П  Р  О Т  О  К  О  Л

 

 

град Шумен, 07.07.2020 година

 

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на седми юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖИНА ЧОЛАКОВА

 

при участието на секретар: Вилиана Русева 

 

Прокурор:

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Сн. Чолакова

 

Административно дело № 293 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 15.00 часа се  явиха:   

 

Оспорващият, Земеделски институт гр. Шумен, редовно  призован, не се явява лично представляващия института. За оспорващия се явяват двамата му процесуални представители адв. Л.В. от ШАК и адв. Пл. П. от ШАК, редовно упълномощени отпреди.

 

Ответникът, Началник на отдел „Местни данъци и ТБО“ при Община Шумен, редовно призован, не се явява лично. За него се явява юрисконсулт Р. А., редовно упълномощена отпреди.

 

Адв. В.- Да се даде ход на делото.

 

Адв.П.– Да се даде ход на делото.

 

Юрисконсулт А.- Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки досежно хода на делото, предвид редовното и своевременно призоваване на страните по същото, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва, че в изпълнение указанията му, с писмо рег. № ДА-01-1642 от 01.07.2020 г. ответната страна е представила по делото писмени доказателства, съобразно направен опис.

 

Адв.В.- Да се приемат представените писмени доказателства.

 

Адв.П.– Да се приемат писмените доказателства.

 

Юрисконсулт А.- Моля, да бъдат приети към доказателствата по делото.

 

Съдът намира представените от ответната страна писмени доказателства за допустими и относими към спора, поради което същите ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 

Водим от горното, съдът 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

Приема и приобщава към доказателствения материал по делото писмените доказателства, представени от ответната страна с придружително писмо рег. № ДА-01-1642 от 01.07.2020 г., съобразно направен опис.

 

Адв.В.-Нямам други доказателствени искания, няма да сочим други доказателства.

 

Адв.П.- Нямам други доказателствени искания, няма да сочим други доказателства.

 

Юрисконсулт А.– Нямам други доказателствени искания, няма да сочим други доказателства.

 

С оглед  изявленията на страните по изчерпване на доказателствените искания, съдът  намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 

Адв.П.- Поддържаме становището си, изразено в съдебно заседание и в писмените бележки. Относно представения акт за прихващане поддържаме направените възражения, относно незаконосъобразността на прихващането и недължимостта на сумите на задълженията, срещу които е направено прихващането. Моля, в тази част да уважите жалбата.

 

Адв.В.– Изложили сме съображения в писмените си бележки. Поддържаме претенцията за разноските.  

 

Юрисконсулт А.Поддържам писмените бележки представени в предходно съдебно заседание, относно обжалвания акт и правя искане да бъде отхвърлена жалбата.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе със своя съдебен акт в инструктивния срок.

 

Заседанието приключи в 15.10 часа.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                                            Секретар: