П Р О Т О К О Л

 град Шумен, 13.07.2020 година

            Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 на тринадесети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1.  ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                           2.  МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

 при участието на секретар: Ив. В.

 Прокурор: Д. Арнаудов  при ШОП

 Сложи за разглеждане докладваното от административен съдия Кр.Борисова

 КАНД 102 по описа за 2020  година.

          На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

 Касаторът, ЕТ„Ш.– 80 – Ш.И.“ - редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява адв. Г. И. от ШАК, редовно упълномощен.

 Ответникът, Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно призована, за нея се явява прокурор Д. Арнаудов.

 Съдът констатира, че с рег. № ДА-01-1705/07.07.2020 г. по описа на ШАдмС по делото е депозирана писмена молба от Д. В. – юрисконсулт в Дирекция „Инспекция на труда“ гр. Шумен с искане за даване ход на делото в отсъствието на ответника. В писмената си молба ответникът излага подробни съображения по съществото на спора, обосноваващи становището му за неоснователност на депозираната касационна жалба и искането за оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение, с което наказателното постановление е потвърдено като правилно и законосъобразно. Отправя се и претенция за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер определен от съда. 

 Адв. И. – Да се даде ход на делото.

 Прокурорът - Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

                                                       ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 ДОКЛАДВА касационната жалба: Производството по настоящото дело е образувано по депозирана от касатора ЕТ „Ш. - 80 – Ш.И.“, със седалище и адрес на управление ***, чрез пълномощника му адв. Г. И., касационна жалба срещу Решение № 17/18.02.2020г. на РС - В. Преслав, постановено по ВАНД № 355/2019 г. по описа на същия съд.

 Адв. И. – Поддържам изцяло касационната жалба.

 Прокурор – Считам касационната жалба за процесуално допустима.

 Като съобрази приложените по ВАНД № 355/2019 г. по описа на Районен съд гр. Велики Преслав доказателства, съдът намери същите за допустими и относими към спора, поради което

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към доказателствения материал по делото приложените по АНХД № 355/2019 г. по описа на Районен съд гр. Велики Преслав писмени доказателства.

 Прилага писмена молба-становище от ответника с рег. № ДА-01-1705 от 07.07.2020 г. по описа на ШАдмС, ведно с приложено към молбата пълномощно.

 Адв.И. - Няма да соча доказателства, нямам доказателствени искания.

 Прокурорът – Нямам доказателствени искания.

 С оглед изявлението на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 Адв. И. – Поддържам касационната жалба и аргументите, които съм посочил в нея за отмяна на Решение № 17/18.02.2020г. на Районен съд гр. Велики Преслав. Искам да засиля вниманието на съда по отношение незаконосъобразност на акта, тъй като към момента на постановяване на наказателното постановление щетите на работника, коти са в размер на около 50 лв. са били възстановени. Считам, че размерът на наказанието, което е наложено в размер на 1500 лв., надвишава почти с 30 пъти щетата, която е била направена на работника, но тя е била възстановена в законния срок, поради което считам, че са налице основания  да бъде приложен чл.415в от КТ по отношение на моя подзащитен. Моля за решение в този смисъл, като отмените решението на Районен съд гр. Велики Преслав и постановите ново, в което да бъде приложен чл.415в от КТ и налагане на имуществена санкция в размера, който е предвиден в него от 100 до 300 лв. за работодателя.

 Прокурорът – Споделям становището на касатора. Моля да отмените  решението и да постановите друго, с което да измените решението на Районен съд гр. Велики Преслав и да намалите наложеното имуществено наказание.

 Съдът обяви, че след съвещание ще се произнесе с решение в инструктивния срок.

 Заседанието приключи в 09.05 часа.

           Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                               Секретар: