П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 

град Шумен, 16.09.2020 година

            Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на шестнадесети септември две хиляди и двадесета година в състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА  

 при участието на секретар: Вилиана Русева

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Снежина Чолакова  

 Административно дело № 303 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 Оспорващият, П.А.Г.“ ООД ***, редовно призован, не се явява лично управителя на дружеството. За него се явява адв. С.Е.от ШАК, редовно упълномощена. 

 Ответникът, Началник отдел "Оперативни дейности" - гр.Варна в ГД"Фискален контрол" при ЦУ на НАП-гр. София, редовно призован, не се явява лично. За него се явява ст.юрисконсулт Ц. С., редовно упълномощена.

 Адв. Е. - Да се даде ход на делото.

 Ст. юрисконсулт С. - Да се даде ход на делото.  

 Съдът намира че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва жалбата:

 Съдебното производство е образувано по жалба на «П.А.Г. ООД, ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 142-ФК/12.06.2020г., издадена Началник отдел "Оперативни дейности" - гр. Варна в ГД "Фискален контрол" при ЦУ на НАП-гр. София.

 В жалбата се излагат подробни аргументи за незаконосъобразност на атакуваната заповед, поради издаването й при липса на мотиви, както и в противоречие с материалния закон и неговата цел. Въз основа на изложените доводи се отправя искане за отмяна на заповедта, както и за присъждане на сторените деловодни разноски. С жалбата са представени писмени доказателства, по опис, както и е направено доказателствено искане да се задължи административния орган да представи цялата преписка по обжалваната заповед. 

 Съдът докладва, че административната преписка е комплектована от административния орган  с молба рег. № ДА-01-1976 от 29.07.2020 г., с която е представен протокола, въз основа на който е издадена оспорваната Заповед за прилагане на ПАМ, като в самата молба са изложени аргументи по доказателствата и по съществото на спора. 

 Съдът докладва 2 бр. писмени становища от Окръжна прокуратура гр. Шумен, съответно от 10.09.2020г. и от 14.09.2020 г., в които е заявено, че Окръжна прокуратура гр.Шумен не желае да встъпи като страна по настоящото административно дело.

 Съдът докладва материалите по ЧАД № 294/2020 г., образувано по жалба от оспорващото дружество срещу обективираното в процесната заповед разпореждане за нейното предварително изпълнение.

 Адв. Е.– Поддържам изложеното в жалбата. Моля, представените писмени документи да бъдат приети и прибощени. Запознати  сме с преписката, представена от страна на административнонаказващия орган, считаме, че същата следва  също да бъде приета и приобщена. Представям и моля да приемете копие от НП и плащане от страна на представляваното от мен дружество, което се е случило след депозираната от наша страна жалба, с което желаем да установим, че по отношение на нарушението, извършено от страна на П.А.Г.“ ООД  в АУАН № F554156 от 16.06.2020 г., въз основа на който е издадено НП, представляваното от мен дружество е намерило за нужно, че не следва да обжалва НП и е заплатило в срока за доброволно изпълнение наложената имуществена санкция. Представям копието от НП, дотолкова, доколкото наказаното дружество е изпълнило своевременно своя ангажимент, считайки, че с констатираното нарушение реално няма да спори. Имам предвид в наказателно-административната част, касателно НП. По отношение на актосъставителите, съставили процесната заповед, съгласно разпоредбата на чл.187 от ЗДДС, представляваното от мен дружество има право да депозира молба пред административнонаказващия орган за това, че е извършило плащане и съответно да представи доказателства за това и да поиска прекратяване на наложената ПАМ, което би довело до безпредметност на настоящото производство. Към настоящия момент това не е факт, поради това моля да отложите настоящото производство единствено с цел даване на някакъв срок, в който да извършим тази процедура. Моля, да бъдат разпитани двамата актосъставители, които днес липсват в съдебно заседание.      

 Ст.юрисконсулт С.– Депозирала съм писмено становище преди днешно съдебно заседание и ще поддържам същото. Във връзка с направеното доказателствено искане на колегата, не се противопоставям да бъде разпитан поне един от актосъставителите, като аз мога да се ангажирам да бъде доведен за следващо съдебно заседание. Моля, свидетелите да бъдат допуснати до разпит при режим на призоваване без заплащане на определената от съда сума, тъй като те са на работа, това за тях е нормален работен ден и разходите за командироване – път и дневни, се покриват от НАП по вътрешни разпоредби, като командировъчни. Представям заповед за компетентността на органа.

 Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 Водим от горното

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 Приема и приобщава към доказателствения материал по делото писмените доказателства, както следва:

 -представените с жалбата на оспорващото дружество писмени доказателства, съобразно приложения опис;

  -представените от ответната страна писмени доказателства с молба рег. № ДА-01-1976 от 29.07.2020 г. по описа на ШАдмС, съобразно направения в молбата опис;.

 -представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на оспорващия Наказателно постановление от 13.07.2020 г., издадено от Началник на Отдел „Оперативни дейности“- Варна при ЦУ на НАП, с приложено към същото платежно нареждане за сумата от 4 000 лв.; както и от процесуалния представител на ответната страна - Заповед № ЗЦУ-ОПР-16 от 17.05.2018 г. на Изпълнителния директор на НАП.

 Прилага към материалите по делото молба рег. № ДА-01-1976 от 29.07.2020 г. по описа на ШАдмС.

 Приема и приобщава към доказателствения материал по делото материалите по ЧАД № 294/2020 г. по описа на ШАдмС.

 С оглед изявлението на процесуалния представител на ответната страна, че не е необходимо внасянето на възнаграждение за допуснатите до разпит свидетели, определено от съда с определение от 28.07.2020 г., доколкото същите са на работа и получават възнаграждение и командировъчни за явяването си в съдебно заседание, съдът намира, че следва да отмени определението си от посочената дата в тази му част.

 Водим от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 Отменя определение от 28.07.2020 г., в частта му, с която е указано внасяне по сметка на ШАдмС на сума в размер на 40.00 лв. за възнаграждение на допуснатите до разпит двама свидетели.

 Адв. Е. - Нямам други доказателствени искания.

 Ст.юрисконсулт С. – Нямам други доказателствени искания.

 С оглед липсата на призоваване на допуснатите до разпит със същото определение двама свидетели, съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което същото ще следва да бъде отложено за друга дата, за която следва да бъдат призовани по месторабота допуснатите до разпит, като свидетели:  Е.С.Е. и Х.А.Т.. 

 По изложените съображения съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 Отлага делото и го насрочва за 14.10.2020г. от 09.30ч., за която дата страните да се считат редовно уведомени.

 Да се призоват свидетелите.

 Заседанието приключи в 14.17 часа.

 Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                             Секретар: