П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 17.11.2020 година

            Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на седемнадесети ноември две хиляди и двадесета година в състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 при участието на секретар: Вилиана Русева

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

 Административно дело № 306 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 10.00 часа се  явиха:   

 Жалбоподателят, Б.А., уведомен при условията на чл. 138, ал.2 от АПК, не се явява и не изпраща представител. За него се явява адв. П.Н.от ШАК, редовно упълномощен.    

 Ответник, Кметът на Община Велики Преслав, уведомен в предходно съдебно заседание, не се явява. За него се явява юрисконсулт М. И., редовно упълномощен.  

 Вещото лице Р.В.А., редовно призовано, се явява лично.

 Адв. Н.– Да се даде ход на делото.

 Юрисконсулт И. – Да се даде ход на делото.

 Съдът счете, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

             ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът пристъпва към изслушване на заключението по съдебно-икономическата експертиза.

 Снема самоличността на вещото лице, както следва:

 Р.В.А. – 64 г., български гражданин, разведена, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

 Съдът напомня на вещото лице наказателната отговорност за даване на неверни или заинтересовани заключения по чл. 291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК. 

          Вещото лице обеща да даде вярно и точно заключение.

 Вещо лице – Представила съм писменото заключение, което поддържам. Нямам допълнение към него. Възможно е да е направило впечатление, че има една разлика в сумите, по-малко начислени суми. Аз лично не можах да си го изясня откъде идва. Възможно е самата програма, когато изчислява да прави някакви закръгляния, но аз съм направила изчисленията с калкулатор.

          Въпрос на съда: В таблицата по т. 1 от заключението на стр. 8 следващи суми, следва да разбираме дължимите суми ли?

 Вещо лице – Да, дължимите суми съобразно подадените декларации и съответно Наредбата на Общинския съвет. Начислените суми са и реално заплатените от жалбоподателя суми.  Сумите, които са начислени от органа и съответно същите са реално платени от жалбоподателя. Да се смята, че в колоните начислени суми, това са заплатените суми от жалбоподателя.

 Адв. Н.– Нямам въпроси към вещото лице, да се приеме заключението. Считам, че същото е обективно и пълно изготвено.

 Юрисконсулт И.Нямам въпроси към вещото лице, да се приеме заключението.

 Съдът, като съобрази заключението на вещото лице по назначената съдебно-икономическа експертиза, намери същото за обективно и компетентно дадено, поради което ще следва да се приобщи към доказателствения материал по делото.

 Мотивиран от горното

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото заключението на вещото лице по назначената съдебно-икономическа експертиза, ведно с приложените към същото, справка-декларация и декларация, удостоверяваща липсата на конфликт на интереси.

 На вещото лице да се изплати възнаграждение, съобразно определения от съда и внесен от страните депозит.

          Юрисконсулт И.Моля, да приобщите към делото Заповед № 294 от 10.06.2008 г. от Министерството на околната среда и водите, с която се спира експлоатацията на обект: Депо за твърди битови отпадъци гр. В. Преслав и също така договори, сключени с община Шумен за извозване на битовите отпадъци на кв. Дивдядово.

          Адв. Н.  - Да се приемат към доказателствения материал по делото.

 Съдът, като съобрази представените от ответника доказателства, намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

          На основание чл. 171, ал. 5 АПК, във вр. с чл. 144 АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото днес представените от ответника доказателства: Заповед № 294 от 10.06.2008 г. на Директора на РИОСВ, Договор № 33 от 21.02.2013 г.за приемане и обработка на неопасни /битови/ отпадъци, Договор № 81 от 07.03.2014 г. за приемане и обработка на неопасни /битови/ отпадъци, Договор № 44 от 19.02.2015г. за приемане и обработка на неопасни /битови/ отпадъци, Договор № 173 от 12.05.2016 г. за приемане и обработка на неопасни /битови/ отпадъци, Договор № 50 от 03.01.2017 г. за приемане и обработка на неопасни /битови/ отпадъци, Договор № 5 от 02.01.2018 г. за приемане и обработка на неопасни /битови/ отпадъци, Договор № 8 от 02.01.2019 г. за приемане и обработка на неопасни /битови/ отпадъци.

          Адв. Н. - Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

      Юрисконсулт И. Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

 С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Адв. Н. - Уведомил съм моя доверител за експертизата, изпратил съм му я и същият се е запознал с нея. Експертизата е основно доказателство по настоящото производство. Моля, да уважите жалбата, съгласно петитума.

 Юрисконсулт И. Считам жалбата за неоснователна и моля да постановите решение, с което да бъде отхвърлена. Моля, във връзка с чл. 78, ал. 8 от ГПК да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 Съдът дава възможност на страните в 3–дневен срок за оспорващия и в 5–дневен срок за ответната страна, считано от днес да изложат подробни съображения по съществото на спора в писмени бележки.

 Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок.

 Заседанието приключи в 10.05 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                      Административен съдия:

 

 

                                    Секретар: