П Р О Т О К О Л

 

 

град Шумен, 17.09.2020 година

            Шуменският административен съд, в публично съдебно заседание на седемнадесети септември две хиляди и двадесета година, в състав:

                                             Административен съдия: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

 при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова Административно дело № 225 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 15:40 часа се явиха:

 Оспорващият, „А.“ ООД, ***, редовно призован, за него се явява управителя на дружеството Д.С.В, заедно с адв.Т.С. ***, редовно упълномощен отпреди.

 Ответникът, Директор на Областна Дирекция по безопасност на храните - гр. Пловдив, редовно призован, не се явява лично, за него се явява гл. юрисконсулт С.К., редовно упълномощена отпреди.

 Вещото лице, д-р М.С.Д., редовно призован, явява се лично.

 Адв. С.: Да се даде ход на делото.

 Юрисконсулт К.: Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва, че по делото е депозирано заключение по назначената по същото съдебна ветеринарно-медицинска експертиза.

 Въпрос на съда към оспорващия: В предходно съдебно заседание на оспорващата страна беше указано да представи План за биологична сигурност, както и протокол от 21.02.2020г. за проби по метода ELISA. Представяте ли ги?

 Адв. С.: Представям план за биосигурност на „А.“ ООД. Относно протокола, това беше мое искане – от 24-ти съм представил, няма да представям протокол от 21-ви.

 Юрисконсулт К.: По отношение на свидетелите, доколкото д-р К. в понастоящем изпълнява длъжността „директор на ОДБХ – гр.Пловдив“ по предното дело не го допуснаха, като свидетел. Той не е издател на акта, предмет на оспорване. Издател е д-р К. Я., но той се пенсионира и длъжността временно беше заета от д-р К.. Към момента на изготвяне на доклада от епизоотичното проучване д-р К. беше началник отдел „Здравеопазване на животните“ и е подписал същия, наравно с д-р Д. и д-р М., които също са днес тук, пред залата. Желая да бъдат разпитани д-р Д. и д-р М., а по отношение на д-р К. оттеглям искането си, тъй като той се явява страна в производството.

 Адв. С.: Аз също считам, че следва да бъдат разпитани само двамата посочени свидетели, тъй като д-р К. е страна. Моля да бъде разпитано вещото лице. Нямам други доказателствени искания.

 Юрисконсулт К.: По отношение на представения план за биосигурност на „А.“ ООД, моля да не приемате същия, като годно доказателствено средство. Същият е частен свидетелстващ документ, без достоверна дата на издаване, без надлежно одобрение от ОДБХ – гр. Пловдив, каквото е необходимо по закон да има, за да се счита, че същият план е правилен, отговаря на законовите изисквания, съдържа необходимите мерки и валидна достоверна дата. В тази връзка, моля, да не бъде приеман. Представям в днешно съдебно заседание, в допълнение към административната преписка по издаване на заповедта, която се оспорва - Протокол от дневния ред за приемане от постоянната комисия на доклада от епизоотичното проучване и имейл кореспонденцията в тази връзка, съобразно правилата, одобрени от министъра на земеделието – те са приложени. Представям и Удостоверение за регистрация на животновъден обект № 2775/27.09.2019г. на Б.П.А.– лице, което е външно за обекта, но е присъствало по време на установяване на заболяването, част от актовете са подписани от него. С това доказателство искаме да установим обстоятелството, че той също притежава птицевъден обект.

 Адв. С.: Не възразявам да се приемат доказателствата по отношение на административната преписка. Удостоверението е неотносимо. Никога не сме спорили обстоятелството и то е много добре известно на органа, че Б.А. е упълномощен от управителите на „А.“ ООД – той е носил документи, получавал е документи в БАБХ. Присъствието му на 12.03., по време на извършването на доклада, е ситуация, в която няма живи животни и фермата реално не работи. Моля да бъде приет плана за биосигурност. Всеки документ, съставен от частно правен субект, представлява документ, който няма достоверна дата. Нямаме задължение по закон за заверка на тези документи. Освен това, във връзка с твърдението, че същият не е бил  одобрен от агенцията, нито в доклада, нито в заповедта, която обжалваме, има констатация, че фермата не притежава такъв план и същият не е бил одобрен. Считам, че ако това беше някакво основание да се счита, че няма план за биосигурност, то щеше да бъде изтъкнато и моля да го приемете и цените по делото заедно с останалите доказателства. Нямам да соча други писмени доказателства.

 Юрисконсулт К.: Нямам да соча други писмени доказателства.

 Поддържам искането си да заличим д-р К., като свидетел.

 Съдът намира представените от страните писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото, а относно тяхната доказателствена стойност съдът ще се произнесе с окончателния съдебен акт.

  Водим от горното съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, както следва:

 -         Представения от оспорващата страна План за биосигурност на „А.“ ООД от м.02.2018г.;

 -         Представените от ответната страна Протокол от дневен ред за провеждане на неприсъствено заседание на комисия, ведно с извадка от електронна кореспонденция между страните, членове на комисията – 11 листа, както и Удостоверение за регистрация на животновъден обект № 2775/27.09.2019г. на Б.П.А., издадено от Директора на ОДБХ – гр.Пловдив.

 С оглед изявлението на ответната страна, че желае заличаването на допуснатия до разпит, като свидетел, д-р М.П.К., съдът намира същото за основателно, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ОТМЕНЯ определението си, с което е допуснал до разпит, като свидетел, лицето д-р М.П.К. и заличава последния, като свидетел по делото.

 Съдът пристъпва към разпит на свидетелите.

 Снема самоличността на свидетелите, както следва:

 Р.М.М. – роден на ***г., 40г., бълг. гр., неженен, висше образование, неосъждан, без връзка с оспорващата страна, работи в ЦУ на БАБХ.

 Съдът установи самоличността на свидетеля, въз основа на предоставена от него валидна лична карта, издадена от МВР – гр.София, след което върна документа за самоличност.

 Д.В.Д.– роден на ***г., 39г., бълг. гр., неженен, висше образование, неосъждан, без връзка със страните, работи в ЦУ на БАБХ.

 Съдът установи самоличността на свидетеля, въз основа на предоставена от него валидна лична карта, издадена от МВР – гр.Варна, след което върна документа за самоличност.

 Съдът разяснява на свидетелите разпоредбата на чл.166, ал.1 от ГПК, приложима съгласно чл. 144 от АПК, а именно:  

            - че имат право да се откажат от свидетелстване, когато са били или са пълномощници на страните по същото дело или медиатори по същия спор, както и когато са роднина на страните по права линия, брат, сестра и  роднина по сватовство от първа степен, съпруг и бивш съпруг, както и лице, с което страната е във фактическо съпружеско съжителство.

            - че не могат да откажат да свидетелстват, но могат да откажат да дадат отговор на определен въпрос, като посочат  причината за това, ако със своите отговори биха причинили на себе си или на лицата по чл.166, ал.1, т.2 от ГПК (изброени по-горе) непосредствена вреда или опозоряване.      

 Съдът разяснява на свидетелите наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по  чл.290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

 Свидетелите  обещават да кажат истината. 

 Съдът пристъпва към разпит на свидетеля Д. В. Д., като отстранява другия свидетел от съдебната зала.

 Св. Д.: Посетих обекта на „А.“ ООД във връзка със заповед на изпълнителния  директор, март месец, дата не си спомням точно, за извършване на проверка, свързана с епизоотично проучване и впоследствие изготвихме доклад. Като цяло обектът, собственост на „А.“ ООД, представлява промишлена птицеферма за кокошки – носачки, разположена е в землището на с. Трилистник, област Пловдив и е цялостно ограден, с плътна ограда, разполага с един, единствен вход, отделен вход за хора, през който да преминават. На входа за посетителите има място за почистване и дезинфекция на обувките, т.нар. обувни тампони, имаше препарат за дозиране за дезинфекция на ръце и за измиване. Обектът не функционираше тогава вече, тъй като бяха унищожени птиците. Порталът беше плътно затворен. На портала, през който би следвало да преминават транспортните средства, след него, към вътрешността на обекта има изградена дезинфекционна площадка за транспортни средства, след което пристъпихме напред. Има сграда, в която са ситуирани мокрите филтри за персонала– гледачи на птиците, както и отделна, за която ни беше обяснено, че е за  хората, които са към пакетажния цех, който е в непосредствена близост, по-точно в същата сграда, но отделен, с физически прегради и т.н., след което има открито дворно пространство. В обекта са две производствени халета. Първо хале беше празно, извършваха се СМР, защото птиците бяха изнесени за клане, нямащи нищо общо със забраната инфлуенца по птиците, то не представляваше интерес за нас, свързан с епизоотичното проучване, след което собствениците ни показаха и обиколихме втората, засегнатата сграда, в която птиците бяха вече депопулирани. В тази сграда е започнала, по думите им, първичната дезинфекция, не беше изнесен тора от нея, видяхме тази сграда, обиколихме целия обект. Показаха ни и непосредствената близост на съседен птицевъден обект, който също преди това е бил засегнат от инфлуенца по птиците, показаха ни изградената фуражна кухня за нуждите на обекта, след което пристъпихме към проверка на документацията, свързана с обекта и неговата дейност. При „А.“ ООД има клетъчно отглеждане на птици, те са в по-големи клетки. Преди да влезем физически в халето, собствениците държаха да ни покажат вентилацията отстрани или филтъра, през който преминава и се пречиства въздуха, тъй като имаха съмнения, тяхната хипотеза е, че инфлуенцата е проникнала отвън, предвид факта, че съседният обект е бил засегнат от инфлуенца, чрез вятъра, въздушни течения и маси, за които аз не съм експерт. Видяхме входа на въздуха, откъде влиза, видяхме го - отвънка на сградата. В разговора с тях ни обясниха, че използват т.нар. тунелна вентилация на сградите. Пак казвам, че аз не съм техническо лице, аз съм ветеринарен лекар, записали сме, че е такава вентилация. Въздухът би следвало да преминава през филтри преди да постъпи в халето. Би следвало да преминава през този пречиствател на въздуха и той да филтрира въздуха по някакъв начин, да не влизат едри замърсители, като въздух, при птиците. Предполагам, че би следвало да бъде извършвана някаква дезинфекция и почистване на филтъра с цел поддържане на добра вентилационна система. Сам по себе си, при положение, че има изградена филтърна система, би следвало да намали риска от проникване на замърсители от околната среда, включително и инфекциозни агенти. Да, запознахме се с дневниците, които дружеството поддържа, изискахме от дружеството, това е част от документалната проверка, да ни бъдат представени дневниците, които те водят, свързани с почистване, дезинфекция, както на транспортни средства, така и на сгради, дневник за посетителите или, както го наричаме „за външни лица“. Такъв дневник не ни беше предоставен. Самите собственици казаха, че за тях това е формалност и няма смисъл такъв да бъде попълван, предвид факта, че единствените, които имат достъп до този обект, са само те и техните гледачи, и това обезсмисляло воденето на този дневник. Беше ни предоставена тетрадка или листи, нямам спомен точно как изглеждаше, но беше в недобро състояние водена документация – на ръка, свързана с влизащите транспортни средства, но при проверката установихме, че не всички транспортни средства се вписват в този дневник и той тогава не носи стойността на информацията, която на нас ни е необходима и да извлечем относно всяко транспортно средство кога е влязло, колко време е престояло, кой му е шофьора, извършена ли е дезинфекция на него, с какъв разтвор и концентрация и подпис на лицето, удостоверяващ, че е извършил тази дезинфекция – непълна беше документацията в това отношение.

 Въпрос на юрисконсулт К.: При Вашата констатация, че евентуално заболяването е проникнало с транспортни средства и хора, Вие обследвахте ли самата дезинфекция на ямата, видяхте ли по какъв начин се извършва тази дезинфекция, влизайки в обекта?

 Св. Д.: Не. Предвид факта, че в обекта не се отглеждаха птици към момента на нашата проверка и сам по себе си не функционира като птицевъден обект към момента на проверката ни, не сме извършвали проверка на разтвора в дезинфекционната площадка. По мой спомен, мисля, че не сме го отразявали в доклада, имаше течност в нея, но дали това е вода или дезинфекционен разтвор не сме проверявали, предвид факта, че към него момент няма никакво значение, тъй като в обекта няма птици и тази площадка няма да играе ролята, която трябва да играе. Беше ни обяснено, че освен нея се използват и гръбни пръскачки за дезинфекция на транспортните средства, но не сме ги виждали, не сме виждали дезинфекция на транспортни средства. По време на проверката не са влизали в обекта и нямаше как физически да го проверим това. Нашите МПС-та не са достъпвали до вътрешността на обекта. МПС-та на служителите, които отидоха, бяха пред обекта, има бетонов паркинг, на който оставихме транспортните средства и ние, физически, на ход, влязохме през портала за хора.

 Въпрос на юрисконсулт К.: Възможно ли е от неправилна дезинфекция да бъде пренесено заболяването вътре в обекта, по ходова част на МПС-тата, от неправилни разтвори на ямите?

 Адв. С.: Възразявам на този въпрос, това е въпрос за вещо лице.

 Съдът допуска въпроса.

 Св. Д.: Самата дезинфекция не е самоцел. Тя се извършва точно затова, за да се предпазят животновъдните обекти, вкл. и птицевъдните, от проникване на инфекция или свеждане до минимум на инфекциозните агенти, каквито и да било, в случая говорим за инфлуенца по птиците. И да, грешната дезинфекция, с неправилните разтвори, с неправилните препарати, в неправилните количества, може да доведе до компрометиране на дезинфекцията и тя може да бъде компрометирана, дори да използваш правилното дезинфекционно средство срещу дадения болестотворен организъм, дори ако е в правилната концентрация, ако експозицията - времето за действие на препарата върху повърхността, която то трябва да дезинфекцира, също може да компрометира. Ако напръскаш едно транспортно средство и то веднага влезе в животновъден обект, без да е престояло нужното време /това е времето за експозиция/ това компрометира дезинфекцията, защото тя не е свършила своята работа, препарата. Да, участвал съм в съставянето на ДЕП. Конкретно не мога да цитирам доклада, но крайните констатации са свързани с това, че поради липсата на записи, дневници – различни, за влизащите лица, посетителите, дневник за транспортните средства, дори той в малката си част, в която се води, липсата на определени транспортни средства в него, липсата на удостоверение за преминат курс за извършена дезинфекция, тъй като тя се извършва от самите собственици /по техни думи/ или от наетия от тях персонал, достигнахме до съждение, че са нарушени мерките за биосигурност, както е казано в Закона за ветеринарномедицинската дейност и компрометирането на тези мерки за биосигурност са вероятна причина за проникване на инфекцията от инфлуенца по птиците в този обект. Това е една от вероятните хипотези. Нямаме констатирани нарушения, свързани със сградния фонд на обекта, че липсва ограда, че липсва дезинфекционна площадка и нещо друго, свързано със сградния фонд.

 Въпрос на адв. С.: Възможно ли беше, понеже на същата дата, на която проверявате „А.“ ООД, сте били и във фирма „Велди-1“ ООД, възможно ли беше в доклада да има констатация, че заразата в „А.“ ООД може да е проникнала по въздуха от изгаряните там и струпани умрели птици в двора на „Велди-1“ ООД?

 Св. Д.: В доклада са включени само и единствено неща, в които сме сигурни и са проверими. Нямаме доказателства, преки, че инфекцията е прехвърлена от „Велди-1“ ООД в „А.“ ООД.

 Въпрос на адв. С.: А имате ли доказателства, че инфекцията е прехвърлена чрез транспортно средство или човек?

 Св. Д.: Нашите констатации при проверката ни навеждат на мисълта, че най-вероятната хипотеза за проникване на инфекцията, свързани с липсата на записи в дневника, че инфекцията е проникнала отвън и вероятната причина е пробив в мерките за биосигурност.

 Въпрос на адв. С.: Според Вас липсата на записи в дневника прави потенциално много вероятно да е проникнала отвън, но наличието на умрели птици, в двора на 100 м. намираща се птицеферма, които са изгаряни при силен вятър, не прави това възможно?

 Св. Д.: Казвам какви са ни констатациите.

 Юрисконсулт К.: Протестирам и моля да не допускате въпроса. Комисията не е установявала умрелите птици.

 Св. Д.: Това, което те ме питат, аз съм го получил като информация. Да, във „Велди -1“ ООД преди това е имало инфекция от инфлуенца по птиците. Да, методът за унищожаване на птиците е бил чрез инсинератор, базиран в двора, на площадка на „Велди -1“ ООД. Да, обектът им е в много голяма близост до обекта на „А.“ ООД, но но аз не съм присъствал нито по време на унищожаване на птиците на „Велди -1“ ООД, нито при тяхната дезинфекция. В момента, в който аз съм извършвал проверките и в двата обекта, да, в един и същи ден беше, в нито единия от тях не е имало птици. Всичко останало, като информация, съм я добил от предоставена от някой друг информация. Аз не съм присъствал при влизане на транспортно средство в „А.“ ООД, за да видя как се дезинфекцира и не съм присъствал на процес на дезинфекция в „А.“ ООД.

 Въпрос на адв. С.: Вие казахте, че в халето със засегнатите птици е имало тунелна вентилация. Правите ли разлика между тунелна и напречна вентилация?

 Св. Д.: Не, не съм техническо лице. Знам това само по думите на собствениците.

 Въпрос на адв. С.: Казахте, че при добра експлоатация и почистване на филтъра той е способен да спре проникването на частици. Какви частици може да спре този филтър – има ли разлика между едра прахова частица и инфекциозен агент?

 Св. Д.: Предполагам, че има разлика в размерите между праховите частици и инфекциозните агенти. Никога категорично не съм заявявал, че филтърът ще спре инфекциозни агенти. Казах, че ще намали и евентуално би следвало, след като е филтър, да играе ролята на препятствие за проникване на твърди частици, включително и инфекциозни агенти.

 Въпрос на адв. С.: Казахте, че сте установили в записите на дневника за влизащи и излизащи МПС, че липсват конкретни превозни средства. Това как го установихте?

 Св. Д.: Пак ще кажа, по спомен, защото, ако ме питате например за регистрационен номер на конкретно средство, не бих могъл да отговоря. Попитахме какво правят с тора. Това е един от въпросите при проучването, защото тора от инфектирана ферма крие риск. Отговорът беше, че го предават на инсталации за биогаз, спомената беше и фирмата, но не мога да я цитирам в момента. При въпроса колко често се случва – мисля, че беше двукратно в седмицата или еднократно при пускането на торовите пътеки и на въпроса с какви транспортни средства, те отговориха, че става с транспортни средства на фирма. Проверявайки този дневник, през този период би следвало да има извършено извозване на тора, не открихме нито едно транспортно средство на тази фирма, което води на мисълта, че не всички транспортни средства се вписват в този дневник и се почистват и дезинфекцират. Гледайки дневника,  виждаме номера, име на фирма, водач, нямаше подпис на извършил дезинфекцията и имайки името на фирмата, която ни беше предоставена от собствениците, започнахме да търсим това име, защото не знаем номера на транспортното средство и такова име на посетител, на такава фирма, с нейно транспортно средство, не открихме. Да, предполагам, че е възможно фирмата, която взема тора, да е една, пък да наема друга фирма, която да го извози. Мисля, че по време на проверката стана въпрос и за предприятието за производство на фуражи. Собствениците казаха, че в това предприятие се произвеждат фуражи и за друг, свързан с тях обект, който не е регистриран на фирма „А.“ ООД, а е физическото лице Б.А., в землище на съседно населено място, но де факто този обект го зареждат, защото гледат техни подрастващи птици, които в бъдеще ще станат кокошки-носачки и ще влязат във фермата на „А.“ ООД.

 Адв. С.: Нямам повече въпроси, да се освободи свидетеля.

 Юрисконсулт К.: Нямам повече въпроси, да се освободи свидетеля.

 Съдът освобождава свидетеля от съдебната зала и пристъпва към разпит на свидетеля Р.М.М.

 Св. М.: Да, участвах в проверката в обект на „А.“ ООД, както и участвах и в изготвянето на епизоотичното проучване. Аз, като проверяващ направление „Контрол на храни“ акцентирах върху водената документация, свързана с пакетиращия център - входирането на добитите яйца във фермата, експедицията на яйцата и всички свързани с яйцата процедури. По време на проверката, когато бяхме задали въпрос какъв е добива на яйца от всяко хале, не ни беше предоставена такава информация, но имаше предоставена информация за получените в пакетиращия център и експедираните от този център, която се припокриваше, но нямаше гаранция дали всички яйца, които са добити в халетата, са входирани в пакетиращия център. Такава информация не можахме да съпоставим. Да, проверихме дневниците за посетители и МПС, поискахме водената документация, във връзка с процедурите за вход и изход в обекта. Установихме по време на разговорите, че не за всички постъпващи транспортни средства имаше въведено в представения ни документ, че такова транспортно средство е влизало, имаше пропуски. Не съм влизал в халето, в което са били отглеждани болните животни. Аз стоях отвън, докато колегите им обясняваха от гледна точка на здравеопазване, естеството и структурата на халетата. Всеки един пропуск във водене на документацията е показател, че начина на разработване на документацията, водене на документацията, не е пълен и е предпоставка за даден риск за възникване на заболяване. Да, имаше случаи, в които не всеки посетител беше вписан, доколкото си спомням. Нямам спомен дружеството дали е представило одобрен план за биосигурност за обекта, не съм акцентирал при проверката за това. В моята част не обръщах внимание толкова на тези неща, проверявах нещата, свързани с яйцата, с дейността, свързана с контрола на храните. Да, бяха констатирани пропуски, във връзка с яйцата. Процедурата ни е такава - когато се констатира заболяване, се изисква да се направи проследимост от колегите на място къде са дистрибутирани яйцата и те ни пращат много бързо информация в кои градове, в кои региони има разпространени яйца от тази ферма, защото е важно да се преустанови продажбата на тези яйца, за елиминиране на риска чрез черупките заболяването да бъде разнесено на други места и получихме документи от колегите, които са извършвали проверката, във връзка с проследимостта в пакетиращия център, в който, когато ги разпратихме по областните дирекции по магазините, за които имаше доказателства по документи, че има дистрибутирани яйца, се оказа, че в няколко обекта, в Благоевград например, има налични други партиди, за които те не са ни предоставили документи, а нямаше партиди, от които те са ни предоставили документи, т.е. имаше разминаване - установихме нередовно водене на документи, във връзка с пакетиращия център. Аз говоря за пропуски, свързани с воденето на документацията. В момента, в който ние извършвахме проверката, имаше данни за допълнителни проверки и след това не бяхме получили окончателния доклад от Благоевград, че има пропуски, които са свързани с констатирани от тях нередности. Така че, на този етап не е свързано с обезщетяването на яйцата, а с функционирането на системата за самоконтрол в пакетиращия център. Да, има в доклада констатации, свързани с пропуски на тема яйца.

 Адв. С.: Моля да се предяви на свидетеля ДЕП и да ни бъде показано къде има констатации, във връзка с пропуски, свързани с документалността относно яйцата.

 Съдът предявява на свидетеля приложения по делото Доклад за извършено епизоотично проучване, намиращ се на стр. 69 от делото.

 Св. М.: Да, ето тук има отразена констатация за яйцата.

 (Свидетелят сочи стр. 4 от доклада, трети абзац отдолу нагоре.)

 Въпрос на адв. С.: Това констатации във връзка с магазините в Благоевград ли са?

 Св. М.: Тогава се извършваше допълнителна проверка в съответния регион. Тази информация вече по предварителни данни бяхме получили, че се търсят допълнителни документи, защото наличните партиди яйца в Благоевград бяха с някакви пропуски.

 Въпрос на адв. С.: В тази връзка, ако считате, че е налице нарушение, защо няма констатация за такова нарушение в доклада?

 Св. М.: Защото по време на проверката това беше съмнение, не беше потвърдено със сигурност. Тези констатации, които обсъждам, реално касаят принципното водене на документация, свързани с дейността на обектите.

 Въпрос на съда: Тази несъпоставимост, която сте установили за яйцата, има ли отношение към мерките за биосигурност?

 Св. М.: Доколкото чрез яйцата може да се разпространява заболяване на други места и да се установи дали тези яйца са транспортирани в други зони, да, но само дотолкова. Въпросът е принципен – когато се констатира огнище всички налични яйца се забраняват и от обекта не могат да излизат яйца. Тези яйца идват от обекта на дружеството. Ако има болни птици те снасят тези яйца, така че те са постфактум.

 Адв. С.: Нямам повече въпроси, да се освободи свидетеля.

 Юрисконсулт К.: Нямам повече въпроси, да се освободи свидетеля.

 Съдът освобождава свидетеля от съдебната зала.

 Съдът пристъпва към разпит на вещото лице. 

 Съдът снема самоличността на вещото лице:

 М.С.Д. – 68г., бълг. гр., вдовец, висше образование, неосъждан, без служебна ангажираност със страните.

 Съдът разяснява на вещото лице наказателната отговорност, която носи за даване на неверни или заинтересовани заключения по чл. 291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години и с лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, т.7 от НК.   

 Вещото лице: Обещавам да дам вярно и точно заключение, по съвест и знание. Поддържам заключението.

 Въпрос на адв. С.: Вие казахте, че поддържате заключението, но присъствахте и на разпита на свидетелите. Искам, като експерт, да отговорите, след като сте бил на място и сте се запознал със ситуацията, според Вас пренасянето на вируса по въздух по-вероятна хипотеза ли е от пренасяне на вируса чрез транспортно средство във фермата на „А.“ ООД, като съобразите датите и съседното огнище?

 Вещото лице: По принцип предаването на заболяването е по въздушно-капков път. Може да се предизвика заболяване и с храната, но принципът е разпръскване на заразата, както сега при коронавируса, по въздуха.

 Въпрос на адв. С.: Вие сте видял филтъра в халето на „А.“ ООД, където са били умрелите птици. Може ли този филтър, с най-перфектната поддръжка, да спре инфекциозните агенти?

 Вещото лице: В А.“ ООД има два мокри филтъра – един за гледачите или за собствениците, които влизат в помещенията с живи птици и още един, при който работниците влизат към сградата, в която се работят яйцата. Два мокри филтъра и в движение има отделни сухи филтри, в които работниците или собствениците преминават през тях, след като си оставят облеклото и обличат работно облекло. В мокрия филтър обличат пак облекло, след като се изкъпят. Мокрият филтър представлява баня - влизат хората, вземат си душ и след като излязат, обличат други дрехи. Сухия филтър става за движението от мокрия филтър до сухия филтър - извършват частична дезинфекция на ръце, крака.

 Адв. С.: Имах предвид вентилационната система на халето.

 Вещото лице: В едното хале тя е напречна, а в другото е надлъжна, т.е. охлаждането или отоплението на халето се извършва с напречно движение на въздуха, а в другото с надлъжно. В конкретното хале, със заразените птици, вентилационната система е напречна. Значението е следното - при напречното, както в случая, има всмукване на въздуха отвътре навън в ъгъла, в края на помещението, а това помещение, за което говорим и това, което граничи с „Велди – 1“ ООД е точно в тази посока и точно в този ъгъл се събират материали, които да кажем, идват от вятъра, и е възможно при всмукване да проникнат малки частици, включително и от вируси, през филтъра отвън вътре в халето. Не, филтрите отвън на тези вентилатори, които всмукват, не могат да спрат вируса, абсолютно категорично. Това не е направено да стерилизира въздуха, това е охладителна система и отоплителна.

 Въпрос на адв. С.: Обсъждал сте провежданите дезинфекции. Какъв е смисъла на дезинфекцията на излизащо превозно средство от обект, когато същото е било дезинфекцирано на влизане?

 Вещото лице: Дезинфекцията на излизащите превозни средства е с цел неизнасяне на заразата от фермата, но по никакъв начин това не може да повлияе на внасяне на заразата в тази ферма. Ако е влязло дезинфекцирано няма как да е пренесло вируса. Не, не съм констатирал наличието на дезинфекция при влизане и излизане, защото тя вече не работеше тогава. Да, имаше създадена организация за извършване на дезинфекция. Видях дезинфекционната площадка и двете аерозолни машини Sthil, които извършват пръскане. Те са готови, там ги видях на място, но как се извършва, какво, това е отделен въпрос.

 Въпрос на съда: Въз основа на това, което видяхте, можете ли да кажете извършва ли се дезинфекция при излизане на автомобилите?

 Вещото лице: Извършва се дезинфекция при излизане на автомобилите, само ходовата част, когато минават през дезинфекционната площадка, те няма откъде другаде да минат, т.е. оттам, откъдето влизат, оттам излизат.

 Въпрос на управителя Д. В.: Тази охладителна система, това не са филтри, осигурява ли достъп на въздух до сградата? Каква е функцията на охладителната система, която до момента некомпетентно се нарича „филтър за въздух“?

 Вещото лице: Охладителната система е за охлаждане на помещението. Не, няма филтър за въздух, има едни пити, по които се движи водата и след всмукване тези пити охлаждат водата и тя охлажда помещението. Няма изискване да има такава филтърна система за този тип обекти.

 Въпрос на съда: Вие твърдите, че е извършвана дезинфекция в обекта. Въз основа на какви данни установихте нейното извършване?

 Вещото лице: Не мога да твърдя нищо, аз предполагам, че е извършвана. Аз имам фирма за дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Нямам никакви отношения със страните в тази връзка. Ние, като фирма, сключваме договор за дезинсекция и дератизация, за дезинфекция не. Посочвам примера с училищата, имам договори с основни, средни училища. Там също извършвам дезинсекция и дератизация. Дезинфекция извършвам веднъж месечно, в училищата сега, но през другото време дезинфекцията се извършва от техни служители – те също нямат сертификат за дезинфекция, защото една дезинфекция не представлява нищо друго освен пръскане. Основното, което се извършва при дезинфекцията, е да се направят правилните дезинфекционни разтвори и да се избере правилния препарат за дезинфекция. Дезинфекцията представлява пръскането на обектите с препарат. Тя може да бъде външна и вътрешна. В случая камионът преминава през дезинфекционната площ, който е пълна с вода 50см., след като минат гумите и джантите, също и подът се напръсква. След като излезе от дезинфекционната площадка, се опръсква другата част на камиона с дезинфекциозен разтвор. Нагоре се пръска с моторни пръскачки. Експозицията на препарата е различна. Ако е 2% разтвор експозицията е 15 мин. Правени са много опити – за 15 мин. дезинфекционния разтвор трябва да унищожи вируса, затова се изчаква, и тогава колата влиза. Сега говорим за излизащите. Когато влезе колата, тя се бави примерно 2-4 часа, а дезинфекционния разтвор действа в продължение на 24 часа, защото когато правим дезинфекция на едно помещение го правим веднъж на 24 часа. Когато излиза, минава само ходовата част, другото си е напръскано. Тези превозни средства, които излизат, по никакъв начин не могат да върнат заразата обратно, за „А.“ ООД говорим.

 Въпрос на съда: Как установихте, че се извършва тази дезинфекция, въз основа на какви документи, какво видяхте на място?

 Вещото лице: Склонен съм да вярвам, че е извършвана дезинфекция, защото тя е извършвана от собствениците. Ако се назначи човек, не се знае как ще я извърши. А те са собственици, трябва да го направят както трябва, защото те губят от цялата тази история, така си мисля, така предполагам. Представиха ми един документ за препарат, с който са работили, тубите видях от препарата и съм склонен да вярвам, че са извършвани дезинфекции. Да, установих в какъв процент от този разтвор е използван. Начинът, по който е извършвана дезинфекцията аз мисля, че е напълно достатъчен, ако е правена, както говорихме. Да, разбира се, че разговарях с тях. Отговориха ми, че така е правена дезинфекцията, както говорихме.

 Въпрос на съда: Въз основа на това, което установихте, според Вас има ли пропуски в биосигурността на дружеството?

 Вещото лице: 100 %-ова биосигурност не може да има никъде. Сега, като погледнем за коронавируса, става на въпрос, че каквото и да направи човек все може да заболее отнякъде. Така е и във „Велди-1“ ООД, откъде е дошъл вируса. Ако е имало 100 %-ова биосигурност там би ли имало заболяване? 100 %-ова биосигурност не може да има никъде, не може. В заключението съм изследвал изгарянето с инсинератор, той работи на 1400 градуса температура. Не, праха, пепелта от него не може да пренесе заболяването. Не съм присъствал на работата на инсинератора във „Велди-1“ ООД. Не съм разговарял с „Велди-1“ ООД за начина на унищожаване на убитите птици. Разговарял съм за начина на изгаряне във „Велди-1“ ООД с Директора на ОДБХ. Не, нямам информация как са унищожени птиците във „Велди-1“ ООД. Те са умъртвени по хуманен начин и след това се изваждат навън, за да се изгорят в инсинератора.

 Въпрос на юрисконсулт К.: Има ли разлика в екпозицията на препарата в зависимост от температурата на околната среда?

 Вещото лице: Тези експозиции, за които говорим – за 15мин., те са при 20 градуса температура. Ако е по-висока, изпарението става по-бързо и действието е по-малко, или ако е по-ниска действието на препарата е по-малко. Ако навън температурата е по-ниска е необходимо МПС-то да престои по дълго време, за да си довърши препарата работата на 100 %.  Препаратът си върши работата, но по-бавно. По-бавно става при по-ниска температура.  Тези 15,  съответно 30 мин. са от значение, когато температурата е 20 градуса. Ако е по-ниска или по-висока експозицията се увеличава и в двата случая. При зимни температури се сменя концентрацията, за да действа по-бързо. Вместо, както е лятно време 0,5 до 1 %, зимата отива до 2 %, въпреки че в „А.“ ООД /след проверката на документи там/, се вижда, че постоянно са работили с 2 % разтвор, които са абсолютно достатъчни и през летния, и през зимния сезон.  При 0,5 % говорим за 15 мин., а при 2 % говорим за съвсем кратко време, а при зимни температури 2 % е достатъчен отново за 15 мин.

 Въпрос на юрисконсулт К.: Долната част на МПС, подът от външна страна, може ли да пренесе вирус, чрез полепнала кал, пръст, тор?

 Вещото лице: Възможно е.

 Въпрос на юрисконсулт К.: Разтворът в дезинфекционната яма, който се поставя, при преминаване на завишен брой МПС може ли да бъде компрометиран, презамърсен, така че да не действа достатъчно добре и да доведе до неунищожаване на вируса?

 Вещото лице: Компрометира се дезинфекционната площадка тогава, когато минават много превозни средства и дезинфекционния разтвор свършва, той намалява. Тогава се долива вода и се долива дезинфекционен разтвор, върши същата работа. Когато минават много превозни средства дезинфекционния разтвор намалява. Има момент, когато например ще мине само долната част на гумите и когато се види, че намалява, се допълва с вода и дезинфекционен разтвор и се прави същата концентрация. Всеки един що-годе учен човек би могъл да направи концентрацията на разтвора, така че да действа. Обозначена е на самия съд, в който се продават препаратите. Обозначено е  всичко – проценти, експозиция на препарата, всичко. Изпращал съм много хора на курс за дезинфекция и докторът ми се обажда и ми казва – „Това е много прост човек.“ Аз му отговарям, че аз ще му правя разтвора и го пускам да пръска. Даже в момента циганите извършват дезинфекция на казаните за боклук в Пловдив. Разтворът е направен, дадена им е пръскачката и те пръскат.

 Адв. С.: Нямам повече въпроси, да се приеме заключението.

 Юрисконсулт К.: Нямам повече въпроси. Считам, че заключението е непълно. Предоставям на съда дали да приеме експертизата. Считам, че д-р Д., като ветеринарен лекар и лице, което не е наблюдавало пряко действията, които са извършвани в обекта, не би могъл да  даде обективно заключение. Предоставям на съда дали да приеме експертизата.

 Съдът намира заключението по назначената съдебна ветеринарно-медицинска експертиза за обективно и компетентно дадено, поради което същото ще следва да бъде приобщено към доказателствения материал по делото.

 Водим от горното съдът

 О  П  Р  Е  Д  Е Л  И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото заключението по назначената съдебна ветеринарно-медицинска експертиза.

 На вещото лице да се изплати възнаграждение, съобразно внесения депозит  и представената от него справка-декларация. 

 Адв. С.: Представям и моля да приемете молба със списък на разноските по делото, които претендирам, придружена с доказателства за заплащане на същите.

 Юрисконсулт К.: Считам същото за прекомерно, моля да бъде редуцирано, съобразно изхода по делото. Представям молба за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 Съдът

 О  П  Р  Е  Д  Е Л  И:

 Прилага към материалите по делото молба-списък на разноски от оспорващата страна, като приема и приобщава към доказателствения материал по същото приложените към него документи, удостоверяващи извършените плащания.

 Прилага към материалите по делото молба от ответната страна, съдържаща списък за разноски.

 Адв. С.: Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи делото.

 Юрисконсулт К.: Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи делото.

 С оглед изявленията на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът  намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което  

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Адв. С.: Моля Ви за решение, с което да отмените обжалваната заповед, като незаконосъобразна, като ще представя подробен коментар и относно събраните доказателства, които считам, че доказаха нашата теза. Моля да ни присъдите направените разноски по списъка и моля за срок за писмена защита.

 Юрисконсулт К.: Моля да не уважавате така подадената жалба срещу заповед, издадена от директора на ОДБХ – гр. Пловдив и да оставите същата в сила. Тя е законосъобразна, издадена при спазване на материалния закон, процесуалните правила при издаване на същата заповед. Издадена е въз основа на правилни и законосъобразни фактически констатации. Моля да ни присъдите и юрисконсултско възнаграждение. В случай, че уважите претенцията на оспорващата страна моля да редуцирате адвокатското възнаграждение, което се претендира от същата. Моля за срок за писмени бележки, в които да изложим подробни съображения по основателността на заповедта, с която е отказано изплащането на обезщетение на „А.“ ООД, във връзка с възникното огнище на инфлуенца и унищожени яйца в обекта, с оглед предотвратяване на заразата.

 Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок, като дава възможност на страните, в 7 – дневен срок от датата на съдебното заседание, да депозират допълнителни писмени бележки.

 Заседанието приключи в 16:55 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                 Административен съдия:

 

 

                                Секретар: