П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 17.09.2020 година

            Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на седемнадесети септември две хиляди и двадесета година, в състав:

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар: Светла Атанасова

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Бистра Бойн

 Административно дело № 288 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 Оспорващият, „П.А.Г.“ ООД ***,   редовно призован, не се явява лично представляващия дружеството. За него се явява адв.Е. от ШАК, редовно упълномощена.  

 Ответникът, Началник отдел Оперативни дейности“-Варна, Главна Дирекция „Фискален контрол“ при Централно управление на Националната агенция за приходите- гр.Варна, редовно призован не се явява и не изпраща представител.

 Свидетелят, В.К.К., редовно призован, явява се лично.

 Свидетелят, Д.И.Г., редовно призован, явява се лично.

 Съдът констатира, че преди предходно съдебно заседание, което е било пренасрочено е депозирана молба от Цв.Ст. - старши юрисконсулт при ТД на НАП - Варна, офис Шумен, в която моли ход на делото да бъде даден, изразява становище по неоснователност на жалбата и по допускане и приемане на доказателствата. 

 Адв. Е. - Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

           Съдът докладва постъпилата жалба, както следва:

          Настоящото производство е образувано по реда на чл.186 ал. 4 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, вр. чл. 145 и следващите от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ по жалба на „П.А.Г.“ ООД с ЕИК *********, седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.А.А., депозирана чрез упълномощен представител адв.С.Е.от ШАК, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 129-ФК/04.06.2020г. на Началник отдел «Оперативни дейности» - гр.Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП - гр.София, с която на оспорващия е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект, представляващ кафе-автомат за топли напитки, находящ се на адрес гр.Шумен, пл.Възраждане, пред старата поликлиника (АСМП-МЦ „Свети Иван Рилски“) и е забранен достъпът до него за срок от 14 дни на основание чл.186 ал.1 т.1 б.“а“ от ЗДДС и чл.187 ал.1 от ЗДДС. В заповедта е материализирано и разпореждане за нейното предварително изпълнение, основано на чл.188 от ЗДДС, във връзка с чл.60 от АПК, което е било предмет на отделно съдебно производство пред настоящия съд. С жалбата са представени писмени доказателства.

 Съдът констатира, че административната преписка е представена със съпроводително писмо рег.№ДА-01-1736/09.07.2020г. по описа на ШАдмС под опис от т.1 до т.5, включително. 

 Съдът констатира, че с оглед дадени указания в закрито съдебно заседание, процесуалният представител на оспорващото дружество с молба от 09.07.2020г. представя писмени доказателства.

           Адв. Е. - Поддържаме жалбата. Да се приемат представените писмени доказателства.

 Съдът като съобрази представените от страните писмени доказателства,  счете същите за допустими и относими към предмета на спора, поради което  

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото,  приложените писмени такива с жалбата, административната преписка, представена от ответника със съпроводително писмо  рег.№ДА-01-1736/09.07.2020г. по описа на ШАдмС под опис от т.1 до т.5, включително, както и допълнително представените от оспорващия с молба от 09.07.2020г.  копие от протокол за извършена проверка №0358927/24.06.2020г. и  разписка за връчване на Заповед  №129-ФК/04.06.2020г.

 ПРИЛАГА писмена молба, депозирана от ответната страна с рег.№ДА-01-1759/13.07.2020г. по описа на ШАдмС.

 Съдът пристъпва към снемане на самоличността на допуснатите свидетели, както следва:

 В.К.К. - 43г., бълг. гр., неженен, неосъждан, висше образование, работи като инспектор по приходите в ГД „Фискален контрол“ към ЦУ на НАП, без роднинска връзка с управителя на дружеството. 

 Д.И.Г. -  39г., бълг. гр., неосъждан, женен,   висше образование, работи като инспектор по приходите в НАП, без роднинска връзка с управителя на дружеството. 

 Съдът разяснява на свидетелите наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл. 290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

Свидетелите обещават да говорят истината.Пристъпва към разпит на свидетеля Д.И.Г., като освобождава от залата другия свидетел.

 Свидетелят, Д.  Г.  - Тук съм във връзка с проверка,  която сме направили на  „П.А.Г.“ ООД  за вендинг машина, която нямаше ФУВАС (това е като касовите апарати в магазините, тези в кафе-машините са  ФУВАС). Проверката беше на 03.06.2020г. в гр. Шумен в медицински комплекс, но не се сещам точното наименование. Кафе-машината имаше ел.захранване и вода от този комплекс.   

 Съдът предявява на свидетеля Протокол за извършена проверка от 24.06.2020г.

 Свидетелят, Д.  Г.  - Това е моето име и моят подпис (свидетелят посочва подписа на първо място). Почеркът е моят.

 Свидетелят прочита обстоятелствената част от Протокол за извършена проверка от 24.06.2020г.: „Извършиха се действия по прилагане на ЗНПАМЗО - запечатване на ФУВАС на кафе-автомат, находящ се на адрес гр.Шумен, пл.Възраждане, стопанисван от  „П.А.Г.“ ООД  във връзка с ЗНПАМ 129-ФК от 04.06.2020г. Обектът се изключва от електрическата мрежа. Обектът се запечатва за срок от 14 дни до 08.07.2020г. в 12:00 часа. На обекта са поставени два броя стикери“.

 Адв. Е. - Във въпросния ден, освен тази проверка извършихте ли проверки на други обекти, на други кафе-машини или конкретно беше по отношение на тази? 

 Свидетелят, Д.  Г. - На 03.06.2020г. имаше и други проверки  за други машини. На 03.06.2020г. в 15:30 часа беше извършена контролната покупка. Колегата си взе кафе, за което не видяхме да е изписано някъде, че се издава фискален бон от ФУВАС. След това започнахме да търсим кой стопанисва тази машина и тъй като в медицинския център се оказа, че всеки кабинет е поотделно, докато установим на кого е кафе-машината мина известно време. След това се свързахме с лицето А., който е представляващ дружеството.  Разминаването в часовете на титулната страница и обстоятелствената част на протокола за извършената проверка се дължи на това, че първо е извършена контролната покупка и след това минава известно време, докато  осъществим връзка с представляващия дружеството и всички останали действия са извършени преди неговата поява.

 Адв.Е.- Нямам повече въпроси. Не възразявам свидетеля да бъде освободен от  съдебната зала.

 Съдът освобождава свидетеля Д.Г. от съдебната зала и пристъпва към разпит на свидетеля В.К.К..

 Свидетелят, В.  К. - Тук съм по повод проверка на вендинг автомат, находящ се на пл.Възраждане до  Старата поликлиника в гр.Шумен. След извършена контролна покупка се установи, че не се генерира информация за фискален бон, като нямаше поставено устройство ФУВАС на кафе-машината. Установено бе, че е собственост на „П.А.Г.“ ООД  и, че същата е разположена на площ от 1 кв.м., съгласно договор с медицинския център. Този търговски обект е свързан с електрическата мрежа на медицинския център. Проверката беше извършена в началото на юни месец 2020г. В този ден бяха извършени проверки на други кафе-машини в гр.Шумен. Разминаването в часовете на титулната страница и обстоятелствената част на протокола за извършената проверка се дължи на това, че контролната покупка е извършена преди започване на протокола. При установяване, след оглеждане на обекта и каквото е налично или липсва  се пристъпва към изготвяне на протокола.

 Адв. Е. - В протокола сте посочили липса на такъв вид устройство. То липсваше или не се отразяваше нищо на това устройство?

 Свидетелят, В.  К. - На вендинг машината липсваше устройство, нямаше екран.

 Адв. Е.- Нямам повече въпроси. Не възразявам свидетеля да бъде освободен от  съдебната зала.

 Съдът освобождава от съдебна зала свидетеля В.К.К..

 Въпрос на съда към процесуалния представител на оспорващото дружество - Към момента издадено ли е НП?

 Адв. Е. - Към момента не е издадено НП.

           С оглед задължението за разпределяне на доказателствената тежест, произтичащо от разпоредбата на чл.171, ал.4 и във връзка с чл.170, ал.1 от АПК, във вр.с чл.160, ал.2 от ДОПК и § 2 от ДР на ДОПК, съдът намира за необходимо да укаже на страните за кои обстоятелства следва да сочат доказателства.

 Водим от горното  съдът     

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства за фактите, от които черпят благоприятни за себе си правни последици. 

 Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения и факти, както и че същите обосновават незаконосъобразност на обжалвания акт.

 Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже по безспорен начин фактите и обстоятелствата, които законът е предвидил, за да бъде наложена процесната административна принуда, както и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата и изискванията за форма, както и при наличие на посочените в него материално правни основания.

 Адв. Е. - Няма да сочим други доказателства. Няма да правим доказателствени искания. Моля да бъде даден ход на делото по същество.

 С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И  :

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

 Адв. Е. - Поддържам изцяло изложеното в жалбата, депозирана пред ВАС. В същата сме изложили подробно своите аргументи защо считаме обжалваната заповед за неправилна и незаконосъобразна.  Намираме, че същата е издадена от некомпетентен орган. Считаме,  че разминаването в часовете, посочени в протокола за извършената проверка на 03.06.2020г. е съществено нарушение от страна на административно-наказващият орган, тъй като разминаването във времето има значение по отношение на задължителните реквизити, които следва да присъстват в издадения акт. Имам предвид,  че в протокола за извършената проверка се посочва като час  за констатиране на нарушението  15:30 часа, а  в АУАН часът е вече 16:20, тоест намирам, че е налице нарушение на императивните изисквания на ЗАНН по отношение на задължителните реквизити. Ако приемете, че процесната заповед отговаря на изискванията на материалния закон, то твърдя, че наложената мярка „запечатване на търговския обект“, в случая вендинг автомат на представляваното от мен дружество, се явява прекомерно тежка, поради факта, че констатираната неотразена покупка е в размер на  четиридесет стотинки. Безспорно, съобразно чл.186 от ЗДДС, административният   орган е длъжен  при констатиране на нарушение на този текст на закона да издаден ЗПАМ. Въпреки това, обаче във всеки един конкретен случай, административнонаказващият орган следва да направи преценка може ли да намери приложение текстът  на чл. 28 от ЗАНН и мярката, която налага за констатиране на нарушение, било то на юридическо или физическо лице, няма ли да се яви прекомерно тежка съответно същата  да е нецелесъобразна от гледна точка на нарушаване на материалноправната сфера на наказаното лице. В случая сме представили доказателства, че представляваното от мен дружество е извършило необходимото по отношение на  изправяне на констатираните нередовности. В случай,  че потвърдите заповедта на НАП, то това означава, че от момента на влизане в сила на същата, въпросната кафе-машина ще бъде запечатана за разликата от срока, от момента, в който е спряно действието на предварителното изпълнение на мярката до  окончателното ѝ изпълнение, тоест в рамките на повече от 10 дни. За този период от време, представляваното от  мен дружество ще претърпи значителни вреди, тъй като същото няма да бъде в състояние да реализира оборот, съответно да отчете такъв към НАП и да внесе дължимия данък. Моля за решение в този смисъл, както и да ни присъдите сторените разноски, изразяващи се във внесена държавна такса от 50,00 лв. и в случай на уважаване на жалбата да ми присъдите минималният размер на дължимото адвокатско възнаграждение, тъй като в случая упражнявам  представителство по реда на чл.38, ал.2 от Закона за адвокатурата.  

 Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 Заседанието приключи в 10:45 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

              Административен съдия:

 

                                                            Секретар: