П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 

град Шумен, 17.11.2020 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на седемнадесети ноември две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 

при участието на секретар: Вилиана Русева

 

Прокурор:

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

 

Административно дело № 386 по описа за 2020 година.       

 

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

 

Оспорващият, „М.“ ООД, ***, редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява адв. Св. Ж. при АК-Варна, редовно упълномощена

 

Ответникът, Директор на ТД „Северна Морска“ при Агенция Митници, гр.Варна, редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява  гл. юрисконсулт К., редовно упълномощен.    

 

Адв.  Ж. – Моля, да се даде ход на делото.

 

Гл. юрисконсулт К.– Моля, да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         Съдът докладва постъпилата жалба: Производството по настоящото дело е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с чл.220 от ЗМ, образувано по жалба на "М." ООД, със седалище и адрес на управление ***, чрез пълномощника й и процесуален представител адв. Св. Ж. при АК-Варна, против Решение към MRN 17BG002002Н0050010 от 28.04.2018 г. с рег. №32-287770 от 02.10.2020 г. на Директор на ТД „Северна Морска“, с което е отказано да бъде приета митническа стойност на декларирана стока, определена е митническа стойност на стоката в размер на 5 216,65лв. и да се коригира митническата декларация в частта ѝ относно код, стойности и рекапитулация, да се вземе под отчет начисления с решението размер на ДДС, начислени суми за мито, антидъмпингово мито и ДДС, които са заплатени и са посочени дължими суми за досъбиране- ДДС в размер на 510.41лв., с дата на възникване на задължението - 28.04.2017г.

 

В жалбата се реливират доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради постановяването му при неправилно приложение  на материалния закон и допуснати съществени процесуални нарушения.

 

Сочи се, че при покупка на стоки, на които цената е определена на единица бройка, същата не може да се съпоставя със „справедливи цени“ на килограм, тъй като това е в противоречие на чл. 70 и чл. 74 от МК, респективно не може да е основание за съмнение във верността на декларираната митническа стойност.

 

На следващо място се сочи, че съгласно процедурата по чл. 140, § 1 от Регламента за прилагане на МК, съмненията в достоверността на декларираната митническа стойност, следва да са надлежно мотивирани и изисканата от декларатора допълнителна информация да е пряко свързана с тях, което в случая не е сторено от административния орган. Релевира се и довод за допуснати съществени процесуални нарушения, доколкото липсва надлежно уведомяване на дружеството-жалбоподател за обстоятелствата, на които се основават съмненията.

 

На следващо място в жалбата се твърди, че към настоящият момент не може да се установи дали стоките внесени от трето лице, използвани от  митническите органи за определяне на по-високата митническа стойност, отговарят на изискването за „сходни стоки“, тъй като липсват и не са представени документите, придружаващи тази декларация, няма мостри нито от процесната стока, нито от тази на трето лице. С оглед на горното липсват доказателства, досежно определяне на по-високата стойност, като не е посочено как е изчислена същата и какво включва. Обосновава се и нарушаване правото на защита дружеството-жалбоподател, тъй като освен номерът на митническата декларация, послужила за увеличаване на митническата стойност на процесните стоки, липсвали данни за търговско равнище, произход на стоката, транспортни разходи,     застраховки и произво- дител на същата, датата на сключване на договор за продажба на тези стоки, както и датата и стойността на фактурата, както и дали не носят търговска марка, включително дали са изработени от сходни материали. По изложените съображения жалбоподателят отправя искане за отмяна на обжалваното решение, като незаконосъобразно. Претендира и присъждане на сторените по делото разноски.      

 

Адв.  Ж.– Поддържам жалбата и доказателственото искане с жалбата.

 

Гл. юрисконсулт К.– Оспорвам жалбата. Относно доказателственото искане от страна на жалбоподателя, предоставям на съда.

 

Съдът констатира, че в унисон с указанията му, съгласно определение, постановено в закрито съдебно заседание с молба рег. № ДА-01-2436 от 06.11.2020г. по описа на ШАдмС ответникът е представил изисканите от съда доказателства, съставляващи 3 броя митнически декларации, упоменати в обжалваното решение, ведно с придружаващите ги документи.

 

Връчва препис от същите на процесуалния представител на жалбоподателя.

 

Адв.  Ж.– Моля да бъдат приети.

 

Гл. юрисконсулт К.– Оспорвам жалбата. Относно доказателственото искане от страна на жалбоподателя, предоставям на съда.

 

Съдът, като съобрази представените от страните доказателства, намери същите за допустими и относими към спор, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.   

 

Направеното от жалбоподателя и обективирано в жалбата доказателствено искане за допускане и назначаване на съдебно-счетоводна експертиза със задачи на вещото лице да се произнесе по поставените в жалбата въпроси от 1 до 3, съдът намира за допустимо и относимо към спора и основателно, поради което същото ще следва да бъде уважено. 

 

Мотивиран от горното

 

     О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл. 171, ал. 5 АПК, във вр. с чл. 144 АПК ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото представените от страните доказателства както следва:

 

-приложените към жалбата писмени доказателства под подробен опис в част приложение от същата;

 

-представените от ответника със съпроводително писмо с рег. №  32-302215  от 16.10.2020 г. по описа на ТД „Северна Морска“ писмени доказателства под подробен опис от 1 до 20.

 

-представените от ответника с молба рег. № ДА-01-2436 от 06.11.2020 г. по описа на ШАдмС писмени доказателства под подробен опис.

 

  На осн. чл. 171, ал. 4 от АПК, във вр. с чл. 170 от АПК, с оглед разпределяне доказателствената тежест между страните, съдът УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства, досежно фактите, от които черпят правата си, както следва:

 

Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения за незаконосъобразност на обжалваното решение поради нарушение на материалния закон, както и че митническата стойност на стоката e в размер на 3 655.76 лв., колкото е декларирана от дружеството в процесната митническа декларация;

 

УКАЗВА на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, сочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, както и че  митническата стойност на сочения велосипед е в размер на 5 216.65лв., колкото е определена с оспореното решение.

 

            На основание чл. 171 ал. 2 от АПК, във вр. с чл. 197 от ГПК и чл. 144 от АПК ДОПУСКА И НАЗНАЧАВА съдебно счетоводно-икономическа експертиза, със задачи на вещото лице – икономист счетоводител, след запознаване с приложените по делото доказателства, както и с находящите се в счетоводството на дружеството и ответната страна такива, да даде заключение по следните въпроси:

 

1.Колко е платената цена от дружеството за процесните стоки. Има ли други подлежащи на плащане суми по фактурата, приложени към митническата декларация. 

 

2.По какъв ред е извършено плащането.

 

3.Има ли съответствие между платената цена за стоките и декларираната стойност по процесното ЕАД.

 

4.Фактурата отговаря ли на изискванията на Закона за счетоводството.

 

5.Водено ли е редовно счетоводство на дружеството-жалбоподател по смисъла на закона.

 

6.По какъв начин е осчетоводена доставката в счетоводството на дружеството. Как е заприходена стоката, с каква цена и какъв валутен курс е ползван при осчетоводяването на същата, като вещото лице следва да посочи и счетоводната сметка, към която е отнесена доставката.

 

7.Дружеството извършило ли е продажба на декларираната стока, респективно издадени ли са фактури и ако са налични такива да се посочат номера и дати, предмет и стойност, съответно и получател на същите.

 

Назначава за вещо лице по допуснатата и назначена съдебно счетоводно-икономическа експертиза Е.Й. А. -К. – икономист счетоводител с висше образование.

 

Определя възнаграждение за вещото лице в размер на 300.00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по набирателна сметка за вещи лица на ШАдмС в ТБ ”Алианц България” АД №BG48BUIN70143330520314.

 

Да се призове вещото лице, след внасяне на определения от съда депозит.

 

Към призовката на вещото лице да се приложи копие от настоящото определение за допускане и назначаване на експертизата и на същото му се укаже, че следва да представи експертното заключение най-късно седмица преди датата на следващо съдебно заседание, ведно със справка-декларация по чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица обн. в ДВ бр. 50/2015 г. и декларация по чл. 35, ал. 2 от Наредбата за установяване, че вещото лице не е в конфликт на интереси, във връзка с изготвяне на експертизата. 

 

Адв.  Ж.– Нямам други доказателствени искания.

 

Гл. юрисконсулт К.– Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отлага и насрочва делото за 05.01.2021 г. от  10.30  часа, за която дата страните уведомени в днешно съдебно заседание.

 

Да се призове вещото лице, след внасяне на определения от съда депозит.   

 

Заседанието приключи в  09.45  часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                        Административен съдия:

 

                                                                                                               Секретар: