П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 17.09.2020 година

            Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на седемнадесети септември две хиляди и двадесета година, в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИСТРА БОЙН

 при участието на секретар: Светла Атанасова

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Бистра Бойн

 Административно дело № 267 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 Оспорващият, НЧ “О.1904“-гр.К., обл.Шумен,   редовно призован,  не се явява и не изпраща представител.

 Ответникът, Комисия за защита от дискриминацията-гр.София, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Съдът констатира, че e депозирана молба от ответника, в която се моли да бъде даден ход на делото в отсъствие на представителя на ответника. Оспорва се жалбата.  Не се сочат доказателства. Моли се да бъде потвърдено решението на Комисията за защита от дискриминация. Претендират се разноски.

 Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

           Съдът докладва постъпилата жалба, както следва: Настоящото производство е образувано по жалба по реда на чл.145 и сл. АПК, във връзка с чл.68 ал.1 от Закон за защита от дискриминация /ЗЗДискр./ по жалба от НЧ “О.1904-гр.К., обл.Шумен, представлявано от Председателя В.Н.срещу Решение № 201/19.05.2020г. на Комисия за защита от дискриминация.

 Съдът констатира, че административната преписка е представена със съпроводително писмо  рег.№ДА-01-1591/26.06.2020г. по описа на ШАдмС под опис от т.1 до т.19 включително. 

 Съдът като съобрази представените от страните писмени доказателства,  счете същите за допустими и относими към предмета на спора, поради което  

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото, приложените писмени такива, съставляващи административната преписка, представена от ответника със съпроводително писмо  рег.№ДА-01-1591/26.06.2020г. по описа на ШАдмС под опис от т.1 до т.19 включително. 

 ПРИЛАГА молба от процесуалния представител на ответника от 15.09.2020г.

 С оглед задължението за разпределяне на доказателствената тежест, произтичащо от разпоредбата на чл.171, ал.4, във връзка с чл.170 от АПК, съдът намира за необходимо за укаже на страните за кои обстоятелства следва да сочат доказателства.

 Водим от горното  съдът     

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства за фактите, от които черпят благоприятни за себе си правни последици.      

  Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства, от които черпи благоприятни за себе си правни последици,    а именно, че към датата на установяване на нарушението е била налице подходяща архитектурна среда за достъп на лица с увреждания до сградата, която отговаря на всички нормативни изисквания за допустим процент на наклон и др.

 УКАЗВА на ответника, че е в негова тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения  срок.

           Заседанието приключи в  10:05   часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                  Секретар: