственост на моя доверител и каква държавна, според Вас?

 Св. С. Б. Б.– Те са два различни имота. Имам предвид самата сграда, т.е. административната сграда, защото така се води по документи. Тя е ситуирана на границата на имота на „Е.“, а оградата е на отстояние от сградата и попада в имот държавна собственост. Имотът на „Е.“ е до сградата. Административната сграда е в имота на жалбоподателя, част от оградата попада в имота на жалбоподателя, а друга част от нея попада в съседен имот, който е държавна собственост. Частта от портата и продължението след портата и вратата са изцяло в държавния имот, а оградата преди това предполагам, че е в неговия имот. Предполагам, че е било издадено разрешение за ползване. Главният архитект издава разрешенията за ползване, за въвеждане в експлоатация.

 Въпрос на жалбоподателя: Когато ми беше издадено разрешението за ползване  за административната сграда оградата вече съществуваше, защо тогава не го установиха като незаконен строеж, а чак по-късно след 8 години се установя това?

 Св. С. Б. Б.– Удостоверение за въвеждане в експлоатация се издава на база набор от протоколи, които се събират, сертификати, доклади ако трябва и се представят на главния архитект, въз основа на тях той издава това удостоверение. Аз нямам отношение за издаване на това удостоверение за въвеждане в експлоатация. Аз съм до откриване на строителната площадка и издаването на Протокол № 3, ако има някакъв нов строеж. Въпросният строеж нямаше Протокол № 3. 

 Адв. Р.Нямам повече въпроси. Да се освободи свидетелят от съдебната зала.

 Адв. Г.– Нямам въпроси. Да се освободи свидетелят от съдебната зала.

 Съдът освобождава свидетеля С. Б. Б. от съдебната зала.

 Съдът, с оглед исканията на страните за допускане и назначаване на съдебно строителна-техническа експертиза и предвид спецификата на спора, счита че за пълното изясняване на относими към спора обстоятелства, по делото ще следва да бъде допусната и назначена съдебно техническа експертиза със задачи на вещото лице – строителен инженер-конструктор на база приложените, събрани и приобщени към доказателствения материал по делото писмени доказателства, след запознаване с протоколираните по-горе показания на свидетелите на страните, преглед на техническата документация, находяща се в Община Върбица и оглед процесния имот на място, да отговори на следните поставени от страните задачи:

 1. Вещото лице да посочи кога ориентировъчно е изградена оградата, описана  в Заповед № РД1458 от 17.07.2020 г. на Кмета на община Върбица, като по възможност посочи преди или след 31.03.2001г. е изградена същата.

 2.Вещото лице да отговори на въпроса дали процесната ограда, отразена в ПУП преди или сега и дали е предвидена в ПУП-ПРЗ и ако е, към кой момент.

 3.Какво представлява процесният строеж и от какви материали е изграден.

 4.Има ли бетонова основа и трайно ли е прикрепен към земята.

 5.Металната порта и врата могат ли да бъдат монтирани и демонтирани.

 6.Къде е разположена оградата с металната порта и врата, дали е разположена на уличната регулация или на страничната регулационна линия.

  7.Каква е дължината и височината на оградата и каква е височината на плътната част, ако има такава.

 8.При тези параметри, които вещото лице установи за оградата, може ли  процесната масивна каменна ограда с метална порта и врата да се дефинира, като строеж по смисъл на ЗУТ и необходимо ли е било издаването на разрешение за строеж на същата.

 9.След преглед на цялата техническа документация и доказателствата по делото има ли издадено разрешение за строеж на процесния обект, съставляващ масивна каменна ограда с метална порта и врата.

 Мотивиран от горното

 О П Р Е Д Е Л И:

 На основание чл. 171 ал. 2 от АПК, във вр. с чл. 197 от ГПК и чл. 144 от АПК ДОПУСКА И НАЗНАЧАВА съдебно строително-техническа експертиза, със задачи на вещото лице – строителен инженер-конструктор на база приложените, събрани и приобщени към доказателствения материал по делото писмени доказателства, след запознаване с протоколираните по-горе показания на свидетелите на страните, преглед на техническата документация, находяща се в Община Върбица и оглед процесния имот на място, да отговори на следните поставени от страните задачи:

 1. Вещото лице да посочи кога ориентировъчно е изградена оградата, описана  в Заповед № РД1458 от 17.07.2020 г. на Кмета на община Върбица, като по възможност посочи преди или след 31.03.2001г. е изградена същата.

 2.Вещото лице да отговори на въпроса дали процесната ограда, отразена в ПУП преди или сега и дали е предвидена в ПУП-ПРЗ и ако е, към кой момент.

 3.Какво представлява процесният строеж и от какви материали е изграден.

 4.Има ли бетонова основа и трайно ли е прикрепен към земята.

 5.Металната порта и врата могат ли да бъдат монтирани и демонтирани.

 6.Къде е разположена оградата с металната порта и врата, дали е разположена на уличната регулация или на страничната регулационна линия.

  7.Каква е дължината и височината на оградата и каква е височината на плътната част, ако има такава.

 8.При тези параметри, които вещото лице установи за оградата, може ли  процесната масивна каменна ограда с метална порта и врата да се дефинира, като строеж по смисъл на ЗУТ и необходимо ли е било издаването на разрешение за строеж на същата.

 9.След преглед на цялата техническа документация и доказателствата по делото има ли издадено разрешение за строеж на процесния обект, съставляващ масивна каменна ограда с метална порта и врата.

 Определя възнаграждение за вещото лице в размер на 500.00 лв., от които 400.00 лв. вносими от ответната страна и 100.00 лв. вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по набирателна сметка за вещи лица на ШАдмС в ТБ ”Алианц България” АД №BG48BUIN70143330520314.

 Назначава за вещо лице по допуснатата и назначена от съда съдебно строително-техническа експертиза инж. М.Я.Й. -строителен инженер.

 Да се призове вещото лице, след внасяне на определения от съда депозит.

 Към призовката на вещото лице да се приложи копие от настоящото определение за допускане и назначаване на експертизата и на същото му се укаже, че следва да представи експертното заключение най-късно седмица преди датата на следващо съдебно заседание, ведно със справка-декларация по чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица обн. в ДВ бр. 50/2015 г. и декларация по чл. 35, ал. 2 от Наредбата за установяване, че вещото лице не е в конфликт на интереси, във връзка с изготвяне на експертизата. 

 Адв. Р.Нямам други доказателствени искания.

 Адв. Г.Нямам други доказателствени искания.

 Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 Отлага и насрочва делото за 05.01.2021 г. от 10.30 ч., за която дата страните уведомени в днешно съдебно заседание.

 Да се призове вещото лице, след внасяне на определения от съда депозит.

 Заседанието приключи в 10.38 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                         Административен съдия:

 

 

                                                                                                   Секретар: