П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 

град Шумен, 14.09.2020 година

 Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 на четиринадесети септември две хиляди и двадесета година в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Стергиовска

 при участието на секретар: Вилиана Русева 

 Прокурор:  

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

 Административно дело № 289 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 13.45  часа се явиха:

 Оспорващият, П.А.Г.“***, редовно призован, не се явява. За него се явява адв. С. Е. от ШАК, редовно упълномощена. 

 Ответникът,  Началник отдел „Оперативни дейности“- Варна, Главна Дирекция „Фискален контрол“ при Централно управление на Националната агенция за приходите- гр. Варна, редовно призован, не се явява. За него се явява гл.юрисконсулт В. М., редовно упълномощен.

 Свидетелят, П.Т.Т., редовно призован, се явява лично.

 Свидетелят, С.С.Т., редовно призован, се явява лично.

 Адв. Е. - Да се даде ход на делото. Водим допуснатия до разпит свидетел.

 Гл.юрисконсулт  М. - Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва депозирана жалба от „П.А.г.“ ООД, с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.А.А., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 145 - ФК/18.06.2020г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ - Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП.

 В жалбата се изразява несъгласие с издадената заповед, като оспорващият твърди, че същата е незаконосъобразна. С процесната заповед на оспорващия е наложена ПАМ - запечатване на търговски обект, представляващ Вендинг кафе-машина, находяща се в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 103, и е забранен достъпът до него за срок от 14 дни на осн. чл. 186, ал. 1, т.1, б.“а“ от ЗДДС и чл. 187, ал.1 от ЗДДС. В заповедта е материалнизирано и разпореждане за нейното предварително изпълнение, основано на чл. 188 от ЗДДС, във връзка с чл. 60 от АПК, което е било предмет на отделно съдебно производство, а именно ЧАД № 269/2020г. по описа на ШАдмС.

 Оспорващият сочи, че постановената заповед е неправилна и незаконосъобразна, издадена при липса на компетентност, както и липса на   мотиви в противоречие с материалния закон, като в тази насока са изложени подробни съображения в жалбата.  Счита, че е налице разминаване в приетите факти в протокола, съставен на 05.06.2020 г. и процесната заповед, а именно в протокола се твърди, че е отразена извършена контролна покупка, а в заповедта е отразено, че е извършено заплащане на стойност 0.70 лв. на 1 бр. „Мокачино“, платено в брой от П.Т. - орган по приходите. Разминаването в констатациите е във връзка с твърденията за визуализирането на дисплея на необходимата информация при продажба. При допълнително представени документи КЛЕН за дата 05.06.2020 г. от управителя на дружеството, е установено че контролната покупка от 0.70 лв. не е отразена във фискалното устройство. Оспорващият сочи, че няма как да бъде извършено плащане само с една монета, тъй като стойността на закупеният продукт е 0.70 лв. Сочи се, че в началото на 2020 г. е имало посегателство по отношение на кафе-машината, във връзка с което е образувано ДП № 12/2020г., което е висящо към настоящият момент. В тази връзка е отправено искане за допускане на СТЕ, след като се запознае вещото лице с материалите по делото да отговори на следните въпроси:

 1.Налице ли са данни за повреди по/във ФУВАС монтирано на процесната кафе-машина? Ако да, с каква давност и възможно ли е ФУВАС да дава периодични дефекти, които да водят до неотчитане на продажби?

 2. В случай, че ФУВАС работи нормално какви биха били причините за неотразяване на дисплея на направена покупка и неотразяването на дисплея на извършена покупка води ли до неотчитането й в НАП?

 3.Възможно ли е да е налице неотчитане на направена покупка в кафе-автомата и да се дължи на прекъсване на връзката между устройството на автомата и НАП-интернет, дистанционната връзка или каквато и да е било друга такава?

 Счита, че тежестта на доказване е върху административния орган и поради това, твърди че не е доказано установяването по категоричен начин на нарушението на чл. 25, ал. 4 от Наредба № Н-18 от 2006 г. Сочи, че в случая е допуснато нарушение на принципа за съразмерност, разписан в чл. 6, ал. 1 от АПК. Твърди, че в процесната заповед липсват мотиви, а изложените са бланкетни. В жалбата е направено и доказателствено искане за допускане до разпит на един свидетел при режим на водене. Отправено е искане за отмяна на процесната заповед, като незаконосъобразна. 

 Съдът констатира, че с писмо рег. № ДА-01-1740 от 10.07.2020 г. по описа на ШАдмС, ответната страна е представила писмени доказателства, съдържащи се в административната преписка, под опис от т. 1 до т. 4, включително.

 Съдът констатира, че с молба рег. № ДА-01-1738 от 10.07.2020 г. по описа на ШАдмС, процесуалният представител на оспорващия е представил по делото писмени доказателства. 

 Адв. Е. - Поддържам изцяло изложеното в жалбата. По отношение на направените от нас доказателствени искания сме поискали да бъде изискана служебно и образуваната преписка в РУ при ОД на МВР Шумен - ДП №12/2020г., касаеща именно посегателството, което сме  описали в жалбата по отношение на този вендинг автомат, което поддържаме в случай че допуснете поисканата от наша страна сте, считам че ще е от полза за вещото лице. Моля, да ни бъде издадено съдебно удостоверение, което да ни послужи пред РУ „Полиция“ - гр.Шумен, с което да се снабдим с копия от  съдържащите се в преписката документи, като не мога да посоча какво съдържа тази преписка, поради простата причина, че по думи на представляващия дружеството, предната седмица е извършено плащане по отношение на нанесените вреди на дружеството, но на каква фаза е това производство не мога да кажа. От тези доказателства ще установим, че вследствие на ударите, които  са нанесени по този кафе-автомат е много възможно същият да дефектира периодично и въз основа на тези дефекти да има случаи, в които се извършва покупка, а не се визуализира тази покупка на дисплея. Моят доверител е извършил сервизно обслужване и диагностика след това посегателство и свидетелят, който водя е именно в тази връзка. В момента не мога да представя протокол от извършена проверка и че устройството е годно да функционира след това, но доколкото такова не се изисква по закон във връзка с периодично отчитане на въпросното устройство. Представляваното от мен дружество се занимава именно с поддръжка и дейност с вендинг автомати. В същото дружество има отдел „Поддържка“, който се грижи за сервизирането и обслужването на тези автомати, включая и  поддръжка на тези фискални устройства. В настоящия случай водим свидетел, който е извършил поддръжка на въпросния автомат, именно след посегателството. Същият е извършил ремонт на счупени части на тази машина, констатирал е, че към момента, в който е подменил счупени части, фискалното устройство е работело. Свидетелят ще изложи пред Вас, че във връзка с тази дейност, която му е вменена по трудов договор се е случвало негова   във времето при други кафе-машини при подобен род посегателства - удари, тези устройства да дефектират, дори и след сервизиране. Моля, да ни бъде даден срок, в рамките на 7 дни, в който ще представим наличните у представляваното от мен дружество писмени доказателство по отношение на сервизиране на процесния Вендинг автомат.

 Гл.юрисконсулт  М. - Оспорвам жалбата. Моля, да бъдат приети така представените писмени доказателства. Предоставям на съда да прецени основателността на искането за експертиза и за представяне на допълнителни доказателства от оспорващия. Не мисля, ме по някакъв начин влияе на конкретната констатация, дали е работило устройството или не, дали е   отразена продажбата в паметта на устройството.

 Съдът намира, представените писмени доказателства от страните по делото за допустими и относими към спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 Доказателственото искане за допускане и назначаване на съдебно-техническа експертиза съдът преценява като неоснователно, тъй като процес. представител на оспорващия заяви, че автомата е отремонтиран от служители при оспорващия след посегателството, които са преценили, че фискалното устройство функционира нормално.

 Съдът намира направеното доказателствено искане от процесуалния представител на оспорващия за представяне на доказателства досежно извършени ремонтни дейности на вендинг кафе-машината за допустимо и относимо към спора, поради което ще следва да бъде предоставен 7-дневен срок на оспорващия да представи по делото доказателства за извършен оглед и сервиз на процесната кафе-машина.

 Съдът намира за допустимо и относимо направеното доказателствено искане за издаване на съдебно удостоверение, по силата на което, оспорващият да се снабди с друго такова от РУ на МВР - Шумен, с оглед снабдяване с доказателства от образуваното ДП №12/2020г. В удостоверението да се посочи, че следва да бъде предоставена информация за предмета на образуваното ДП, както и евентуално съдържащите се в досъдебното производство констатации за техническа неизправност на кафе-автомата, вследствие посегателство върху него.   

   Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото:

           -представените от оспорващия с жалбата – копия на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 145 - ФК/18.06.2020г., Протокол с рег. № 1729фп-210 от 13.05.2020 г. за уведомяване на пострадал от престъпление, съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления и връчване на Формуляр за правата на пострадалите от престъпления, Протокол за извършена проверка от 05.06.2020 г. Протокол за извършена проверка от 17.06.2020 г., Протокол за извършена проверка от 24.06.2020 г., Свидетелство за регистрация на фискално устройство № 880/29.03.2019 г., Договор за гаранционно и абонаментно сервизно обслужване на фискални устройства № 2103293680, Съкратен отчет, подробен отчет, АУАН № F554312 17.06.2020 г., вносна бележка за платена държавна такса, адвокатско пълномощно, както и приложения към молба рег. № ДА-01-1738 от 10.07.2020 г. протокол за извършена проверка № 0358499, ведно с разписка;  

 -представените от ответната страна писмени доказателства към писмо рег. № ДА-01-1740 от 10.07.2020 г. под опис от т. 1 до т. 4, включително.

 Оставя без уважение доказателственото искане за допускане и назначаване на съдебно-техническа експертиза със задачи, формулирани в жалбата.

 Съдът, на основание на чл.171, ал.4, във връзка с чл.170, ал.1 от АПК, във вр.с чл.160, ал.2 от ДОПК и § 2 от ДР на ДОПК,

 О П Р Е Д Е Л И:

 УКАЗВА на страните, че следва да сочат доказателства досежно фактите, от които черпят права;

 УКАЗВА на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкреП.на изложените в жалбата твърдения и факти, както и че същите обосновават незаконосъобразност на обжалвания акт;

 УКАЗВА на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже по безспорен начин факти и обстоятелства, които законът е предвидил да бъде наложена процесната административна принуда, както и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, в т.ч., че актът е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата и изискванията за форма, както и при наличие на посочените в него материално правни основания.

 Съдът пристъпва към снемане самоличността на допуснатите и явилите се свидетели, както следва: 

 П.Т.Т. – 33 г., български граждани,  с висше образование, неосъждан, без родствена връзка със страните по делото.  

 С.С.Т. 29 г., български граждани,  с висше образование, неосъждан, без родствена връзка със страните по делото.

 Т. Ц. К.– 31г., български граждани, със средно образование, неосъждан, без родствена връзка със страните по делото. Работя в П.А.Г.“ ОДД.

 Съдът разяснява на свидетелите наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл. 290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

 Свидетелите обещаха да говорят истината.

 Съдът отстрани от съдебната зала свидетелите С.С.Т. и Т. Ц. К.

 Съдът пристъпва към разпит на свидетеля П.Т.Т..

 Св. П.Т.Т. – Като точна бройка не мога да си спомня колко проверки и какви извършихме, понеже имаме всеки ден различни и с различен обхват. Проверките всеки ден варират от 1,2 до 4,5, но точно този ден няма как да кажа със сигурност бройката им. Горе-долу си спомням проверката ставаше въпрос за Вендинг апарат, находящ се в гр. Шумен до болница, медицинско заведение на входа му. Отидохме, извършихме контролна покупка, след което както винаги правим започнахме да търсим откъде е свързана самата машина с електричеството, установихме че вземат ток от близката болница, клиника, не си спомням какво точно беше. Говорихме с охраната и търсихме някой, който е запознат и отговаря за тази машина. В крайна сметка една дама, мисля че ни беше дала номера на лицето, което стопанисва машината. Ние се свързахме с него и то каза, че близо час някъде ще му трябва, докато се придвижи до машината, изчакахме го и когато дойде ни представи документите на машината, описахме ги в протокола и го извикахме допълнително да представи КЛЕН, за да видим дали тази контролна покупка е отразена във фискалното устройство на Вендинг автомата. Контролната ни покупка беше топла напитка, но точно вида в момента не мога да си спомня, описана е в протокола. Самият ФУВАС е специфичен дисплей и когато е по слънчево времето не се вижда хубаво и няма как да сме сигурни дали е отразена тази покупка и поради тази причина изискахме КЛЕН. Ако се виждаше ясно само на база на това щяхме да сме сигурни, че има отразяване на покупката ни, но не се виждаше ясно и поради тази причина изискахме КЛЕН, от който да се види дали има регистрирана покупката ни. След като извършихме проверка на КЛЕН-а се установи, че няма такава покупка. Не си спомням какво обяснение даде собственика и ако е имало такова е било в устна форма по време на писане на акта и общо взето, когато съставяме акт гледаме да се абстрахираме от нещата, които ни говорят. Ние изкарахме дълга кампания и не си спомням да е споменавал собственика на кафе-машината за някакъв технически проблем на същата. Когато пишем актове гледаме да се дистанцираме от лицата без значение какво ни говорят, за да можем да си свършим основната работа. Доколкото си спомням кафе-машината беше на входа на медицинското заведение, ДКЦ, поликлиника, болница и не е имало разминаване в адреса на същата. Доколкото си спомням в близост имаше Вендинг машина за храна, но той не беше за топли напитки, не е кафе-машина. Ние се срещнахме точно пред Вендинг апарата за топли напитки със собственика му и той дори го беше отворил, показа ни ФУВАС-а, че е наличен, че работи. Вече след контролната покупка, самата контролна покупка я нямаше отразена в КЛЕН-а. Като цяло не ни е толкова богата практиката, свързана с кафе-машините, тъй като основно проверяваме търговски обекти, магазини, ресторанти и по-рядко са кафе-машини и Вендинг апарати за храна.  По време на изчакване да дойде собственика на Вендинг апарата с колегата отидохме да хапнем. 

 Адв. Е. – Нямам повече въпроси.

 Гл.юрисконсулт  М.– Нямам повече въпроси.

 Съдът освобождава от съдебната зала св. П.Т. и пристъпва към разпита на св. С.Т..

 Св. С.Т. – В началото на м. юни извършихме проверка по сигнал на кафе-автомат в гр. Шумен, но не съм сигурен за адреса. По сигнал, имам предвид по жалба. Процедурата е следната: търсим откъде се захранва кафе-автомата, намерихме откъде се захранва, мисля че беше от някакво медицинско заведение, но не мога да посоча подробности, относно местонахождението, защото не съм от града. Оттам ни дадоха контакти на въпросния господин А.. Уговорихме си среща с него, може би час и половина след като бяхме при машината да се яви и да ни представи документи за кафе-автомата. Представи нужните документи за фискалното устройство, договор за сервизно обслужване, свидетелство за регистрация, паспорт и написахме протокол. Преди това извършихме контролна покупка, за което го помолихме да изведе КЛЕН от фискалното устройство за деня за някакъв определен часови диапазон и да го представи съответно след определено време в НАП-Варна. Той се яви в НАП-Варна, като представи КЛЕН-а, но от него беше видно че нашата контролна покупка не е регистрирана в това фискално устройство.

 Въпрос на адв. Е. – В този промеждутък от време, за който говорите имаше ли регистрирани други покупки? 

 Св. С.Т. – Не съм запознат, колегата е водещ проверката и не мога да се сетя дали е имало регистрирани други покупки. Установи се, че липсва нашата контролна покупка, за което беше съставен акт на собственика на кафе-автомата.

 Въпрос на адв. Е. – Помните ли, когато е дошъл на място собственика на въпросната кафе-машина, дали възникна някакъв спор по отношение на адреса, на който се намира кафе-машината. В близост има ли някаква друга кафе-машина, Вендинг автомат или нещо друго?

 Св. С.Т. – Не съм сигурен, не си спомням. Не ми се е случвало в практиката ми да направя контролна покупка, да видя че не е отчетена и докато чакам някой да пазарува и да се отчете покупката.  

 Адв. Е. – Нямам повече въпроси.

 Гл.юрисконсулт  М. – Нямам повече въпроси.

 Съдът освобождава от съдебната зала св. С.Т. и пристъпва към разпит на св. Т. К..

 Св. Т. К.– Работя към ПА А.Г.“ ОДД, като техник, поддръжка. Помня, че сервизирах кафе-машина, собственост на дружеството, която се намира в гр. Шумен пред новата поликлиника. Наложи се да отида и да видя състоянието на машината, защото същата беше потрошена. Това беше началото на тази година, може би началото м. януари. Когато отидох на място констатирах, че машината е доста потрошена отпред, имаше счупени рекламни пана, дисплей, копчета имаше по земята. Не съм съставял писмен документ, който да удостовери констатираните от мен неща за смяна. В последствие имаше заведено дело срещу човека, който я беше потрошил. Отремонтирах всичко видимо, което беше потрошено. След време имаше и други неща, които не работиха. Възможно е и фискалното устройство да е имало повреда. Може би след седмица установихме, че имаше и клавиатура, която не работи. Констатациите, относно щетите по кафе-машината, какво не функционира и какво подменям не са описани в протокол. Всичко, което съм констатирал и отремонтирал съм го докладвал на началника. В сервизна книжка не съм описвал нищо. В случая докладвам на началника и вече той дали ги е описал, не мога да кажа. Аз отремонтирах машината. Сменил съм пластмасова престилка, тя е отпред на машината и опасва цялата машина. Това е една голяма пластмаса, която държи клавиатури ова  не съм ги смених пласмасова престилка която държи клавиатури, пластмасови държачи на клавиатурите, рекламните пана на самата машина, дисплея и копчетата на машината, пружините, които се намират отзад на кафе-машината. Видимо фискалното устройство беше добре, в смисъл дисплея не беше счупен. Не съм правил тест дали кафе-машината отчита и подава информация. Видимо констатирах, че фискалното устройство няма проблеми и не съм го подменял. Нашата фирма не се занимава с поддръжката на фискалното устройство на кафе-машините. Фискалните устройства си идват настроени, мисля че от гр. София и ние само ги монтираме. Аз лично не съм уведомявал фирма, която се занимава с поддръжка на фискалните устройства, че е имало посегателство, за да дойде и да извърши проверка. Нямам такава информация и не знам дали някой друг е уведомявал такава фирма по поддръжката на фискалните устройства за посегателството върху процесната кафе-машина.

 Въпрос на адв. Е.На Вас известно ли  ви е ако има повреда във фискалното устройство това към ПА А.Г.“ ОДД достига ли като информация, имам предвид дали това се отразява към НАП или пък в сервизиращата фирма, фискалното устройство?

 Св. Т.К.Мисля, че не.

 Адв. Е. – Нямам повече въпроси.

 Гл.юрисконсулт  М.– Нямам повече въпроси.

 Съдът освобождава от съдебната зала св. Т.К.

 Адв. Е.Нямам други доказателствени искания.

 Гл.юрисконсулт  М.Нямам други доказателствени искания.

 Съдът счете делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 Отлага делото и го насрочва за 08.10.2020г. от 09.30 часа, за която дата страните да се считат редовно уведомени при условията на чл.138, ал.2 от АПК.

 Да се издаде съдебно удостоверение, по силата на което, оспорващият да се снабди с друго такова от РУ на МВР - Шумен, с оглед снабдяване с доказателства от образуваното ДП №12/2020г. В удостоверението да се посочи, че следва да бъде предоставена информация за предмета на образуваното ДП, както и евентуално съдържащите се в досъдебното производство констатации за техническа неизправност на кафе-автомата, вследствие посегателство върху него, след внасяне на съответната държавна такса.   

 Заседанието приключи в 14.24 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                 Административен съдия:

  

                             Секретар: