П Р О Т О К О Л

 

 

 

град Шумен, 09.07.2020 година

 

Шуменският административен съд в публично съдебно заседание

 

на девети юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                              Административен съдия: Маргарита Стергиовска   

 

при участието на секретар: Р. Хаджидимитрова

 

Прокурор:

 

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия М. Стергиовска

 

Административно дело № 196 по описа за 2020 година  

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

Оспорващият, „К.“ ООД, ***, редовно призован, за него се явява адв. И. И. от АК-Варна, редовно упълномощен.

 

Ответникът, Директор на ОДБХ-гр. Шумен, редовно призован, за него се явява юрисконсулт В. Й., редовно упълномощена.

 

Адв. И.: Да се даде ход на делото.

 

Юрисконсулт Й.: Да се даде ход на делото. 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

 

 

Съдът докладва депозирана жалба от „К.“ ООД ***, чрез управителя А.Х.А., ведно с допълнение и уточнение, направено с Молба рег. № ДА-01-1532/22.06.2020г., с която е прецизиран предмета на оспорване, а именно Заповед № РД12-145/26.02.2020г. на Директора на ОБДХ-Шумен. С процесния административен акт е разпоредено спиране експлоатацията на обект – павилион за търговия с няколко групи храни в СУ „В.Левски“ с рег. № 272201421, находящ се в гр.Нови пазар, община Нови пазар, ул. Кирил и Методий № **, собственост на „К.“ ООД, считано от 15:10ч. на 27.02.2020г., поради допуснати нарушения на чл. 16а, ал. 1 от Закона за храните, във връзка с чл.21, ал.1 и ал.2 и чл.35, ал.1 от Наредба № 9/16.09.2011г. и чл.16а, ал.1 от Закона за храните, във връзка с чл. 1, ал.1, чл. 2, чл.12, чл. 21, ал.2.2., чл.23, чл. 35, ал. 1, чл. 41 и чл. 43 от Наредба №8/04.12.2018г.; чл. 30, ал. 1, т.1 от Закона за храните и е съставен АУАН № 0000000489/24.10.2019г.

 

В жалбата се изразява несъгласие с така постановената заповед, като оспорващият счита, че същата е постановена при неправилно изяснена фактическа обстановка, тъй като не се съдържат подробно и конкретно посочени храни, за които се твърди, че са допуснати цитираните нарушения в постановения административен акт. На следващо място сочи, че по отношение на твърдението, че бил отказан достъп и оспорващото дружество е възпрепятствало извършването на официален контрол счита, че тези констатации не са доказани по никакъв начин, доколкото на цитираната дата не е имало лице в обекта, което да осъществи достъпа, което не означава, че е отказан достъп. Счита, че са допуснати съществени нарушения на административнопроцесуалните правила, като това са достатъчни основания за отмяна на акта. Счита също, че разпоредбата на чл.30, ал.1, т. 6 от Закона за храните определя срок, за който ще бъде спряна експлоатацията на обект, а видно от постановения административен акт в същия не се съдържа такъв срок, което е следващо нарушение. С оглед всички изложени в жалбата възражения е отправено искане за отмяна на процесната заповед, като незаконосъобразна.

 

Адв. И.: Поддържам жалбата и уточнението към нея. Да се приемат представените писмени доказателства.

 

Юрисконсулт Й.: Оспорваме жалбата. Моля да се приемат представените писмени доказателства.

 

Съдът констатира, че във връзка с указания на съда, дадени в закрито съдебно заседание, по делото е постъпило Писмо от ответната страна с рег. № ДА-01-1381/09.06.2020г. с опис на документите от т. 1 до т. 20, съдържащи се в административната преписка, като съдът констатира, че част от документите, са в нечетливи копия, а именно Трудов договор № 1639 от 14.02.2020г.,  както и Доклад с вх. № РД-23-4854/31.10.2017г., поради което същите не следва да бъдат приобщавани към доказателствения материал по делото.

 

Юрисконсулт Й.: Представям на съда четливо копие от посочените писмени доказателства, а именно: Трудов договор № 1639 от 14.02.2020г.,  както и Доклад с вх. № РД-23-4854/31.10.2017г., като моля  нечетливите копия към посоченото писмо да бъдат заменени с тези, представени днес.

 

Съдът констатира, че административната преписка не е представена в цялост, доколкото не е представен цитирания в процесната заповед АУАН № 0000000392/07.11.2017г.

 

Юрисконсулт Й.: Нося в момента заверено копие на АУАН № 0000000392/07.11.2017г. и моля да бъде приобщен към доказателствата.

 

Адв. И.: Да се приемат представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

Съдът намира представените писмени доказателства с жалбата, както и съдържащите се такива в административната преписка, представени от ответната страна с Писмо рег. № ДА-01-1381/09.06.2020г. от т 1 до т. 20, ведно с днес представените четливи копия на съдържащите се нечетливи такива в описа, както и днес представения АУАН № 0000000392/07.11.2017г. за допустими и относими по спора, поради което ще следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото.

 

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИОБЩАВА към писмените доказателства по делото приложените към жалбата копия на Решение № РД 11-771/25.03.2020г. и Заповед № РД12-145/26.02.2020г. и представените писмени доказателства от ответната страна с Писмо рег. № ДА-01-1381/09.06.2020г., под опис от т. 1 до т. 20, ведно с днес представените четливи копия на съдържащите се нечетливи такива в описа, както и днес представения АУАН № 0000000392/07.11.2017г.

 

Адв. И.: Моля да заяви ответника оспорва ли, че по Предписание №166/09.10.2019г. е налице пълно изпълнение на предписанието, което е констатирано на 24.10.2019г.

 

Юрисконсулт Й.: Не, не спорим по това обстоятелство. 

 

Съдът установи, че между страните няма спор, че по Предписание № 166/09.10.2019г. е налице пълно изпълнение на предписанието, което е констатирано на 24.10.2019г., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за безспорно и ненуждаещо се от доказване обстоятелството, че Предписание № 166/09.10.2019г. е изцяло изпълнено от дружеството-жалбоподател към дата 24.10.2019г.

 

Съдът, на основание чл. 171, ал. 4 от АПК, във връзка с чл. 170 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Указва на страните, че следва да сочат доказателства, досежно фактите, от които черпят права.

 

Указва на оспорващия, че е в негова тежест да ангажира доказателства в подкрепа на изложените в жалбата си твърдения.

 

Указва на ответната страна, че е в нейна тежест да докаже съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

Адв. И.: Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

 

Юрисконсулт Й.: Нямам доказателствени искания, няма да соча други доказателства.

 

С оглед липсата на доказателства и доказателствени искания от страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

                О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

           ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 

Адв. И.: Считам, че жалбата на търговското дружество е основателна. На мнение съм, че са нарушени разпоредбите на чл. 57, ал. 1, т. 5 и 7 от ЗАНН. Категоричен съм, че от въпросната заповед не става ясно какво е точно нарушението на търговското дружество. В по-голямата си част в тази заповед се цитира стар казус, с влязло в сила решение на ШАДмС  и за мен то няма изобщо касателство с настоящия процес. По отношение на чл. 57, т. 7 категоричен съм и считам, че за да се спре експлоатацията на един павилион все пак трябва да има някакъв срок, такъв е определил законодателя, това е императивна разпоредба, не може безсрочно да се затваря какъвто и да е търговски обект. Това е процесуално нарушение, което няма как да бъде отстранено в настоящото производство, то е следвало да бъде постановено от административния орган. Неслучайно обжалвахме по административен ред пред по горестоящия орган, но и той не се е съобразил с това. Моля за съдебен акт, с който да отмените Заповед № РД12-145/26.02.2020г. Претендирам съдебните разноски - платената държавна такса.

 

Юрисконсулт Й.:  Считам жалбата за неоснователна, като считам, че Заповед № РД12-145/26.02.2020г. на директора е правилна, законосъобразна и мотивирана. Оспорената заповед е издадена от компетентен орган, в кръга на предоставените му правомощия, в предвидената в закона форма и при спазване на всички материални разпоредби. При постановяване на заповедта не са допуснати процесуални нарушения и тя съответства на целта на закона. Постановеният акт е издаден от компетентен орган – от Директора на ОДБХ, в писмената форма, съгласно изискванията на чл. 51 и чл.30 от Закона за храните, действащ към датата на издаването на акта. Заповедта отговаря на изискванията на закона, като в нея са описани всички фактически основания и обстоятелства, като има изрично волеизявление на административния орган да бъде спряна цялата дейност, завинаги, на павилиона, находящ се в гр. Нови пазар. Актът е конкретно мотивиран, като са посочени причините за издаването му, а именно множеството допуснати нарушения от дружеството на законодателството в областта на храните. Приложени са съответните документи, доказващи извършените нарушения – това са АУАН, в които са конкретно описани всички обстоятелства на извършеното от дружеството. Въпросните нарушения, които извършва дружеството от 2017г. насам, както и последното извършено, с отказания достъп, показват цялостното поведение на дружеството и неглижирането на спазване на разпоредбите, като в случая обръщам внимание, че се касае за нормативни изисквания, които целят опазване на живота и здравето на деца, тъй като павилионът се намира в основно училище. От всичко изложено считам, че админисративният орган е изпълнил задълженията си, предвидени, както в Закона за храните, така и в АПК и е изпълнил всички свои задължения и е постановил една законосъобразна заповед. С оглед това моля да оставите в сила заповедта и да отхвърлите жалбата на дружеството, като ни присъдите предвидените в закона разноски за юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в инструктивния срок.

 

          Заседанието приключи в 11:10 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

                                                     Административен съдия:

 

 

 

                    Секретар: