П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

град Шумен, 04.08.2020 година

            Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на четвърти август две хиляди и двадесета година в състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА  

 при участието на секретар: Вилиана Русева

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Снежина Чолакова  

 Административно дело № 121 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 16.00 часа се  явиха:   

 Оспорващият,М.5.С.Д.“ ЕООД, ***, уведомен в предходно съдебно заседание, се явява лично управителя на дружеството С.Д. и с адв. Д. Р. от ШАК, редовно упълномощена отпреди.  

 Ответникът, Кмет на Община Върбица, уведомен в предходно съдебно заседание, не се явява лично. За него се явява адв. Б. Г. от ШАК, редовно упълномощен отпреди.

  Вещото лице Л.Д.Я.-Г., редовно призована, се явява лично.

 Адв. Р.  – Да се даде ход на делото.

 Адв. Г.– Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

             ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва заключението по съдебно-техническата експертиза, назначена в предходно съдебно заседание, като констатира, че същото е депозирано в законоустановения срок.

 Адв.  Р.– Не възразявам по изслушването на заключението.

 Адв. Г.– Не възразявам по изслушването на заключението.

 Съдът пристъпва към снемане самоличността на вещото лице:

 Л.Д.Я. – Г. - 55 г., български гражданин, с висше образование, неосъждана, омъжена, без родство и служебна ангажираност със страните.  

 Съдът напомня на вещото лице наказателната отговорност за даване на неверни или заинтересовани заключения по чл. 291 от НК, наказуемо с лишаване от свобода от една до пет години и с лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК.  

 Вещото лице обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

           Вещото лице – Представила съм заключение, което поддържам.

 Въпрос на адв. Р.: Бетонът, който е поставен, във вид на кожух ли е поставен върху каменната основа?

 Вещо лице - Той е положен отвън на каменната основа в по-голямата си част и би могло да се каже, че е във вид на кожух. Облечено е отвън, допряно е, не влиза в камъните.

 Въпрос на адв. Р.: Камъните ли остават като конструктивна устойчивост?

 Вещо лице - Само бетонът не може да носи нищо. Този бетон е с различна дебелина, около 10 см., няма армировка в него, така че каменната основа си остава основата за конструкцията на сградата. Тя и в тази част на сградата, която е запазена, без да е облечена, тя носи стените и покрива. Говоря за западната част на сградата, където сградата е запазена. Каменните основи носят конструкцията на сградата.

 Въпрос на адв. Р.: В заключението пишете, че от общината не са ви представили никакви документи за строителството, а самият господин М. Ви ги е представил, а именно молба за издаване на виза за строителство и др. Ако му бъде издадено разрешение за строеж, този кожух ще се използва ли при окончателното укрепване на основите или е необходимо да се събори и отново да се строи?

 Вещо лице – Да, така е, господин М. ми представи молба за издаване на виза за строителство. Не пречи да остане, но по принцип да отговаря на сегашните нормативи трябва да се разкрият изцяло основите и да се види колко са дълбоки. Минималната дълбочина в момента на основите по сега действащите нормативни уредби трябва да е поне 80 см. и ако каменната основа не е дълбока 80 см. под нивото на готовата сграда, на терена трябва да се подлее бетон и под самите каменни основи. Не знам дали е издадена виза за проектиране, въз основа на неговата молба. Има подадена молба от господин М. до общината за издаване на виза за проектиране. В общината не ми показаха входящия номер на тези документи, които ми показа господин М. Въз основа на представените от него документи съм констатирала това. Върху молбата, която той ми представи имаше входящ номер от общината.

 Съдът предявява материалите по делото на вещото лице.

 Вещо лице –На първата, втората и четвъртата снимки, приложени по делото (вещото лице показва снимките, приложени на л.85-88 след протокола от съдебно заседание от 10.06.2020г.) се вижда, че кофражът е положен само на нивото на терена, поради което аз мисля, че под самите основи няма изкоп тук, който да се вижда и затова основите не са разкривани и не е изливан бетон отдолу. Предвид на това, че сградата е строена през 60 г., за да се укрепи и да отговаря на сегашните норми трябва да се разкрият основите и да се излее бетон. Такава е практиката за укрепване на стари сгради. Ако сега се направи проект, старата сграда ще отговаря на сега действащите нормативи. Но ако тази сграда е съществуваща и не се прави проект, няма законово основание, което да накара да се преведе към сега действащите нормативи.

 Въпрос на съда: Установените от Вас строителни дейности, кога са осъществени? Към този момент следвало ли е да бъде съобразено строителството с новите изисквания за сеизмичност?

 Вещо лице - Според мен строителните дейности са осъществени м. ноември и м. декември миналата година. Трябвало е да има проект и този проект ще отговаря на сега действащата нормативна уредба, т.е. трябва да се съобрази сега действащата нормативна уредба. Ако има реконструкция или основен ремонт.

 Въпрос на съда: Описаните в заповедта, която се обжалва, дейности, Вие констатирахте ли ги?

 Вещо лице -  Да, изливането на бетона е на място там. Също има поставена и армировка за три колони, като тези вертикалните прътове на колоните, които са заложени, имат около тях и стремена, като стремената, които са останали, сега са през много голямо разстояние, от порядъка на 50-60 см. По сега действащия правилник,  стремената се поставят през 20 см. разстояние преди изливането на бетона. Стремената са напречно на вертикалните пръти. Ако има проект и за да отговаря тази колона преди да се излезе бетона, стремената ще бъдат през 10см., 15см., 20 см. Според мен разстоянието е между 50-60 см.(Вещото лице сочи разрушената част от постройката на първата снимка от експертизата, най-дясно). От двете страни на прорязаната зидария има по една колона и още една има по средата. В тази част е излят бетона отпред и отстрани, а в тази част насам бетонът е излят само в средната част на сградата отвън. Има четири железа вертикални. И тук има по четири железа вертикални. Ако ги оставят само вертикалните железа така, те ще паднат и затова са вързани със стремена. Говоря само за южната стена на сградата, а в северната няма намеси около каменната основа. Южната стена на сградата е тази, която се вижда фронтално на първата снимка от експертизата. В източната част също има, т.е. в дясната част на снимката. Излетият бетон е под формата на буквата „п“- отвътре, отгоре и отвън, но само в източната стена. По южната стена, не по цялата, е излят бетон само от предната страна, само отвън, отгоре няма. Бетон само отвътре е излят там, където е прорязан отворът между тези две по четири железа, които са приготвени за колони. Бетон с дължина 4.10 м. е излят от вътрешната страна. Необходимо е разрешение за строеж за укрепване на цялата сграда.

 Въпрос на адв. Р.: За тези извършени работи, необходимо ли е разрешение за строеж? 

 Вещо лице – На този въпрос ми е много трудно да дам категоричен отговор, защото извършените СМР няма да отговарят на сега действащите нормативи. 

 Въпрос адв. Р.: Имало ли е аварийна или бедствена ситуация, свързана с тази сграда, като се има предвид, че има заповед на кмета за събаряне на сградите?

 Адв. Г. - Мисля, че е правен този въпрос, а не за вещото лице.

 Въпрос на съда: Имало ли е риск да се събори тази сграда?

 Вещо лице – Предвид на това, че част от сградата все още съществува, ако има бедствена ситуация може да се събори. Но при тези нормални натоварвания, които тя е понасяла, примерно 6 месеца от датата на съставяне на акта до сега, смятам, че няма да се събори.

 Адв. Р. - Имам предвид другата заповед на кмета, в която той пише, че е пожароопасна, конструктивно неустойчива за всичките сгради и затова издава заповед за събарянето им. Искам да направим връзка между двете.

 Адв. Г. - Тя не е предмет на настоящия спор.

 Въпрос на съда: Извършените строителни работи, могат ли да се определят като текущ ремонт на сграда или постройка по смисъла на чл. 151, ал. 1, т. 1 от ЗУТ?

 Вещо лице – Също ми е много трудно да отговоря на този въпрос еднозначно, в смисъл такъв, че тези работи са частични, те не са по цялата сграда, не я укрепват като цяло, не подливат отдолу бетоновите основи, за да отговарят на сега действащата нормативна уредба. Но в същото време не са и мазилки и не са подмяна на дограма. И от тази гледна точка ми е трудно да отговоря на въпроса. Не са променили конструкцията. Този вид работи, които са извършени, не променят сградата. Поставянето на арматура и нови колони, би следвало да е основен ремонт. Аз затова казвам, че ми е трудно да отговоря, защото част от работите, като поставянето на арматура, примерно води до основен ремонт. Но в същото време тези колони не са изпълнени и тази арматура може да бъде отрязана. Тя не стига до необходимото ниво, което е под земята, за да може да кажем, че отговаря на конструктивните изисквания.

 Въпрос на съда: Поставянето на арматура, сама по себе си изисква ли да се издаде проект и разрешение за строеж?

 Вещо лице – Поставянето на арматурата изисква издаване на проект и разрешение за строеж, защото това е конструктивен елемент. Този проект трябва да отговори на въпроси по устойчивостта на цялата сграда, по конструктивната устойчивост на сградата. Т.е. да обоснове защо през определен интервал трябва да се сложи арматурата и защо трябва да е с такава дълбочина, с такъв размер колоната.

 Въпрос на съда: Ако само беше изливан бетон, този бетон можеше ли да се квалифицира като основен ремонт?

 Вещо лице: Според мен, не.  

 Вещо лице: Аз като конструктор, ако укрепвам някои елементи в една сграда, ще преценя, че това е основен ремонт на сградата и подлежи на издаване на разрешение за строеж.

 Въпрос на адв. Р.: Само бетоновият кожух, представлява ли основен ремонт?

 Въпрос на управителя на дружеството Д.: Това което е излято 40 см. над земята като цокъл ли го квалифицирате или като основен ремонт?

 Вещо лице - Само изливането на този бетон, който е отвън, без поставянето на арматура над нивото на терена на височина 70 см., може да мине като текущ ремонт. Поставянето вече на железата, въпреки че те не са изпълнени по колоните, води до определяне на извършването в бъдещо строителство, като основен ремонт.

 Въпрос на управителя на дружеството Д.: Съществували ли са тези две колони, това е врата на изхода на животните към гаража, или не? 

 Адв. Г.– В предходно заседание оспорващият сам заяви, че е положил тези 3 колони.

 Управителя на дружеството Д.– В предходното съдебно заседание заявих, че има само една колона в средата, сложена от мен. На другите две места, там където е вратата от двете страни, колоните си бяха там. Така го купих, те си бяха там. В продължение вече на изток колоната съм я сложил аз, но там бетон не съм излял. Сложил съм я от каменната основа, но нагоре бетон няма излят. То не е и колона, защото не е довършено.    

 Вещо лице – Този бетон, който е излят, според мен на база на огледа е излят по едно и също време. Възможно е бетонът, който е отвън само да е изливан, а вътре да е имало някаква съществуваща бетонова част. Но като арматурни железа, не мога да кажа дали първата, втората и третата колона са залагани по едно и също време. Те изглеждат по един и същ начин. Арматурните железа са едни и същи като дебелина. Всичките са ръждиви, което означава, че са отдавна железата. Но те ръждясват много бързо. В смисъл такъв, че те може да са стояли някъде на склад и да са били ръждиви и така  да са заложени.

 Въпрос на съда: В заключението си говорите за разпоредбата на чл. 148, ал. 6 от ЗУТ, според която при бедствени и аварийни ситуации разрешение за строеж могат да се издават по частични работни проекти или може и по време на изпълнението на неотложните аварийни и възстановителни работи да се изготвят строителни книжа.  Налице ли е тази хипотеза, според Вас в случая, след като я коментирате?

 Вещо лице – Аз не съм видяла проекти, по които да са извършени тези строителни работи. Когато една сграда е опасна, може да започнат строителни действия по предписания на място на конструктор, които в последствие да бъдат внесени в общината и да бъдат одобрени от гл. архитект и издадено разрешение за строеж.  Това тук не съм го видяла. Т.е. трябва все пак да има конструктор, който да предпише какво да се свърши за укрепването и да бъде изготвено във вид на проект, след извършване на тези видове работи, когато ситуацията е аварийна. Трябва виза за проектиране. Паралелно трябва да вървят. Когато стане бедствена ситуация, тогава става някаква авария, започват работите, подават се документи за виза и след това се внасят и проектите, по които вече е изпълнено строителството и тогава се издава виза за проектиране и за строителство. Няма издадени такива документи. Искането на оспорващия от м. февруари е за издаване на виза за проектиране за сградите в двете УПИ-та.  Касае и възстановителните дейности на тази сграда. Не касае ново строителство, а по-скоро основен ремонт на всички сгради, които са в двете УПИ-та. В това УПИ има още две сгради и запазени две стени от навес, които са приложени по делото и се виждат на скицата. В началото на делото са приложени извадки от УПИ-то, от действащия ПУП.

  Въпрос на съда: Ако бъде изискана документацията по заявлението на оспорващия от 24.02.2020 г. /става въпрос за заявлението за проектиране/, това ще повлияе ли на Вашето заключение по някакъв начин, на отговорите на поставените ви въпроси?

  Вещо лице – Мисля, че не.

  Въпрос на съда: За това, което сте констатирали като изградено, трябва ли да има инвестиционен проект или разрешение за строеж?

  Адв. Р. - Не говорим за укрепване на цялата сграда, а само за това, което е свършено до сега. 

 Вещо лице – Арматурите се поставят за изпълнение на конструктивни елементи. След арматурата се прави кофраж и се излива бетона. И по този начин този конструктивен елемент носи. Целта е с арматурите да се укрепи въпросната постройка.

 Въпрос на съда: Ако приемем, че беше извършено строителството, щеше ли да се изисква разрешение за строеж?

  Вещо лице – Ако бяха направени колоните с бетон, да. Но те щяха да бъдат направени и под нивото на терена по сега действащата нормативна уредба. Така трябва да бъдат направени. Видно от снимките, приложени по делото, не са направени по този начин да отговарят на сега действащата нормативна уредба.

 Въпрос на съда: За да се започне това строителство, очевидно недовършено, трябва ли да има разрешение за строеж?  

 Вещо лице - Трябва да има разрешение за строеж.

 Съдът предявава на вещото лице втора страница на Заповед № 147 от 22.01.2020 г.

  Въпрос на съда: Описаното в заповедта само по себе си може ли да се извърши и за тези бетонови основи, изисква ли се разрешение за строеж? 

 Вещо лице – Те не са бетонови основи, под тях са каменни основи. Това е обличане на бетона в буквата „п“. Може да се махне този бетон. В тази част, която е от изток и бетона, който е положен няма арматурно желязо. Арматурно желязо има само за тези 3 колони. На втората страница от заповедта, в третото тире са описани тези 3 колони. Тези колони по-скоро са в южната стена на сградата. За този така изпълнен бетон на място, около каменната основа според мен не е необходимо да има разрешение за строеж. По второто тире, от втората страница на заповедта, това, което аз мерих на място, не съответства на това, което е написано в заповедта. Установих различни дължини. Излетият бетон около основите дължина – 4.70 м. ширина - 0.68 м. и височина 0.60 м., това е на източната страна, която е по-късата. Този бетон е с формата на буквата „п“. В първото тире от заповедта има описани 15 м. дължина бетон, а аз съм констатирала 4.70 м. В южната част кожухът е с дължина 3.55 м., този който е без колони. Погледната отгоре сградата, този ъгъл, който е югоизточния, там бетонът е с кожух.  Най на изток има бетон, под формата на кожух. После бетонът става само външен 41 м. и след това от вътрешната част бетонът е с дължина 4 м. Този бетон, който е излят от вътрешната страна, е до тези подготвени железа за изливане на колони, от вътрешната страна.

 Вещото лице –Дължината от 4 м. излят бетон е от вътрешната страна зад и около първите две колони (вещото лице обяснява по третата снимка от експертизата). Отгоре няма излят бетон, защото има стени. По третото тире от заповедта, заявявам, че това са може би тези три колони, двете около прорязаната зидария и третата, която е по средата, защото в третото тире пише: „..бетон за изграждане на колони и арматурно желязо..“

 Адв. Г. – Според мен е премахване на бетона за изграждане на колони и премахване на арматурно желязо, това е логиката.

 Въпрос на съда: Може ли да се приеме, че е налице несъответствие между отразеното в заповедта и това, което сте констатирали на място, като параметри, като описание?

 Вещо лице – Като параметри, да. Като описание има излят бетон, има желязо на място, но като размери не отговаря на това, което е описано в заповедта. По тази заповед не може да се каже точно кое трябва да бъде премахнато. Не е конкретизирано ясно и според мен, за да стане съвсем ясно, трябва да има чертеж, на който да са отразени точните размери, които трябва да бъдат премахнати и точното местоположение. Трябва да има схема на сградата с размерите, ширина, височина и дължина. На скицата на лист 10 от делото, процесната сграда е най-югоизточната сграда, обозначена с МС, на гърба на която е залепена по-малка постройка, също обозначена с МС.

 Адв. Г.– В заключението си при отговора си на 8 въпрос сочите, че за извършване на дейностите, констатирани в т.3,4 и 5 от Констативен акт № 4, е необходимо издаване на разрешение за строеж, констатирали ли сте в крайна сметка извършването на тези дейности, описани в т.3, 4 и 5?

          Вещо лице – Положени са бетонови основи под премахнатите стени, с ширина около половин метър, с неустановена дълбочина. Това е основата, която е облечена с кожух отпред, отстрани и отвътре в югоизточния ъгъл на сградата. А в т. 4 от външната страна по изградената от суха, каменна зидария основа е излят бетон с дължина около 12 м. и височина 0.50 см. Има излят бетон, но размерите му не отговарят на тези, описани в заповедта. 

 Адв. Г. - Аз не говоря за количествата, питам за работите,  които са извършени. Има ли други някакви строителни и монтажни работи, които сте установили по процесния обект, освен описаните в заповедта?

 Вещо лице – Да, констатирани са. Не съм установила други извършени СМР по процесния обект, освен тези, описани в заповедта.

 Управителя на дружеството Д.- Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

 Адв. Р.– Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

 Адв.Г. - Нямам други въпроси. Да се приеме заключението. Не възразявам да бъде прието заключението, макар че вещото лице ми се струва, че остана доста разколебано в отговора на най-съществения въпрос за необходимостта от издаване на разрешение за строеж. 

 Съдът намира заключението по назначената съдебнотехническа експертиза за обективно и компетентно дадено, поради което същото ще следва да бъде приобщено към доказателствения материал по делото.

 Водим от горното, съдът

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ПРИЕМА и ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото заключението по назначената съдебнотехническа експертиза.

 На вещото лице да се изплати възнаграждение, съобразно внесения депозит и представената справка-декларация.

 Адв. Р. – Представям становището на главния архитект, в което той пише, че е отказал виза за проектиране, въпреки че ние не сме получавали такъв отказ. Представям и другата заповед, издадена от кмета, която е предмет на обжалване по АД № 122/2020г., което приключи на първа инстанция. Тези описани постройки в заповедта, която днес представям, не са включени в заповедта, която обжалвам по това дело. Сградата-краварник не е включена в тази заповед. Представям и окомерна скица.

 Адв. Г. - Тя не е описана в заповедта процесната сграда, тя не е предмет на другото дело.  Заповедта за събаряне на петте постройки е абсолютно неотносима към настоящия спор, поради което аз се противопоставям на нейното приемане, тъй като беше проведено едно производство по обезпечаване на доказателства, във връзка със заповедта за събаряне на постройките. Представям и моля да приемете една съдебно-техническа и оценителна експертиза по АД №140/2020 г., която сочи, че и процесната постройка се нуждае от ремонт, но същата не е в състояние да бъде съборена. Заповедта, която беше представена в днешно съдебно заседание, касае пет други постройки и тя няма нищо общо с настоящата, която е предмет на настоящия спор. Няма спор, че заповедта няма отношение към нашата сграда.   

 Адв. Р. – Да, няма спор, че заповедта, която представих, няма отношение към нашата сграда. Представеното заключение по съдебно-техническата и оценителска експертиза няма как да се цени като доказателство, тъй като е по друго дело.

 Адв. Г. Ние не оспорваме, че е констатирано лошо състояние на постройките, но категорично не може да се говори за бедствия, за аварии в настоящата ситуация, за да се възползва оспорващия от разпоредбата на чл.148, ал. 6 от ЗУТ. Заключението, което представих по съдебно-техническата и оценителска експертиза съдържа описание на постройката и то е правено преди около месец.

 Съдът намира представените от страните писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

  Водим от горното, съдът 

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

    Приема и приобщава към доказателствения материал по делото:

 -         Представените от процесуалния представител на оспорващия в днешно съдебно заседание Протокол № 1/21.11.2019 г. по описа на община Върбица, Становище от „М.-58 С.Д.“ ЕООД вх. № 26-00-437 от 06.12.2019 г., становище от арх. Н. С.– гл. архитект при община Върбица без дата, Заповед № 141/21.01.2020 г. на Кмета на община Върбица, Протокол за трасиране, означаване и координиране границите на обект: УПИ I, VI, VII от квартал 2а по рег.план на гр. Върбица, общ. Върбица;

 -         Представената в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответната страна съдебно-техническа и оценителна експертиза, изготвена по АД № 140/2020 г. по описа на ШАдмС.    

 Адв. Г. Имам доказателствено искане във връзка с днес приетото заключение, считам, че вещото лице не беше достатъчно категорично в отговора на въпроса, който е наистина най-съществен за спора, е ли е необходимо издаване на разрешение за строеж или наличие на одобрен инвестиционен проект за извършване на описаните в заповедта дейности. В заключението си вещото лице е дала становище, че е необходимо такова разрешение за строеж, днес в съдебно заседание беше доста разколебана в своя отговор, поради което моля да допуснете повторна експертиза по този въпрос № 8, така, както беше формулиран първоначално, както и да бъде поставена една допълнителна задача на вещото лице: Дали има извършвани и други строителни и монтажни работи на процесния обект, освен тези, които са описани в оспорената Заповед № 147. Правя това искане във връзка с доказване възможността тази заповед да бъде изпълнена, тъй като убеден съм, че на терен служителите на общината не са правили абсолютно прецизни замервания и по тази причина са написали около 50 см., около 12 м. Нашето мнение е, че заповедта може да бъде изпълнена, предвид именно това, че няма други СМР, които са установени. Нека да бъде едно вещо лице, не мисля че е необходимо да бъдат две или три вещите лица, макар да е повторна експертиза. Не възразявам да бъдат назначени две вещи лица, едното от тях да бъде инженер, а другото вещо лице да е архитект.   

 Адв. Р.– Дали са били извършени други СМР, няма никакво отношение към настоящото дело. Това не е предмет на делото и няма защо да се поставя такава задача на вещото лице. Аз считам, че фактическите обстоятелства по делото се изясниха, включително и благодарение на устното изказване на вещото лице и не е необходимо поставянето на допълнителна задача. Ако все пак такава бъде поставена, моля вещото лице да се концентрира само върху това, което е било извършено до сега и което е предмет на заповедта, а не върху необходимостта от укрепване на цялата сграда, тъй като чухме такова изявление на вещото лице. Противопоставям се на назначаването на повторна експертиза.

  Съдът намира искането на процесуалния представител на ответната страна за допускане на повторна експертиза с поставени в днешно съдебно заседание въпроси, за допустимо и относимо към спора, поради което същото ще следва да бъде уважено, респективно ще следва да бъде назначена повторна съдебно-техническа експертиза със задача на вещите лица със специалност „Архитектура“ и със специалност „Промишлено и гражданско строителство“, след запознаване с материалите по делото, с цялата относима към казуса документация, съхранявана в Община Върбица и след оглед на място, да отговорят на следните въпроси:

 1.Да посочат извършени ли са описаните в оспорената заповед строително-монтажни работи, в какво се изразяват, с какви материали са осъществени и по какъв начин същите са променили съществуващия строеж? Какво е било състоянието на обекта преди осъществяването на описаните в оспорваната заповед СМР и съществува ли техническа възможност да се изпълни премахването на описаните в диспозитива на заповедта действия по премахване?

 2.Обектът, чието премахване е разпоредено, трайно закрепен ли е и попада ли в някои от дейностите, описани в т. 38 на § 5 от ДР на ЗУТ?

 3.Необходимо ли е издаване на разрешение за строеж или наличие на одобрен инвестиционен проект за извършване на дейностите, констатирани при съставяне на Констативен акт № 4/19.12.2019г. на гл.специалист „Екология, незаконно строителство и инвеститорски контрол“ при Община Върбица, приложен към делото?

 4.Налице ли са строителни книжа и/или разрешение за строеж досежно обект "Обор краварник" и какви? При наличие на такива, да се посочи налице ли е отклонение на изградената постройка от тези строителни книжа?

 5.Процесният обект съобразен ли е с техническите правила и нормативи, действали към момента на изграждането му и понастоящем? 

 6.Има ли извършени и други строителни и монтажни работи на процесния обект, освен описаните в оспорената Заповед № 147?

 7.Описанието на извършените СМР да се онагледи и посредством скица.

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДОПУСКА и НАЗНАЧАВА повторна съдебно-техническа експертиза със задача на вещите лица, след запознаване с материалите по делото, с цялата относима към казуса документация, съхранявана в Община Върбица и след оглед на място, да отговорят на въпросите, описани в обстоятелствената част на настоящото определение.

 Назначава за вещи лица инженер Р.А.А., със специалност „Промишлено и гражданско строителство-конструкции“ и архитект Д.К. С. – Т., със специалност „Архитектура“.

 Определя депозит за изготвяне на заключението по назначената повторна съдебно-техническа експертиза в общ размер на 700.00 лв., вносими от ответната страна, в 5-дневен срок от датата на съдебното заседание.

 Вещите лица да се призоват, след внасяне на определения от съда депозит и в призовката да им бъде съобщено задължението, което имат, съобразно Наредбата за възнагражденията на вещите лица, както и че следва да депозират заключението по експертизата в седмичен срок, преди датата на съдебното заседание.

 Адв. Р .– Искаме да бъде изискана информация от община Върбица дали има изричен отказ въз основа на молбата на моя доверител за издаване на виза за проектиране и ако има такъв, да бъде представен.

 Съдът намира искането на процесуалния представител на оспорващия да бъде изискана информация от община Върбица, относно наличието на постановен изричен отказ по заявлението му от 24.02.2020 г., за допустимо и относимо към спора, поради което същото ще следва да бъде уважено.

  Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 Указва на ответната страна в 7-дневен срок от уведомяването да представи по делото Заявление вх. № 26-00-69 от 24.02.2020 г. за издаване виза за проектиране, депозирано от оспорващия, ведно с всички приложения към него, както и информация налице ли е произнасяне по същото, в т.ч. налице ли е постановен изричен отказ по това заявление. При наличие на такъв, същият да бъде представен по делото, както и всички останали документи, издадени в хода на въпросното административно производство.

 Адв. Р.– Моят доверител желае да бъде поставена задача на вещите лица, а именно: Има ли промяна в съществуващите основи на сградата, в следствие на извършените работи.   

 Адв. Г.– Не възразявам.

 Съдът намира искането на процесуалния представител на оспорващия да бъде поставена допълнителна задача на вещите лица по назначената повторна съдебно-техническа експертиза за основателно, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 Поставя допълнителен въпрос по назначената повторна съдебно-техническа експертиза, а именно:

 8.Има ли промяна в съществуващите основи на сградата, в следствие на извършените работи?

 Адв. Р.- Нямам други доказателствени искания.

 Адв. Г.– Нямам други доказателствени искания.

 Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 Отлага делото и го насрочва за 30.09.2020 г. от 10.00 часа, за която дата страните да се считат редовно уведомени в днешно съдебно заседание.

 Да се призоват вещите лица Р.А.А. и Д.К. С. – Т., след внасяне на определения от съда депозит.

 Заседанието приключи в 17.10 часа.

 Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                          Секретар: