П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 04.08.2020 година

            Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на четвърти август две хиляди и двадесета година в състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА  

 при участието на секретар: Вилиана Русева

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Снежина Чолакова  

 Административно дело № 226 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 14.45 часа се явиха:

 Оспорващият, В.С.И. ***, редовно призован, се явява лично.

Ответникът, Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ - гр.Шумен, редовно призован, се явява лично директорът Г. М.

  Оспорващият - Да се даде ход на делото.

 Г. М. - Да се даде ход на делото.   

 Съдът намира че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

             ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва жалбата:

 Съдебното производство по АД № 215/2020г. по описа на ШАдмС е било образувано по жалба на В.С.И. против Заповед № ЗХУ-ИО/Д-Н/640/ФП от 01.04.2020г. на Директора на Дирекция „СП“ -гр.Шумен и срещу Направление № 20008011 от 01.04.2020г. на Директора на Дирекция „СП“ – гр.Шумен. С определение от 28.05.2020 г. съдията-докладчик по АД № 215/2020 г. е приел, че предмет на оспорване по делото е както цитираната по-горе заповед, така и  Направление № 20008011 от 01.04.2020г. на Директора на ДСП – гр. Шумен, поради което е отделил от материалите по делото оспорването по жалба на В.С.И. срещу Направление № 20008011 от 01.04.2020г. на Директора на Дирекция „СП“ – гр. Шумен. Именно въз основа на отделените материали е образувано настоящото АД № 226/2020 г. по описа на ШАдмС, с предмет - оспорване по жалба на В.С.И. срещу Направление за включване в механизма «Лична помощ» № 20008011/01.04.2020г. на Директора на ДСП – гр.Шумен.

 Жалбата, поставила началото на настоящото производство, е допълнена и уточнена с молба на оспорващия от 15.06.2020 г. на лист 51 по делото и със становище-позиция от 22.06.2020 г., на лист 57 по делото. В същите се излагат аргументи за незаконосъобразност на атакуваното направление, по същество свеждащи се до издаването му при съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Направлението е изготвено без присъствие на оспорващия или негов упълномощен представител, както и в разрез с материалния закон, поради неспазване изискванията на методиката, съгласно наредбата на Министерски съвет, довело до определяне на по-малък размер часове „Лична помощ“ от полагащите се на оспорващия за здравословното му състояние, представляващо нарушение на материалния закон.  

 Отправя се искане за отмяна на атакуваното направление. С жалбата са представени писмени доказателства, приложени от лист 6 до лист 11, включително. 

 Съдът докладва, че административната преписка е комплектована от ответната страна с придружително писмо от 27.05.2020 г. на лист 12 от делото, съобразно приложен опис.

 Съдът докладва писмено становище на оспорващия от 20.07.2020 г., с което оспорващият е изложил становище по съществото на спора и е представил писмени доказателства по опис.

 Съдът докладва писмено доказателство, представено от оспорващия, с допълнение по жалба от 15.06.2020г., а именно заповед, с която е прекратена месечната фининсова подкрепа по чл. 70, т. 4 от ЗХУ.

 Съдът докладва служебна справка, изготвена от съдебен деловодител при ШАдмС, относно движението по АД № 215/20г. и АД № 233/20 г., както и решение, постановено по АД № 215/20 г. на Административен съд гр. Шумен, което е влязло в законна сила.

 Оспорващият – Поддържам жалбата си. Не възразявам да се приемат писмените доказателства. Считам, че на мен ми се дължат повече часове от отпуснатите ми 130 часа и това претендирам от съда.

 Г. М.– Жалбата е неоснователна и следва да оставите заповедта ни в сила. Представям Експертно решение на ТЕЛК по отношение на оспорващия, както и жалбата от В.С.И. до РДСП, в изпълнение на указанията Ви. Не възразявам да се приемат доказателствата.

 Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 Водим от горното, съдът 

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

    Приема и приобщава към доказателствения материал по делото писмените доказателства, както следва:

 - представените с жалбата на оспорващия писмени доказателства от лист 6 до лист 11 включително от делото.

  - представените от ответната страна с придружително писмо от 27.05.2020 г. писмени доказателства,  съобразно опис на същите, направен в самото писмо, намиращо се на лист 12 от делото;

 - представената от оспорващия с допълнение по жалба от 15.06.2020г. Заповед № ЗХУ-ИО/Д-Н/485/ФП от 06.04.2020г. на Директора на ДСП-гр. Шумен, както и представените с писмо рег. № ДА-01-1839 от 20.07.2020 г.  писмени доказателства, съобразно направения в писмото опис.

 - представените в днешно съдебно заседание от ответната страна Експертно решение на ТЕЛК № 0388 от 2006 г. по отношение на оспорващия В.С.И., както и жалба от В.С.И. с № 27-94В-00-0239 от 15.04.2020 г., адресирана до Директора на РДСП-Шумен.

 Прилага служебна справка по АД № 226/20 г., изготвена от съдебен деловодител при ШАдмС, както и Решение № 94 от 08.07.2020 г. по АД № 215/20 г. по описа на ШАдмС.

 С оглед задължението на съда, произтичащо от разпоредбата на чл.171, ал.4 от АПК, във връзка с чл.170, ал. 1 и ал. 3 от АПК за разпределяне на доказателствената тежест, съдът намира за необходимо да укаже на страните за кои обстоятелства следва да сочат доказателства.

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

        Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата твърдения, в т.ч., че функционалните му затруднения в областта на: самообслужването (по подточки 4.2.4 и 4.2.7); ориентацията и самозащитата (по подточки 4.3.1, 4.3.2 и 4.3.5); психо-социалните проблеми (по подточки 4.4.1, 4.4.2 и 4.4.3); социалното функциониране (по подточки 5.1.5 и 5.1.6) и социалните взаимоотношения (по подточка 5.3.1), водят до по-висока степен на зависимост /затруднение от установените такава от органите на ДСП-гр.Шумен;

     Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже, че административният акт е издаден от компетентен орган, при спазване на процедурата и изискванията за форма, при наличие на посочените в него материалноправни основания и при съобразяване целта на закона, в т.ч., че са налице законовите предпоставки за определяне на оспорващия на 130 часа месечно „Лична помощ“ за срок до 31.03.2025г.

 С оглед задължението за процесуално съдействие на страните, произтичащо от чл. 9, ал. 4 от АПК, съдът разяснява на страните, че за описаните по-горе обстоятелства могат да ангажират и гласни доказателствени средства. 

 Оспорващият – Желая да бъде разпитана госпожа М. Б., която е мой личен асистент и се грижи за мен. 

 Г. М.– Не възразявам на разпита на посочения от оспорващия свидетел. Не правя искане за гласни доказателства.

 Съдът намира искането на оспорващия да бъде допусната до разпит М. И. Б., която е негов личен асистент, относно обстоятелствата, чието доказване е в негова тежест, за допустимо и относимо към спора, поради което ще следва да бъде уважено.

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 Допуска до разпит в днешно съдебно заседание, присъстващата М. И. Б.

 Съдът снема самоличността на свидетелката:  

 М. И. Б.– родена на *** г., с лична карта, валидна до 2021 г., издадена от МВР-Шумен, 65 г., български гражданин, вдовица, с висше образование, неосъждана, без родство с оспорващия. 

 Съдът установи самоличността на свидетелката, въз основа на представен от същата валиден документ за самоличност.

 Съдът разяснява на свидетеля, че никой няма право да откаже да свидетелства, освен  пълномощниците на страните по същото дело и лицата, които са били медиатори по същия спор, както и роднините на страните по права линия, братя, сестри,  роднини по сватовство от първа степен, съпруг, бивш съпруг, както и лице, с което страната е във фактическо съпружеско съжителство. Не могат да откажат да свидетелстват, но могат да откажат да отговорят на определен въпрос, като посочат причината за това, лицата, които със своите отговори биха причинили на себе си или на изброените по-горе лица непосредствена вреда, опозоряване или наказателно преследване.     

 Съдът разяснява на свидетеля, че носи наказателна отговорност за лъжесвидетелстване по чл. 290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.  

 Свидетелят обеща да каже истината.

 Св. М. Б. - Познавам оспорващия от много години, много преди това негово състояние и виждам как се развива болестта, и как го унищожава. Това, че в момента съм личен асистент, далеч не значи, че не мога да говоря нещо, което би му навредило. Господинът в последните години е видимо как болестта го изяжда. Аз съм с висше образование – педагогическо, също съм и счетоводител с икономическо образование. Учейки педагогика съм учила анатомия и психология, така че съм наясно с болестта на В.. Четох доста за нея, затова как се развива и какво е неговото състояние. Близката една година съм плътно до него, защото няма кой да се грижи за него. Виждам как от ден на ден той съвсем изнемощява. Няма никаква сила. Ако вдигна едната му ръка само по този начин може да бъде вдигната. Нищо по него не може да мръдне. Говорих с д-р М., с невролог сме говорили, водили сме разговори и с други специалисти и те всички казват, че няма повече кой какво да каже и да направи. Самият факт, че той нито крака движи, нито ръце може да движи, не може да се самообслужва. Аз го бръсна, къпя, обличам и събличам. Както вечер го сложа на една страна в леглото, сутринта го намирам пак така. Той не може да мръдне. Той е сам и действително това е положението. Ако не съм аз, няма кой да му отвори вратата. Аз го храня. Аз го доведох до съда, защото той е един достоен човек и заслужава да получи полагащото му се. Ако болестта е сразила физиката му, то психиката му е запазена и с него да общуваш е много приятно. Той е много интелигентен човек. Аз го познавам като колега, работили сме в една система и ми стана жал за него, защото той остана сам, от никъде никаква помощ. Това, че иска полагаемите му се още там часа, мисля че въобще не е проблем да ги има, защото той цяла нощ е сам, през деня също е сам. Определените ми часове са сутрин да отида да го вдигна, да направим тоалета, да го облека и да го нахраня. Аз отивам да си върша моята работа и след това вечерта отивам, за да направя пак същите неща: да го нахраня, да го измия и да го приготвя за сън. Аз го храня, защото той сам не може.  Той има нужда от 100 % грижи.

 Въпрос на съда: Оспорващият може ли да извършва фини движения с ръцете си?

  Св. М. Б. - Нищо не може да прави сам. Аз му слагам четката за зъби между пръстите, вдигам му ръката до устата, за да може да измие зъбите си, като пак му помагам. Сам не може да си измие зъбите, аз му помагам. 

 Оспорващият – Въртя си главата, за да има движение и пак с нейна помощ да мога да си измия зъбите, а не ръката. Понеже главата ми все още няма мускулна дистрофия.

 Св. М. Б. - Той си движи главата, вместо ръката. Нито може да се обуе, нито да се събуе.

 Въпрос на съда: Оспорващият може ли да рисува с молив?

 Св. М. Б.– Ако сложа молива между пръстите му, може да драска. Не може да рисува. Преди рисуваше, но сега не може.

 Въпрос на съда: Може ли да докосва части на тялото си?

 Св. М. Б.– Не може да докосва части на тялото си. Дори го почесвам, ако го засърби някъде по лицето било, по ухото било.

 Въпрос на съда: Самостоятелно може ли оспорващият да ползва тоалетна?

 Св. М. Б.– Не може да ползва самостоятелно тоалетна. Той цял ден е на стола. Направили сме му едно приспособление и това е.

 Оспорващият - Имам стол, който ползвам като тоалетна.

 Св. М. Б.– Стои цял ден на този стол. Не може сам да се премести от стола. Той стои на стола с присоблението за тоалетна, не говоря за голяма нужда. За нея си има време.  Той ме чака да отида, за да може да свършим всичко. Когато трябваше да направят тази оценка, точно тогава започна кризата с Ковид 19 и не можаха да дойдат служителките и никой не го е виждал. Дори и при първото идване, когато са правили първата оценка, още тогава са тръгнали нещата на самотек и не са идвали и не са го виждали, не са го пипвали. Един социален работник трябва да дойде, да погледне, да комуникира с лицето. В. говори, психиката му е добра.

 Оспорващият - Тези въпроси, които Вие задавате, трябваше да дойдат социалните служители вкъщи да ме видят и те да ми ги зададат. Иначе пет човека са се подписали на заповедта за направлението.

 Св. М. Б.– Оценката на състоянието му я извършиха по телефона. Как да разберат, че той няма никакви движения.

 Въпрос на съда: Може ли да приема медикаменти в определеното време?        

 Св. М. Б.– Когато аз му дам даден медикамент, давам му вода със специалната чашка и сламка, да може да приеме медикамента. Той сам не може да си изпие дадено лекарство, аз му го поставям в устата. Не може да си вземе отнякъде лекарството, камо ли да извади хапче от блистера.

 Въпрос на съда: Може ли самостоятелно да пътува с транспортно средство?

 Св. М. Б.– Не може сам да пътува с каквото и да е транспортно средство.

 Въпрос на съда: Може ли самостоятелно да избере необходимото му транспортно средство?

 Св. М. Б.– Ако някой го придружи, би могъл. Може да прецени какво транспортно средство му е необходимо. Сам не може да се качи на каквото и да е транспортно средство.

 Въпрос на съда: Може ли самостоятелно да прави избор на стоки?

 Св. М. Б.– Ако го заведа в магазин и минаваме покрай рафтовете, може да си избере дадена стока. 

 Оспорващият - Вкусовите ми рецептори работят.

 Въпрос на съда: Оспорващият може ли самостоятелно да се храни и да пие от чаша?

  Св. М. Б. – Не може сам да се храни и да пие, трябва да му помагам. Аз го храня.

 Въпрос на съда: Може ли да използва прибори и да сервира храната си? Разпознава ли храната като такава?

 Св. М. Б.– Не, не може да използва прибори, камо ли да сервира храната си. Да, разпознава храната.

 Въпрос на съда: Може ли самостоятелно да се грижи за здравословното си състояние, като разпознава и дозира, приема лекарствени продукти под час и в определена доза или пък самостоятелно използва медицински средства, като инжекции, кислород и други?

  Св. М. Б.– Не е в състояние да се справи сам с изброените от Вас дейности. Що е лекарства знае кои трябва да взема. Познава си лекраствата, но без чужда помощ няма как да приеме лекарствата. Както казах трябва да му се постави лекарството в устата, да му се подаде чашата с вода и сламката, за да може да си изпие лекарството.

 Въпрос на съда: Може ли самостоятелно и осъзнато да поиска помощ за състоянието си или да съобщи за наличие на проблеми-вербално, чрез жестове, мимики, символи или чрез други средства?

 Св. М. Б.– Може да каже, че не му е добре, къде го боли, как се чувства. Вербално също може. Емоционален е, така че със мимики също може.

 Въпрос на съда: Има ли необходимост от специални предпазни мерки, като рисково поведение, загуба на съзнание или агресия, автоагресия?

 Св. М. Б.– Не съм забелязала до момента. Много му е тежко.  

 Въпрос на съда: Концентрация и устойчивост на вниманието, може ли да задържа вниманието си за 5 мин., за 20 мин., за 45 мин.?

 Св. М. Б.– Да, кара ме да му чета литература. Има много аналитична мисъл.

 Въпрос на съда: Относно спазване на социално поведение: може ли да разбира, приема и спазва социални норми, инструкции за поведение, навън в позната обстановка, в непозната среда?

 Св. М. Б.– Може, съобразява се. 

 Въпрос на съда:Самостоятелно и осъзнато може ли да организира ежедневието си, като се справя с рутинните ситуации и проблеми в домашна среда, в затворена среда извън дома при срещи и социални контакти?    

 Св. М. Б.– Без чужда помощ не може да осъществи социалните си контакти, защото някой трябва да отвори входната му врата, за да има такива. Този някой съм аз, за да отворя вратата. Трябва да съм там, за да го приготвя. Що се отнася до водене на диалог, разговор, да може. Много смислени разговори води със събеседниците си.  Търсят го хора за много съвети и идват при него.

 Въпрос на съда:Самостоятелно и осъзнато може ли да комуникира, като възприема информацията чрез различните общоприсъщи форми на комуникация? Може ли да комуникира, като възпроизвежда тази информация самостоятелно и осъзнато?

 Св. М. Б.– Да, може самостоятелно и осъзнато да комуникира. Да, когато дава съвети той вече е възприел определена информация и когато му поискат някакъв съвет в дадена посока, той може да го даде, защото той чете и иска да му чета.

 Въпрос на съда: Може ли да изгражда и поддържа самостоятелно контакти с други хора в домашна среда, в затворена позната среда, в затворена непозната среда, извън дома?

 Св. М. Б.– Извън дома, няма как да се случи това без чужда помощ, защото няма кой да го изведе, за да осъществи контактите си. В дома му, когато дойдат хора, както споменах, много хора го търсят и си общуват. Има добри контакти.

 Г. М. - Има ли проблеми при прием на храна и напитки, относно храносмилането им? Налагало ли се е оспорващият да приема храна и напитки  със сонда?

 Св. М. Б.– Няма проблеми с приема на храна и напитки и храносмилането им. Най-много прием на течности със сламка, но не и със сонда.

 Г. М. - Оспорващият използвал ли е катетри?

 Св. М. Б.– Все още не се е налагало да се прибягва до използването на катетри. Съобразявам се с предлагането на храната, като количество и форма. Когато храната е по-твърда, примерно месо, нарязвам месото на по-малки късчета, за да може да я сдъвче.  Той много бавно се храни и го изчаквам, защото в противен случай е възможно да се предизвикат по-надолу други проблеми. Супата, например предвид, че е течна храна, се дава нормално с лъжица.  Не се е налагало ползването на катетри. Храни се с месо, зеленчуци и плодове. Старая се менюто му да бъде разнообразно.  Не е подложен на някакъв вид медицинска диета. Всичко, което иска като храна, му се дава.

 Г. М. - Получавате ли средства за личен асистент?

 Св. М. Б.– Да, получавам си възнаграждението като личен асистент. Пенсионер съм. Аз поех грижите за него, защото той беше в безизходица и го познавам, като един стойностен човек и не можех да го оставя в това състояние, в което го бях видяла първоначално. Познати сме. Ние сме приятели определен кръг и много си помагаме и това беше причината да се грижа за него, а не защото имам някакъв материален интерес.

 Оспорващият - Нямам повече въпроси.

 Г. М. - Нямам повече въпроси.

 Свидетелят остава в съдебната зала.

 Въпрос на съда към оспорващия: Вие можете ли сам да се качите в превозно средство? Можете ли сам да придвижвате инвалидната си количка?

 Оспорващият – Не мога да се кача сам в лек автомобил или автобус. Не мога сам да придвижвам количката си. Необходимо е някой да ме бута. Инвалидната ми количка не е електрическа и не мога да я задвижа със собствената си сила. Отидох до гр. Варна да си купя втората партида количка. Първата количка я ползвах 6 години. Когато отидох във Варна ме попитаха дали имам дистанционно на телевизора си и дали мога да му натискам копчетата, отговорих им, че мога. Попитаха ме защо не са ми изписали в такъв случай електрическа количка, аз им отговорих, че не знам. Сега ще чакам още 7 г., за да мога евентуално да си закупя електрическа количка и да не съм зависим от чужда помощ при придвижването ми.

 Г. М. – Правя едно пояснение, нямам поглед върху цялата област Шумен, но имам поглед, относно изплащането на финансова подкрепа в община Шумен, като изплащаме финансова помощ на 8 500 инвалида, а те са над 9 000 човека. Що се касае за инвалидната количка какъв тип да бъде, изцяло зависи от лекарите. 

 Оспорващият - Няма да соча други доказателства. Няма да правя доказателствени искания.

 Г. М.– Не правя искане за назначаване на съдебно-медицинска експертиза. Няма да соча други доказателства. Няма да правя доказателствени искания.

 Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна,  предвид липсата на други доказателствени искания, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 Оспорващият- Моля, да бъде отменено направлението, с което са ми определени  130 ч. месечно и да ми бъде определен максималния брой часове, според приложимото законодателство, а именно 168 часа месечно.

 Г. М.– Считам жалбата за неоснователна. Моля, да оставите заповедта ни в сила. Въпросите, които бяха задададени към свидетелката и нейните отговори се покриват изцяло с направената социална оценка от служителите на Дирекция „Социално подпомагане“-Шумен. Съгласен съм, че степента на увреждане никак не е лека. Затова отправих и своите въпроси към свидетелката, за да се установи състоянието на оспорващия и дали има и други поражения от болестта върху храносмилателната и отделителната система.  Не искам да степенувам, но съм принуден да го направя, че максимума от 168 часа месечно действително се отпускат на лица, които са приковани на легло, които нямат умствена дейност, не гледат телевизия, не четат, нито някой може да им чете. Тези лица се хранят със сонда, глюкоза, изхожданията са изцяло с катетри и т.н.  Съжалявам, но трябва да ги кажа тези неща. Искам по този начин да се разбере, че действително работата на социалните работници е свършена както трябва, в което мисля, че се убеди и съда. Що се касае до последната проведена анкета от социалните служители с оспорващия, действително беше наложено извънредното положение и тогава не можеше да се ходи по анкети и това е причината да бъде направена по телефона с поредица указания, които имаме от нашата агенция, от министерството. Посещения в дома на оспорващия са правени преди време и господинът е познат на социалните работници. Миналата година са му определени 110 часа. Преценено е, че заболяването му се задълбочава. При обжалването от негова страна, часовете са увеличени на 130 часа. Аз не искам нито една болест при дадено лице да се задълбочава. Това пожелавам и на господина. Има много други лица, които подпомагаме. Да не се стига до така желаните от всички 168 часа, защото тези часове се дават на хора в много тежко здравословно състояние. Тази методика се определя нормативно. На никого не пожелавам ползването на 168 часа месечно, защото картината е много различна и страшна.  

 Реплика на оспорващия - Смятам, че в нормативната уредба не е предвидено такова изискване, каквото споделя представителя на Дирекция „Социално подпомагане“.  Социалните работници не познават и не искат да научат нормативната уредба. Нека да покажат документ, който черно на бяло е приет от законодателя и това, което каза директорът Г. М. Да покажат такъв документ или те си правят тяхна методика: с памперс ли си, с памперс си, лежиш ли, лежиш, ще мреш ли, ще мреш, тогава ще ти дам 168 часа. Това, че мислиш и си отстояваш правата, на теб не ти се полагат. Има в Шуменско един директор, методиката си определят, не ме е видял, не ме е чул, но имам право да възразявам на втория етаж в социалното подпомагане. Преди година и нещо говорих с него по телефона и той ми каза, че съм имал право да обжалвам. Като попиташ за даден социален работник къде е, отговорът е, че са по адреси, или че са из района. Социален работник не е стъпвал при мен. Докато беше социален работник арменката, тя действително идваше при мен. Всички останали идват само за подписи на дадени документи. Това, че ми цитира 9 000 човека, може и да са 90 000, въпросът е дали е изпълнено съдържанието, думата „социален работник“. Да дойде директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ в съдебна зала и да ми пожелае да не стигам до 168 часа, реално той ми чете смъртната присъда.

 Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок.

 Заседанието приключи в  15.40  часа.

 Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                                 Секретар: