П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 

град Шумен, 04.08.2020 година

            Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на четвърти август две хиляди и двадесета година в състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА  

 при участието на секретар: Вилиана Русева

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Снежина Чолакова

 Административно дело № 182 по описа за 2020 година.  

 На именното повикване в 14.30  часа се явиха:   

 Оспорващият, „В.“ ЕООД ***, уведомен в предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

 От процесуалния му представител е депозирана писмена молба със становище да се гледа делото в негово отсъствие.

 Ответникът, Началник на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-гр.Шумен, уведомен в предходно съдебно заседание, не се явява лично. За него се явява гл. юрисконсулт С., редовно упълномощена.  

 Предвид неявяването на оспорващия по делото, съдът пристъпва към разглеждане на делото на второ четене.

 На именното повикване на второ четене в 14.35 часа не се явява оспорващия по делото.

 Гл. юрисконсулт С.- Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва писмените доказателства, представени от ответната страна с придружително писмо рег. № ДА-01-1818 от 16.07.2020 г.,  съобразно направения опис.

 Съдът докладва молба на оспорващия с рег. № ДА-01-1999 от 04.08.2020г., с която изразява становище по съществото на спора.

 Гл. юрисконсулт С.- Да бъдат приети писмените доказателства.

 Съдът намира представените по делото писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото писмените доказателства, представени от ответната страна с придружително писмо рег. № ДА-01-1818 от 16.07.2020 г., съобразно направения опис.

 Прилага към материалите по делото писмо от ответната страна с рег. № ДА-01-1818 от 16.07.2020 г., както и молба на оспорващия с рег. № ДА-01-1999 от 04.08.2020г.

 Гл. юрисконсулт С. - Нямам други доказателствени искания. Моля, да се приключи съдебното дирене.

 Съдът  намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

 Гл. юрисконсулт С. – Моля, да отхвърлите жалбата срещу процесната принудителна мярка, като неоснователна. По делото сме представили решения в производство по ЗАНН с влезли в сила съдебни актове, от които се установява, че към датата на проверката, въз основа на която е издадена и процесната заповед, жалбоподателят е бил неправоспособен водач на МПС, собственост на неговото дружество. В настоящото производство не се представи валидно свидетелство за управление на МПС, но пък ние сме представили доказателства, включително чрез международни служби и данни от Интерпол, според които свидетелството за управление на жалбоподателя още 1998 г. е било отнето, самият той твърди, че било обект на някаква кражба през 2004 г. точно в период, когато също е търпял някаква временна забрана. Ние не познаваме немското законодателство, за да знаем какъв е ефектът на тази забрана. За предмет на настоящото дело, считам, че по безспорен начин сме установили липсата на валидност на документ, който да удостоверява правоспособността на жалбоподателя, по-скоро на физическото лице да управлява МПС, което обосновава и материалната законосъобразност на принудителната мярка, която е наложена срещу дружеството „В.“ ЕООД, което е собственик на МПС. Поддържам изцяло доводите, които съм изложила до момента. По отношение на претенцията за адвокатски хонорар, съобразно изхода от делото, ако счетете, че жалбата е основателна, аз не само поддържам довода за прекомерност на този хонорар, но също така твърдя, че липсват безспорни доказателства, че сумата, която се претендира в списъка за разноски, е заплатена именно за предмета на настоящото дело. Адвокат С. обслужва като процесуален представител жалбоподателя и неговото дружество по различни дела, включително и в производството по ЗАНН и в друго производство, което се развива в Административен съд - гр. Шумен по АД № 81/2020 г., така че считам за недоказана връзката между така изплатената сума и предмета на настоящото дело. Моля, за решение, с което жалбата да бъде отхвърлена, като неоснователна и съобразно изхода му да осъдите жалбоподателя да заплати на ОДМВР-Шумен юрисконсултско възнаграждение в размер, определен от съда.

 Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок.

 Заседанието приключи в 14.45 часа.

 Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                                  Секретар: