П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 

град Шумен, 17.09.2020 година

            Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на седемнадесети септември две хиляди и двадесета година, в състав:

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар: Светла Атанасова

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Бистра Бойн

 Административно дело79 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 11:00  часа се явиха:   

 Оспорващият, И.п.“ ЕООД ***, редовно призован, не се явява лично представляващия дружеството, за него се явява адв. С., редовно упълномощен отпреди. 

 Ответникът, Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - гр.Варна, редовно призован, за него се явява юрисконсулт  Й., редовно упълномощена отпреди.

           Вещото лице, С.И.А., редовно призован, явява се лично.

 Адв.С.- Да се даде ход на делото.

 Юрисконсулт Й.  - Да се даде ход на делото.  

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване  ход на делото, поради което 

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът констатира, че в законоустановения срок по делото е представено заключение по назначената допълнителна съдебно-икономическа експертиза.     

 Адв.С.- Запознати сме със заключението по допълнителната експертиза. Не възразявам да се изслуша вещото лице. Да се приемат представените от ответната страна писмени доказателства.

 Юрисконсулт Й. - Запознати сме със заключението по допълнителната експертиза.  Не възразявам да се изслуша вещото лице.  Да се приемат представените писмени доказателства

           Съдът пристъпва към изслушване на вещото със снета по делото самоличност.

 Съдът напомня на вещото лице отговорността за даване на невярно заключение по чл. 291, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години.

 Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 Вещото лице - Поддържам даденото заключение, нямам какво да добавя. При изготвяне на допълнителната експертиза съобразих материалите предоставени от ТД на НАП - Варна, както и  допълнително изпратените материали от  „Ер джи консултинг“ ООД. За съжаление другите две дружества не бяха открити на адрес, поради което не можах да осъществя контакт и не можах да представя допълнителни доказателства за тях, затова аз приемам материалите, които са приложени към делото.

 Адв.С.-  По отношение на дружествата, които не са представили документи, от извършените насрещни проверки в хода на ревизията, установява ли се, че те са доставяли и на други дружества?   

 Вещото лице - Дружествата, които не са представили документи, на тях също е извършена насрещна проверка като верига и  се установява липса на доставки за тия дружества. В дневниците се установиха и други продажби, които не са изследвани. Да има и други продажби.

 Адв.С.– Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.   

 Юрисконсулт Й. - Нямам  въпроси. Да се приеме заключението.     

 Съдът намира депозираното заключение по назначената допълнителна съдебно-икономическа експертиза за обективно и компетентно дадено, поради което

 О  П  Р  Е  Д  Е Л  И:

 ПРИЕМА И ПРИЛАГА заключението по допълнителната  съдебно-икономическа експертиза, като обективно компетентно дадено.

 Да се изплати възнаграждение на вещото лице, съобразно внесения депозит. 

 Съдът  констатира, че в унисон с указанията му от предходно съдебно заседание ответникът е представил с молба от 03.08.2020г. писмени доказателства под опис.

 Адв.С.- Да се приемат представените   писмени доказателства. 

 Юрисконсулт Й. - Запознах се с документите, представени от вещото лице към експертизата, получени от „Ер Джи Консултинг“ ЕООД. Не възразявам същите да бъдат приобщени към доказателствата по делото. 

 Съдът като съобрази представените от страните писмени доказателства, счете същите за допустими и относими към предмета на спора, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото, представените от ответника с молба от 03.08.2020г. писмени доказателства под опис, в това число и справка от която е видно, че главен инспектор Кр. П. не се е намирал в платен годишен отпуск към 07.08.2019г., цялата административна преписка под опис, както и всички представени от страните писмени доказателства.

 Адв.С.- Няма да соча други доказателства. Нямам  доказателствени искания. Представям списък с разноски.

 Юрисконсулт Й. - Няма да соча други доказателства. Нямам  доказателствени искания. Представям списък с разноски.  

 Съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЛАГА списък с разноски, представен от процесуалните представители на страните по делото. 

 С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Адв.С.- Моля да уважите жалбата. Аз считам, че независимо от това дали доставчиците са били намерени в хода на извършване на действието от вещото лице или не, то още по време на ревизията са установени достатъчно факти, които дават право да се признае правото на  данъчен кредит. Трябва да се има предвид, че според действащото в процесните години законодателство целта на закона е да установи дали е извършено облагаема доставка от доставчика, като това дали той е нарушил по някакъв начин задълженията си към бюджета след 2010г. е ирелевантно. Достатъчно е да се установи, че всеки от доставчиците е включил в дневниците си за продажби документа, който е издал на моя доверител. Това е индиция, че документът е истински, тоест издаден от лицето, което претендираме, че е осъществило облагаемата доставка. От там нататък вече е въпрос на доказване дали е осъществена облагаемата доставка и дали тя е използвана  в икономическата дейност на жалбоподателя.   В тази насока още в хода на ревизията са събрани писмени доказателства.  От съдържанието на договорите с доставчиците става  ясно за какво са били тези доставки. Те могат да бъдат съпоставени с доходи, включени от  моя доверител и  става ясно, че това което той е получил като доставки, го е използвал за икономическата си дейност. Спорът, че няма подизпълнители по обществените поръчки е безпредметен, тъй като не става въпрос за подизпълнение. Той е използвал основно експерти, които са били в някакво правоотношение с доставчиците на трудов или граждански договор. По принцип няма пречка в хода на изпълнението на обществената поръчка да се използват експерти. Възложителят на обществената поръчка поставя изискване за ключови експерти,  които щом е сключил договор, очевидно ги е посочил, ако такива изисквания е имал. От там нататък, той може да използва много на брой експерти без значение в какво правоотношение е с тях, дали ще ги наеме на трудов или граждански договор или ще използва друго дружество, което притежава експерти. Така че, безпредметно е, че тези дружества -доставчици не са били посочени като подизпълнители. Освен това, още в хода на ревизията са представени документи за изпълнението на договорите, които доказват, че не само договори са сключени, но и че нещо е извършено по тях и е възникнало задължение за плащане на това, което е извършено.  От разпита на свидетелите в съдебно заседание стана ясно как    точно е бил организиран процесът по осъществяване на доставките. Основно са изпращани по имейл и други сведения, които бяха дадени   от  свидетелите. Затова считам, че не са налице предпоставките на чл.70 от ЗДДС, който  казва, че не се признава право на данъчен кредит, ако данъчният кредит е начислен неправомерно от доставчика. Още в хода на ревизията стана ясно, че доставчиците са начислили данъка, тъй като от действащия към момента   на начисляване на доставките  закон, начисляването се изразява в издаване на   данъчен документ, със съответните реквизити и изисквания, копия от които са представени и включването му в отчетните регистри по ЗДДС.  Всички други изисквания да е отразено в счетоводството и други подобни бяха до 2010г., след това законът е променен.  Няма никакви основания да се откаже право на ползване на данъчен кредит. Моля да ми бъде определен срок, в който ще представя подробно писмена защита. Моля да ни присъдите разноски, съгласно  представения  списък. 

 Юрисконсулт Й. -  Моля да отхвърлите така предявената жалба като неоснователна и недоказана, респективно да потвърдите изцяло обжалвания ревизионен акт. Подробни  мотиви са изложени в решението на   директора на дирекция „ОДОП“ и се подкрепят от заключенията на назначените основна съдебно-счетоводна и допълнителна съдебно- счетоводна експертиза. Моля да ми предоставите възможност за подробни писмени бележки, като присъдите в полза на дирекция „ОДОП“ при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение, съответстващо на материалния интерес по спора, а именно да присъдите сума в размер на 5 184,16 лв. на основание чл.7, ал.2, т.5 от Наредба   №1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. С оглед предявената претенция за заплащане на разноски в полза на процесуалния представител на жалбоподателя в частта за заплатения адвокатски хонорар, моля същият да бъде редуциран до минималния дължим размер, съгласно посочената по-горе разпоредба. Моля в този смисъл за Вашето решение, като ми укажете срок за представяне на писмени бележки.

 Адв.С.- Да обясня за хонорарите, все пак това е трето заседание, аз пътувам от София и като се добавят тия разходи, хонорарът остава  минимален.

 Съдът дава възможност на страните да представят  писмени бележки в 7-дневен срок, считано от днес.

 Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.    

 Заседанието приключи в  11:20 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                              Административен съдия:

             

 

                       Секретар: