П Р О Т О К О Л

 

 град Шумен, 13.07.2020 година

            Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 на тринадесети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                          2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

 при участието на секретар: Ив. В. 

 Прокурор: Д. Арнаудов  при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Кр.Борисова

 КАНД 105 по описа за 2020  година.

 На именното повикване в 09:05 часа се явиха:

 Касаторът, И.Т.Ж.,*** - редовно и своевременно призован,  се явява лично.

 Ответникът, ОД на МВР, гр. Шумен - редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Окръжна прокуратура Шумен - редовно и своевременно призована, за нея се явява прокурор Д. Арнаудов.

 Касаторът – Да се даде ход на делото.

 Прокурорът - Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора И.Т.Ж. ***, чрез е пълномощника му и процесуален представител младши адвокат Г.  касационна жалба, против Решение №126/28.02.2020г. на Районен съд гр.Шумен, постановено по ВАНД № 2387/2019г. по описа на същия съд.

 Касаторът  - Поддържам жалбата. 

 Прокурорът - Жалбата е процесуално допустима.

 Като съобрази приложените по ВАНД № 2387/2019г. по описа на Районен съд гр. Шумен доказателства, съдът намери същите за допустими и относими към спора, поради което ще следва да се приобщят към доказателствения материал по делото.

 Мотивиран от горното, съдът 

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения  материал по делото приложените по ВАНД № 2387/2019г. по описа на Районен съд гр.Шумен доказателства, ведно с приложеното към касационната жалба пълномощно.

 Касаторът – Няма да соча други доказателства. 

 Прокурорът – Нямам доказателствени искания.

 Поради изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Касаторът – Искам да добавя две неща, едното е, че в протокола  от КАТ пише, че се заснемат приближаващите коли, а от снимката е видно, че колата се отдалечава. Другото е, че там където е направена снимката, е извън зоната на кръстовището, извън зоната където скоростта е ограничена. Това е вече когато се излиза от населеното място. Моля да бъде уважена касационната жалба по изложените в нея съображения.

 Прокурорът – Намирам решението на ШРС за обосновано, законосъобразно и правилно, моля да го потвърдите и да оставите жалбата на касатора без уважение.  

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния  срок.

 Заседанието приключи в 09:08 часа.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                        Секретар: