П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 

град Шумен, 07.07.2020 година

            Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 на седми юли две хиляди и двадесета година в състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

 при участието на секретар: Вилиана Русева 

 Прокурор:

 Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова

 Административно дело № 170 по описа за 2020 година.

 На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 Оспорващият, „Е Х Д“ ДЗЗД, с.Хан Крум, уведомен при условията на чл. 138, ал. 2 АПК, се явява лично представляващият дружеството – Н. Х. и с адв.М. Д. от ШАК, редовно упълномощен отпреди.

 Ответникът, Директор на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гр.Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите - гр.Варна, уведомен при условията на чл. 138, ал. 2 АПК, не се явява лично. За него се явява гл. юрисконсулт Х.М.-С., редовно упълномощена отпреди.

 Адв. Д. - Да се даде ход на делото.

 Гл. юрисконсулт М.- Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Съдът докладва молба рег. № ДА-01-1631 от 30.06.2020 г. на ответната страна, с която е взето становище по направеното доказателствено искане за допускане и назначаване на съдебно-счетоводна експертиза.

 Адв. Д. - По отношение на представените в предходно съдебно заседание писмени доказателства, не възразявам да бъдат приети.

 Гл. юрисконсулт М. - Не възразявам да бъдат приети представените от нас писмени доказателства.

 Съдът намира представените по делото писмени доказателства от ответната страна за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 Водим от горното, съдът 

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 Приема и приобщава към доказателствения материал по делото писмените доказателства, представени от ответната страна в предходно съдебно заседание, съобразно направения от страната опис.

 Прилага към материалите по делото молба рег. № ДА-01-1631 от 30.06.2020 г. на ответната страна.

 Адв. Д. - Водим допуснатите в предходно съдебно заседание свидетели.

 Съдът пристъпва към снемане самоличността на свидетелите:

 И.Н.Б. – роден на *** г., 54 г., български гражданин, неосъждан, със средно образование, разведен. Работи съвместно с дружеството жалбоподател.

 А.А.А. – родена на *** г., 31г., български гражданин, неосъждана, с висше образование, неомъжена. Работи на трудов договор към дружеството - жалбоподател.

 Д.П. Д. – роден на *** г., 57 г., български гражданин, неосъждан, със средно образование, женен, без родство със страните.

 Съдът установи самоличността на свидетелите, въз основа на представени от същите валидни документи за самоличност.

 Съдът разяснява на свидетелите разпоредбата на чл.166, ал.1 от ГПК, приложима съгласно чл. 144 от АПК, а именно:  

            - че имат право да се откажат от свидетелстване, когато са били или са пълномощници на страните по същото дело или медиатори по същия спор, както и когато са роднина на страните по права линия, брат, сестра и  роднина по сватовство от първа степен, съпруг и бивш съпруг, както и лице, с което страната е във фактическо съпружеско съжителство.

            - че не могат да откажат да свидетелстват, но могат да откажат да дадат отговор на определен въпрос, като посочат  причината за това, ако със своите отговори биха причинили на себе си или на изброените по-горе лица непосредствена вреда или опозоряване.     

 Съдът разяснява на свидетелите наказателната отговорност за лъжесвидетелстване по чл. 290, ал.1 от НК, наказуемо с лишаване  от свобода до 5 години.

 Свидетелите  обещаха да кажат истината. 

 Съдът пристъпва към разпит на свидетеля И.Н.Б., като отстранява останалите свидетели от съдебната зала, до разпита им.

 

Св. Б. – Повече от 10 години сме в отношения на съвместна дейност под една или друга форма с дружеството жалбоподател. Отношенията ни се изразяват в изкупуване на диворастящи билки. Господин Х. организира мрежа от фирми - доставчици на билки, организира разплащанията, окачествяванията, контактите с тези фирми или доставчици. Аз от своя страна осигурявам финансирането, транспорта и складирането, понататъшното и преработката на тези стоки.  Имам собствен камион с шофьор към него. Имам контакт с господин Х. непрекъснато, било чрез мен, било чрез директен контакт с шофьора се изпраща камиона на определено място да товари определена стока. Няма правило за това. Всичко е конкретно за конкретния случай. Камионът отива, товари, попълват се съответните документи, придружаващи товара и стоката се транспортира на указаното на шофьора място.  Фирмата ми разполага с няколко склада в България. Основното се транспортира, примерно тук в Търговишко, Разградско.  Моята фирма разполага със складове.

 Въпрос адв. Д. - Необходимо ли е използването на достатъчно много работна ръка, за да извършва тази товароразтоварна дейност от пункта за изкупуване, за да дойде стоката при Вас, в крайния пункт?

 Св. Б. – Не бих казал много, според мен 2-3 човека спокойно ще се справят с тази работа. Понякога се включва самият шофьор, понякога не, но не знам, 2-3, ако е много.  Казах няма правило, според сезона и вида билка, която се работи в съответния сезон и в съответното място или от съответния доставчик. Няма правило, това е избор на господин Х., на кое място, кой доставчик, каква билка и в какво количество да се подготви.

 Въпрос на адв. Д. – След като съответният материал е получен от Вашето дружество, по какъв начин Вие уреждате отношенията си по разплащане с дружествата на Х.?

 Св. Б. – С фактури и банкови преводи уреждаме отношенията си по разплащане с дружествата на Х. По тези доставки никога не съм плащал нещо на ръка, а само по банков път. Пълният комплект документи, който е необходим за конкретното доказване на стоката, то в нашия случай е транспортен лист, товарителница, пътен лист и кантарна бележка ако е приложима, ако се тегли на голям кантар. Ако няма такъв кантар, моят шофьор е оторизиран да тегли, да записва, да съгласува количеството с доставчика и това съгласуване на количеството се отразява в товарителницата. Основните билки за района и тези с които работим са: цвят глог с листа, бъз,  липа, шипка, лисича опашка, коприва в големи количества. Това е за периода последните десет, дванадесет години, включително до момента.  Конкретно за 2014г., 2015 г. и за 2016 г. нямам спомен да са се изкупували по-различни билки от тези, които изброих. В повечето случаи да, знам ги хората, които са били  контрагенти на Х. и съответно мои контрагенти, защото заедно сме ги посещавали, одобрявали сме, проверявали сме стока, проверявали сме как се изкупува, как се съхранява. Работили сме в района на Върбица, в района на Търговище, в района на Шумен, в района на В.Преслав, Буховци. Имена на хора, с които работим: С., О., Р., Т., Б. Фирмите не ги помня. От фирмите 99% в България са или „био“ или „хърбс“. Фирма „Биохърбс“, би трябвало да е Търговишка фирма на С., някой си, ако не се лъжа.  От 2014г. до 2017 г. не са останали неразплатени отношения между мен и Х. при и по повод на доставките, извършени от него. На въпроса сухи или пресни билки изкупуваме -принципно са възможни и двата случая: изсушени и пресни билки. В повечето от случаите билките, които се изкупуват, са изсушени, като изсушаването е единствената преработка, ако сушенето е преработка, това е единственият процес, който е преминал в тези фирми, при тези доставчици. Оттам нататък изсушената билка се товари, както обясних преди малко какъв е процеса.  „Е Х Д“ също разполага с бази за сушене и за съхранение на билки, защото през тези години до ден днешен е паралелно изкупуване и на свежа или сурова билка, където „Е Х Д“ ДЗЗД в тяхна база или бази изсушават билките. Имат чудесни сушилни, площадки, бази и т.н.

 Въпрос на съда: След като Вие познавате доставчиците на „Е Х Д“ ДЗЗД, кое налага те да изкупуват билките от тези доставчици и след това да ви ги препродават на Вас?

 Св. Б. – Първо доверието, което имам на „Е Х Д“ ДЗЗД, второ доверието, което имам лично в управителя и трето моята невъзможност да обхвана цяла България. Аз се занимавам с тази дейност от 30 г. И района на североизтока, и тук Шуменския район са един от районите, с които се занимавам и затова съм решил, че господин Х. е най-подходящият човек, който може да бъде мой представител тук /образно казано/. Като за целта сме си уредили по някакъв начин отношенията с договор за съвместна дейност.  Билките са товарени от най- различни места: Търговище, Върбица, Буховци, Баячево. Билките се товарят от мястото, където са доставчиците на дружеството.

 Въпрос на гл. юрисконсулт М. - Има ли случаи, в които не сте вземали билките директно от доставчика на „Е Х Д“ ДЗЗД, а от друго място? От склада на „Е Х Д“ ДЗЗД?

 Св. Б. – Не мога да отговоря.

 Въпрос на гл. юрисконсулт М. – Къде са закарани билките - във Ваш склад или в склад на „Е Х Д“ ДЗЗД?

 Св. Б. – За кои билки говорим, конкретно за някоя билка или по принцип? Няма как да говорим за всички билки.

 Въпрос на гл. юрисконсулт М. – Кажете ми конкретно за Л. Ю. О., откъде сте взели билките и къде сте ги закарали?

 Св. Б. - Трябва да ми кажете дата, вид, транспортен документ, за да се обадя в счетоводството на фирмата си и да извадят от архива тези документи, за да мога да Ви отговоря. Вие ме питате за нещо, което е станало преди 6 години, как мога да го помня. Няма правило за това нещо, билките могат да бъдат закарани в базата ми в с. Садино, Търговищко, може да бъдат закарани в базата ми в с. Калояново, Пловдивско, може да ги закара, където съм му казал. Зависи от това какво аз съм казал на шофьора. Това, което той е направил, го е направил, документирано е и е направено всичко. Аз товаря камиона и казвам на шофьора, ако е натоварил липа - закарай я в с. Садино, ако е натоварил лисича опашка - закарай я в с. Калояново и т.н. Това са конкретни случаи, за които няма правило, няма как да се сетя в момента и няма какво да обясня. Това касае моята дейност, а не тази на дружеството жалбоподател. Ангажиментът на дружеството на господин Х. е тези билки да ми бъдат предоставени и вече аз отговарям за тях и се разпореждам с тях.

 Н. Х.– Установявам, че самият процес на работа и самата методика не е ясна на представителя на „ОДОП“-Варна. Нещата стоят по по-различен начин, от който те са ги възприели.  Това е бизнес, в който изкупуването на билки се извършва, както в суров вид, така и в сух вид. Моят ангажимент към фирма „Б.“ е при предварително уточняване в началото на годината на определени количества за цялата година, които ще изкупувам, било то в сух или в свеж вид, да организирам самото изкупуване от пунктовете, за които отговарям. В случаи, в които имаме възможност да изкупуваме сурова суровина, я изкупуваме и я транспортираме с техен транспорт, когато е по-голямо количество до техен склад, посочен от тях, а когато е по-малко количество, с мой микробус в базата, където я суша и преработвам. Паралелно с това върви и т.нар. изкупуване на суха суровина, като лично минавам през пунктовете, които са пунктове, които съм одобрил, че отговарят на изискванията за заготовка на билки, според изискванията на нашите клиенти и поръчвам в сух вид било то коприва, било глог, липа и т.н. на определените пунктове. Пунктовете бяха 64 на брой допреди година, две. Моята задача е да отида на всеки един пункт и да го окачествя, като имам представа в кой район каква суровина се събира и поръчвам било то 2,3,5,10 тона суха суровина на даден пункт, за да могат да ми я приготвят. В следствие, на което през определен период от време, аз съм задължен да обикалям пунктовете, за да следя качеството на заготвената от тях стока, да следя количествата дали отговарят на парите, които съм им превел, за да заготвят тази стока. Сумата съм получил от фирма „Б.“, основно от нея на 99% и при установяване на готово количество с необходимия органолептичен външен вид и влага се обаждам или на господин Б., или на шофьора Д. Д. и му посочвам, че в пункт „х“ има готова стока, еди си какво количество и той трябва да отиде да я вземе. Това се налага, защото те разполагат с голямо транспортно средство – камион, което събира между 3 и 5 тона, в зависимост от суровината и е по-изгодно да отиде техен транспорт да натовари стоката и да я закара в склад било то с. Садино, било то в с. Калояново, или където и да е, в зависимост от това в момента каква стока се обработва. Имаме изградена система за проследимост, която включва създаване на партиден номер. Тази система е от години наред, изработена от нас, одобрена е от клиентите в чужбина и с тази система с въпросния партиден номер обозначаваме всеки един пункт, всеки вид билка – дали е свежа или суха, от номера на пункта, от района, в който се събира и от месеца и годината, в която е събирана. На база на този партиден номер, с който аз събирам билките от пунктовете, предавам стоката на фирма „Б.“. Със съответния партиден номер те я дообработват, товарят и продават на техния клиент в чужбина. Така че имаме абсолютна проследимост на стоките, които се закупуват от всеки един от пунктовете. На базата на този партиден номер, ние може да проследим качеството и количеството и всичко, което решим на даден пункт. Абсолютно всичко е проследимо и ясно.        

 Св. Б. - Идеята за това е да се проследява чистотата на определения район, в който се събират тези билки. Първоначалната идея на тези пунктове е всеки пункт да отговаря за определен географски район, богат на определена билка или билки. Идеята е да се означи, да се намерят местата в България, където са чисти тези билки.

 Н. Х.– И в тези 10 и повече години, в които имаме съвместна дейност, годишно, многократно сме подлагани на одит от външни фирми, немски основно, които проверяват количествата и всичко, което сме правили с тези пунктове. В началото, когато започнахме да работим с всички билко заготвители, те бяха едни физически лица, които единствено и само бяха в сивия сектор. Идеята беше наша и всички тези хора сме ги изкарали на светло, ние сме им създавали фирми, ние сме им създавали банкови сметки, ние сме им плащали единствено и само по банков път. Целта ни беше тази малцинствена група, основно от ромски произход да имат някакво препитание и да станат малко по-грамотни, бизнесът да стане малко по-чист, по-ясен и за нас, и за тях. И това според мен беше най-правилното решение.

 Св. Б. – Моето дружество е със седалище гр. Пловдив, където е и счетоводството, и счетоводната документация.       

 Адв. Д.- Нямам повече въпроси.

 Гл. юрисконсулт М.-Нямам повече въпроси.

 Съдът освобождава свидетеля И.Н.Б. от съдебната зала и пристъпва към разпит на свидетеля Д.П. Д.

 Св. Д. – При Б. работя от 2011г., а като шофьор от 2013г. Господинът, който беше разпитан преди мен ми е шеф и работя при него. Карам стока за него – билки. Изкупувам билки и където ми нареди, там ходя. Познавам господин Х. Служебните отношения се състоят в това, че той ме изпраща да взема стока, която карам на господин Б.. С Х. работя, откакто съм шофьор във фирмата на Б. от 2013 г. Чрез Х. от кои фирми съм получавал стока за Б. не мога да кажа, но мога да кажа хората от кои населени места са: от Върбица, от Баячево и от други села. Изкупувам стоката, господин Х. ми казва къде да отида да товаря и това е. Отивам в даден пункт и тегля стоката на кантара, лично аз я претеглям. Имам си специална тетрадка, която винаги е с мен. Закупената стока я вписвам в тази тетрадка. С човека, който продава билките, претегляме заедно стоката и той си записва вида на стоката и килограми, както и аз. Има товарителница и вече ДАИ искат точно да бъдат вписани килограмите и всички документи да бъдат изрядни и там пиша килограмите. Обаждам се на господин Х., за да го уведомя, че стоката е приета, колко са  килограмите и къде да я карам. Билките се теглят на малък кантар в малки количества, след което тези килограми се сборуват и вече крайното количество го вписвам във фактурата, примерно - 3.500 кг., 3.700 кг. ли е, се пише в товарителницата, като точното количество на закупуване. Продавачът ми се подписва на предал, че ми е предал това количество, примерно глог ли ще бъде или друга билка и аз се подписвам, че съм го приел. Единият документ го давам на господин Х. и карам стоката, където той ми каже. Например, в случая на господин Б.. И свежи билки съм купувал, и сухи. Що е билка сме го купували, като коприва, глог, липов цвят, както и всяка друга година. Товарителницата е в 3 екземпляра. Единият екземпляр остава при господин Х., другият екземпляр остава в Б., а третият екземпляр остава на кочана. Евентуално при проверка от ДАИ те трябва да видят какво съм карал и на коя фирма, защото и там са стриктни за превозите. Пътните листи на моя автомобил се събират в офиса на Б. и всяка година се прибират, тъй като ДАИ има право в рамките на 1 година и 8 месеца ли беше или 6 месеца да искат пътни листи и шайби и ние сме длъжни да ги предадем. До две години се съхраняват пътните листи и би трябвало да ги има.

 Въпрос на адв. Д.Има ли друго лице, което да осъществява тази дейност на територията на Североизточна България, където фирмите на Х. работят? От страна на фирмата на Б. само Вие ли идвате или се е случвало да идват и други лица?

 Св. Д. - Не е имало случай, в който с моя автомобил или с друг автомобил на Б. да са идвали други лица да купуват билки. Само аз съм извършвал транспорт на билки за господин Б. от страна на „Е Х Д“. Не е имало друг шофьор, който да извършва тази транспортна дейност. Аз работя към фирмата на Б., но стока на „Е Х Д“, която трябва да отиде при господин Б., я превозвам аз. Няма друг шофьор, който да превозва от „Е Х Д“ за Б.. Аз не знам да има друг шофьор, по принцип аз върша тази дейност. Не съм искал документ на човека, който ми продава стоката. В товарителницата пиша имената на човека, който ми е предал стоката. На времето искаха да пишем номера на личната карта или на паспорта, но това изискване беше отменено, понеже се получавали злоупотреби и ми казаха да не попълвам номера на личната карта. Попълвам имената на този, който ми е предал стоката. Аз познавам хората, от които купувам билките. Аз от 2013 г. работя с тези хора. Документи не съм им искал. Пиша само трите имена на човека, който ми продава стоката, подписва се че ми е предал стоката и аз се подписвам, че съм я приел и тръгвам. Стоката  е от „Е Х Д“ за Б.. Стоката понякога я вземам от склад на „Е Х Д“, а понякога от доставчика на „Е Х Д“.  Складът на „Е Х Д“ се намира в с. Хан Крум. Като отида в склада на „Е Х Д“, стоката се тегли на техен кантар и пак се попълва товарителница, складова разписка ми издават за стоката, произход и т.н.  Не мога да си спомня през 2014 г., 2015 г. и 2016 г. кое е лицето, което ми е предавало стоката от името на „Е Х Д“ в случаите, когато съм товарил от тяхна база. В близките 2-3 години един и същ човек ми е предавал стоката, но за годините, за които ме питате не мога да се сетя. Лицето, което ми предава стоката, е служител на „Е Х Д“. Господин Х. също ми е предавал стока. В повечето случаи той ми е предавал стоката, много рядко се е налагало някой друг човек да ми предава стоката и да ми пише документи и т.н. Карал съм и прясна стока, но много рядко прясна. Не мога да си спомня къде съм карал стоката, когато е била прясна. Обикновено стоката я стоварвам при Б., защото има сушилня. Много рядко се случва да има свежа стока, на годината един или два пъти. При такива случаи информирам работниците и някои от тях остават, за да ме разтоварят, например в сушилня или ще го разпилеят ли, но прясна стока в камиона заминава ако бъде оставена. Това е персонал на Б., а не на „Е Х Д“.

 Въпрос на адв. Д. – Бихте ли могли при поискване да представите на виждане тази Ваша тетрадка, която споменавате?

 Гл. юрисконсулт М.- Аз възразявам по представяне на такъв тип доказателство.

 Св. Д. – Да, ще мога да представя тетрадката. Всяка година тетрадките, които съм водил за дадена стока, която съм товарил от дадено лице и т.н. се съхранява в тази тетрадка. В края на годината давам тетрадката на счетоводителката на съхранение.

 Адв. Д. - Нямам повече въпроси.

 Гл. юрисконсулт М. - Нямам повече въпроси.

 Н. Х. – Нямало е случай и няма как да стане, когато господин П. да отиде при даден мой контрагент и да започне да товари стока без предварително да съм минал аз с него, за да ги запозная или да види той точното място или пункта. Няма как той да започне да товари от непознато лице, да му се довери и да натовари стока, която предварително не му е платена. Няма как на случаен принцип да отиде да натовари нещо, което предварително не сме го видели, окачествили, от пункта не знаят че той ще отиде и не си е получил парите за това. 

 Св. Д. – Точно така е, както каза господин Х.

 Съдът освобождава свидетеля Д.П. Д. от съдебната зала и пристъпва към разпита на свидетелката А.А.А..

 Св. А. Работя в с. Хан Крум на длъжност „счетоводител“ към „Органик Комерс“ ООД. Същата фирма е собственост на господин Х. До юни месец 2017 г. бях на трудов договор към „Е Х Д“ ДЗЗД. В периода 2014 г., 2015г. и 2016 г. работих на трудов договор в „Е Х Д“ ДЗЗД. От 2014 г. работя във фирмата. Откакто работя в „Е Х Д“ ДЗЗД, фирмата се занимаваше с изкупуване и преработка на билки. Фирмите контрагенти на „Е Х Д“ ДЗЗД бяха: ДЗЗД „Бат С.“, ДЗЗД „Хербчойс“, ДЗЗД „Биохърбс“, ДЗЗД „Хърбс Трейд“, ЕТ „Б. Т.“, „М. 2016“ ЕООД. Всяка фирма си има билкозакупителен пункт в населеното място, където са им пунктовете. Всяка фирма на различния доставчик е в различно населено място. Едни от главните пунктове бяха Търговище, Върдун, Върбица. През този период „Е Х Д“ ДЗЗД изкупуваше  различни видове билки: цвят липа, цвят глог, коприва, връх коприва, стрък коприва, цвят бъз и др. Информацията за първичните счетоводни документи се описваше на базата на товарителниците, който е ходил да товари стоката. Разплащанията се осъществяваха предимно по банков път. Имаше много малка част разплащания с разходни касови ордери.

 Въпрос на адв. Д.Имало ли е случаи, когато в отношенията с Б. да са изкупувани от ваш склад от с. Хан Крум билки?

  Св. А. Да, имаше стоки, които камионът като товари от пункта, по-големите количества се разтоварваха в склада на Б., а някои количества се разтоварваха в с. Хан Крум. Главно камионът беше един и същ. Може да е имало и друг шофьор, който да управлява камиона. Не мога да посоча номер на камиона. Основият шофьор е Д.П.. Основно изкупувахме сухи билки. Повечето от контрагентите са юридически лица и имат счетоводители, които им водят документацията. От наша страна им издаваме складова разписка и кантарни бележки, а те издават фактура за авансите, които са получили от наша страна и фактурата за стоката, която са предали. Като счетоводител заприхождавах стоките, които сме купували. 

 Въпрос на гл. юрисконсулт М. - Имало ли е случаи, в които Вие сте получавали стока от името и за сметка на „Е Х Д“ ДЗЗД?

 Св. А. Не е имало такива случаи. Това, което казвам, като лични впечатления, е от гледна точка на представените пред мен счетоводни документи, които съм обработвала. 

 Адв. Д.- Нямам повече въпроси.

 Гл. юрисконсулт М.- Нямам повече въпроси.

 Съдът освобождава свидетеля А.А.А. от съдебната зала.

 Адв. Д. - Поддържам направеното доказателствено искане в жалбата за допускане и назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, с поставени въпроси към нея, в предходното заседание уточних, че не желая комплексна експертиза.

 Гл. юрисконсулт М. - Поддържам писменото си становище.

 Адв. Д.- Във връзка с дейността на дружеството, ще помоля да задължите трето неучастващо в производството лице – РИОСВ-Шумен, да ни снабди с удостоверение, от съдържанието на което да е видно: необходимо ли е за извършените от „Е Х Д“ ДЗЗД дейности, същото да бъде снабдено с изрично удостоверение по чл.31, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Имаме такова по отношение на друго дружество, което е собственост на представляващия „Е Х Д“ ДЗЗД, дотолкова доколкото то е адресирано до него. В състояние сме да го изискаме и ние без задължаване на трето лице, но съдът да прецени дали по реда на чл. 192 от ГПК или ние да се снабдим за следващо съдебно заседание с такова удостоверение. 

 Гл. юрисконсулт М. – В ревизионния доклад на стр. 2 органите по приходи в т.9 са установили, че са издадени удостоверения за билко закупвателен пункт, издаден от РИОСВ гр. Шумен  с изх. № 1676/17.03.2008 г., което удостоверение е издадено на ЕТ „Еврочойс-Н.Х.“, след което е установено, че е налице издадено удостоверение за организиран билкозаготвителен пункт, издадено от РИОСВ-Шумен с изх. № 4481/04.08.2015 г., издадено на „Е Х Д“ ДЗЗД, като в същото е описан обектът на дружеството. С оглед на това, считам че няма спор по отношение на това, дали „Е Х Д“ ДЗЗД притежава такова удостоверение, тъй като считам, че това е установено още в хода на ревизионното производство.

 Адв. Д.- При това положение щом страната възприема, че имаме издаден такъв документ, моля да се установи, че е безспорно установено и не се нуждае от доказване този факт. Желая да представя въпросния документ, издаден от РИОСВ-Шумен. Нямам други искания в тази връзка и оттеглям казаното от мен преди малко. 

 Съдът намира искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза за допустимо и относимо към спора, доколкото за изясняване на обстоятелствата по делото са необходими специални знания в областта на счетоводството. Ето защо следва да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза със задачи на вещото лице, след запознаване с материалите по делото и цялата относима счетоводна документация, съхранявана в счетоводството на дружеството – жалбоподател и в счетоводството на неговите контрагенти – доставчици, включително и в счетоводството на „Б.“ООД гр. Пловдив, да отговори на следните въпроси:

 1.     Да установи движението на стоките/стоковия поток и парични преводи/, разплащанията по вид, количество и размер с описание на доставките и разплащанията между ДЗЗД“Е Х Д“ и неговите контрагенти за периодите през 2014г., 2015г. и 2016г., подробно описани в обжалвания РА, както и да установи редовността на счетоводните записвания в тези дружества и физически лица през посочения период.

 2.     По какъв начин е извършено преобразуването на финансовия резултат през 2014г., 2015г. и 2016г., като правилно ли са водени счетоводните записвания в тази връзка в съответствие със счетоводните изисквания.

 3.     При отчитане на разходите, кои следва да се признават съобразно счетоводните правила - разходите по покупната цена, такава, каквато е отразена във фактурите или по средно претеглена цена при изписването на тази стока и защо?

 4.     По отношение на непризнатите за данъчни цели разходи, свързани с изкупените лечебни растения/билки от физически лица, в т.ч. нерегистрирани като ЕТ:

 4.1. Какви са документите, с които ДЗЗД“Е Х Д“  документира извършените покупки на билки/лечебни растения от физически лица? Издадени ли са такива документи по отношение на физическите лица, за които в РА се твърди, че не са извършвали доставки(продажби) към дружеството? В отговора на вещото лице да се посочат имената на всяко от лицата, вида на документа/или документите/, който е издаден/които са издадени, дата на издаване, вида и количеството на доставените лечебни растения.

 4.2. Ако при изпълнението на предходната точка бъде установено, че са издадени документи, вещото лице да отговори отразени ли са тези документи в счетоводството на ДЗЗД“Е Х Д“,  съобразно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти?

 4.3. Извършвани ли са плащания към физическите лица, за които в РА се твърди, че не са извършвали доставки към ДЗЗД“Е Х Д“? При установяване на плащания, вещото лице да посочи физическите лица, на които е платено, датата на плащане, изплатената сума, начина на плащане, както и документа, по силата на който е извършено плащането. Отразени ли са тези плащания в счетоводството на ДЗЗД“Е Х Д“ по съответния ред?

 4.4. Налични ли са в счетоводството на ДЗЗД“Е Х Д“ служебни бележки по чл.45 от ЗДДФЛ за изплатените доходи на физическите лица, по отношение на които в РА се твърди, че не са извършвали доставки към дружеството? Съответстват ли сумите, посочени в тези бележки, на отразените плащания към лицата през периода 2014г., 2015 г. и 2016г.?

 4.5. Подавани ли са в НАП справки по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ от ДЗЗД“Е Х Д“ за периода 2014г., 2015 г. и 2016г.? Включени ли са в тези справки лицата, за които в РА се твърди, че не са извършвали доставки към дружеството? Какви са сумите, които са посочени в справките по отношение на тези лица и съответстват ли те на отразеното в счетоводството на дружеството?

 5. По отношение на непризнатите за данъчни цели разходи, свързани с изкупените лечебни растения/билки от предприятия, в т.ч. ЕТ:

 5.1.  Какви са документите, с които ДЗЗД“Е Х Д“ документира извършваните покупки на билки/лечебни растения от предприятия, вкл.ЕТ? Издадени ли са такива документи по отношение на предприятията, за които в РА се твърди, че не са извършвали доставки към дружеството? Вещото лице да представи отговора на този въпрос, като посочи всяко едно предприятие, вида на документа(или документите), който му е издаден, /които са му издадени/, дата на издаване, вида и количеството на доставените лечебни растения?

 5.2. Ако при изпълнението на предходната точка бъдат установени издадени документи, вещото лице да отговори дали са отразени тези документги в счетоводството на ДЗЗД “Е Х Д“ по съответния ред?

 5.3. Извършвани ли са плащания към предприятията, за които в РА се твърди, че не са извършвали доставки към ДЗЗД“Е Х Д“? При установяване на плащания вещото лице да посочи предприятията, на които е платено, датата на плащане, платената сума, начина на плащане, както и документа, по силата на който е извършено плащането. Отразени ли са тези плащания в счетоводството на ДЗЗД“Е Х Д“  по съответния ред?

 6. Вещото лице да изчисли, било ли е в състояние ДЗЗД“Е Х Д“ да извърши признатите от НАП продажби (по количества и видове растения), в случай, че ДЗЗД не е получило непризнатите в РА количества лечебни растения.

 7. Вещото лице да проследи и опише икономическата и документална обоснованост на доставките, описани в ревизионния акт, като опише, в табличен вид, в хронологичен ред, спорните доставки и конкретизира доставките по място и дата на предаване, вид, количество, партидни номера, цени на получените стоки и към всяка от тях да посочи наличните по делото документи, свързани с извършените доставки - стокови и складови разписки, товарителници, пътни листи, обяснения, приемо-предавателни протоколи и други документи, удостоверяващи предаването на стоките и тяхното получаване от жалбоподателя, както и съответните доказателства за извършени плащания /банкови извлечения, касови бележки, приходни квитанции и други документи/.

 8. В случай, че се приеме, че доставките, предмет на ревизионния акт, са реално осъществени, по какъв начин това би се отразило на размера на задълженията на оспорващото дружество, в т.ч. главница и лихви, като тези данни се посочат поотделно всеки един от спорните периоди.

 Водим от горното, съдът

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 ДОПУСКА и НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза със задача на вещото лице, след запознаване с материалите по делото счетоводните документи, съхранявани в счетоводството на дружеството – жалбоподател и в счетоводството на неговите контрагенти – доставчици, включително и в счетоводството на „Б.“ООД гр. Пловдив, да отговори на въпросите, подробно протоколирани в обстоятелствената част на настоящото определение.

Назначава за вещо лице Е.Й.А.-К. – висше образование-магистър, със специалност „Организация на производството и управлението в промишлеността“, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, която да бъде призована, след внасяне на определения от съда депозит за изготвяне на заключението.

  Определя депозит за изготвяне на заключението по назначената съдебно-счетоводна експертиза в размер на 1 000 лв., вносими от оспорващото дружество в 7-дневен срок от датата на съдебното заседание.

 Адв. Д.- Нямам други доказателствени искания.

 Гл. юрисконсулт М.Нямам други доказателствени искания.

 Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 Отлага делото и го насрочва за  30.09.2020 г. от 14.00 часа, за която дата страните да се считат редовно уведомени в днешно съдебно заседание.

 Да се призове вещото лице Е.Й.А.-К., след внасяне на определения от съда депозит.

 Заседанието приключи в 14.10 часа.

 Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 
 

                                                                                                        Секретар: