П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 

град Шумен, 16.09.2020 година

            Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на шестнадесети септември две хиляди и двадесета година в състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА  

 при участието на секретар: Вилиана Русева

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Снежина Чолакова  

 Административно дело № 271 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 Оспорващият, ЕТ “С.С.Г.“***, редовно призован, не се явява лично представляващият ЕТ. За него се явява адв. Г. Г. от ШАК, редовно упълномощен.

 Ответникът, Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие", гр. София, редовно призован, не се явява лично. За него се явява ст.юрисконсулт М. А., редовно упълномощен.

 Адв. Г. - Да се даде ход на делото.

 Ст. юрисконсулт А. - Да се даде ход на делото.

 Съдът намира че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва жалбата:

 Съдебното производство е образувано по жалба от ЕТ “С.С.Г.“***, представлявано от С.Ж.Г., против Акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) № 01-6500/7570#11 от 04.05.2020г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София.

 В жалбата за изложени аргументи за незаконосъобразност на атакувания акт за установяване на публично държавно вземане, по същество свеждащи си до издаването му в нарушение на материалния закон и при несъответствие с целта на закона. Въз основа на изложените подробни аргументи е отправено искане за неговата отмяна.

  Съдът докладва, че административната преписка е комплектована от ответната страна с придружително писмо с рег. № ДА-01-1619, с което жалбата е изпратена в съда на 29.06.2020 г., съобразно направен подробен опис в писмото.

 Съдът докладва молба рег. № ДА-01-1887 от 22.07.2020г. от оспорващата страна, с която са представени писмени доказателства, съобразно приложения опис.

 Адв. Г. – Поддържам жалбата. Да се приемат намиращите се в делото писмени доказателства.

 Ст.юрисконсулт А.– Изцяло оспорвам така подадената жалба. Считам, че издаденият административен акт е законосъобразен и правилен. Да се приеме цялата административна преписка, представена от ДФ „Земеделие“.

 Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 Водим от горното, съдът 

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

    Приема и приобщава към доказателствения материал по делото писмените доказателства, представени от ответната страна с придружително писмо с рег. № ДА-01-1619 от 29.06.2020 г., съобразно направен в писмото опис; както и писмените доказателства, представени от оспорващия с молба рег. № ДА-01-1887 от 22.07.2020г., съобразно направен в молбата опис.

 Ст.юрисконсулт А. – Представям на съда 3 бр. справки.

 Адв. Г.– Не оспорваме, да се приемат представените справки към доказателствата по делото.

 Съдът намира представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответната страна писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 Водим от горното, съдът 

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 Приема и приобщава към доказателствения материал по делото представените от ответната страна писмени доказателства, както следва: справки, относно извършени разплащания за периода 11.07.2016 г., 28.08.2017 г. и 25.05.2018 г., по отношение на оспорващия ЕТ “С.С.Г.“.

 С оглед задължението му, произтичащо от разпоредбата на чл.171, ал.4 от АПК, във връзка с чл.170, ал. 1 и ал. 3 от АПК за разпределяне на доказателствената тежест, съдът намира за необходимо да укаже на страните за кои обстоятелства следва да сочат доказателства.

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 Указва на оспорващия, че е в негова тежест да установи обстоятелствата, които обосновават незаконосъобразността на атакувания АУПДВ № 01-6500/7570#11 от 04.05.2020г. на Зам. изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“;

  Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че същият е издаден от компетентен орган, при съблюдаване на административно-производствените правила и изискванията за форма, както и при спазване на материалния закон и неговата цел.

 Адв. Г. – Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.        

 Ст.юрисконсулт А.– Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.     

 Съдът, като съобрази становищата на страните по изчерпване на доказателствата и липсата на други доказателствени искания, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Адв. Г. – Изложили сме подробни аргументи и сме описали хронологично фактическата обстановка в настоящия спор. Считаме, че оспореният от нас административен акт е незаконосъобразен, по следните съображения,  голяма  част от които са изложени в самата жалба. Ще помоля да ми дадете възможност да изложа съображенията си и в писмени бележки. Считам, че АУПДВ представлява приключване на процедура при наличие на установено публично вземане, в случая претендирано от ДФ „Земеделие“, поради прекратяване на ангажимента към едноличния търговец.  Моля Ви да констатирате, че ангажиментът на едноличния търговец се прекратява по силата на закона, след като той прехвърля своето предприятие с договор, представен по делото и представен в ДФ „Земеделие“. Специално искам да отбележа, че с декларация за прехвърляне на заявление за подпомагане, получена в ДФ „Земеделие“ на 12.06.2018 г., съобразно обратна разписка, която сме приложили по делото, ДФ „Земеделие“ не се е произнесъл по тази декларация, с която моят доверител и приобретателят на търговското предприятие са заявили пред държавния фонд, че ангажимента на едноличния търговец се прекратява, тъй като той остава без земеделски земи, във връзка с извършеното прехвърляне на търговското предприятие и оттук нататък ангажиментите по програмата ще се осъществяват от приобретателя на търговското предприятие. До настоящия момент не ни е върнат входирания екземпляр от изпратената декларация, нито пък фондът се е произнесъл по какъвто и да е начин по това заявление. Ето защо, ние считаме, че с приемането на заявлението и мълчаливото непроизнасяне на фонда, по правилата на АПК се счита, че тази декларация е одобрена, поради което ангажиментът на моята доверителка следва да се счита прекратен, съответно продължен в лицето на приобретателя на търговското предприятие. В този смисъл, последващото прекратяване на ангажимента с изричен акт от ДФ „Земеделие“ няма никаква юридическа стойност, тъй като това е удар в празното пространство. Той прекратява нещо, което така или иначе преди това по силата на закона  е настъпило. Няма как едноличният търговец да си прехвърли цялото предприятие, което по смисъла на Търговския закон включва всички права и задължения, и фактически отношения, и да се счита, че продължава изпълнението по ангажимента в подписания от него договор. Самата програма изрично разрешава в хода на изпълнението на ангажимента, бенефициентът да прехвърли всички свои права  и задължения по започналото изпълнение на програмата на следващия приобретател. Единственото задължение за двете страни по процедурното прехвърляне е да уведомят ДФ „Земеделие“. При положение, че ДФ „Земеделие“ не е отговорил по никакъв начин на подаденото заявление, следва да се счита, че то е одобрено и съответно ангажимента на моя доверител е прекратен и оттам нататък не съществуват никакви юридически основания от последвалите действия на Зам. Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с което се установяват публични вземания, във връзка с прекратен ангажимент, според тях с тяхното писмо. Отново повтарям, ангажиментът е прекратен по силата на прехвърлянето на предприятието и поради тази причина няма как едноличният търговец в конкретния случай да отговаря за изпълнението на ангажимента и да му се налага санкция под формата на искане за връщане на получените до момента субсидии. Още повече, че няма абсолютно никакви доказателства той да не е изпълнявал задълженията си по ангажимента, който е поел. Ореховата градина е налице, същата е поддържана със съответните мерки, със съответните отчети и в един момент, когато доверителят ми прехвърля своето предприятие на следващия приобретател и няма как да изпълнява тези ангажименти, тъй като вече не е собственик на градината, на насажденията и на обработваемата земя, спрямо него следва този акт за установяване на публични вземания. Известна ми е съдебната практика, включително и на Административен съд гр. Шумен, че в конкретният случай и след като има влязъл в сила акт за прекратяване на ангажимент, ДФ „Земеделие“ действа в условия на обвързана компетентност и следва да състави обжалвания от нас акт за установяване на публичното вземане. Поради тази причина, връщам нещата малко назад, за да се разбере, че ангажиментът на моя доверител е прекратен, не защото с акт е прекратена процедурата по нейното участие, а защото още с прехвърлянето на предприятието това нещо е настъпило. Всички опити на ДФ „Земеделие“, че не признава прехвърляне на предприятие, извършено в периода 30.10. до 30.03. са лишени не само от житейска логика, но са лишени и от всякаква законодателна опора.  Нито регламента, нито приложимите разпоредби дават възможност ДФ „Земеделие“ да ограничи бенефициентите да извършат прехвърлянето в периода между 30.03. и 30.10. Още повече, че се касае за земеделски стопанства, където започва производството на продукция и тази продукция е приключила в рамките на стопанската година, която по смисъла на Закона за арендата в земеделието, например пък и други закони, третиращи работата в селското стопанство започва на 30.10. и приключва на 30.10. Именно в периода между 30.10. и 30.03., е времето, когато от икономическа гледна точка е възможно извършването на прехвърляне на търговско предприятие. В останалите случаи се пораждат изключително много икономически проблеми, във връзка със започналата и незавършена продукция. Ето защо, аз считам, че в конкретния случай, независимо от наличието на акт за прекратяване на ангажимента, на чието основание пък е издаден акта на установяване на публично вземане,последният е незаконо- съобразен, тъй като се основава на прекратяване, което не е настъпило с този акт, на който се позовава, а е настъпило по силата на извършеното прехвърляне на предприятие по силата на закона и по силата на сключения договор, далеч преди това. Защо ДФ „Земеделие“ не може да приема заявления, относно прехвърляне на предприятия в периода 30.10.-30.03., считам за ирелевантно за спора, тъй като подобно ограничение противоречи на Европейския регламент. Там няма такива ограничения и от житейска гледна точка, и по силата на логиката е недопустимо ДФ „Земеделие“ да поставя подобни ограничения, независимо, че има в наредбата подобен ограничителен срок. На практика какво се получава, след като през есента на предната година доверителката ми е прехвърлила предприятието и е останала без никакви активи, включително и земеделските земи, предмет на подпомагане по програмата, естествено е, че на 01.01. тя няма как да подаде заявление, за да се регистрира, тъй като регистрацията става всяка година в началото. Тя няма как да подаде такова заявление, защото ще наруши закона, тъй като тя вече не е собственик и е извършила прехвърлянето. В същото време ДФ „Земеделие“ отказва да разгледа извършеното прехвърляне, мотивирайки се, че това трябва да стане след 30.03. Когато подават новата декларация след 30.03. ДФ „Земеделие“ заявява: „Да, ама тази декларация не може да я приемем, защото ти не си се регистрирала на 01.01.“ Как да се регистрира на 01.01., като м. октомври си е прехвърлила предприятието. Считам, че жалбата ни е основателна. Още повече, че ангажимента и в момента продължава да се изпълнява от приобретателя  на предприятието и не съществуват никакви основания за подобна санкция, тъй като актът на практика има точно този характер, въпреки че е обозначен като акт за установяване на публично вземане. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

 Ст.юрисконсулт А.– Изцяло оспорвам така подадената жалба и направените твърдения на процесуалния представител на оспорващата. Към преписката сме представили уведомително писмо за неодобрение на прехвърляне на заявление за подпомагане с изх. № 01-6500/2080 от   04.04.2018 г., получено от бенефициента на 11.04.2018 г., с което ДФ „Земеделие“ реално отказва прехвърляне на ангажимента на приобретателя. Срокът по Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявленията по схеми и мерки за директни плащания, прехвърлянето на заявление за подпомагане за директни плащания може да се осъществи след приключване на кампанията за подаване на заявления за съответната кампания до 01.10. на същата година.  Това е съгласно чл. 14, ал. 4 и ал. 9. От направената справка в търговския регистър се установява, че самото прехвърляне на търговското предприятие е направено на 12.07.2017 г. По принцип този акт и издаденото писмо за неодобрение за прехвърляне на заявление за подпомагане, считам, че е индивидуален административен акт, който не е обжалван от бенефициента и е влязъл в сила. След отказа на фонд „Земеделие“ за прехвърляне на заявлението за подпомагане, следващата година бенефициентът, тъй като вече е прехвърлил предприятието, не е подал заявление за кандидатстване и впоследствие е издаден акт за прекратяване на ангажимента, който също е влязъл в сила след обжалване по администритивен ред. Съгласно заповед № РД 20-124 от 25.03.2019 г. Министърът на земеделието, храните и горите е оставил без уважение жалбата на жалбоподателя. След обжалване по административен ред, актът за прекратяване не е обжалван по съдебен ред и влязъл в сила. Въпросният акт е впоследствие на влезли в сила предходни съдебни актове. Предмет на спора е дали актът е издаден законосъобразно или не. Считам, че според АУПДВ, реално сумите, които са били изплатени на бенефициента, трябва да се върне определена част, което е определено в наредбата. Също така този срок, който е определен в Наредба № 5 – 01.10., е поставен, тъй като до 01.10. ще се извършват административни проверки в системата „ИСАК“, относно подадените заявления. След това фонда започва да извършва изплащане към бенефициентите. Т.е. след това вече не е възможно в системата да се отрази това прехвърляне. И във връзка с това е издаден този индивидуален административен акт. Ще изложа писмено съображенията си в писмени бележки, за което моля да ми предоставите срок. Представям списък на разноските. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на оспорващия. Моля, за решение в този смисъл.  

 Реплика адв. Г. – Отново се повтаря това, което се съдържа в уведомителното писмо от ДФ „Земеделие“ от 04.04.2018г., че приобретателят на търговското предприятие е бил регистриран на 12.07.2017 г.,  следователно е можело да бъде подадена декларация в регламентирания в наредбата срок. Само че административният орган незнайно защо пропуска да забележи, че самото прехвърляне на предприятието е извършено на 06.11. същата година, т.е. след като този срок, регламентиран в наредбата, е изтекъл. В същото време, никой не ограничава търговците да извършат прехвърляне на предприятие в периода от м. октомври до м. март. Както казах, за земеделските предприятия това е обичайното време, в което това може да бъде извършено, предвид на особения характер на земеделското производство.  

 Съдът,

 О П Р Е Д Е Л И:

 Прилага към материалите по делото списък на разноските на ответната страна и .

 Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок, като дава възможност на страните да представят допълнителни писмени бележки в 7-дневен срок от датата на съдебното заседание.  

 Заседанието приключи в  10.55 часа.

 Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                           Секретар: